[BF07]
W.G. van Focquenbroch en J. Ulaeus: Verdubbelt zegen-sangh, der negen musen.
Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1666.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

Verdubbelt | ZEGEN-SANGH, | Der Negen Musen, | Over den Gedempten Hoogh- | moed der Engelschen, | EN DE | Triumpheerende Dapperheyt | der Hollanders. | Door W. v. Focq. en J. Ulaeus. | [vignet] | t'AMSTERDAM, | Gedruckt by Joannes van den Bergh, Boekverkooper, bezijden 't Stadt-huys, 1666.||

Opbouwformule:

4o: A-B4.
[$3 (-A1)].
B3 gesigneerd als A3.

Paginering:

8 bladen, gepagineerd= 1, 2-15, [1].

posities van de katernsignaturen:

A2 and're tien. A3 onnoosle zielen B moorden deser
B2 lof begon: B3 was in de Ly,  

 

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 4.
De teksten van de twee 'zangen', die exact hetzelfde zijn ingedeeld en dezelf-de rijmwoorden gebruiken, lopen precies parallel. De ene staat steeds op de verso-zijde, de andere op de aangrenzende recto-zijde.

A1r
[titelpagina]
A1v
ZEGEN-SANGH der Negen Musen. Over den gedempten hoogmoed der Engelschen.
[motto: "Di te summoveant, o nostri Infamia secli!
Orbe suo; Tellusque tibi, Pontusque negetur. OVID."]
A1v
CLIO.
+ TOen Engelant wel eer, in Cromwels tijen,
A2r
ZEGEN-SANGH der Negen Musen, Over de Triumpherende dapperheyt der
Hollanders.
[motto: "Flebile principium, melior Fortuna secuta est."]
A2r
CLIO.
+ TOen Hollandt, in de tweede Willems tijen,
A2v
POLYMNIA.
+ Dit soet discours, vaeck by sich selfs gehouwen,
A2v
MELPOMENE.
+ Voorts, gaet hy voort, vervolgens sijn natuur,
A3r
POLYMNIA.
+ De vryheyt dan, by Holland dus behouwen,
A3r
MELPOMENE.
+ Maer laes 't Geluck, vervolgens sijn natuur,
A3v
CALLIOPE.
+ Want, om al om den grooten Baes te speelen,
A4r
CALLIOPE.
+ Den Dogh die dacht onlanx, den baas te speelen,
A4v
ERATO.
+ Den trotschen Dogh, die, nu een jaer geleen,
B1r
ERATO.
+ Ons' Oorloghs-vloot, die nu een Iaar geleen,
B1v
THALIA.
+ Mijn Heer Neptuyn, soo dra hy op sijn stromen
B1v
URANIA.
+ Godt Jovis selfs, soo dra hy uyt sijn Hemel
B2r
THALIA.
+ Soo dra Heer Monck, op Thetis grijse stroomen,
B2r
URANIA.
+ De Donder-vooght, soo dra hy uyt sijn Hemel,
B2v
EUTERPE.
+ Doch niet soo seer, of Hollands Admiralen,
B3r
EUTERPE.
+ Maar dit geluck, kon d'Engelsch' Admiralen
B3v
TERPSICHORE.
[ondertekend met "FOCQ: Fumus Gloria Mundi."]
+ Nu sit de Kingh en krauwt op nieuws sijn ooren,
B4r
TERPSICHORE.
[ondertekend met "J. ULAEUS."]
+ Noyt quam dees Staat, een blijder tyngh ter ooren,
B4v
[blanco]

Aantal tekstregels:

33, (B2v).

Gecollationeerde exemplaren:

1
Amsterdam: UB pamflet G.w.25
olim: Br. B o 28
2
Brussel: KB geen signatuur (pamfletten 1666).
3
Gent: UB pamflet Tiele 5409.
4
Den Haag: KB pamflet 9317 b.
5
Haarlem: SB 76 B 12:14.
6
Rotterdam: GA II E 171.

Varianten:

De exemplaren 1 en 4 zijn volledig gecollationeerd met behulp van transparanten, de andere exemplaren zijn partieel gecollationeerd. Ik heb geen enkele variant gevonden.

Commentaar:

De tekst van Van Focquenbroch, die hier naast die van Ulaeus is afgedrukt, wordt later in het Tweede deel van Thalia opgenomen (BF10 en herdrukken hiervan). Pas in de Bogaert uitgaven (BF29 en latere drukken) komt ook de tekst van Ulaeus weer terug.