[BF04]
W.G. van Focquenbroch: Thalia, of geurige sang-goddin.
Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1665.


GRAVURE Titelpagina

 

Titelpagina, A2r:

THALIA, | OF | GEURIGE | SANG-GODDIN, | VAN | W. G. V. F. | Fumus Gloria Mundi. | [drukkersmerk] | t'AMSTERDAM, | By JOANNES van den BERGH, | Boeckverkooper aen den Dam, be- | zijden 't Stadthuys. 1665. ||

Titelprent, A1r:

THALIA | of | Geurige | Zang-Godin | Gedruckt by Joannes van den Bergh. ||

Opbouwformule:

12o: A12, B12(±B1), C-N12.
[$6 (-A1, -A2)]
K gesigneerd als I, K5 als I5, L beschadigd.

Paginering:

156 bladen, gepagineerd = [24], 1-81, 80-81, 84-190, 199, 192, 191-232, 233, 234-238, 231-244, 245-246, 247-277, [1].
Pagina 44 gepagineerd als 45, 63 als 93, 110 als 101, 165 als 156.

Posities van de katernsignaturen:

A3 mondt A4 nae-volgende A5 Juffers
A6 uytwijsen B verwurght B2 Hoere-kot
B3 tot de B4 Kloot B5 't habijt
B6 gras C met mijn C2 swijgen
C3 duysterheyt C4 kleyn C5 souw
C6 malkander vielen D noch begalt D2 overal;
D3 van de Stadt D4 tot by de D5 seeckerheyt,^
D6 darmen E2 water-suchtigh E4 Mortificatie;
E5 docht'er F celle fin F2 j'attens
 
F3 pure; F4 het Trouwen F5 sonder
F6 praeferencie G doch die G4 F I N I S.
G5 slagh meer G6 alleen H vermomt
H2 dickwils uyt H3 F I N I S. H4 goets beschooren
H5 doen suchten I2 Hymen I4 antwoorde
I5 grondt I6 omtreck met K F I N.
K2 F I N. K5 Coeur,^ K6 F I N.
L2 tourment L3 lauguissant; L4 Godtlijckheden
L5 malkander L6 heerschen M selfs van
M2 betasten M3 Veur-huys M4 levendige Zielen
M5 Mensch M6 ick sal N deur
N2 mijn Wijfje N3 Katwijck N4 Paerlen
N5 eerste die N6 getrochen aus

Inhoud:

A1r
[titelprent]
A1v
[blanco]
A2r
[titelpagina]
A2v
[blanco]
A3r
Aen de seer Vermakelijke, doch niet minder Eerbare Juffr. SARA, Kleyn MEERKATJE van Me-Juffr. C: S: Saluyt. [opdracht in proza door " W.G.V.Focq."]
+ IUffrouw SARA! Och! hoe danck ick den Hemel!
A8r
Pour les Lecteurs DE TYPHON, c'Est à dire, Pour ceux qui ont veu celuy DE Monsr. SCARRON. [in proza]
+ l'EStime particuliere, que j'ay fait toute ma vie [...]
A10r
A Monsieur G.G. de FOCKENBROCH, Sur son TYPHON FLAMAND, En vers Burlesques. [Ondertekend met "Amico suo scripsit A.M."]
+ SCarron chantoit jadis Typhon,
A10v
Den AUTHEUR Tot sigh selven. [in verzen]
+ WAer wil dit henen Meester Fock?
B1r
TYPHON, Of De REUSEN-STRYDT. [in vijf zangen]
+ ICk singh met Harp, noch Luyth, noch Orgel,
B6v
GESANGH Van MERCURIUS.
TOON: La Princesse.
+ HOe Apol! is noch uw sin bedooft?
E1v
BRUYLOFTS-DROOM, Verhaelt aen de jonge Luy, Op de HUWLYX-FEEST Van Monsr. FONTEYN, En Juffr. N.N.
+ JOnge luy! wel hey, hoe gaet het?
E3v
Proclamatie vol Entrelardatie, Gedaen op de BRUYLOFTS-FEEST Van Mijn Heer N.L. en Mejuffr. G.S.
+ ALs ick let op de Bruydt haer statie,
E4v
Nieuw BRUYLOFTS-LIEDT, Van een Meyer die ging mayen in het Riedt En wat hem in het mayen al is geschiet.
Op de wijse: O Nichje waer jy der mijn Nichje niet, &c.
+ HEt souw'er een Meyer uyt mayen gaen,
E6v
BONTDIGH LIETJEN Op het Bontdigh Verbondt tusschen Monsr. N.N. Bondtwercker, En Juffr. N.N. Te samen door den Eght Bontdigh verbonden Ao. 1661.
Op de Wijse: Meysje hoe staander jouw oogjes en drijven.
+ BRuygom! hoe ga je jouw Winckel stoffeeren?
E7v
Aen mijn HEER En Mejuffr. N.N. Op haer NA-BRUYLOFT.
+ GHy Nieugetrouwde jonge luy!
E9r
BRUYLOFTS-DICHT, Of, Al wat je belieft. Op de Huwlijcks-Feest van Monsr. N.N. en Juffr. N.N.
+ IA wel Vrundtschop N.N.
E11v
HYMENS BRUYLOFTS-TOORTS, Ontsteken op het Huwelijck van Monsr. A. VALCKENIER, En Me-Juffr. I. van SCHOONEVELT.
+ GOd Hymen, die sijn Toorts trots felle winter-vlagen,
F1r
Nouvelles de ce Matin Contèes aut second jour des NOPCES.
Sur la voix: Pour un seul coup, &c.
+ DE ce matin, l'Amante de Cephale
F2r
Aux NOPCES De Monsr. & de Mademoiselle N.N.
+ OR sus, reveille toy ma muse!
F3v
MISSIVE à MONSIEUR l'ESPOUX Et MADEMOISELLE l'ESPOUSE. [Ondertekend met " Durum patientia frange. "]
+ MOnsieur N.N. & vous sa Chere!
F4r
KERMIS-GIFT Aen de jongh-getrouwde luyden Monsr. en Juffrouw N.N.
+ WYl je nu sult huys gaen houwen,
F5v
NIEUWE-JAERS-GIFT, Aen Mejuffr. N.N.
+ 't JAer drie-en sestigh is voorby;
F6r
Op het VERJAREN Van mijn Heer en Vrindt den D.B.
+ TOen'k hoorde dat je soud Verjaren,
F7r
Aen Mejuffr. N.N.
+ O Schoone! siet ghy niet dat ick geheel op 't lest loop?
F8r
SONNET Aen PHILLIS.
+ GHy hebt het, Phillis! dan soo 't schijnt, op my geladen?
F8v
SONNET.
+ OP d'Oever van een Beeck, die op sijn sughten swol
F9r
SONNET.
+ LAes! sal mijn Onluck dan sijn wreetheydt nimmer staecken?
F9v
SONNET.
+ OP een seer hooghen bergh, omheynt met duysent rotsen,
F10r
SONNET.
+ DE donder, en de windt, en felle hagel buyen,
F10v
SONNET.
+ GHy Pyramiden, en ghy oude Wonderheên!
F11r
Aen PHILLIS.
+ NOyt stal een dief soo wel als ghy,
F12r
MADRIGAL.
+ TIrsis verruckt door't soet vermaeck,
F12v
Aen Juffr. N.N. Op haer swarte HEMTS-MOUWEN.
+ GHy die ten minsten in uw mouwen
G1r
Op de Boesem van CLORENIE.
+ WAt aengenaem Albast, wat Marmer, of Ivoor,
G1v
Op een QUETSUUR Van het Mesje van Juffr. N.N.
+ 'k BEken ghy hebt gelijk, ô kleyn, doch straf geweer!
G2v
Aen SILVIA.
+ INdien 't een misdaet is het Godtlijck aen te bidden,
G3r
MADRIGAL Aen AMARANTE.
+ ONs beyder harten, Amarant!
G3v
GEDAGHTEN.
+ HOe wonderlijk verkeert des werelts vreugt?
G4r
Op een Afscheyt.
+ BEdroefde ooghen, die wel eer uw vreught kost halen,
G4r
Op een Suchje van CLORIMENE.
+ LAetst loosde Clorimeen een Sughjen in de locht;
G4v
Op de WAEJER Van PHILLIS.
+ WAerom tracht ghy noch meer die gene te verkoelen?
G5r
PASIPHEAS BEE.
+ WYl Pasiphè langs bergen, en langs dalen,
G5r
Op het speelen van een Bataille, Aen Juffrouw N.N.
+ WAt hart is soo verhart dat niet en souw verslingren,
G5v
Aen AMERONTE.
+ MEn ontraet my u te eeren,
G6r
Aen de wangunstige CLORENIE.
+WAngunstigh van mijn luck, ontraet ghy my de liefde
G6v
Aen Juffr: N.
+ TWeemael gaf ick aen u mijn liefde en mijn hart;
G7r
Aen Juffr. N.A.
+ KOst liefde sonder hoop bestaen,
G7v
Aen PHILLIS.
+ GHy vraeght my, waerom dat ick staegh,
G7v
Aen de oogen van Cloris.
+ O Ghy hovaerdige vyanden van mijn rust!
G8r
Op een afscheyt aen CLORENIE.
+ WAt doolingh, laes, beheert uw sin?
G8v
Op de Schildery van Juffr. C.S.
+ DIt is de Schoonheydt self, doch maer in Schildery:
G8v
Aen mijn Nichte.
+ SChoon ick, ô Charmante Nichte!
G9r
Aen Juffr. N.N.
+ SChoon het besit van gelt en goet,
G9v
Aen mijn Vriendt N.N.
+ WAt wenst ghy steets om gelt en goet?
G10v
Aen de Oogen van PHILLIS.
+ ALs ghy my treurigh siet, ô Goddelijcke Oogen!
G11r
Aen Mejuffr.
+ HOe langh sal u mijn slaverny
G12r
Aen BELISA Op haer wederkomst van Utrecht.
+ IN't endt, mijn schoone Morgen-son!
H1r
GEDAGHTEN Op mijn Kamer.
+ HIer in dit kleyn, doch stil vertreck,
H2r
GEDAGHTEN.
+ HOe onstantvastigh is 't heel al,
H3r
Beschrijvingh van een Maeght.
+ SY vlucht, en vluchtende, wil sy, men haer sal volgen;
H3r
Iobs ellende.
+ DE duyvel sloegh met felle slagen,
H3r
Op Ian.
+ IS liefde dronckenschap, soo ben ick altijdt sat;
H3v
LEVER-RYM Op de selfde.
+ DIt Levertje lijckt van geen Haringh, maer van een Gier;
H3v
Ontmoetingh aen Iuffrouw N.
+ HElaes! wat had ick weynigh moets?
H4r
PROGNOSTICATIE Aen Juffrouw N.N.
+ VOlmaeckte en schoone N.N.
H6v
PLANEET Van Mejuffr. N. Aen haer selve.
+ NA 't snufflen in mijn Almanack,
H9r
Op het spinnen van Me-Iuffr. N.N.
+ SA, waer ben je nu jy Muysen!
H10v
BRIEF Aen Me-Iuffr. N.N.
+ SInt ick lest van S.W.
I1v
Op de BRUYLOFS-FEEST, Van Monsr. N.N. En Me-Juffr. N.N.
+ IN't endt, het schijnt dan, dat de Parckes
I3v
De TEMPEL der LIEFDE Gevonden door een KOPER PENNINCKJEN, Gevallen in de boesem van CLIMENE, Aen haer selve.
+ SChoone Climene! Soo als ick van dese morgen besigh was, [...]
I9v
De drie Ayren van de MUSQUETTAIRES Aen CLORIS.
I9v
Eerste Ayr.
+ HElaes! ick sught en ween om niet,
I10r
Tweede, Ayr.
+ VOlmackte Cloris! wijl u is bekendt,
I10r
Derde Ayr.
+ KOst u mijn getrouwigheyt,
I11r
Simple Courant Aen CLORIS.
+ HEel t'onrecht, beelt gy u mijn Min,
I11v
RONDEAU à Madame.
+ SI vous vouliez, que i'ouvre franchement
I12r
Sur une Volage
Voix: Wallis.
+ AH dieux! que la flame est Cruelle!
I12v
RECHEUTE; a PHILLIS.
Voix: La Petite Altesse.
+ PHillis! j'avois desia quitté mes chaines,
K1v Chanson à Boire.
Voix: La Gredeline.
+ CEux, que l'Amour transporte,
K2r
Courage de Fille.
VOIX: Pour un seul Coup.
+ VAn deese naght.
K2v
Voix: Gavotte d'Anjou.
+ AMour, oyant tant renommer
K2v
à MADAME.
+ MAdame! si j'avois ceste presomption,
K3r
RONDEAU à CLIMENE.
+ EN vous aymant j'ay passè trois semaines;
K3v
SERENADE Pour la mesme.
Voix: Courante Nouvelle.
+ LAs! pourquoy me faut il languir?
K4r
RONDEAU. Pour la mesme.
+ MA foy c'est trop souffert sans esperance!
K4v
Sur le Changement.
Voix: Phillis vostre indifference, &c.
+ VIve la Nouvelle Mode,
K5r
QUADRAIN.
+ IAdis, j'avois changè d'Amour, pour une Angloise,
K5r
à PHILLIS.
Voix: Courante Simple.
+ PHillis! non obstant ma douleur,
K6r
A la Mesme.
Voix: La Princesse.
+ PHillis! quand j'aymois voz yeux,
K6v
RONDEAU à la Mesme.
+ JE l'ay bien dit cent fois, que mon Amour
K7r
Sur un Coeur de Diamant, Placé sur la poitrine de CLORIS.
Voix: le grand Bouré.
+ CLoris! qui brillez à la Cour,
K7v
Sur une Absence.
Voix: Courante d'Amarillis.
+ TRistes soupirs! je vous ouvre la porte,
K8r
Sur un depart à LUCINE.
Voix: La Lande.
+ BElle Lucine! Souffrirez vous ce depart?
K8v Adieu à LUCINE.
Voix: Phillis soyez Cruelle, &c.
+ ENfin adieu Lucine!
K10r
Sur le mesme Subject:
Voix: La Contesse.
+ OR sus, mon Coeur! il faut changer:
K10v
Sur une Absence de huict jours.
Voix: Courante d'Amaronte.
+ NE pleurez pas, mes yeux!
K11v
A CLIMENE.
Voix: La Bergere.
+ A Quoy estre fidelle,
K12r SARABANDE.
+ DE faire l'Affligé envers les Belles,
K12v
Sur une Absence.
Vois: La Suedoise.
+ MAlgré la rigeur de l'absence,
L1v
Sur l'Inconstance de PHILLIS.
Voix: La Gaillarde.
+ L'Amour, je croy, seroit bien doux,
L2r
Sur une Absence.
Voix: Courante la Reyne nouvelle.
+ DEpuis ce triste jour,
L2v
Voix: Courante Madame Nouvelle.
+ SOupirs trop indiscrets!
L3r
SERENADE.
Voix: Courante Monsieur nouvelle.
+ ALlez, tendrez soupirs!
L3v
Sur le jour de la Naissance de MADEMOISELLE N.N.
+ O Jour si fortunè, & digne de Memoire!
L4r
A la Belle CORNELIE.
+ VOus qui liez Coeurs, ô Belle Cornelie!
L4r
Aen CLORENIE. Op haer Vertreck.
Toon: Kersnacht.
+ MYn Schoone Son! wilt ghy dus vluchten?
L4v
GESANG.
+ ICk min wel als ick wordt bemindt;
L4v
Toon: Simple Courante
+ INdien ick daght ô schoone Son!
L5r
Toon: La Fronde.
+ DIogenes den wijse
L5v
Op een Afweesen.
Toon: Courante la Bare.
+ ERanemite, schoone Son!
L6r
Aen CLIMENE.
Toon: Petite Altesse.
+ GEen schijn van vreught, hoe groot, en uytgelaten,
L6v
CAPRICE à PHILLIS.
+ PHillis! je le dis tout de bon;
L7r
SINGH-SANGH.
Toon: Phillis soyez Cruelle.
+ ICk heb het, by mijn soolen.
L8r
Aen PHILLIS.
Toon: la Gaillarde.
+ PHillis! wie kan uw schoonheyt sien,
L8v
AEN CLIMENE.
Voix: la Sirene.
+ O Schoone Son! Soo mijn trouw u blijcken kon;
L9r
Aen CLORIS.
Toon: Simple Courant.
+ SChoone oogen! die met schoot, op schoot,
L9v
Eynde der Gesangen,
L10r
[titelpagina:] KLUCHT VANDE WEYERY. [vignet] Gedruckt voor de Liefhebbers van de Weyery. [met als vervolg op L10v:] Verthoont op de Bruyloft van A. VALCKENIER EN J.V. SCHOONVELT.
L10v
PERSONAGIEN.
L11r
[de tekst van de klucht in twee bedrijven]
+ DE Weyman, wanneer hy sijn vermaek
M8r
[titelpagina:] KLUCHT VAN DE QUAKSALVER. Uyt vermaeck ghespeelt op de Bruyloft van een paer eerlijcke Luy.
M8v
PERSONAGIEN.
M9r
[tekst van de klucht in drie uitkomsten]
+ ALs een mensch evenwel schrael in de kleeren is en mager in het gelt,
N12r
FINIS.
N12v
[blanco]

Aantal tekstregels:

32, (B3r).

Gecollationeerde exemplaren:

1
Amsterdam: UB 1016 H 35 (afgebeeld)
opbouw: A12, B12(±B1), C-N12.
2
Antwerpen: Museum Plantijn-Moretus 8-348
opbouw: A12, B12(±B1), C-N12.
3
Den Haag: KB 174 E 5 :1
opbouw: A-N12.
provenance: J. van Aitzema
4
Leiden: UB 1091 G 70
opbouw: L12(-L1 t/m L9), M-N12.
5
Wolfenbüttel: HAB LP 41
opbouw: A12, B12(±B1), C-N12.
provenance: Rudolf August zur Braunschweig-Lünenburg

Niet gecollationeerde exemplaren:

1
Londen: British Library 11555 aa(1.).
2
Kopenhagen: Kongelige Bibliotek (vermeld door W. Marguc)

Varianten:

a= buitenvorm B-katern
I B2r, regel 6: "verkeren" ex. 1, 2
II B2r, regel 6: "vereeren" ex. 3, 5

Commentaar:

De Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant 51, van 20 december 1664 bevat de volgende advertentie:

"t'Amsterdam, by Iohannes van den Bergh, Boeckverkooper besyden het Stadthuys, in de Boeck-winckel, is ghedruckt en werdt uyt-gegeven Thalia of geurige Sangh Goddin, bestaende in de aerdighste ende vermaeckelijckste Geuren, als Typhon ofte Reusen Strijdt, Bruylofts en Verjaer-dichten, Sonnet, Rondeelen, Maddrigale Kluchte van de Wayery: item Klucht van een Quacksalver, dewelcke een wonderlijcken Oly getrocken heeft uyt den aller Keyen Key van Amersfoort, om aller Keyen te genesen; ende veel andere Vermaeckelijckheden, so Frans als Duyts; noyt voor desen meer in Druk geweest: gerijmt door W.G. van Fockenb: Medicijnen Doctoor. In 12. Sijn mede te bekomen tot Leyden, by Iacobus Burghoorn, Boeckverkooper, over het Stadthuys."

Deze bundel bevat een grote verscheidenheid aan teksten. Wanneer de vroegste hiervan geschreven zijn, is niet vast te stellen; de laatste zijn kort voor het drukken gereed gekomen. De beide kluchten die hierin opgenomen zijn, waren waarschijnlijk al eerder gedrukt bij Vinckel (BF02, BF03).
Deze uitgave is duidelijk op initiatief van Van den Bergh tot stand gekomen. Zie over hem zijn afzonderlijke hoofdstuk.