#6650509,1 Also seker Blauw-boeckxken, genaemt het Compromis tusschen Dr. Galenus Abrahamsz. en Tobias Govertsz. (N.B.) ghedruckt by Ian Rieuwertsz. onlanckx uyt-gegeven is: So doet voorn: Ian Rieuwertsz. een yegelijck, die 't voorsz. Boeckxken voor-komt, weten, dat hy het selve directelijck noch indirectelijck heeft ghedruckt of laten drucken, maer dat den Uytgever of Drucker sijn naem in desen heeft misbruyckt.

#6650509,2 Alse men bevint, dat de Paerden, lopende in de Post-wagens, soo van Amsterdam als van den Hage respective, tusschen het Hooy ende Gras onsterck werden bevonden, over sulckx werden alle Passagiers genotificeert, dat voor den tijdt van 8 Daghen maer een Wagen Daeghs van de voorn: Stede sal afrijden, te beginnen met den 11 tot den 16 Mey, 1665. aenstaende, op het Uur van half drien naer Noen; ende voorts sullen de voorn: Post-wagens continueeren in het rijden voor ende naer Noen, te beginnen met den 10 Mey, 1665. voorn: van de voorsz. Stede Amsterd: ende den Hage, op de ordinaris uuren van ten 6 voor Noen ende ten half drien na Noen, en op den Sondaghe eene Wagen ten half twaelf uren.

#6650512,1 Tot Haerlem, by Robbert Tinneken, Boeckverkooper, in de Warmoes-straet, in de Staten-Bybel, wert uytgegeven: Gods Woder-werk voor en in de Weder-Geboorte, met een korte alleen-spraeck over 't selve. Dooor eygen bevindinge beschreven, en nu tot nut van andere in 't licht gebracht door M.D.B. En zyn te bekomen tot Amsterdam, by Abraham van den Burgh, by Ian Roonpoorts Tooren.In 12.

#6650512,2 Evert Brouwer, Waert in de Herberge van de witten Wanne, staende tot Swolle, aen de nieuwe Marckt, presenteert zyn dienst van goet Tractament als andersints, voor de gene, die daer gelieven te komen logeeren, tot civilen Prijs.

#6650512,3 t'Amsterdam, by Gerrit van Goedesbergh, Boeckverkooper, op het Water, werdt uyt-ghegeven het groote Handtvest-of Previlegie-Boeck van Kennemerlandt, en Kennemer Gevolgh, vervattende alle Rechten, Previlegien, Keuren en Constuymen, de Dorpen in 't gemeen en in 't particulier vergunt; mitsgaders de Processen tegens hare Balliuwe, wegens de hooghe en lage Iurisdictie, &c. By-een vergadert door Willem Gerritsz. Lams, Burgermeester tot Woormer. In 4. Item, D.R. van Nierops Tijdt-beschrijvinge der Weerelt.

#6650516,1 t'Amsterdam sal men, op Dinghsdagh, den 19 Mey, 1665. op de Kleveniers-Burghwal, over 't Oude-Mannen huys, in de Olyf-tack, verkopen alle de nagelaten Boecken van zal: Dr. Paulus Barbette, in zijn leven Praectizijn aidaer: waer van de Cataloguen te bekomen zijn tot Leyden by Sybrant Verwert, te Haerlem by Abraham Casteleyn, t'Uytrecht by Everard van Ede, en t'Amsterdam by Iacob Lescaille.

#6650516,2 Tot Uytrecht, by Gijsbrecht van Zijl, sullen by publijcke Auctie verkocht werden, nu op Maendagh, zijnde den 8 Mey, oude-Stijl, alle zijn ongebonden, Latijse, Theologisse Boecken, beginnende met de Letter A. ten eynde toe, volgens de Ordre van de Catalogus.

#6650519,1 Tot Vlissingen, by Ian de Klerck, Boeckverkoopter, op de Bier-kaey is gedruckt en werdt uyt-gegeven kostelijcke Hulp-middelen en Raedt tegens des Satans Bedriegeryen, ofte, heylsame Genees middelen tegens de Sieckten en Qualen beyde van Gelovige en Ongeloo-vige, dienende tot een Metgeselle en Leydtsman voor die in Christo ofte buyten Christo zijn, die Godts Ordonnatien versuymen en kleyn achten, onder voorwentsel, dat sy sonder die wel leven konnen, die in Geestelijcke Verlatingen zijn, die verdruckt en tegen-geloopen werden, die de Versekeringh hebben of die deselve missen, &c. Door Thomas Broocks, gewilligh Dienaer Godts ende sijn Gelovige, in het Euangelium der Heerlijck-heydt Christi in Margerets Fish street-hill, tot Londen, uyt het Engelsch vertaelt door Bartholomeus Reyniersz.

#6650519,2 Den tweeden Iuny, eerst komende, nieuwe-Stijl, sal tot Leyden, ten Huyse van Pieter Leffen, Boeckverkooper, by Auctie verkocht werden de naergelaten Bibliotheecq van de Heer Ioh: Antonides van der Linden, in sijn leven Professor Medicinae in de Uiversiteyt aldaer, bestaende in seer vele schoone en rare Boecken, so in de Medicine als andere Faculteyten waer van de Catalogue is te bekomen by de voorsz. Leffen, en tot Amster-dam by Isaack la Tomba.

#6650519,3 t'Amsterdam, by Iaques Boursse, Boeckverkooper, op de Leliegracht, in de Beurs van Antwerpen, werdt uytgegeven: Demonologia, ofte verhandelingh van de Duyvelen ende Tovenaers, waer in ghehandeldt werdt van Hare Machte en Onmacht: Door Fr. Peereaud. Mitsgaders den Quel-duyvel van Mascon: Uyt het Frans vertaelt door Gilles van Breen: Den tweeden Druck: Vermeerdert met een Verantwoordingh voor den Graef van Mascon, tegens de valsche Lasteringe en het opgenomen gevoelen, dat den Duyvel hem sichtbaer-lijck heeft weg-gevoert.

#6650523,1 De Heeren Burgermeesteren en Regeerders der Stadt Delft maecken een yeder bekent by desen, dat de gewoonelycke Paerdemarckt, die Iaerlyckx op den 7 Iuny en de twee volgende Daghen binnen de selve Stadt gehouden wert, voor desen Iare 1665. vermits den 7 voornoemt op een Sondagh is komende, in ghevolghe van het Octroy, daer van zijnde, ghehouden sal werden op den 8 Iuny naestkomdende, ten eynde, een yegelick tot het frequenteeren van de voorn: Marckt te meerder soude werden aengheprickelt, hebben de opghemelte Heeren Burgermeesteren doen maecken een schoone bequame Stallinge, ten misten van wel 100 Paerden, en oock gheordonneert goede Weydinge dicht onder de Stadt, voor ses Stuyvers tusschen Nacht en Dagh voor yder Paerdt, ten dienst van die geene, die deselve voor haer Paerden soude moghen begeeren, als mede, dat een yegelyck uyt de voorsz. Marckt met de Paerden, by hem aldaer gekocht ofte geruylt, sal vermogen te vertrecken.

#6650523,2 Tot Haerlem, by Passchier van Wesbusch, is gedruckt en werdt uyt gegeven: Nodige Aenmerckingen op het soo-genaemde Verbondt van Eenigheydt, op-gerecht door eenige Mennoniste Leeraren in Hollant.

#6650523,3 Tot Dordrecht, by Iasper en Ioannes Goris, werdt ghedruckt en sal eerstdaeghs uytgege-ven werden de rechte Onderwijsinge van de Fransse Tale, voorgesteldt in drie Deelen, kort-bondige Grondt-regels, versamelinge der ghebruyckelyckste Wooorden, en tot ghebruyck van dese beyde in nutte en vermaeckelijcke Samen-spraecken. In 't gheheel oversien en doorgaens verbetert, en vergroot met nodige Byvoeghsels, en bysonderlyck met eenige nodige Aenmerckingen, rakende de Spraeck-konste en met een vergadering van uytghelesen Spreucken en Spreeckwoorden, met verscheyde fraeye Brieven, en een volkomen Verhael der voorgaende Oorlogen en den jegenwoordigen Staet der Ver-eenigde Nederlanden, in 't Frans en Duyts, door Willem Beyer. Buyten welcke den Autheur gene voor de zyne kennen sal.

#6650530,1 t'Amsterdam, by Pieter van den Bergh, op de Heere-gracht, in den Bergh Parnassus, werdt uytgegeven: Gerardi Blusii, ab Oost vliet, Amstelodamensis, Medicinae Doctoris, & in Illustri Athenaeo Patrio Professoris Mecicina Universa; Hygieines & Therapentices Fundeamenta Methodo nova brevissime exhibens. In quarto.

#6650530,2 Wordt eenen yegelijck bekent ghemaeckt, dat alsoo Ian Kaegmen, Francoisse Schoolmees-ter, tot Hoorn, alreede heeft een seer florisante en aen-nemende Schole van jonge Ieught, omme in allerley rare en konstige Handtwercken, mitsgaders de Francoisse Tale, Lesen, Schrijven, Cijfferen en Boeckhouden, geleert en onderwesen te werden, hy nu daer toe van de E.E. Achtb: Heeren Burgermeesteren en Raden der bovengemelte Stede heeft bekomen een seer commodieuse en goede ghelegentheydt van Wooninge, omme een yder na sijn believen en gerief te konnen dienen, soo wel in de heele als halve kost, in diervoegen, gelijck hy vertrouwt, dat noyt voor desen yemant sodanigh sal wesen geaccommodeert: soo derhalven yemant ghenegen is sijne Kinderen aldaer te bestellen, die addresseere sich aen de voorn: Kneghman, binnen Hoorn, op de Nieuwe-straet, sal een yder na sijn contentement en gelegentheyt, om een civilen Prijs, accommodeeren.

#6650602,1 t'Utrecht, by Iacob van Doeyenburgh, Boeckverkooper, werdt uytgegeven: de Wegh des levens, of, kort en eenvoudigh onderwijs van de natuer en eygenschappen van de ware kracht der Godtsaligheydt. ** Item, wee-klage der Heyligen, over de bitterheydt van Sions ellende. ** Item de kracht des Avondtmaels, tot troost en Heylighmakinge van Gods Kinderen. ** Item, de droevighste Staet eens Christens, zijnde dese voorsz. door Guiljelmus Saldenus, Bedienaer Iesu christa tot Delff. ** Item, den Engelssen Presbytri-aen, verhalende sijn Broederen in Nederlandt, om wat redenen hy van de Bisschoppen in Engelandt van sijn dienst is af-geset: door Iohannens Best. ** Item, de gelucksaligheyt van 't genieten ende recht gebruyck maken Christus; uyt het Engels vertaelt door Berdardus Keppel, Bedienaer des Goddelijcken Woorts tot Amerongen.

#6650602,2 t'Amsterdam, by Pieter van den Bergh, op de Heere Gracht, in de Berg Parnassus, is ghedruckt en werdt uytgegeven: 1. Deusingi Antona, Genesis Microcosmi, sive de Generatione foetus in utero, accesserunt, curae secundae. In 12. 2. Klenckii Iani, Institutiones Iuris & publici Hugoni Grotii exerpta atque Disseratio de civitatum mutatio-nibus. In 12. 3. Schoockii Martini, Belgium foederatum, sive Descriptio Belgii universi, in 12. Blasii Gerardi, Medicina universa Hygienes & Therapeutices fundementa Methodo nova, brevissime exhibens. In 4.

#6650602,3 Tot Uytrecht, by Meinardus van Deunen, is gedruckt en wordt uytgegeven Danielis Berckringeci, Philosophia Practicae Professoris dissertatio de Cometis, utrum sint Signa, an causae an utrunque an Neutrum, tustium Sympromatum, qua Naturaliums, qua Civilum. In 12. ** Item, Tractatus Talmudicus sive Capitala patrum, una cum versione Hebraica, &c. Aucthore Iohanne Heusden, Philos: Doctor & Linguae sanctae Professor ordinarius, in 4.

#6650623,1 Men laet een ygelijck weten, dat tot Willemstadt te koop is een fraeye Apotheeckers Winckel, niet al te groot, en dat voor een redelijcke Prijs, seer bequaem voor iemant die eerst soude willen beginnen: Die daer gadinge in heeft, kome ter voorsz. Stede, ten Huyse van Iuffr Postelius, daer sal mense konnen komen te sien, en een yder goet contentement gedaen werden.

#6650623,2 Tot Rotterdam is te koop een nieuwe ende curieuse Apotheeckers Winckel, voorsien met versse Composita en Simplicia: iemant daer gadinge in hebbende, kome ten Huyse van Johannes Henkelius, op de de lange Kip-straet, in de Olyf-boom.

#6650627,1 Tot Amsterdam, by Ian Rieuwertsz. Boeckverkooper, in Dirck van Assen-steegh, wordt uytgeven: Gerard Brandts stichtelijcke Gedichten, vervattende verscheyde Gebeden, Plichten en Opweckingen ter Godzaligheydt: meest gherijmt op Maten van Psalm-Voysen. In 8. Met Previlegie.

#6650630,1 Sondagh Avont, zijnde den 28 Iuny, 1665. is een ovael, Silvere, kleyne Horologie gestoolen, daer aen hangende een kleyn Silver Kettingtje, gemaeckt door I Baryty, tot Leeuwaerden. Iemandt deselve ter Handt komende, gelieftse te bestellen aen Ian Jansz. Horlogie-maecker, wonende op de Brede-straet, tot Leyden, sal een goede Ver-eeringh genieten.

#6650630,2 Schout, Burgermeesteren en Schepenen van Maes-sluys, notificeren een iegelijck, dat haer E: niet van meyninge zijn, om op hare aenstaende Kermis, die wesen soude den 5 July 1665. toekomende, mits de ongelegentheit deses tijts, eenige Buyten-luyden met hare Kramen en Waren, ofte oock eenige Spullen, ofte iets diergelijcks, niet uyt-gesondert, te admitteren en toe te laten, daer na een yeder sigh kan reguleren.

#6650630,3 t'Amsterdam, by Marcus Willemsz. Doornick, Boeckverkooper, op de Middeldam, in 't Cantoor-inct-vat, werdt uytgegeven: Beschrijvinge van Amsterdam, haer eerste oor-spronck uyt den Huyse der Heeren van Aemstel en Aemstellant; met een Verhael van haer Leven en dappere Krijghsdaden. Amsterdams kleyne Beginselen, Outheyt, Bemuur-ingh, en verscheyde Vergrootingen. Met een Historische Verhael, van den Beginne af tot desen tegenwoordigen Iare 1665. Met een By-voegsel van de Namen der regeerende Heeren. In groot quarto. Verciert met 120 Afbeeldingen.

#6650704,1 Wert by desen bekendt gemaeckt, dat de Furstel: Osnabrughse Postwagens aenvang genomen hebbende den 22 Maert lest-leden, voortaen continueren twee:mael ter Weke, als Woensdaeghs en Sondaeghs, ten elf Uren precijs van Swol af-rijdende op Linghen, Osnabrugh, Bremen en Hamburgh, en door 't gantse Landt Brunswijck, en betaelt yder Persoon voor Vracht als volght: Van Swol op Osnabrugh, in 30 Uren, voor 3 en een halve Rijxd. Op Bremen, in 48 Uren, voor 6 Rijxdaeld. Op Hamburgh, in 66 Uren, voor 8 Rijxdaeld. Op Minden, in 42 Uren, voor 4 en een halve Rijxd. Op Hanover, in 53 Uren, voor 5 en een halve Rijxd.

#6650704,2 Tot Dordrecht, by Iacob Savry, is gedruckt en werdt uyt gegeven Flavy-Iosephi, oude Geschiedenissen, Oorlogen, Outheydt der Ioden, en Verwoestinge van Ierusalem; uyt de Grieckse en Latijnse Sprake vertaelt, door L.V Bos, Conrecter der Latijnse Schole aldaer: En Egesip', Ioodse Oorloghen ende Verstooringe Jerusalems, mede op nieuws uyt het Hooghduyts, door S.D. Vries, vertaelt, en verciert met 250 heerlijcke konst-rijcke Copere History-Platen. Met Previlegie voor 15 Iaren. Zijn oock te bekomen tot Amsterdam, by Salomon Savry: tot Haerlem by Levynus Savry: tot Rotterdam by Iohan Boenes ende Guilliaem van der Sluys.

#6650707,1 Werdt mits desen een yder geadverteert, dat de Postwagens van Naerden nu Dagelijckx, met groot contentement van de Passagiers, hun voortgangh nemen, gaende af van Naerden op Bremen, directe over Lingen, des Maendaghs en vrydaghs, naer Middagh, ten 2 Uren precijs; en weder van Bremen op Naerden, gelijck op Maendagh en Vrydagh, ten 10 Uren, ten Huyse van Hern Christof Daniel Kock, in de witte Swaen; in den tijdt van 58 Uren: En zijn nu mede Post-wagens tusschen Bremen en Hamburgh aengeleght, so op dese alle accordeerende zijn; gelijck tot Hamburgh te vernemen by Claes Schreur, Embder Bode: als mede gaen de Wagens van Naerden op Oldenzeel, Benheym, Borgh, Stenfort, Munster, Warendorp, Bielfelt, Minden, Hanover, Bronswijck tot Berlijn: gelijck vorder by de Biljetten te sien is: welck by de Beursknecht t'Amsterdam te vinden en meerder onderricht is te vernemen.

#6650707,2 Tot Rotterdam, by Francois van Hooghstraten, Boeckverkooper, wert uyt-ghegeven, Praxis Barbettiana, ofte Ghenees-oeffeningh van P. Barbette. Uyt het Latijn in 't Nederduyts vertaelt door Z. v. G. In 8.

#6650707,3 In 's Gravenhage, by Iohannes Tongerloo, wert uyt-gegeven, Gilles Taey-spels M.D. heylige Minne-stuypen. In 4.

#6650707,4 Tot Gorinchem, by Paulus Vinck, Boeckverkooper, werdt uytgegeven: Gedichten van I. van Paffenrode, Vry-heer van Gussignies: Versamelt en uytgegeven door P.V. In 4.

#6650714,1 t'Amsterdam, by Iacobus Lemmers, Booeckverkooper, in de Niezel, by de Warmoes-straet, is gedruckt en wordt uytgegeven: Nodige Bedenckingen op de Pest-beschrijvinge van Paulus Barbette, in sijn leven der Medicijnen Doctor en Pactisijn tot Amsterdam: ofte klare beschrijvinge van de Pest sieckte, t'samengestelt door Francois de Creux. In 8.

#6650714,2 Tot Haerlem, by Ian Gerritsz. Geldrop, Boeckverkooper, in de groote Hout-straet is gedruckt en werdt uytgegeven: Inleydinghe tot het Christelijcke Lijden, door Pieter Evertsz. Gestranus. Den tweden Druck, in 12.

#6650718,1 De Heeren Burgermeesteren en Raden der Stede Edam notificeeren mits desen allen ende een yegelijcken, dat haer E: uyt krachte van het Octroy, geobtineert van de E: Groot Mog: Heeren Staten van Hollant en West-Vrieslant, in dato den 10 October, 1637 hebben opgerecht een Banck van Leeningh ofte Lombaert, die voor de eerste mael sal werden geopent op Maendagh, den 20 Iuly, 1665. en voorts alle Dagen sal werden ghecontinu-eert, ten gerieve van de gene, die deselve van nooden sal hebben.

#6650721,1 Wordt een yder bekent ghemaeckt, dat op Dinghsdagh, den 27 Iuny, Olden-Stijl, voor de Stadt van Aernhem, uyt een Weyde gestoolen is een licht-bruyn Merry-Paert, oldt omtrent 8 Iaren, wesende fijn van Beenen, glat en kort van Haer, redelijck sterck in 't Vlees, met het slincker Ooge blint, ende op de Lenden, onder het Sael of Ry-kussen een Swam ofte Swellingh, daer wel eer een Ribbe is gebroocken: Yemandt 'tselve aen-treffende, believe 't selve Paert aen te houden, en bekent te maken aen Iohan Frederick Hagen, tot Aernhem, sal een Ver-eering genieten.

#6650721,2 Men maeckt een iegelijck bekent, dat de Voorschoter Paerdemarckt, die Iaerlijckx plagh gehouden te werden op den 29, 30 en 31 Iuly, volgens Placcaet van de E: Gr: Mog: Heeren Staten van Hollant en West-Vrieslant, althans en dat voortaen gehouden sal werden op den 28, 29, en 30 deser voorsz. Maendt Iuly, daer na hen alle Paerde-koopers konnen reguleeren.

#6650728,1 Men maeckt een yegelijck by desen kennelijck, dat op Maendagh, den 3 Augusti, de Iacht-schuyten, varende tusschen Delft en Leyden, 's Gravenhage en Leyden, & vice versa, sullen beginnen te varen, als volght: Van Delff en 's Gravenhage op Leyden, de eerste Schuyt ten 5 Uren, de tweede ten 7 Uren, de derde ten 9 Uren, en de vierde ten half elf uren: des Namiddags, van Delft en 's Gravenhage de eerste ten half een Uren, de tweede ten half drie Uren, de derde ten half vijf Uren, de vierde ten half seven Uren de Nacht-schuyt ten 11 Uren. Van Leyden op Delff en 's Gravenhage, d'eerste ten 4 Uren de twede ten 6 Uren, de derde ten 9 Uren en de vierde ten half-elf Uren: des Naer-middaghs, de eerste ten half een Uren, de tweede ten half drie Uren, de derde ten vijf Uren, en de vierde ten half seven Uren; de Nacht-schuyt, op Delft des Avonts ten 11 Uren. Ende sal de laetste Schuyt van Leyden op Haerlem in plaetse van ten 5 Uren ten 6 Uren varen.

#6650728,2 Tot Amsterdam, by Iacob Venckel, Boeckverkooper, in de Beursstraet, in de History-schryver, is gedruckt en werdt uytgegeven de Geest van Broer Cornelis Adriaensz. van Dordrecht, Minnebroeder tot Brugghe, verhalende vele wonderlijcke Kluchten, vermake-lijcke Aerdigheden, vuyle en lasterlijcke Redenen, uytbeeldende sijne inwendighe Gestalte.

#6650801,1 Werdt mits desen bekent gemaeckt, dat de Post-wagens van Naerden op Bremen, Hamburgh, als mede over Munster, op het Landt Bronewijck , en andere dependeerende Plaetsen, gelijck voorder by de Biljetten te sien is, nu voortaen sullen af rijden op Dingsdag in plaets van Maendag, en des Vrydaghs continueeren als vooren, alsoo bevonden werdt, dese Dagen op den anderen beter te accordeeren. Yemandt nader onderricht begeerende, vervoege sigh by de Beurs-knecht tot Amsterdam.

#6650811,1 De Magistraet en Vroetschap der Stadt Leeuwaerden doen een yder bekent maecken, als dat sy publijck gedencken te verhandelen de Banck van Leeninge, binnen de voorsz. Stadt, aen de meest biedende, voor den tijdt van 16 Iaren, aenvangh nemende met den eersten Augusti, 1666. welcke Verhandelinge wesen sal den 28 Augusti, 1665. Oude-stijl, naestkomende, op den Raedt-huyse der-selver Stadt; daer de Conditien en Articulen zijn te vinden.

#6650811,2 Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Woerden maecken een yeder kennelijck, dat men als-noch voor dit Iaer 1665. de ghenaemde Kermisse ofte Iaer marckt, binnen deselve Stede Woerden, sal houden den eersten Sondagh in September toekomende, wesende den 6 derselver Maendt: Een yder kan hem daer na reguleren.

#6650815,1 Tot 's Hertogenbosch, by Steven du Mont, Boeckverkooper, is ghedruckt en wert uytgegeven, Reineri Vogelsangii verbi Divini, & Sacro-Sanctae Theologiae Professoris in Ecclesia & illustri gimnasio Silvaducensi, Exercitatio nes Theologicae. In quarto. ** Item Taxae Cancellariae & poenitaria Rom. Latijn en Duyts, gheauthoriseert door de Heeren Schepenen der Stadt 's Hertogenbosch, na 't Exempelaer van Leo de X. gedruckt tot Romen, Anno 1451.

#6650818,1 Tot Rotterdam, by Ioannes Borstius, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven : Bedenckingen en Gebeden op de Voor-bereydinge tot het H.Avondt-mael. Eerste Deel. ** Item, 't tweede Deel van het gebruyck des H.Avondt-maels. ** Item, het derde Deel van de Danckbaerheydt na het gebruyck des H.Avondt-maels. Door Iacobus Borstius, Predicant tot Rotterdam. Met Privilegie. In 12. ** Oock is by den selven ghedruckt en werdt uytgegeven: Historisch Sterf-huys, ofte t'Samen-spraeck uyt Heylige-Kerckelijcke en Weereltlijcke Historien, over allerley Voor-val omtrent Siecke en Stervende : mitsgaders een troostelijcke Aenspraeck aen de Weduwen. Door Franciscus Ridderus, Predicant tot Rotterdam. Met Previlegie.

#6650825,1 De Magistraet en Vroetschap der Stede Leeuwarden doen een yder bekent maecken, als dat sy publijckelijck gedencken te verhandelen de Banck van Leeninge, binnen de voorsz. Stadt, aen de meest-biedende, voor den tijdt van 16 Iaren, aenvangh nemende met den eersten Augusti, 1666. welcke Verhandelinge wesen sal den 28 Augusti, 1665. Oude-stijl, naest-komende, op den Raedt-huyse der selver Stadt ; daer de Conditien en Articulen zijn te vinden.

#6650901,1 Tot Amsterdam, sullen op Maendagh den 7 September, verkocht werden alle de nagelate-ne Boecken van Dr. Iohannes Verlaen, Zalig bestaende in een Extraordinaire groote parthye schoone Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen, oock veel in 't Hebreeus; En sal na de verkoopingh der Boecken, op Saterdagh, verkocht werden een heel raer Laberathorium, met allerhande Chimisse Olien en Kruyden. De Catologus zijn te bekomen by de Wed: van Ian Hendrickz. Boom, en andere.

#6650908,1 t'Enckhuysen, by Isaaq Reynersen Coster is gedruckt en werdt uytgegeven: De Practijck des Christendoms, ofte eenvoudige Verklaringe van de voornaemste Gronden der Godsaligheydt, voorgestelt in Vragen en Antwoorden: Mitsgaders Geestelijcke Poincten van een Onwedergeboorne op sijn beste en een Wedergeboorne op sijn slechste. Door Hermanus Witz, Bedienaer des Goddelijcken Woorts tot Wormer. In 12. Sijn mede te bekomen by Gerrit Sweerman, Boeck verkooper in de Wolver-straet, tot Amsterdam.

#6650908,2 Werdt by desen bekent gemaeckt aen alle Lief-hebberen der Schrijfkonst, en wien 't vorder aen-gaen mochten, dat alle die voortreffelijcke Schriften, gheschreven ende in Plaet na-gelaten by den wijt-beroemden Schrijf-meester Henri Meurs, nu te bekomen zijn by Frans Karelsz. Parkement-verkooper, woonende tot Amsterdam, in de oude Doel-straet, by de Varken sluys, naest het witte Kruys: Tot yders na-richt.

#6650908,3 In 's Gravenhage, by Pieter Poost, Architect van sijn Hoogheyt, werden uytghegeven, de Beeltenissen van het Stadt-huys van Maestricht, in 10 Platen, mitsgaders sijne andere Uytbeeldingen van gebouwen; alles mede te bekomen tot Amsterdam, by Ian Matijsz. Plaet-snyer.

#6650908,4 t'Amsterdam, by Arent van den heuvel, Boeckverkooper in de Klock-steegh, by de Nieuwendijck, is gedruckt en wert uytgegeven het leven en bedrijf van den doortrapten Fielt Biscaijer, nieuwelijcks aengehecht met het tweede Deel, waer in hy ontdeckt al zijn volgende Practijcken, Guyterijen, slimme bejegeninge ende kortwyligste uytkomst van sijn Trouw-Dagh, nu eerst uyt Spaens vertaelt, door G. de Bay. ** Item, Herberts Zee-en Lant rijs door Asia, America en geheel Oost-Indien, zijn al de voornaemste Geschiede-nissen in 't Kooper af-gebeelt, en vertaelt, door L.N. Bos. ** Item, 't Leven en Daden van alle de Princen van Orangie, zijnde al de Belegeringe, Velt-en Zee-slagen na 't leven in 't Koper af-gebeelt: oock aen-gehecht met een Nassouwse Stam van't Iaer 681 tot dese tijdt, alles naeuwkeurigh beschreven, door Arnoldus Montanus. ** Item, Sin-spreuken van Staet, door den spreuk-rijcken Heer Savedra, en nieuwelijckx in 't Nederduyts vertaelt.

#6650912,1 NOTIFICATIE. Werdt mitsdesen aen een yder ghenotificeert en bekent gemaeckt, dat also op den 5 September, 1665. in de Haerlems Courant van Abraham Casteleyn heeft gestaen uyt Amsterdam den 4 September, dat den Heere van Dorrewaert in verseecke-ringh was ghenomen, dat het selve is bevonden te zijn vals, versiert ende gelogen, ende door quade informatie aen Abraham Casteleyn ter handen ghestelt, en apparent van eenighe Quaetwillige, tot nadeel van den hoog-gemelten Heer, uytgestroyt; en werdt derhalven alle ende een yder versocht, het voorgaende Advijs niet te willen gheloven, maer het contrarie voor waerheydt te houden, namentlijck, dat hoog-gemelten Heere soo liber, vry en ongemolesteert leeft, als deselve oyt sijn leven gedaen heeft. 't Geene voorsz. staet, gelieve een yegelijck oock te weten, dat ten respecte vande Mevrouwe van Middaghten ook wert bekent gemaeckt, alsoo men voorseeker verneemt, dat deselve vry en liber in den Haegh is, sonder ergens af te weten.

#6650915,1 NOTIFICATIE. Werdt mits desen aen een yder genotificeert en bekent gemaeckt; dat also op den 5 September, 1665 in de Haerlemse Courant van Abraham Casteleyn heeft gestaen uyt Amsterdam den 4 September, dat den Heere van Dorrewaert in verseekeringh was genomen, dat het selve is bevonden te zijn vals, versiert ende geloogen, ende door quade informatie aen Abraham Casteleyn ter handen ghestelt, en apparent van eenighe Quaetwil-lige, tot nadeel van den hoog-gemelten Heer, uyt- gestroyt; en werdt derhalven alle ende een yder versocht, het voorgaende Advijs niet te willen gheloven, maer het contrarie voor waerheydt te houden namentlijck, dat hoog gemelten Heere soo liber, vry en ongemoles-teert leeft, als deselve oyt sijn leven gedaen heeft.

#6650919,1 Men laet een yder weten, dat voorleden Sondagh, wesende den 13 van dese Maendt September, een Iongman, zijnde een Fransman, oudt omtrent 17 Iaren, blanck van Aengesicht, een weinigh Pockdaligh en bruyn van Hair, aen-hebbende een bruyn Droge Kleet, en een lichte graeuwe Mantel, is gegaen uyt het Huys van sijn Meester, een Koopman t'Amsterdam, des Na-middaghs omtrent 2 Uren om te gaen wandelen, gelijck gewoon was, welcke Ionghman noch niet te voorschijn is gekomen, niet wetende wat hem overkomen is. Die deselve weet, gelieve het te laten weten aen de Beurs knecht, sal een Ver-eering hebben.

#6650919,2 Daer wordt vermist een Gouden Medailje. daer op stae geslagen den Coningh vcan Sweden, met de Letteren: Gustavus Adolphus, Coning der Sweden, &c. Yemant die te vooren komende geliefte op te houden, en bekent te maken aen de Gilde knecht van de Gout-en Silver-Smits, tot Amsterdam, men sal hem een Ver-eeringh geven van 25 Gulden.

#6650922,1 Tot Haerlem, by Iohannes Casteleyn, is gedruckt en werdt uyt gegeven: De pertinente Beschryvinge der Voyagie van den Heer Luyt: Admirael de Ruyter, beschreven op des-selfs Schip, genaemt de Spiegel, beginnende van den 8 Mey 1664. uyt het Vlie, nae Spangien, de Middelantse Zee, Guinea, Barbados, Caribes, Terreneuf, tot des selfs wederkomst in 't Vaderlandt, verciert met een Caertje van de voorn: Custen en andere Afbeeldingen in Coper. In 4.

#6650926,1 Alle Heeren en Liefhebbers zy kentelijck, dat ten Huyse van Monsr. Hanoth, over 't Raedt-huys der Stede Leyden, yder Dagh, behalven des Sondags, van 11 tot 12 Uren, sonder nootsakelijck belet, kunnen werden gesien 29 Stucken, op 't alderheerlijckst geschildert, en wonderlijck door den konstrijck-gerenommeerden Mr. Gerard Dou uytghevoert; versoeckende, dat een yder in't particulier, in't uytgaen niet nalatig en zy, den over-groeten noot der Armen met een liberale gift, voor het gesicht der selvige, te gedencken; tot welcker eynde een Bos in deselve Kamer sal hangen; en soo yemandt in die geheele Kunst gadinge heeft, gelieft den Eygenaer daer overaen te spreecken.

#6650929,1 t'Amsterdam, by Hendrick Doncker, Boeckverkooper inde Nieuwebrug-steegh, werdt uytgegeven de Zee-Atlas ofte Water-Wereldt, vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdt-bodems, seer dienstigh voor Schippers en Stuur-luyden, mitsgaders Cooplieden, om op 't Cantoor gebruyckt te werden, met een Beschrijvinge der selver in Duyts, Frans Engels en Spaens.

#6650929,2 Tot Amsterdam, By Marcus Willemsz. Doornick, Boeckverkooper, op de Middel-Dam, in 't Kantoor Ink-vat, is gedruckt, en wordt uytgegeven: Beschryvinge van Amsterdam, haer eerste oorspronck uyt den Huyse der Heeren van Aemstel en Aemstellant; met een Verhael van haer Leven en dappere Krijghsdaden, Amsterdams kleyne Beginselen, Outheyt, Bemuuring, en verscheyde Vergrotingen, met dese laetste daer in begrepen: De gelegentheyt en hoedanigheyt der Stadt, haer voornaemste Gebouwen, en wijse van Regeeringe .Met een Historisch verhael, vervattende 't geen in, en om de selve, van den beginne af tot desen tegenwoordigen Iare 1665. is voorgevallen. Noyt so heerlick beschreven. Met 120 Afbeeldingen verciert. In Groot Quarto.

#6651006,1 Burgemeesteren en Regeerders der Stad Dordrecht, hebben geinterdiceert en verboden, eenighe Pelteryen en Wollen, binnen de voorsz. Stede. van Buyte in te brengen, op de aenstaende gewoonelijcke Iaermarckt, welcke haren aenvanck nemen sal den 29 October, 1665. op poene, dat tegens de Contraventeurs van dien sal werden geprocedeeert, na exigentie en gelegentheyt van saecken.

#6651006,2 Ter Huyse van Salomon Wagenaer, Boeckverkooper in de Klocksteegh, binnen Leyden, sullen op de 14 October verkocht werden de nagelaten Boecken van de E: Heer N. Rudolphus Heggerus, in sijn leven Predicant van de Augsburgse Confessi aldaer.

#6651006,3 t'Amsterdam, by Iohannes van Someren, Boeckverkooper op den Dam, in Perkins, is gedruckt en werdt uytgegeven: Den rijcken Dwaes, of gheleerde en Schriftmatighe Uytlegginghe over de Parabel Lucae 12. v. 16. ....21. In 't Engels beschreven door den hoogh-geleerden, seer vermaerden, Nehemia Rogiers; nu in 't Nederduyts vertaelt: noch is hier by gevoegt van den selven Autheur twee Affscheyt-predicatien over 2 Cor.13.11. In 4. ** Noch werdt by den selven uytgegeven alle de Wercken van den Godvruchtigen hoog-geleerden Thomas Watson, vervattende veele stichtelijcke en soet-vloeyende Bedenckingen over verscheyden uytgelesen Plaetsen des O. en N. Testament, uyt het Engels in Nederduyts vertaelt.

#6651006,4 t'Amsterdam, by Pieter la Burgh, in de Niesel, werdt uytghegeven, het Iournael, gehouden op 's Lants Schip de Spiegel, van 't gene gepasseert en verricht is op de Vloot van haar Hoog Mog: de Heeren Staten Gener: der Ver-eenighde Nederlanden, so in de Middelantse Zee, als op de Kusten van Africa en America, onder 't Beleyt van den E:Manhaften Heer Michiel de Ruyter, als Admirael, en den Heer Ian Cornelisz van Meppelen als vice Admirael, In de Iare 1664. en 1665.

#6651010,1 Hier nevens zijn te bekomen de Informatien, Confessien en de Sententien van Ian Muller ende Hendrick in de Kelder, over haer Verraderyen tot Aernhem.

#6651013,1 Burgermeesteren en Regeerders der Stede Woerden maecken bekent, dat hare Paerde-marckt sal zijn op den 19 en 20 October, en de Beeste-marckt den 21 en 22 daer aen volgende, om datse anders op den Sondagh soude in-vallen.

#6651017,1 Burgemeesteren, Regeerders en Raedt der Stadt Aernhem laten hier mede weten, dat haer E: van meeninge zijn, tegens den 12 deser Maendt October oude Stijl, zijnde Donderdagh des Na-middaghs ten twee Uren te verkopen een goede party grote en volwassen Ypen-boomen, staende rondtom dese Stadt. Alle die daer gadinge in heeft, kome ter Plaetse voorsz. en koope goede koop.

#6651017,2 Burgemeesteren en Regeerders der Stad Dordrecht, hebben geinterdiceert en verboden, eenighe Peltereyen en Wollen, binnen de voorsz. Stede, van buyten in te brengen, op de aenstaende gewoonelijcke Iaermarckt, welcke haren aenvanck nemen sal den 29 October, 1665. op poene, dat tegens de Contraventeurs van dien sal werden geprocedeert, na exigentie en gelegentheyt van saecken.

#6651020,1 Drossaert, President, Borgemeesteren en Schepenen van Breda, waerschouwen hier mede een yder, dat sy-lieden, op hun aenstaende Marckt van Allerheyligen, niet en sullen voor dese reyse admitteeren eenighe vreemde ofte buyten-Kramen: Daer na hem dan een yder kan reguleeren: die, dat doende, spare sijn Reys en sijn Kosten.

#6651020,2 Tot Gorinchem, by Helmich van Cappel, in Compagnie met de Weduwe wijlen Ian Barentsz. Smient , tot Dordrecht, is gedruckt en wordt uyt-gegeven, den Bybel in ghemeen Folio, met volkomen Annotatien, op heel goet Papier, met een Mediaen Letter, heel curieus, ende van een seer nouwe Correctie. ** Item het Bijbeltje in 8, groote Letter, met aenwijsingen op de kant, en 't Psalm-boeck gheheel op Noten, op eenen Sleutel, op heel wit, fijn Post-papier, met een nieuwe Letter, veel schoonder als voor desen. ** Item het Psalm-boeck gheheel op Noten, op eenen Sleutel, op heel wit Papier. ** Item het Psalmboeck in 32, eerste Vers op Noten.

#6651020,3 Tot Harderwijck, by Arnoldus Parck, is gedruckt en werdt uyt-gegeven: Viri Clarissimi Iani Erasmii; L.A.M. Ultrajectini opera post huma: Eruditi ac iucundi argumenti in usum Illustrum Scholarum. Tomus 11. In 12.

#6651021,4 Tot Groeningen, by Ian Takes, Boeckverkooper aen de Vischmarckt, is gedruckt en werdt uytgegeven: Illustrium & clarorum Virorum Epistolae selectiores superiore & hoc seculo scriptae, distributae in centurias tres In quibus multa Theologia, Politica, Ecclesiastica Historica, Philologica, &c. Has passim ex autographis collegit ac edidit Simon Abbes Gabbema, Historiographus Frisia. In 8.

#6651025,1 Tot Amsterdam, op Woensdagh avont, den 21 October, omtrent 7 Uren, is verlooren een Pendant met 19 Diamanten, en wort geseyt op Donderdaghs morgen om 7 uren, van een Schoenlapper of zijn Knecht gevonden te zijn: die sulcks wederbrenght, sal 50 guldens tot een vereeringe hebben: en addressere sich by Andries Bilsreyn, Gouts-Smit op St. Ioris Pleyn, by de Wale Kerck.

#6651027,1 Daer wordt een Gouwe Oorlogie gemist, zijnde de buytenste Kas van Chinees Werck, en de binnenste van glat Gout, beyde ghemaeckt van Monsr. Hermanus van Spreken, woonende in 's Gravenhage, op het Spuy; en het gaende Werck is ghemaeckt van Piere du Hamel, wiens Naem daer oock op staet: die het in Handen van den voornoemden Hermanus van Spreken, woonende op het Spuy, naest de vergulde Berg, weet te bestel-len, sal 50 Gulden genieten.

#6651103,1 Hendrick Hoogenkamp, Schout tot Schorel, notificeert, dat tot Schorel, bezuyden de Kerck, daer 't Huys te Bredenrode is uythangende, laet maecken een bequame Schuur en Paerde-Stal, tot commoditeyt van alle Passagiers, daer de Marckten frequenteerende.

#6651103,2 De Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt, resideerende binnen Enhuysen, maecken een yder by desen bekent, als dat haer Ed: Mog: op Maendagh des Voor-middags aenstaende, wesende den 9 November, 1665. van meeninge zijn, in 't openbaer aen de meest-biedende by den Stock, tot Hoorn, te verkoopen een seecker quantiteyt Suycker en Taback, by den Capit. 't Hoen op de kust van Asia en Africa verovert.

#6651107,1 Tot Dordrecht, by Nicolaes de Vries, zijn gedruckt de CL. Psalmen Davids, op de selfde Wysen, en afdeelinge van Versen, als die in de Nederlandtsche Gereformeerde Kercken gebruykt worden: op Rijm gestelt door D. Hermes Celosse, Bedienaer van Godts H. Woord, in Christi Gemeente, te Ridderkerck. Ende zijn te krijgen by de Weduwe van wijlen Abraham Andriesz. woonende tot Dordrecht.

#6651110,1 t'Amsterdam, by Ian Riewertsz. de Weduwe van Ian Hendricksz. Boom en Abraham Wolfgangh, Boeckverkoopers, wordt uytgegeven: Het vijfde deel Deel der Voortreffelijc-ke Reysen van den Deurluchtighen Reysiger Pietro Della Valle, Edelman van Romen, in veel voorname Gewesten des Werrelts, sedert het Iaer 1615. gedaen, namentlijck in Turckyen, Egypten, Palestina, Persien, Oost-Indien en in verscheyde andere Landschap-pen; daer hy veel aanmerkenswaardige saken heeft opgespeurt en naeuwkeurigh die beschreven. Met schoone kopere Platen verciert. In 4. Door I. H. Glasemaker vertaalt.

#6651110,2 Alsoo Hendrick Veltkamp, op de oude Turf-marckt, by het Gasthuys-hof, in de Rose krans, tot Amsterdam, heeft ghepractiseert selfsgaende Pannen, waer mede gemaeckt wert alle soorten van Pan-werck, bestaende in alle Saden Kruyden, als Suycker, Amandelen, Spaens Banket, Kerwe, Anijs, Coliander, Seversaet, Caneel, en wat daer aen dependeert: Waer door deselve Waren by hem voor minder Prijs werden verkocht als by andere, en goet en delicaet: Soo werden alle Winkeliers, soo Kruydeniers als Kramers, ofte wie met sulcke Waren omgaat een proef daer van te nemen, sullen goet contentement vinden.

#6651117,1 Tot Amsterdam, by Isaack Stangniete, Boeckverkooper op de hoeck van de Sinte Lucyen-steegh, by 't Wees-huys, is gedruckt en werdt uytgegeven, de Wegh-wyser van Italien; seer nut en bequaem om door geheel Italien te reysen; met alle de Steden in koopere Platen gesneden, en verciert met een noodigh Register: beschreven door Lambertus van den Bosch. In 12. ** Item, de Laetste Ure, of een klare Verhandelinge van de Scheppinge en Ondergangh des Werelts: beschreven door den Hoog-geleerden Otto Belcampius, Bedienaer des H. Euangeliums, in de Gemeente tot Amsterdam. In 8.

#6651117,2 Tot Uytrecht, by Dirck van Akersdijck werd uyt-gegeven: Corpus Iuris Militaris, waer in begrepen `t Hollants Krijghs recht en Articul-Brief, met nodige Aenmerckingen ende Rechts-gronden verklaert door P. Pappum van Tratsberg.I.C. Voor desen gedruckt, en nu uyt Hooghduyts daer by gedaen Keyser Maximiliani twede Articul-Brief, met 33 Articulen uyt Caroli de V. pijnelijcke Hals gerichts Ordonning: Nevens Swedisch, Denemarkisch, en Switserse Krijgs rechten. Alle Oversten, Capiteynen Bevelhebbers, &c. seer dienstig en hoognodigh.

#6651117,3 Tot Amsterdam, by Michiel de Groot, Boeckverkooper op den Nieuwen-dijck, tusschen beyde Haerlemmer-Sluysen, is ghedruckt en werdt uytgegeven: De Catechisatie over de Heydelbarghsen Catechismus. Door P. de Wit. den tweden Druck na de verbeterde Copie. ** Item, de Huys-oeffeninge van D. Franciscus Ridderus. Den derden Druck, door den Autheur verbetert. Sijn oock te bekomen tot Rotterdam, by Iohannes Borstius.

#6651201,1 Tot Aernhem, by Ioan Frederich Hagen, Boeckverkooper, wordt uytgegeven: Theologo-rum Academiae Duisburgensis, Ioannis Claubergii & Martini; Hundii Disputationes Selecta, quibus controversiae fides, adversus omnis generis adversarios, praecipae Socinianos & Pontificios (Speciatim novos Methodistas Veronianos) explicantur. In 4. ** Idem, Henrici Diestii Conciones paradigmatione in quibus proponuntur & disponuntur, omnis generis Textus Biblici, Doctrinales, Consolatorii, Admonitorii, Promissorii, Comminatorii, Exemplares, Historicii, Praecatorii, Eucharistici, Allegorici, Parabolici, Typici: & Instructio de Arte Concionatoria. In 4. ** Idem Logometron Architecturae Militaris Freitagianae, per Andream Alexandrum. ** Idem, Rutgeri Loenii Doctoris Medici Synopsis Praelectionum Physicarum, 12.

#6651205,1 Tot Vlissingen, by Abraham van Laren, ordinaris Stadts Drucker, is ghedruckt en werdt uyt-gegeven, Catechizatie van de Erf-sonde, hare Nature, Voortsettinge, Eygenschappen, Verdorventheydt, en onmacht des Menschen onder deselve: volgens kennisse en practijck uyt-gebreyt door Georgius de Raad, Predicant tot Vlissingen. In 8. ** Item een Tractae-tien, raeckende de Slaef handel der Gereformeerden met de Papisten, noodigh, om in dese bedroefde Dagen van alle Gereformeerde Cooplieden wel overwogen te worden, tot voor-kominge van de gedreyghde Oordeelen Gods, ontdeckende, hoe de Kroone der Reformatie van Nederlants Hooft verduystert is: en den Throon des Antichrist door de Gereformeer-den uyt-gerecht, en aen de Cooplieden van Nederlandt op-gedragen. Door den selven Autheur. In 8. ** Item, niemandt dan Christus, ofte een klaer en uytnement Tractaet van de kennisse Iesu Christi, om alle Menschen op te wecken, om Iesum Christum, en die gekruyciget te leeren kennen, met een toe eygenende ende zaligh-makende kenisse: in verscheyde Predicatien, over 1.Cor.Cap.2.23. Door Iohan Wal, en uyt het Engels vertaelt door Bartholomeus Reyniersz. In 8. ** Item, Tranen eender barende Vrouwe, ofte eenige Hart-versterckende Alleen-sprake, seer profijtelyck voor een Vrouwe, als de We'en om te baren beginnen te genaken: Als mede een alleensprake, als een Vrouwe nu verlost is. Door Iohan Fentley: wyt het Engels vertaelt door Abraham van Laren. In 12.

#6651208,1 Tot Enckhuysen, by Ysbrant Reyniersz. Coster, is gedruckt en werdt uytgegeven: Pracktijck des Christendoms, ofte, eenvoudige verklaringe van de voornaemste gronden der Godtzaligheydt, voorgestelt in Vragen en Antwoorden; mitsgaders Geestelijcke Printen van een Wedergheborene op sijn beste en een Wedergeborne op sijn slechtste, ontwurpen door Hermanus Witsz. Bedienaar des Goddelijcken Woorts, tot Wormer, zijn mede te bekomen tot Amsterdam, by Gerrit Sweerman, Boeckverkooper in de Warmoes-straet.

#6651208,2 Tot Amsterdam, by Arent van den Heuvel, Boeckverkoper in de Kolck-steegh, by de Nieuwendijck, is gedruckt en werdt uytgegeven: 't Alderwonderlijckste Leven en Bedrijf, van den doortrapten en kluchtige Fielt Biscayer, aen-ghehecht met een tweede Deel, waer in hy ontdeckt al zijn Guyterye, snaecks. Vertooninge, slimme Bejegeninge, en aller kortwyligste uyt-komst van sijn Trouw-dagh. Nu eerst uyt Spaens vertaelt door G.D. Bay. ** Idem, 't Leven en al de Helden-daden van al de Princen van Orangie, zijn al de Belegeringen, Velt-en Zee-slagen: heel naeukeurigh beschreven en afgebeelt in 't Kooper , door Arnoldus Montanus. ** Idem, den Christelijcken Staat Vorst, vol treffelijcke Sin-spreuken van Staat; door den uytstekenden Heer Didakus Savedra, in 't Spaens beschre-ven, en nu in 't Neerduyts vertaelt. ** Idem, zijn by de selve te bekomen: Al de uytstekende en Volgeestige Wercken van Ian de Bruyne de Ionge. ** Idem, de Treffelijc-ke Zee-en Landt-reys, door Thomas Herbers.

#6651212,1 Voor 2 Maanden is een Schildery van een Man in 't Harnas met een blaeuwe Sluijer om 't Lijf, verlooren: die 't selve weet, gelieft het bekent te maecken tot Amsterdam, in de Nieuwe zijdts Armesteegh, in de Coninginne van Denemarcken, sal een goede Ver-eeringe genieten.

#6651219,1 Also Augustijn Reygersbergen, gewesene Porcelijn-backer in de vergulde Boot, binnen Delff, en Anna van Dalen sijne huysvrou, tusschen den 8 en 9 deser seer schandelijcken zijn deur ghegaen, fraudaleuselijck vervoert hebbende alle hare Boecken, ende een groot gedeelte van haer beste gebacken Goet, en sy al omme notabele Schulden uyt-staende hebben, wert een iegelijcken by desen geadverteert en gewaerschout, geene de minste betalinghe aen de selve, ofte op hare ordre en assignatie te doen, op dat in tijt en wijlen niet genootsaeckt werden, hare respective Schulden andermael te betalen. En wert te gelijck by desen mede een notable Ver-eeringe belooft aen den genen, die den voornoem-den Reygersbergen, en geseyde sijne Huysvrouwe, mitsgaders hare Boecken, als mede het voorsz, vervoerde Goet, sodanigh weet aen te wijsen, dat die ergens in versekeringe mochte komen te geraken: waer van de aenwijsinghe versocht wert gedaen te werden aen den Notaris Gerrit van Assendelft, gestelde Curateur in den geabandonneerden Boedel, woonachtigh in Jacob Gerritsz. Straet, binnen Delff, en sal des Aenbrengers Naem geserreteert werden.

#6651226,1 De Voogden van het na-gelaten Kint van zalig: Roelof Steenbergen, in sijn leven Apotheecker tot Campen, presenteeren te verkoopen een nieuwe wel-gestoffeerde Apothekers Winckel, met sijn toe-behooren: Soo wie daer gadinghe in heeft, addressere hem aen de Heer Iacob Steenbergen, Ontfanger van Mastenbroeck, resideerende tot Campen, die een ieder goet bescheyt sal doen.

#6651226,2 In 's Gravenhage, by Hermanus Gael, werdt uyt-gegeven, noodighe Boetsprake op desen tegenwoordigen bedroefden tijdt, gheduerende de Schip-strijden tusschen Engelandt en Hollandt, in 't Iaer 1665. ofte een algemeene Vermaninge, en trouhertige Waarschou-winghe aen alle oprechte en ongeveynsde Vaderlanders. Door Simon Simonides, Bedienaer des H. Evangeliums in de Gemeynte van 's Gravenhage.

#6651226,3 Also Augustijn Reygersbergen, gewesene Porcelijn-backer in de vergulde Boot, binnen Delff, en Anna van Dalen sijne huysvrou, tusschen den 8 en 9 deser seer schandelijcken zijn deur ghegaen, fraudaleuselijck vervoert hebbende alle hare Boecken, ende een groot gedeelte van haer beste gebacken Goet, en sy al omme notabele Schulden uyt-staende hebben, wert een iegelijcken by desen geadverteert en gewaerschout, geene de minste betaelinghe aen de selve, ofte op hare ordre en assignatie te doen, op dat in tijt en wijlen niet genootsaeckt werden, hare respective Schulden andermael te betalen. En wert te gelijck by desen mede een notable Ver-eeringe belooft aen den genen, die den voornoem-den Reygersbergen, en geseyde sijne Huysvrouwe, mitsgaders hare Boecken, als mede het voorsz, vervoerde Goet, sodanigh weet aen te wijsen dat die ergens in versekeringe mochte komen te geraken: waer van de aenwijsinghe versocht wert gedaen te werden aen den Notaris Gerrit van Assendelft, gestelde Curateur in den geabandonneerden Boedel, woonachtigh in Jacob Gerritsz. Straet, binnen Delff, en sal des Aenbrengers Naem gesecreteert werden.

#6651229,1 Tot Leyden, by Ioost Vermaersch, Meester-Metselaer, woonende op Rapenburgh, over d'Academie, is ghedruckt en werdt uytgegeven: De 3 eerste Deelen der Bouw-konst: dat is Wiskonstigh Bewijs, hoedanigh dat men, door 't verdeelen van een Duym-stock of Voet-maet, de Autheur Vincent Scamotzi, Vinjola, Paladio en andere Architecten, op alle voor-gegeven hooghten, sal konnen uytwercken: Item, een naerder verklaringhe over het toeleggen en uytwercken soo van rechte als scheele Italiaense Huys-daecken, en het trecken van verscheyde Kruys-Verwelften, op alle voorvallende hooghte en breette; en uyt een stuck van alle Verwelfte bekent hebbende den geheelen omtrek te vinden, en een stuck gebroocken zijnde wederom in te voegen; als mede de meeste en minste Diameter in een Ovael of Ellipsis te beschrijven, en daer door den gheheelen omtreck te vinden: met noch een veel nader Verklaringe in Figuuren, so van schuyne als scheluwe Wercken. Ende zijn te bekomen by den Autheur, en Abraham en Daniel van Gaesbeek, tot Haerlem by Ian Casteleyn, en tot Amsterdam by Hendrick Donker, in de Nieu-brug-steegh, en tot Delft, by Arnout Bon, By Daniel Geselle, in 's Gravenhage.

#6651229,2 Tot Haerlem, by Iacob Albertsz. Boeckverkooper inde Zijl-straet, is gedruckt en werdt uyt-gegeven: Il Nuovo Testamento del Signor nostre Iesu Christo, tradotta in lingua Italiana da Giovanni Diodati di nation Lucchese. In 8.

#6651229,3 Tot Leeuwaerden, by Hendrick Rintjens en Dominicus Lens, Boeckverkoopers, is ghedruckt en sal uytghegheven werden: De Levendige Christen in de doode Weerelt: zijnde een breede Verhandelingh over des Apostels Woorden Galaten 2.v.20. In 8 Door Sixtum Drunsvelt, Bedienaer des H. Euangeliums op de Flecke Ioure.

#6651229,4 De Voogden van het na-gelaten Kint van zalig: Roelof Steenbergen, in sijn leven Apotheecker tot Campen, presenteeren te verkoopen een nieuwe wel-gestoffeerde Apothekers Winckel, met sijn toe-behooren: Soo wie daer gadinghe in heeft, addressere hem aen de Heer Iacob Steenbergen, Ontfanger van Mastenbroeck, resideerende tot Campen, die een ieder goet bescheyt sal doen.