Systematische bibliografie van de wetenschappelijke publikaties van Karel Bostoen

(* Roeselare 27-12-1943, † Leiden 15 december 2016)

 

ZESTIENDE EEUW

Antwerps liedboek (1544)

 • ‘Uit de nalatenschap van Prof.Dr. D. Bax.’ In: Dokumentaal 7 (1978), p. 35-36.

Willem Barentsz. (ca. 1550-1597) & Gerrit de Veer (ca. 1570-na 1598)

 • Nova Zembla, de hel van het noorden. Amsterdam, 1994. (BulkBoek-special).
 • (met M. Barend-van Haeften en M. Roos, met medewerking van M.Meijer Drees en L. van Gemert) Verhalen over verre landen, Reizen op papier 1600-1800. Amsterdam, 2001. (Tekst in context, 5). 104 blz. ISBN 90-5356-476-4

Broer Cornelis Adriaensz. van Dordrecht OFM (1521-1581)

 • (In samenwerking met M.J. van der Wal), ‘Historie van Broeder Cornelis: een projekt.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 13 (1978), p. 12-13.
 • ‘De historie van Broeder Cornelis, literatuur als wapen.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 14 (1980), p. 129-133.
 • ‘De historie van Broeder Cornelis, Cornelis den Hisper.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 15 (1981), p. 69-74.
 • ‘De historie van B. Cornelis (1596), [lees: 1569], Satire bestemd voor redelijke lezers.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 16 (1982), p. 154-159.
 • ‘Broer Cornelis en zijn historie: een politieke satire.’ In: Literatuur 1 (1984), p. 254-261.
 • Jan van Hout: Opdracht aan Broer Cornelis. Tekstuitgave door K. Bostoen en S. Gabriëls. Leiden, 1990, pp.24-68. (Jan van Hout-Cahiers, 1). 87. ‘Inleiding’ In: Jan van Hout: Opdracht aan Broer Cornelis. Leiden, 1990, p. 5-23. (Jan van Hout-Cahiers, 1).
 • Jan van Hout: Opdracht aan Broer Cornelis. Tekstuitgave door K. Bostoen en S. Gabriëls. Leiden, 1990, p. 24-68. (Jan van Hout-Cahiers, 1).
 • ‘De identificatie van Thomas, Subdecanus Salisberiensis.’ In: Secrete Penitentie, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandse satire 4 (1992), p. 33-44.
 • ‘Brouwer (Brauwere, De Brouwere; Broer Cornelis, Cornelis Adriaensz. van Dordrecht, Frater Cornelius Dordracenus), Cornelis.’ In: Nationaal Biografisch Woordenboek Dl. 14 (1992), kol. 79-89.
 • ‘Realisme in de "Historie van Broer Cornelis".’ In: Secrete Penitentie, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandse satire 5 (1993), p. 3-17.
 • ‘De ontkenning van de satire in de christelijke literatuurbeschouwing, of hoe de Historie van B. Cornelis in de negentiende eeuw de reputaties van geleerden knakte.’ In: Secrete Penitentie, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandse satire 7 (1995), p. 1-11.
 • ‘De oudste verwijzing naar de geselpraktijken van Broer Cornelis'. In: Secrete Penitentie, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandse satire nr. 16 (1997), p. 3-19.
 • ‘Reformation, Counter-Reformation and literary propaganda in the Low Countries in the sixteenth-century: the case of Brother Cornelis’. In: The Education of a Christian Society, Humanism and the Reformation in Britain and the Netherlands. Papers delivered to the Thirteenth Anglo-Dutch Historical Conference, 1997. (eds.) N. Scott Amos, Andrew Pettegree, Henk van Nierop. Aldershot (etc.), 1999, p. 164-192.
 • (met Daniel Horst) ‘De wolf onder de schapen, Afbeeldingen van Broer Cornelis’.In: “Tweelinge eener dragt”, Woord en beeld in de Nederlanden (1500-1750). (ed.) K. Bostoen, E. Kolfin, P. J. Smith. Hilversum: Verloren, 2001, p. 41-74. ISBN 90-6550-661-6.
 • ‘De (s)preektaal van Broer Cornelis’. In: Taal als levenswerk, Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Redactie: Jaap Engelsman, Joep Kruijsen, Ewoud Sanders e.a. Den Haag: Sdu Uitgevers [2005], p. 29-33.
 • ‘Two Bruges humanists: Vulcanius and Castelius. Good friends or mere acquaintances?’ In: Bonaventura Vulcanius,Works and Networks, Bruges 1538–Leiden 1614. Papers edited and introduced by Hélène Cazes. Leiden, Boston 2010, p. 225-243. Brill’s studies in intellectual history, ISSN 0920-8607; v. 194.
 • ‘Waar kwam de Historie van B. Cornelis (1569) van de pers? Het spoor terug naar plaats van uitgave, boekverkoper en boekdrukker’. In: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis te Brugge 151 (2014), p. 65-111. ISSN: 0770-0822
 • ‘L’Heptaméron: een bron van de Historie van B. Cornelis?’ In: Malgorzata Dowlaszewicz, Joanna Skubisz, Jan Urbaniak (red.) De deught behoeft geen loftrompet. Feestbundel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van prof. dr. habil. Stefan Kiedron. Wroclaw: Oficyna Wydawnica ATUT, 2015, 37-51. ISBN 978-83-7977-131-8

Daniël Barlarus (1533-ca 1598)

 • ‘Tekstuitgave'. In: Landrecht der Vriesne: tekstuitgave en commentaar. Red. Ph.H. Breuker. Leeuwarden, 1996, p. 18-65. Hierin ook: ‘Barlarus als de bezitter van Dousa's brontekst'. In: Landrecht der Vriesne: tekstuitgave en commentaar. Red. Ph.H. Breuker. Leeuwarden, 1996, p. 224-244
 • ‘Berlaere (Barlarus, Barlarius, Berlarus), Daniël van, deurwaarder bij het Hof van Holland en bezitter van middeleeuwse handschriften.’ In: Nationaal Biografisch Woordenboek Dl. 16 (2002), kol. 85-89.

Gerardus Goossenius (1§545-1603)

 • ‘Bio-bibliografie van Gerard Goossens (ca.1545-1603),.’ In: Dokumentaal 11 (1982), p. 78-86. 'Aanvulling.’ In: Dokumentaal 13 (1984), p. 105.
 • G. Gosemius: Het Cieraet der vrouwen. Uitgegeven met inleiding, kritische transcriptie en registers door K. Bostoen, m.m.v. G. Kettenis. Deventer, 1983. (FELL 2).
 • ‘Goossens (Goessens, Goose, Goossenius, Gosemius, Gossen, Gossenius, Gossenne), Gerard (Gerardus), arts, dichter en pamfletschrijver.’ In: Nationaal Biografisch Woordenboek Dl. 13 (1990), kol. 332-337.

Lodovico Guicciardini (1521-1589)

 • ‘Vreemdeling in Antwerpen.’ In: Nederlands in culturele context. Red. Th.A.J.M. Janssen, P.G.M. de Kleijn, A.M. Musschoot. Woubrugge, 1995, p. 202-219. (Handelingen Twaalfde Colloquium Neerlandicum, Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen, 28 augustus -3 september 1994).

Karel van Mander (1548-1606)

 • Recensie van Karel van Manders Ter liefde der Const: uit het Schilder-Boeck (1604), ed. W. Waterschoot. In: TNTL 101 (1985), p. 154-158.
 • ‘Vijfwouter gejaagd, Over een schitterend sonnet van Karel van Mander’. In: Parmentier 9 (1998), p. 113-119.

Jan van der Noot (ca. 1538-1596/1601?)

 • ‘De jonge Vander Noot (ca.1537-1567),.’ In: Studies voor Zaalberg, Aangeboden door collega's, medewerkers en oud-medewerkers van de vakgroep Nederlandse taal-& letterkunde van de Rijksuniversiteit te Leiden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar op 24 oktober 1975. Leiden, 1975, p. 1-52. (Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal-& Letterkunde, nr.1).
 • Recensie-artikel van Jan van der Noots Poeticsche Werken, ed. W. Waterschoot. In: Spektator 6 (1976-1977), p. 567-577.
 • ‘De Vander Noots en hun "troode madamme".’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 12 (1978), p. 19-22.
 • ‘De reclame van een Renaissancedichter. De relatie auteurpubliek getoetst aan de hand van twee gedichten van Jan vander Noot.’ In: De verleidingskunsten der muzen. Muiderberg, 1986, p. 39-57. (Algemene colleges van de Haagse Leergangen, [9]).
 • ‘Vander Noot en Holland.’ In: Eer is het Lof des Deuchts, Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. Ed. H. Duits, A.J. Gelderblom en M.B. Smits-Veldt. Amsterdam, 1986, p. 18-33.
 • Dichterschap en Koopmanschap in de zestiende eeuw, Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot. Deventer, 1987. Diss. U. v. Amsterdam.
 • ‘Jonker Jan van der Noot en het Italiaanse zakenmilieu te Antwerpen.’ In: Oudheid en kunst: algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis uitgegeven door den Geschied-en Oudheidkundigen Kring voor Brecht en omstreken 55 (1989), p. 147-158.
 • ‘Nation und Literatur in den Niederlanden der Frühen Neuzeit.’ In: Nation und Literatur im Europa der Frühen Neuzeit. Akten des I. internationalen Osnabrücker Kongresses zur Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit. ed. Kl. Garber. Tübingen, 1989, p. 554-575. (Reeks Frühe Neuzeit, 1. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext).
 • ‘Poetou (Poitou, Poictou), Guillaume de, graankoopman, avonturier, tolk en dichter.’ In: Nationaal Biografisch Woordenboek Dl. 13 (1990), kol. 650-655.
 • ‘Schiappalaria (Schiappalar, Schiappalari, Schiappalario, Schiappalarius), Stefano Ambrosio (Estienne Ambroise, Stefano Ambrogio, Stephanus Ambrosius), koopman, bankier, architect en dichter.’ In: Nationaal Biografisch Woordenboek Dl. 13 (1990), kol. 734-739.
 • ‘Jan vander Noot's "Europeiad": A Sixteenth-century Masterpiece Shattered by Continental Discord.’ In: Standing Clear, A Festschrift for Reinder P Meijer. Ed. Jane Fenoulhet & Theo Hermans. London, 1991, p. 137-150 (Crossways, 1).
 • ‘Guillaume de Poetou, dichter en koopman uit Béthune. Zijn leven en betekenis.’ In: De Franse Nederlanden. Les Pays-Bas Français 17 (1992), p. 207-217.
 • Recensie van Jan van der Noots Verscheiden Poetixe Werken (Keulen 1572). Het voorwerk, ed. K. Porteman en W. Waterschoot. In: TNTL 108 (1992), p. 180-184.
 • ‘15 maart 1580: De Staten van Holland steunen Jan van der Noot met vijftig pond ten behoeve van zijn Europa-epos. Dichterschap in de landstaal op Europees niveau.’ In: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Hoofdred. M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Groningen, 1993, p. 172-177.
 • ‘Italian Academies in Antwerp: Schiappalaria and Vander Noot as ‘Inventors’ for the Genoese Community.’ In: Italian Academies of the Sixteenth Century. ed. D. S. Chambers and F. Quiviger. London, 1995, p. 195-204. (Warburg Institute Colloquia, 1).
 • ‘Van der Noot's Apocalyptic Visions: Do you ‘see’ what you read?'. In: Anglo-Dutch relations in the Field of Emblem. Ed. B. Westerweel. Leiden [etc.], 1997, p. 49-61.
 • ‘Klank en weerklank, Over de samenwerking tussen de componist en de tekstdichter van de Louange de la Ville d’Anvers’. In: De zeventiende eeuw, Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 24 (2008), p. 2-13.

Jan van Hout (1542-1609)

 • ‘Jan van Hout: een man van forssen inborst.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 9 (1974-1975) nr. 6 , p. 9-11.
 • ‘Christoffel Plantijn en Jan van Hout in 1583-1585, Opmerkingen naar aanleiding van hun vriendschap.’ In: De Gulden Passer 66-67 (1988-1989), p. 61-85.
 • ‘Adieu, mijn geld! De Leidse loterij van 1596.’ In: De zeventiende eeuw 6 (1990), p. 34-41.
 • Jan van Hout: Opdracht aan Broer Cornelis. Tekstuitgave door K. Bostoen en S. Gabriëls. Leiden, 1990, p.24-68. (Jan van Hout-Cahiers, 1).
 • ‘Stand van het onderzoek, bronnen en datering.'In: Jan van Hout: Voorrede tot het Gezelschap. Soest, 1993, p. 26-43. (Jan van Hout-Cahiers, 2).
 • Jan van Hout: Voorrede tot het Gezelschap. Tekstuitgave door K. Bostoen en S. Gabriëls. Soest, 1993, p. 49-82. (Jan van Hout-Cahiers, 2).
 • ‘Van de Rijn naar de Mooirivier, Boeken uit de bibliotheek van Jan van Hout.’ In: Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 88 (1996), p. 103-113.
 • [Samen met R.H. Bremmer Jr., Ph.H. Breuker en C.L. Heesakkers]: ‘Inleiding’ en ‘Tekstuitgave'. In: Landrecht der Vriesne: tekstuitgave en commentaar. Red. Ph.H. Breuker. Leeuwarden, 1996, p. 18-65. Hierin ook: ‘Barlarus als de bezitter van Dousa's brontekst'. In: Landrecht der Vriesne: tekstuitgave en commentaar. Red. Ph.H. Breuker. Leeuwarden, 1996, p. 224-244.
 • (met Dick de Boer) ‘Sorte non sorte, De deelname van de Leidse elite aan de Gasthuisloterij in 1596'. In: Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd’. red. J. De Jongste, J. Roding en B. Thijs. Hilversum, 1999, p. 218-240. ISBN 90-6550-072-3
 • ‘Het nieuwe Leiden en zijn icoon: het stadhuis’. In: Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 100 (2008), p. 121-153.
 • Hart voor Leiden. Jan van Hout (1542-1609), stadssecretaris, dichter en vernieuwer. Hilversum: Verloren, 2009. Zeven Provinciën Reeks, 28.
 • ‘Jan van Hout en de metra van de vroegmoderne lyriek’. In: Nieuw letterkundig magazijn 28 (2010), p. 14-21.
 • ‘Rouwen om Jan van Hout. De vrienden bij zijn graf’. In: Nieuw Letterkundig Magazijn 31 (2013), p. 53-59.
 • Jan van Houts nalatenschap. Bronnen. Uitgegeven met inleiding, hertaling en aantekeningen door Karel Bostoen, met medewerking van Piet de Baar en Kees Walle. Leiden: Ginkgo, 2013. ISBN 978-90-71256-24-0
 • ‘Jan van Houts ambteloze jaren (1569-1573) te Zoutleeuw’. In: Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 108 (2016), p. 62-84. ISSN: 0922-6699

Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589)

 • Signalering van Vande Druckerije, ed. B. van Selm. In: Dokumentaal 12 (1983), p. 98.
 • ‘Christoffel Plantijn en Jan van Hout in 1583-1585, Opmerkingen naar aanleiding van hun vriendschap.’ In: De Gulden Passer 66-67 (1988-1989), p. 61-85.
 • ‘De wetenschappelijke grondslag van de Nederlandse cultuurpolitiek: Taal en Letteren rondom Plantijn.’ In: De Gulden Passer 69 (1991), p. 147-170.

Johan Radermacher de Oude (1538-1617)

 • ‘Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytsche taelkunste.’ In: Dokumentaal 11 (1982), p. 78-86.
 • ‘Handschrift, auteur en publiek.’ In: Het handschrift Van Lynden, De oudste Nederlandse grammatica, 1568. Ed. J.A. van Dorsten. Leiden, 1984, p. 9-12.
 • ‘Radermachers grammatica.’ In: Onze Taal 53 (1984), p. 151-152.
 • ‘"De wech ter begeerder stede", Rondom het speurwerk naar de grammaticus uit 1568.’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn 2 (1984), p. 29-32.
 • Kaars en bril: de oudste Nederlandse grammatica. [Middelburg], 1985. (Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1984).
 • ‘Radermachers Italiaanse bron.’ In: Zeeuws Tijdschrift 35 (1985), p. 187-190.
 • ‘Marnix en D'Heere in tegenspoed.’ In: Literatuur 5 (1988), p. 11-19.
 • Bonis in bonum. Johan Radermacher de Oude (1538-1617), humanist en koopman. M.m.v. C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink en A.M. van Lynden-de Bruïne. Hilversum: Verloren, 1998. (Zeven Provinciën Reeks, 15). ISBN 90-6550-155-X 80 bldz.
 • Het album J. Rotarii, Tekstuitgave van het werk van Johan Radermacher de Oude (1538-1617) in het Album J. Rotarii, Handschrift 2465 van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent. Met inleiding en commentaar door K. Bostoen. Met medewerking van C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink en A.M. van Lynden-de Bruïne. Hilversum: Verloren, 1999. ISBN 90-6550-047-2, 118 bldz.
 • ‘Editing, printing, publishing and selling the life and death of Lady Jane Grey in 1607’. In: The bookshop of the world. The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941. ed. L. Hellinga, A. Duke, J. Harskamp [e.a.]. Houten: Hes & De Graaf, 2001, p. 119-130. ISBN 90 6194 039 7.
 • Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). eds. K. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink en A.M. van Lynden-de Bruïne. 2002 dbnl / http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01/
 • (met C.J.E.J. Hattink), ‘Ad 3. Victorinus Strigelius (1524-1569)’. In K.J.S. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink, & A.M. van Lynden-de Bruïne (Eds.), Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). Leiden: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2004. Te raadplegen op:
 • (met C.J.E.J. Hattink), ‘Ad 3. Vitus Theodoricus (1506-1549)’. In K.J.S. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink, & A.M. van Lynden-de Bruïne (Eds.), Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). Leiden: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2004. Te raadplegen op: http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0136.htm#a002
 • (met C.J.E.J. Hattink),. ‘Ad 5. Joannes Arcerius Theodoreti filius (1569-1625)’. In K.J.S. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink, & A.M. van Lynden-de Bruïne (Eds.), Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). Leiden: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2004. Te raadplegen op: http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0137.htm#a004
 • (met C.J.E.J. Hattink), ‘Ad 6. Samuël Radermacher (1581-1628)’. In K.J.S. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink, & A.M. van Lynden-de Bruïne (Eds.), Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). Leiden: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2004. Te raadplegen op: http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0138.htm#a006
 • (met C.J.E.J. Hattink), ‘Ad 13/55. Jacobus Susius (1520-1592)’. In K.J.S. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink, & A.M. van Lynden-de Bruïne (Eds.), Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). Leiden: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2004. Te raadplegen op: http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0142.htm#a016
 • ( met C.J.E.J. Hattink), ‘Ad 1. Joannes Vivianus (Jean Vivien)’. In K.J.S. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink, & A.M. van Lynden-de Bruïne (Eds.), Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). Leiden: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2005. Te raadplegen op: http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0134.htm#133
 • ( met C.J.E.J. Hattink), ‘Ad 7/20. Vivianus over de dood van zijn vijfjarige zoontje’. In K.J.S. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink, & A.M. van Lynden-de Bruïne (Eds.), Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). Leiden: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2005. Te raadplegen op: http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0139.htm#a011
 • ( met C.J.E.J. Hattink), ‘Ad 8. Vivianus en Mercator’. In K.J.S. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink, & A.M. van Lynden-de Bruïne (Eds.), Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). Leiden: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2005. Te raadplegen op: http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0140.htm#a008
 • (met C.J.E.J. Hattink), ‘Ad 8. Vivianus en de Beurs van Antwerpen’. In K.J.S. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink, & A.M. van Lynden-de Bruïne (Eds.), Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). Leiden: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2005. Te raadplegen op: http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0141.htm#a010
 • (met C.J.E.J. Hattink), ‘Ad 24. Joris Hoefnaghel (1548-1601)’. In K.J.S. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink, & A.M. van Lynden-de Bruïne (Eds.), Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). Leiden: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2005. Te raadplegen op: http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0144.htm#a014
 • (met C.J.E.J. Hattink), ‘Ad 14. Vivianus' verloofde’. In K.J.S. Bostoen, C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink, & A.M. van Lynden-de Bruïne (Eds.), Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher). Leiden: Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren, 2006. Te raadplegen op: http://www.dbnl.org/tekst/rade004albu01_01/rade004albu01_01_0143.htm#a019
 • 'The Radermacher auction catalogue'. In: Anna Simoni: The Radermacher Sale Cataloguue. Ed. Marja Smolenaars. Leiden 2007. Te raadplegen op http://www.johanradermacher.net

Spelen van Sinne (1561)

 • ‘Zo eerlijk als goud: de ethiek van de wereldstad.’ In: H. Pleij e.a.: Op belofte van profijt, Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. Amsterdam, 1991, p. 333-346, 437-438. (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen, 4).

Bonaventura Vulcanius (1538-1614)

 • ‘Two Bruges humanists: Vulcanius and Castelius. Good friends or mere acquaintances?’ In: Bonaventura Vulcanius,Works and Networks, Bruges 1538–Leiden 1614. Papers edited and introduced by Hélène Cazes. Leiden, Boston 2010, p. 225-243. Brill’s studies in intellectual history, ISSN 0920-8607; v. 194.
 • ‘[10] Philips van Marnix van Sint Aldegonde and Vulcanius reform the Dutch Psalter.’ In: Facebook in the Sixteenth Century? The Humanist and Networker Bonaventura Vulcanius. Catalogue of an exhibition in Leiden University Library. Edited by Kasper van Ommen & Hélène Cazes. With an introductory essay by Hélène Cazes. Leiden: Leiden University Library, Scaliger Institute, 2010, p. 60-65. Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek, 83.
 • ‘[19] Adresses of Bonaventura Vulcanius in Leiden.’ In: Facebook in the Sixteenth Century? The Humanist and Networker Bonaventura Vulcanius. Catalogue of an exhibition in Leiden University Library. Edited by Kasper van Ommen & Hélène Cazes. With an introductory essay by Hélène Cazes. Leiden: Leiden University Library, Scaliger Institute, 2010, p. 84-87. Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek, 83.

Het Wilhelmus (1569-1570?)

 • ‘Het Wilhelmus: rijp en groen'. In: Weerwerk 14 nr. 56 (1996), p. 9-15.
 • met M. Barend-van Haeften, L. van Gemert en M.Meijer Drees) Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700. Met medewerking van L.P. Grijp en Camerata Trajectina. Amsterdam, 2000. 104 blz. ISBN 90-5356-440-3
 • ‘Liefdesbrieven van en aan Jacob van Wesembeecke’. In: Metaal, tijdschrift voor Leidse neerlandici 11-2 (2014), p. 19. ISSN 1573-6210

 

ZEVENTIENDE EEUW

Dingman Beens (1595-1639)

 • ‘Gedichten van Dingman Beens.’ In: Dokumentaal 7 (1978), p. 2-3.
 • ‘Dingman Beens en de kamer van Vreugdendal.’ In: Jaarboek van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom" 34 (1981), p. 134-163.
 • ‘Het handschrift-Beens.’ In: Dokumentaal 12 (1983), p. 1.

Willem IJsbrantsz. Bontekoe (1587-1657)

 • ‘Held in een bloedstollend drama.’ In: Bontekoe, De schipper, het journaal, de scheepsjongens. ed. K. Bostoen, Remmelt Daalder, Vibeke Roeper [e.a.], Amsterdam, 1996, p. 41-52.
 • (met M. Barend-van Haeften en M. Roos, met medewerking van M.Meijer Drees en L. van Gemert) Verhalen over verre landen, Reizen op papier 1600-1800. Amsterdam, 2001. (Tekst in context, 5). 104 blz. ISBN 90-5356-476-4

Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618)

 • ‘Niet met verf, maar met woorden. Het "schilderachtige" van de knikkerscène in de Spaanschen Brabander.’ In: Het Schilderachtige, Studies over het schilderachtige in de Nederlandse kunsttheorie en architectuur 1650-1900. Red. C. van Eck. J. van den Eynde en W. van Leeuwen. Amsterdam, 1994, p. 25-33.

Jacob Cats (1577-1660)

 • ‘De autobiografie van Jacob Cats.’ In: Ik is anders, Autobiografie in verschillende culturen. Red. M. Schipper en P. Schmitz. Baarn, [1991], p. 89-102.

Lourens van Elstland (1643-1698)

 • ‘Nieuw licht op het begin van de Indisch-Nederlandse letterkunde.’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn 6 (1988), p. 14-15.
 • ‘"Dat lyckent wel ongs dorp, seij arleveender boer en zag batavia...", Werk van Laurens van Els(t)land, zeventiende-eeuws Indisch-Nederlands dichter.’ In: Indische Letteren 3 (1988), p. 185-211.
 • ‘Rederijkerij te Batavia.’ In: De Zeventiende Eeuw 8 (1992), p. 115-122.
 • ‘De Van Elstlands: Een Haarlems poëtengeslacht.’ In: Haarlems Helicon, Literatuur en toneel in Haarlem vóór 1800. Onder redactie van E.K. Grootes. Hilversum, 1993, p. 123-137.
 • ‘Haarlem vanonder de klapperboom, een droomwandeling door Laurens van Elstland (ca. 1665).’ In: Haerlem Jaarboek 1992, Uitgave Historische Vereniging ‘Haerlem.’ Haarlem, 1993, p. 20-42.
 • L. van Elstland, Jan onder de deecken. Een Haarlemse 'klugt' geschreven te Batavia rond 1690. Naar het handschrift in de Bibliothèque Nationale te Parijs voor het eerst uitgegeven, toegelicht en van een inleiding en commentaar voorzien door K.J.S. Bostoen, M.S. Geesink en M.H. Zijlstra-Kröner. 'Oost en West'. Leiden, 2005.

Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1670)

 • ‘Van rondeel naar verdubbeld rondeel. Opmerkingen naar aanleiding van Focquenbrochs ‘lichtvaerdige Clorimene’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 1 (2003), p. 16-29. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘Focquenbrochs kritiek op Amsterdam: populair en onbegrepen’. In: Fumus,Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 2 (2004), p. 25-28. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • 'Mogelijk een vroom gelaat en een vroom gewaad, maar beslist onvrome praat: de aankomend predikant Johannes Ulaeus in zijn Alkmaars 'Collegij''. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 3 (2005), p. 22-55. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘Gedrukt te Koningsbergen, Franse complimenten, prijsboeken en vijfmaal Focquenbroch. Nederlandse curiosa in de Russische Nationale Bibliotheek te Sint-Petersburg’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 4 (2006), p. 31-49. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • (eds.) K.J.S. Bostoen, C. Meads & M. Pretorius (2007). ‘Focquenbroch se Afrikaanse briewe’. Internet Tijdschrift, 1-21. [Online]. Available from: http://www.focquenbroch.nl/bibliotheek/fokinafri/FokInAfri.html [01-10-2007].
 • ‘Opgewekte berichten uit het droevig Morenland: Afrika en de Afrikanen in de Afrikaense Brieven (1668-1670) van Focquenbroch’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 5 (2007), p. 1-28. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘Over de editeur van Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys (1674)’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 6 (2008), p. 1-18. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘Labadie, Van Vrijberghe en Van Sypesteyn’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 6 (2008), p. 34-38. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘In memoriam Monty Beekman (25 september 1939-5 november 2008)’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 6 (2008), p. 39. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘Ingebeelde dingen: Ludolph Gockinga, navolger van Focquenbroch’. . In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 8 (2010), p. 13-14. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘Joncker Pover, alias Jonker zonder Broek. Russische vertalingen van Focquenbroch’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 8 (2010), p. 19-26. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘De noodgreep van een uitgever: de heer P.H. in Focquenbrochs Min in’t Lazarus-huys’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 9 (2011), p. 28-38. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘Liefde in het gekkenhuis. Over Los locos de Valencia van Lope de Vega’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 10 (2012), p. 22-40. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘W.G. van Focquenbroch. Liefde in het Lazarushuis. Een hertaling’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 11 (2013), p. 1-19. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ( met Marleen Willebrands). ‘Fraai koekebakkerswerk. ‘Oogzienlyke’ koek in het werk van Focquenbroch’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 12 (2014), p. 1-7. ISSN: 1567-2964. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • Liefde in het Lazarushuis. Hertaling van het tweede en derde bedrijf’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 12 (2014), p. 8-25. ISSN: 1567-2964. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • (met E. Groenenboom-Draai) ‘Liefde in het Lazarushuis. Hertaling van het vierde en vijfde bedrijf’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 13 (2015), p. 10-37. ISSN: 1567-2964. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘Het Hospital dels Folls te Valencia, revisited’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 13 (2015), p. 38-41. ISSN: 1567-2964. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus

Jan van Gent († in of na 1712)

 • ‘Dichter bij de Witte Zee: lyriek en proza van Jan van Gent’. In: Vlaanderen: tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur 60 (2011), p. 27-29. ISSN 0774-1839.

Ludolph Gockinga (1667-1712)

 • ‘Ingebeelde dingen: Ludolph Gockinga, navolger van Focquenbroch’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 8 (2010), p. 13-14. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus

Johan van Heemskerck (1597-1656)

 • ‘Het zoete vrijen en de min. Studentenpoëzie uit de zeventiende eeuw’. In: Literatuur, Magazine over Nederlandse letterkunde 20 nr. 6 (2003), p. 24-26, 40.

Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647)

 • P.C. Hooft, Warenar, Geld en liefde in de Gouden Eeuw. Samengesteld door L. van Gemert en M.Meijer Drees, Met medewerking van M. Barend-van Haeften en K. Bostoen. Amsterdam, 2002. (Tekst in context, 6). 96 blz. ISBN 90-5356-555-8

Constantijn Huygens (1596-1687)

 • ‘Huygens-handschriften.’ In: Dokumentaal 7 (1978), p. 20-21.
 • ‘Een tweede exemplaar van Antonides’ IJstroom uit de bibliotheek van Huygens.’ In: Dokumentaal 10 (1981), p. 60.
 • ‘Dingman Beens en de kamer van Vreugdendal.’ In: Jaarboek van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom" 34 (1981), p. 134-163.
 • ‘Hoe een bedochten Sin op Maet en Rym te keeren? Constantijn Huygens en de Bredase rederijkers.’ In: Veelzijdigheid als levensvvorm, Facetten van Huygens’ leven en werk. Een bundel studies ter gelegenheid van zijn driehonderste sterfdag bijeengebracht door A.Th. van Deursen, E.K. Grootes en P.E.L. Verkuyl. Deventer, 1987.
 • ‘Constantijn Huygens en de poëzie van de straat.’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn 8 (1990), p. 20-24.

Nederduytsche Helicon (1610)

 • ‘Medewerkers aan De Nederduytsche Helicon.’ In: Nieuwsbrief van het Gezelschap van de 16de eeuw nr.7 (1990), pp.3-18.
 • ‘Medewerkers aan De Nederduytsche Helicon.’ In: Den Nederduytschen Helicon (1610), een monument van piëteit. Red. K. Bostoen, R. Tempelaars en B. Thijs. Leiden, 1997, p. 9-23.

Proteus

 • ‘Dat maghtigh Amsterdam, het welk all' Hollants steden Zoo verre zeilt voorby, als Hollant Neerlands leden’. In: Proteus: Bulletin van het Leids Renaissancistendispuut De Leiderkring 1 (1984), afl. 3 (juli), pag. 12-17.

Satire

 • ‘Mijn Heer den Vasten: een schertsoverheid en zijn plakkaten.’ In: De Letter doet de Geest leven. Bundel opstellen aangeboden aan Max de Haan bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden, 1980, p. 138-171 (Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 9).
 • ‘Vondels hekeldichten.’ In: Vondel! Het epos van een ambachtelijk dichterschap. ed. M. Geesink en A. Bossers. 's-Gravenhage, 1987, p. 60-72.
 • ‘Vondel contra Smout, De calvinistische predikant Adriaan Joriszoon Smout in Vondels Hekeldichten.’ In: Literatuur 6 (1989), p. 199-209.
 • ‘Vrolijkheid in woord en beeld’. In: Satire en vermaak. Schilderkunst in de 17e eeuw: Het genrestuk van Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610-1670. Samenstelling en redactie P. Biesboer en M. Sitt. Zwolle: Waanders, 2003, p. 43-49. Tentoonstellingscatalogus Frans Hals Museum, Haarlem. ISBN 90-6918-206-8
 • ‘Fröhlichkeit in Wort und Bild’. In: Von Frans Hals bis Jan Steen. Vergnügliches Leben – Verborgene Lust. Holländische Gesellschaftsszenen. Herausgegeben von Pieter Biesboer und Martina Sitt, unter Mitarbeit von Marvin Altner. Stuttgart: Belser Verlag [etc.], 2004, p. 43-49. Ausstellungskatalog Hamburger Kunsthalle.

Jan Jansz. Starter (1593-1626)

 • ‘”Waar de mooiste vrouwen zijn”. Starters eigenaardige compliment aan Friesland’. In: Speculum Frisicum, Stúdzjes oanbien oan Philippus H. Breuker. (ed.) R.H. Bremmer Jr., L.G. Jansma, P. Visser. Ljouwert (etc.): Fryske Akademy, 2001, p. 127-146. ISBN 90-6171-928-3.

Joost van den Vondel (1587-1679)

 • ‘Vondels hekeldichten.’ In: Vondel! Het epos van een ambachtelijk dichterschap. ed. M. Geesink en A. Bossers. 's-Gravenhage, 1987, p. 60-72.
 • ‘Vondel contra Smout, De calvinistische predikant Adriaan Joriszoon Smout in Vondels Hekeldichten.’ In: Literatuur 6 (1989), p. 199-209.

Jacob Westerbaen (1599-1670)

 • ‘Paradijs van het noorden of des duivels oorkussen.’ In: In de zevende hemel, Opstellen voor P.E.L. Verkuyl over literatuur en kosmos. Red. H. van Dijk, M.H. Schenkeveld-van der Dussen, J.M.J. Sicking. Groningen, 1993, p. 152-156.

 

ACHTTIENDE EEUW

James Boswell (1740-1795)

 • James Boswell: "Een Beytie Hollansche", Dutch Compositions. ed. C.C. Barfoot and K.J. Bostoen. Leiden, 1994.[Second revised edition. Leiden, 1995].
 • ‘"People say that Dutch is a language for horses", James Boswell and the Dutch Language.’ In: The Low Countries, Arts and Society in Flanders and the Netherlands, A Yearbook 1996-97, p. 280-281.

Franciscus van den Enden (1602-1674)

 • 'Verlichte letteren in de Zuidelijke Nederlanden?'. In: Spiegel der Letteren 46 (2004), p. 393-403.

Henricus Gockinga (ca. 1718-1772)

 • ‘Een fan van drie Willems. De Arlequin Alchimist (1742) van Henricus Gockinga’. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014), p. 161-174. ISSN 0167-4609

Robert Hennebo (ca. 1685-1737)

 • ‘Lof van de jenever. Een Nederlandse eigenaardigheid?’. In: Een vis in een fles raki, Literatuur en drank in verschillende culturen. Redactie: R. Kruk en Sj. Houppermans. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2005, p. 69-92. ISBN 90 5170 354 6

Staatsloterij (1726)

 • B. Steur en I. Weterings, 1726, Staatsloterij van start! Tentoonstellingscatalogus Nederlands Kansspelmuseum Den Haag 20 maart t/m 29 juni 2001. Red. K. Bostoen. Den Haag, 2001. 42 blz.
 • ‘Het getal der sterren, Willem Kersseboom en de opzet van de Generaliteitsloterij’. In: Spiegel Historiael 36 (2001), 168-172.
 • ‘De loterijziekte in de 18de-eeuwse Nederlandse letterkunde’. In: Spiegel Historiael 36 (2001), 173—175.

Willem van Swaanenburg (1679-1728)

 • ‘Een fan van drie Willems. De Arlequin Alchimist (1742) van Henricus Gockinga’. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014), p. 161-174. ISSN 0167-4609

Pieter van der Veer (1677-1734)

 • ‘Roddel en achterklap in de letteren. Een tipje van de sluier rond het tweede en derde deel van de Schimp-en hekeldigten (1707) opgelicht: auteurschap van Jan van Hoogstraten en uitgeverspraktijken van Pieter van der Veer’. In: De andere achttiende eeuw, Opstellen voor André Hanou. Red. Cis van Heertum, Ton Jongenelen en Frank van Lamoen. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2006, p. 12-30.

Jacob Campo Weyerman (1677-1747)

 • ‘Weyermaniana te Wolfenbüttel?.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 2 (1978), p. 231.
 • ‘Weyerman en de catalogus Flanderin.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 3 (1980), p. 322-323.
 • ‘Annotatie bij de Rotterdamsche Hermes no.9.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 5 (1982), 523-526.
 • ‘Literaire voorkeuren van Weyerman in de Rotterdamsche Hermes.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 6 (1983), p. 7-9.
 • Signalering van de essaybundel Het verlokkend ooft, ed. P. Altena, W. Hendrikx e.a. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 6 (1983), p. 26-29.
 • ‘De Geleerde Wereld en het Niets.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 7 (1984), 56-60.
 • ‘De satire als "ineetend vocht", Enkele opmerkingen naar aanleiding van de nieuwe uitgave van Weyermans Baron van Syberg.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 8 (1985), p. 12-17.
 • ‘Iets over de waardering van Weyerman en zijn werk.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 8 (1985), p. 86-88.
 • Signalering van de Weyerman-bundel Het Verlokkend Ooft, ed. P. Altena, W. Hendrikx e.a. In: Dokumentaal 15 (1986), p. 25.
 • ‘Weyerman en de muziek.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 9 (1986), p. 21-25.
 • ‘Over de Stichting Jacob Campo Weyerman.’ In: De satiricus Jacob Campo Weyerman, De luis in de pels van de Verlichting. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting Jacob Campo Weyerman in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage 16 januari -28 februari 1987. Ed. A. Bossers [e.a.]. 's-Gravenhage, 1987, p. 32-33. (Tentoonstellingscatalogi en -brochures van de Koninklijke Bibliotheek, 25).
 • ‘De student Jacobus Weijermans in Doelenstraat en Heerensteeg.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 11 (1988), p. 13-15.
 • ‘Weyerman over Zeeus.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 11 (1988), p. 29.
 • ‘Pope in Nederland.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 11 (1988), p. 64.
 • ‘Weyerman en de Zuidelijke Nederlanden.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 12 (1989), p. 58-74.
 • ‘Johannes Onderzoeker en Bernardus Weetgraag, Het aan Weyerman toegeschreven pamflet tegen de vrijmetselarij nader "ontmomd".’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 12 (1989), p. 77-84.
 • Jacob Campo Weyerman en de Zuidelijke Nederlanden. Antwerpse pannebroeken, Brusselse kuikenseters, Mechelse maanblussers, Lierse schaapshoofden, Leuvense zatteriken en Gentse stroppendragers. Brussel, 1990. (Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde, Cahier nr. 4).
 • ‘De vochtige universiteit, Weyerman in het "Leiderdorps" Fonteintje.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 14 (1991), p. 33-41.
 • ‘Verzamelaars, bezitters, lezers van Weyermaniana in de achttiende eeuw.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 19 (1996), p. 33-42.
 • Geconfineert voor altoos, Stukken behorend bij het proces Jacob Campo Weyerman (1739), vermeederd met een autobiografie. ed. K. Bostoen en A. Hanou. Leiden, 1997.

Betje Wolff (1738-1804) & Aagje Deken (1741-1804)

 • (met Marleen de Vries en Lia van Gemert, met medewerking van Rianne Bos en Arien op ’t Land). Sara B., een rebelse vrouw uit de Verlichting. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. (Tekst in context, 10). 108 blz. ISBN 978-90-8964-351-3

Belle van Zuylen c.q. Madame de Charrière (1740-1805)

 • ‘La langue que j‘ai oubliée. Belle de Zuylen et le néerlandais’. In: RHBF Rapports-Het Franse Boek 70 (2000), p. 110-116.
 • ‘The language I have forgotten, Why did Belle de Zuylen not publish in Dutch?’. In: 2000. The European Journal 2 no. 2 (2001), p. 2-3.

 

NEGENTIENDE EEUW

Klikspaan (1814-1885) c.q. Johannes Kneppelhout

 • De eerste Klikspaan. Leiden, 1991. 6 bldz.

Piet Paaltjens c.q. François HaverSchmidt (1835-1894)

 • ‘”Waar de mooiste vrouwen zijn”. Starters eigenaardige compliment aan Friesland’. In: Speculum Frisicum, Stúdzjes oanbien oan Philippus H. Breuker. (ed.) R.H. Bremmer Jr., L.G. Jansma, P. Visser. Ljouwert (etc.): Fryske Akademy, 2001, p. 127-146. ISBN 90-6171-928-3.

Albrecht Rodenbach (1856-1880)

 • ‘Rodenbach in Russische watten gelegd’. In: Biekorf. West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal-en volkskunde 115 (2015), p. 44-58. ISSN 1781-5150

 

TWINTIGSTE EEUW

Louis-Paul Boon (1912-1979)

 • Na Jezus Christus komt de paus, daar kunt ge niets aan verhelpen: Louis-Paul Boon en het Daensisme’. In: Student, nationaal studenten nieuwsblad, ISSN 0165-6759, vol. 3 (1966-1967), afl. 8 (mrt 1967), p. 9.

Wilfred Smit

 • ‘Wilfred Smit als docent Russische literatuurgeschiedenis.’ In: Bzzlletin 12 -nr.110 (1983), p. 31-32, 16.

Stijn Streuvels

 • ‘Waarom wij Streuvels huldigen’. In: [Stijn Streuvelsnummer van] De Boom (1961), afl. 5 (okt), p. 6.

 

VARIA

Autobiografica

 • Konkret, na nieuwe roman van Heinrich Böll . Mein Gott, wie alt ist Böll denn?’ In: Student, Maandelijkse uitgave van het Algemeen Studenten Persbureau 3 (1966-1967), nummer d.d. 23 november 1966.
 • ‘Louis-Paul Boon en het Daensisme. Na Jezus Christus komt de paus, daar kunt ge niets aan verhelpen’. In: Student, Maandelijkse uitgave van het Algemeen Studenten Persbureau 3 (1966-1967), nummer d.d. 1 maart 1967.
 • ‘Met een ezel door de Cévennes.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 24 (1990), p. 58-60.
 • ‘Nooit voor sluitingstijd, Bert als collega-onderzoeker.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 25 (1990-1991), p. 108-111.
 • -‘De ezelsoren van Koning Willem van Oranje, Verplichte lectuur voor eerstejaars.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 26 (1992), p. 79-80.
 • ‘Kriskras door Zuid-Afrika: verwarring achter de hutspot.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 30 (1996), p. 56-61.
 • ‘Mijn favoriete romanpersonage’. In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 36 (1996), p. 67-70
 • ‘Hulde aan Van Gogh'. In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 31 (12002), p. 72-75.
 • ‘Wytze de ontgroener’. In: Almanak. Vakgroep Nederlands, Rijksuniversiteit Leiden, 2000. ISSN: 1568-1394.
 • Tineke Janzen en Johan Koppenol, ‘Neerlandici vind ik geen slecht volk, Een interview met Karel Bostoen’. In: Speciaal Karel Bostoen-nummer Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 1 nr. 2 (2004), p. 4-8.
 • ‘Universiteit Stellenbosch’. In: Vermogen om te geven. Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds. Samenstelling en eindredactie Stijn Cnossen. Den Haag: Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, 2009, p. 49-50.

Biografica

 • ‘Reinder Pieter Meijer, Zwolle 2 januari 1926 -Londen 29 september 1993.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1994-1995. Leiden, 1996, p. 94-98.
 • ‘Goossens (Goessens, Goose, Goossenius, Gosemius, Gossen, Gossenius, Gossenne), Gerard (Gerardus), arts, dichter en pamfletschrijver.’ In: Nationaal Biografisch Woordenboek Dl. 13 (1990), kol. 332-337.
 • ‘Schiappalaria (Schiappalar, Schiappalari, Schiappalario, Schiappalarius), Stefano Ambrosio (Estienne Ambroise, Stefano Ambrogio, Stephanus Ambrosius), koopman, bankier, architect en dichter.’ In: Nationaal Biografisch Woordenboek Dl. 13 (1990), kol. 734-739.
 • ‘Brouwer (Brauwere, De Brouwere; Broer Cornelis, Cornelis Adriaensz. van Dordrecht, Frater Cornelius Dordracenus), Cornelis.’ In: Nationaal Biografisch Woordenboek Dl. 14 (1992), kol. 79-89.
 • ‘Bock, Jules (Julius) César de (pseudoniemen: J.C. de BEER, J. van BEVEREN, Frans J. de VOS), journalist, publicist.’ In: Nationaal Biografisch Woordenboek Dl. 15 (1996), kol. 62-65.
 • ‘Berlaere (Barlarus, Barlarius, Berlarus), Daniël van, deurwaarder bij het Hof van Holland en bezitter van middeleeuwse handschriften.’ In: Nationaal Biografisch Woordenboek Dl. 16 (2002), kol. 85-89.
 • ‘In memoriam Monty Beekman (25 september 1939-5 november 2008)’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 6 (2008), p. 39. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • ‘Andreas Johannes Antonius Maria Hanou, Monnickendam, 13 april 1941 – Zoeterwoude op 8 februari 2011.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2010-2011. Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2012, p. 93-101. ISSN 0921-4895.
 • ‘Arie Nicolaas Willem van der Plank, Delft 5 januari 1947 – Lettele, 14 september 2010. ’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2010-2011. Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2012, p. 116-123. ISSN 0921-4895.
 • ‘Taalpedagoog en homo ludens’. In: Jos Wilmots. Academicus intimus, Een bundel opstellen, ter gelegenheid van zijn jubileum opnieuw uitgegeven. eds. Wilken Engelbrecht, Bas Hamers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, p. vii-x.

Boekwetenschap

 • (H.D.L. Vervliet), ‘Optische collatie van gedrukte teksten.’ In: Uit bibliotheektuin en informatieveld, Opstellen aangeboden aan dr. D. Grosheide bij zijn afscheid als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Onder redactie van H. F. Hofman, K. van der Horst en A.H.H.M. Mathijsen. Utrecht, 1978. (Bibliotheek en documentatie, 3), p. 209-218.
 • Signalering van Vande Druckerije, ed. B. van Selm. In: Dokumentaal 12 (1983), p. 98.
 • ‘De keuze van het exemplaar.’ In: Apollo, of Ghesangh der Musen (1615). ed. A. Keersmaekers. Deventer, 1985, p. VII-XIII. (Fell, 4).
 • ‘De Hinman Collator: reserveren is niet nodig.’ In: Dokumentaal 13 (1984), p. 136-139.

Filmgeschiedenis

 • ‘Bestaat er dan een Belgische film?’. In: Student: nationaal studenten nieuwsblad, ISSN 0165-6759, vol. 3 (1966-1967), afl. 12 (juni 1967), p. 9.

Literatuurwetenschap

 • ‘Oude paden, nieuwe wegen: voor een nieuwe benadering van de Nederlandse letterkunde (1500-1800).’ In: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 2 (1995), p. 1-11.
 • ‘Aan de literatuur ligt het niet. Naar een nieuwe editiecultuur’. In: De Zeventiende Eeuw 19 (2003), p. 13-24.

Historische kookrecepten

 • ‘De verstandige kok.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 17-nr.6 (1983), p. 120.
 • ‘Achttiende-eeuws konijn met mosterdsaus.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 18-nr.3 (1983), p. 24-30.
 • ‘Van Paling tot Zeewolf.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 18-nr.2 (1983), p. 18 -23.
 • ‘Podding bij het kerstdiner.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 18-nr.3 (1983), p. 31-33.
 • ‘Een aantrekkelijk secreet.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 18-nr.4 (1984), p. 19-21.
 • ‘Hutspot of de bedorven Spaanse pot.’ In: Meta, Mededelingenblad voor neerlandici 18-nr.5 (1984), p. 31-33.
 • ‘Achttiende-eeuws konijn met mosterdsaus.’ In: Metamorfoses, Bloemlezing uit 25 jaar "Mededelingenblad voor neerlandici". Leiden, 1992, p. 21-28. (licht gewijzigde versie van nr. 34).
 • ( met Marleen Willebrands). ‘Fraai koekebakkerswerk. ‘Oogzienlyke’ koek in het werk van Focquenbroch’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 12 (2014), p. 1-7. ISSN: 1567-2964. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus

Nederlandse bronnen in buitenlandse bibliotheken

 • ‘Short Title Catalogue.’ In: Neerlandica Extra Muros nr. 29 (1977), 86-87.
 • ‘Vijf onbekende gedichten in verband met gebeurtenissen uit de jaren 1567-1573, Naar een achttiende-eeuws handschrift uit de British Library.’ In: Dutch Crossing nr. 1 (1977), p. 8-13.
 • ‘De handschriften in de Dutch Church Library (Austin Friars), te Londen.’ In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 60 (1980), p. 56-89.
 • ‘Signalement van boeken gedrukt in de Nederlanden en van Nederlandstalige boeken voor 1800 in de Dutch Church Library te Londen.’ In: Supplement to Dutch Crossing Nr.16 (1982), p. 1-53.
 • ‘Tho eeuwiger memorie gescreven, Curiosa uit de handschriften.’ In: Nederlands erfgoed in de Herzog August Bibliothek. Verslag van het Gastseminar ‘Quellen zur niederländischen Kulturgeschichte in der Herzog August Bibliothek.’ ed. B. van Selm. Leiden, 1989, p. 97-100.
 • Hier dreigt een drama! De verzameling-Van der Lely te Parijs’. In: Dokumentaal 23 (1994), p. 152-163.
 • ‘Het oude boekenbezit te Wroclaw: een goudmijn voor de studie van de Nederlands-Silezische culturele betrekkingen.’ In: Acta Universitatis Wratislaviensis No 1651 -Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum. Wroclaw, 1994, p. 27-41.
 • ‘Verzamelaars, bezitters, lezers van Weyermaniana in de achttiende eeuw.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 19 (1996), p. 33-42.
 • Voorlopige catalogus van Nederlandstalige drukken tot 1801 in de universiteitsbibliotheken van Stellenbosch en Potchefstroom. ed. K. Bostoen, met medewerking van Maryna Besseling en Jean Jordaan. Leiden, 1998. xiv + 67 blz.
 • ‘The Early Dutch Printed Books in the University Library of Debrecen (Hungary)’. In: Quaerendo 28 (1998), p. 152-156. (review-article)
 • ‘Voorgeschiedenis van een uniek samenwerkingsverband.’ In: A. Skura: Catalogus van de in Nederland gedrukte boeken in de Universiteitsblibliotheek van Wroclaw. I. Nederlandstalige boeken tot 1700. II. Nederlandstalig toneel tot 1800. Bewerkt door A. van der Eijk en R. Mulder. Leiden [enz.], 1996, p. vii-viii.
 • ‘Van de Rijn naar de Mooirivier, Boeken uit de bibliotheek van Jan van Hout.’ In: Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 88 (1996), p. 103-113.
 • ‘The Early Dutch Printed Books in the University Library of Debrecen (Hungary)’. In: Quaerendo 28 (1998), p. 152-156. (review-article)
 • ‘Familiejuwelen: de oude Nederlandse drukken in Zuid-Afrikaans bezit’. In: Colloquium Nederlandse literatuur in Zuid-Afrika. Stellenbosch, [1999], p. 45-51.
 • ‘De Poolse familie van Adamswege, Herinneringen aan het oude Nederlandse boek in Wroclaw’. In: Berry Dongelmans, Josien Lalleman, Olf Praamstra (red.), Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek. Leiden, 2001. (SNL 7), p.217-222.
 • (met H. de Kooker) ‘Nederlandse boekhandelscatalogi uit het bezit van de Hongaarse adellijke familie Teleki’. In: Acta neerlandica, Bijdragen tot de neerlandistiek Debrecen 2 (2002), p. 101-125. ISSN-1587-8171
 • ‘Gedrukt te Koningsbergen, Franse complimenten, prijsboeken en vijfmaal Focquenbroch. Nederlandse curiosa in de Russische Nationale Bibliotheek te Sint-Petersburg’. In: Fumus, Mededelingen van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 4 (2006), p. 31-49. Ook te raadplegen op: http://www.focquenbroch.nl/index.php/fumus
 • 'Verslag over Karel Bostoens verblijf in 2007 in Zuid-Afrika, als gastdocent aan de Universiteit van Stellenbosch'. Te raadplegen op: http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/ZuidAfrikaLeiden.html#Gastdocent
 • Nederlandse oude drukken in Bohemen, Moravië en Silezië (1500-1800). Netherlandish old prints in Bohemia, Moravia and Silesia (1500-1800). Ed. Stefan Kiedron, Wilken Engelbrecht, Zdenka Hrncírová met medewerking van Karel Bostoen. Wroclaw: Wydzial Filologiczny Uniwersytetu Wroclawskiego en Oficyna Wydawnicza ATUT – Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe, 2010. ISBN 9788374326728.

Recensies en signaleringen

 • Signalering van Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaen, ed. L. van den Branden, E. Cockx-Indestege, F. Sillis. In: Dokumentaal 8 (1979), p. 52-53.
 • Recensie van J. IJsewijns Companion to Neo-Latin Studies. In: Spektator 9 (1980), p. 468-469.
 • Recensie van Briefwisseling van Ferdinand Augustijn Snellaert, ed. A. Deprez. In: Spektator 10 (1980-1981), p. 293-294.
 • Signalering van Eduard de Dene: De warachtige fabulen der dieren. ed. M. Goetinck en A. le Loup. In: Dokumentaal 10 (1981), p. 33-35.
 • ‘Aanvulling op Signalering van De Dene's De warachtige fabulen.’ In: Dokumentaal 10 (1981), p. 113.
 • Signalering van D. Heinsius’ Nederduytsche Poemata, ed. B. Becker-Cantarino.’ In: Dokumentaal 12 (1983), p. 93.
 • Recensie van Karel van Manders Ter liefde der Const: uit het Schilder-Boeck (1604), ed. W. Waterschoot. In: TNTL 101 (1985), p. 154-158.
 • Recensie van W. Thys’ Vondel et la France à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance à Cologne du dramaturge et poète néerlandais Joost van den Vondel (1587-1679). Lille, 1987. In: Neerlandica extra Muros nr. 52 (1989), p. 39-40.
 • Signalement van Z. Heyns’ Dracht-thoneel [1601], Met een inleiding van H. Meeus, uitgegeven door J.A. van Leuvensteijn. Facsimile Edities der Lage Landen 6. Amsterdam, 1989. In: De Zeventiende Eeuw 5 (1989), p. 100-101.
 • Signalement van K. Degryse's Peter Seghers: Een koopmansleven in troebele tijden. Hadewijch. Antwerpen-Baarn 1990. (Ego-reeks 1). In: De Zeventiende Eeuw 6 (1990), p. 106.
 • Recensie van Jan van der Noots Verscheiden Poetixe Werken (Keulen 1572). Het voorwerk, ed. K. Porteman en W. Waterschoot. In: TNTL 108 (1992), p. 180-184.
 • Recensie van Tesselschade Roemers: De gedichten. Uitgegeven en toegelicht door A. Agnes Sneller en Olga van Marion, met medewerking van Netty van Megen. Hilversum, 1994. In: Musaeus, Tijdschrift voor Renaissance-letterkunde 1 -5 (1995), p. 22-26.
 • Signalement van W. Schellincks. Journal of William Schellincks’ Travels in England, 1661-63. Tramslated from the Dutch, and edited by Maurice Exwood and H.L. Lehmann. London, Offices of the Royal Historical Society, 1993 (Camden Fifth Series; Vol. 1). In: De Zeventiende Eeuw 11 (1995), p. 144-145.
 • ‘Spel van dichtbij.’ Recensie van Spel in de verte, Tekst, structuur en opvoeringspraktijk van het rederijkerstoneel. Bijdragen aan het colloquium ter gelegenheid van het emeritaat van W.M.H. Hummelen (Nijmegen, 25 juni 1993). Red. B.A.M. Ramakers. Gent, 1994. (Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica «De Fonteine» te Gent, 41-42 (1991-1992), Tweede reeks: nr. 33-34). In: Dokumentaal 25 (1996), p. 40-44.
 • Recensie van Een theatergeschiedenis der Nederlanden, Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Onder hoofdredactie van R.L. Erenstein. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996'. In: Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek 5 (1996) nr. 10 (5).
 • Signalement van M. Vinck-van Caekenberghe. Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvatting van Cornelis van Ghistele (1510/11-1573), rederijker en humanist. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 1996. In: De Zeventiende Eeuw 12 (1996), p. 420-421.
 • ‘The Early Dutch Printed Books in the University Library of Debrecen (Hungary)’. In: Quaerendo 28 (1998), p. 152-156. (review-article)
 • Recensie van Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806. 2 dln. Franeker: Van Wijnen, 1996 en van P. Janssen [e.a.red.] De Gouden Delta der Lage Landen, Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn. Antwerpen: Mercatorfonds, 1996. In: Neerlandica extra Muros 36 nr. 3 (1998), p. 64-68.
 • Signalement van H. Doedijns, De Haegse Mercurius (7 augustus 1697-1 januari 1698). Met inl. van R. van Vliet. Leiden, Astraea, 1996 (Duivelshoekreeks, 5). In: De Zeventiende Eeuw 14 (1998), p. 279.
 • Recensie van K. Langvik Johannesen, Livinus Verkruyssen en zijn toneeldichters: speurtocht in het domein van het 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse theater. Brussel: Studiecentrum 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde, Facultés universitaires Saint-Louis, 1999, (Cahier, Studiecentrum 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde, Facultés universitaires Saint-Louis ; no. 18). In: Meded. Sticht. Jacob Campo Weyerman 23 (2000), p. 56-57
 • Recensie van F.H. Schmidt, Pieter de Swart, Architect van de achttiende eeuw. Zwolle: Waanders, 1999. (Cultuurhistorische studies.) ISBN 90 400 9408 X. In: Mededelingen Stichting Jacob Campo Weyerman 23 (2000), p. 52-53.
 • Recensie van Th.C.J. van der Heijden en F.C. van Boheemen, Met minnen versaemt. De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Bronnen en bronnenstudies. Delft (Eburon) 1999. 415 blz. ISBN 90-51-666-7 en Th.C.J. van der Heijden en F.C. van Boheemen, Retoricaal memoriaaal. Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Delft (Eburon) 1999. 842 blz. ISBN 90-51-678-0 In: Nederlandse letterkunde 5 (2000), p. 187-189.
 • Recensie van Klassieke letterkunde van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers, CD-ROM Het Spectrum Electronic Publishing B.V. ISBN 90 5344 045 3 In: Neerlandica extra muros 28 (2000), p. 70-71.
 • Recensie van A. Baggerman, Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823. Den Haag: Sdu, 2000 (Nederlandse cultuur in Europese context). 502 blz. ISBN 90 120 8855 0. In: Literatuur 18 (2001), 106-108.
 • Recensie van K. Smit, Pieter Langendijk. Hilversum: Verloren, 2000, 382 blz., ISBN 90-6550-099-5. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001), p. 118-119.
 • ‘Blijf met je tengels van mijn vrouw af en laat mijn dienstmeisje met rust! Genoegens en zorgen van een Nederlandse koopman in Venetië in de tweede helft van de vijftiende eeuw’. In: Queeste 9 (2002) p. 77-82. Recensie-artikel van eds. José de Bruijn-van der Helm e.a., Een koopman in Venetië, Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de late Middeleeuwen. Hilversum: Verloren, 2001.
 • Recensie van H. van Koningsbrugge en E. Waegemans (red.), Van de vierpotige leeuw en de tweekoppige adelaar. Studies over Nederlands-Russische relaties. Groningen, Instituut voor Noord-en Oost-Europese studies, 2002. (Baltic Studies, 7). ISBN 90-73432-07-3. 195 bldz. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 25 (2002), p. 168.
 • Recensie van Siegfried Huigen, Verkenningen van Zuid-Afrika. In: Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman 30 (2007), p. 160-161.
 • Recensie van Stijn van Rossem (red.), Portret van een woordenaar. Cornelis Kiliaan en het woordenboek in de Nederlanden. In: De Gulden Passer 86 (2008), p. 224-5.
 • Recensie van K. Boterbloem. The Fiction and Reality of Jan Struys. A Seventeenth-Century Dutch Globetrotter. Basingstoke, Palsgrave Macmillan, 2008, 328 pp. ISBN 978-0-230-55318-7. In: De zeventiende eeuw 26 (2010), p. 214-215.
 • ‘Het magnifijclaijck Landjuweel cultuurhistorisch gespiegeld’. Recensie van J. Vandommele. Als in een spiegel. Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse landjuweel van 1561. Hilversum: Verloren, 2011, 407 pp. ISBN 978-90-8704-233-2. In: Madoc, Tijdschrift over de Middeleeuwen 25 (2011), p. 249-251.