[BF09]
W.G. van Focquenbroch: Thalia, of geurige sang-goddin.
Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1668/1669.


GRAVURE Titelpagina Titelpagina

Titelpagina, A2r:

THALIA, | OF | GEURIGE | SANG-GODDIN, | VAN | W. G. V. F. | Fumus Gloria Mundi. | [drukkersmerk] | t'AMSTERDAM, | Gedruckt by JOANNES van den BERGH, | Boeck-verkooper aen den Dam, be- | zyden 't Stadthuys, 1668.||

Titelpagina, A2r:

THALIA, | OF | GEURIGE | SANG-GODDIN, | VAN | W. G. V. F. | Fumus Gloria Mundi. | [drukkersmerk] | t'AMSTERDAM, | Gedruckt by JOANNES van den BERGH, | Boeck-verkooper aen den Dam, be- | zyden 't Stadthuys, 1669.||

Titelprent, Alr:

THALIA | of | Geurige | Zang-Godin | Gedruckt by Joannes van den Bergh.||

Opbouwformule:

12o: A-N12.
[$6 (-Al, -A2)]

Paginering:

156 bladen, gepagineerd = [24], 1-192, 191-232, 233-234, 235-238, 231-244, 245-246, 247-277, [l].
Pagina 270 gepagineerd als 370
± Pagina 250 gepagineerd als 253.

Posities van de katernsignaturen:

A3 uyt haer A4 waerdigh A5 gemaeckt
A6 prijsen B verwurght B2 Hoere-kot
B3 tot de B4 selfde B5 in't
B6 het gras C met^ C2 even fel
C3 de duysterheyt C4 te kleyn C5 wat sou
C6 malkander D noch begalt D2 overal;
D3 Priester van D4 tot by D5 seeckerheyt
D6 darmen E2 water-suchtigh E4 Mortificatie;
E5 docht'er F ma paresse F2 j'attens
F3 pure; F4 van het F5 sonder
F6 ^praeferencie G doch G4 toch
G5 meer van G6 alleen met H vermomt
H2 dickwils uyt H3 ,^'t is H4 goets
H5 doen-suchten H6 ^tot asch I Focquenbroch
I2 niet I3 soetigheyt I4 my in
I5 grondt I6 omtreck met K ma libertè
K2 Mere n'en K3 tourment qui K4 c'est trop
K5 ma-douleur K6 l'Amour L partagions
L2 tourment L3 pleignant, L4 dees Godtlijckheden
L5 Alexander, L6 heerschen in M van
M2 je huyt M3 Veur-huys M4 ^Zielen
M5 -geringste mensch M6 ick sal N elleboogh
N2 Wyfje N3 Katwyck N4 Paerlen
N5 eerste N6 getrochen aus

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 2.

A1r
[titelprent]
A1v
[blanco]
A2r
[titelpagina]
A2v
[blanco]
A3r
Aen de seer Vermakelijke, doch niet minder Eerbare Juffr. SARA, Kleyn MEERKATJE van Me-Iuffr. C. S. Saluyt.
[opdracht in proza door " W.G.V.Focq."I
+ IUffrouw SARA! Och! hoe danck ick den Hemel!
A9r
Pour les Lecteurs DE TYPHON, c'Est à dire, Pour ceux qui ont veu celuy DE Mons. SCARRON. [in proza]
+ l'EStime particuliere, que j'ay fait toute ma vie [...]
A10v
A Monsieur G.G. de FOCKENBROGH, Sur son TYPHON FLAMAND. En vers Burlesques. [Ondertekend met "Amico suo scripsit A.M."]
+ SCarron chantoit jadis Typhon,
A11r
Den AUTHEUR Tot sigh selven. [in verzen]
+ WAer wil dit henen Meester Fock?
B1r
TYPHON Of De REUSEN-STRYDT. [in vijf zangen]
+ ICk singh met Harp, noch Luyth, noch Orgel,
B6v
GESANGH Van MERCURIUS.
TOON: La Princesse.
+ HOe Apol! is noch uw sin bedooft?
E1v
BRUYLOFTS-DROOM, Verhaelt aen de jonge Luy, Op de HUWLYX-FEEST Van Monsr. FONTEYN, En Juffr. N.N.
+ JOnge luy! wel hey, hoe gaet het?
E3v
Proclamatie vol Entrelardatie, Gedaen op de BRUYLOFTS-FEEST Van Mijn Heer N.L. en Mejuff. G.S.
+ ALs ick let op de Bruydt haer statie,
E4v
Nieuw BRUYLOFTS-LIEDT, Van een Meyer die gingh mayen in het Riedt En wat hem in het mayen al is geschiet.
Op de wyse: O Nichje waer jy der mijn Nichje niet, &c.
+ HEt souw'er een Meyer uyt mayen gaen,
E6v
BONTDIGH LIETJEN Op het Bontdigh Verbondt tusschen Monsr. N.N. Bondtwercker, En Juffr. N.N. Te samen door den Eght Bontdigh verbonden Anno 1661.
Op de wijse: Meysje hoe staander jouw ooghjes en drijven.
+ BRuygom! hoe ga je jouw Winckel stoffeeren?
E7v
Aen mijn HEER En Mejuff. N.N. Op haer NA-BRUYLOFT.
+ GHy Nieugetrouwde jonge luy!
E9r
BRUYLOFTS-DICHT, Of, Al wat je belieft. Op de Huwlijcks-Feest van Monsr. N.N. en Juffr. N.N.
+ JA wel Vrundtschop N.N.
E11v
HYMENS BRUYLOFTS-TOORTS, Ontsteken op het Huwelijk van Monsr. A. VALCKENIER, En Me-Juffr. I. van SCHOONEVELT.
+ GOd Hymen, die sijn Toorts trots felle winter-vlagen,
F1r
Nouvelles de ce Matin Contées aut second jour des NOPCES.
Sur la voix: Pour un seul coup, &c.
+ DE ce matin, l'Amante de Cephale
F2r
Aux NOPCES De Monsr. & de Mademoiselle N.N.
+ OR sus, reveille toy ma muse!
F3v
MISSIVE à MONSIEUR l'ESPOUX Et MADEMOISELLE l'ESPOUSE. [Ondertekend met "Durum patientia frange."]
+ MOnsieur N.N. & vous sa Chere!
F4r
KERMIS-GIFT Aen de jongh-getrouwde luyden Monsr.
en Juffrouw, N.N.
+ WYl je nu sult huys gaen houwen,
F5v
NIEUWE-JAERS-GIFT, Aen Mejuffr. N.N.
+ 't JAer drie-en-sestigh is voorby;
F6r
Op het VERJAREN Van mijn Heer en Vrindt den D.B.
+ TOen'k hoorde dat je soud Verjaren,
F7r
Aen Mejuff. N.N.
+ O Schoone! siet ghy niet dat ick geheel op 't lest loop?
F8r
SONNET Aen PHILLIS.
+ GHy hebt het, Phillis! dan soo 't schijnt, op my geladen?
F8v
SONNET.
+ OP d'Oever van een Beeck, die op sijn sughten swol
F9r
SONNET.
+ LAes! sal mijn onluck dan sijn wreetheydt nimmer staecken?
F9v
SONNET.
+ OP een seer hoogen bergh, omheynt met duysent rotsen,
FlOr
SONNET.
+ DE donder, en de wind, en felle hagel buyen,
F10v
SONNET.
+ GHy Pyramiden, en gy oude Wonderheên!
F11r
Aen PHILIS.
+ NOyt stal een dief soo wel als ghy,
F12r
MADRIGAL.
+ TIrsis verruckt door't soet vermaeck,
F12v
Aen Juff. N.N. Op haer swarte HEMTS-MOUWEN.
+ GHy die ten minsten in uw mouwen
G1r
op de Boesem van CLORENIE.
+ WAt aengenaem Albast, wat Marmer, of Ivoor,
G1v
Op een QUETSUUR Van het Mesje van Juffr. N.N.
+ 'k BEken ghy hebt gelyk, ô kleyn, doch straf geweer!
G2v
Aen SILVIA.
+ INdien 't een misdaet is het Godtlijck aen te bidden,
G3r
MADRIGAL Aen AMARANTE.
+ ONs beyder harten, Amarant!
G3v
GEDAGHTEN.
+ HOe wonderlijck verkeert des werelts vreugt?
G4r
Op een Afscheyt.
+ BEdroefde oogen, die wel eer uw vreught kost halen,
G4r
Op een Suchje van CLORIMENE.
+ LAetst loosde Clorimeen een Suchjen in de locht;
G4v
Op de WAEJER Van PHILLIS.
+ WAerom tracht ghy noch meer die gene te verkoelen?
G5r
PASIPHEAS BEE.
+ WYl Pasiphè langs bergen, en langs dalen,
G5r
Op het speelen van een Bataille, Aen Juffrouw N.N.
+ WAt hart is soo verhart dat niet en souw verslingren,
G5v
Aen AMERONTE.
+ MEn ontraet my u te eeren,
G6r
Aen de wangunstige CLORENIE.
+WAngunstigh van mijn luck, ontraet ghy my de liefde
G6v
Aen Juffr. N.
+ TWeemael gaf ick aen u mijn liefde en mijn hart;
G7r
Aen Juffr. N.A.
+ KOst liefde sonder hoop bestaen,
G7v
Aen PHILLIS.
+ GHy vraeght my, waerom dat ick staegh,
G7v
Aen de oogen van Cloris.
+ O Ghy hovaerdige vyanden van mijn rust!
G8r
Op een afscheyt aen CLORENIE.
+ WAt doolingh, laes, beheert uw sin?
G8v
Op de Schildery van Iuffr. C.S.
+ DIt is de Schoonheydt self, doch maer in Schildery:
G8v
Aen mijn Nichte.
+ SChoon ick, ô Charmante Nichte!
G9r
Aen Juffrouvv N.N.
+ SChoon het besit van gelt en goet,
G9v
Aen mijn Vriendt N.N.
+ WAt wenst ghy steets om gelt en goet?
G10v
Aen de Oogen van PHILLIS.
+ ALs ghy my treurigh siet, ô Goddelijcke Oogen!
G11r
Aen Mejuffr.
+ HOe langh sal u mijn slaverny
G12r
Aen BELISA Op haer wederkomst van Utrecht.
+ IN't endt, mijn schoone Morgen-son!
H1r
GEDACHTEN Op mijn Kamer.
+ HIer in dit kleyn, doch stil vertrek,
H2r
GEDAGHTEN.
+ HOe onstantvastigh is't heel al,
H3r
Beschrijvinge van een Maeght.
+ SY vlucht, en vluchtende, wil sy, men haer sal volgen;
H3r
Iobs ellende.
+ DE duyvel sloegh met felle slagen,
H3r
Op Ian.
+ IS liefde dronckenschap, soo ben ick altijdt sat;
H3v
LEVER-RYM Op de selfde.
+ DIt Levertje lijckt van geen Haringh, maer van een Gier;
H3v
Ontmoetingh aen Juffrouvv N.
+ HElaes! wat had ick weynigh moets?
H4r
PROGNOSTICATIE Aen Juffrouw N.N.
+ VOlmaeckte en schoone N.N.
H6v
PLANEET Van Mejuffer N. Aen haer selve.
+ NA 't snufflen in mijn Almanack,
H9r
Op het spinnen van Me-Juffr. N.N.
+ SA, waer ben je nu jy Musen!
H10v
BRIEF Aen Mejuff. N.N.
+ SInt ick lest van S.W.
I1v
Op de BRUYLOFS-FEEST, Van Monsr. N.N. En Me-Juffr. N.N.
+ IN't endt, het schijnt dan, dat de Parckes
I3v
De TEMPEL der LIEFDE Gevonden door een KOPER PENNINCKJEN Gevallen in de boesem van CLIMENE, Aen haer selve.
+ SChoone Climene! Soo als ick van dese morghen besigh was, [...]
I9V
De drie Ayren van de MUSQUETTAIRES Aen CLORIS.
I9v
Eerste Ayr.
+ HElaes! ick sught en ween om niet,
Il0r
Tvveede, Ayr.
+ VOlmaeckte Cloris! wijl u is bekendt,
Il0r
Derde Ayr.
+ KOst u mijn getrouwigheyt,
I11r
Simple Courant Aen CLORIS.
+ HEel t'onrecht, beelt ghy u myn Min,
I11v
RONDEAU à Madame.
+ SI vous vouliez, que j'ouvre franchement
I12r
Sur une Volage
Voix: Wallis.
+ AH dieux! que la flame est Cruelle!
I12v
RECHEUTE; à PHILLIS.
Voix: La Petite Altesse.
+ PHillis! j'avois desia quitté mes chaines,
K1v
Chanson à Boire.
Voix: La Gredeline.
+ CEux, que l'Amour transporte,
K2r
Courage de Fille.
VOIX: Pour un seul Coup.
+ VAn deese naght.
K2v
Voix: Gavotte d'Anjou.
+ AMour, oyant tant renommer
K2v
à MADAME.
+ MAdame! si j'avois ceste presomption,
K3r
RONDEAU à CLIMENE.
+ EN vous aymant j'ay passé trois semaines;
K3v
SERENADE Pour la mesme.
Voix: Courante Nouvelle.
+ LAs! pourquoy me faut il languir?
K4r
RONDEAU. Pour la mesme.
+ MA foy c'est trop souffert sans esperance!
K4v
Sur le Changement.
Voix: Phillis vostre indifference. &c.
+ VIve la Nouvelle Mode,
K5r
QUADRAIN.
+ JAdis, j'avois changè d'Amour, pour une Anglose,
K5r
a PHILLIS.
Voix: Courante Simple.
+ PHillis! non obstant ma douleur,
K6r
A la Mesme.
Voix: La Princesse.
+ PHillis! quand j'emois voz yeux,
K6v
RONDEAU à la Mesme.
+ JE l'ay bien dit cent fois, que mon Amour
K7r
Sur un Coeur de Diamant, Placé sur la poitrine de CLORIS.
Voix: le Grand Bouré.
+ CLoris! qui brillez à la Cour,
K7v
Sur une Absence.
Voix: Courante d'Amirillis.
+ TRistes soupirs! je vous ouvre la porte,
K8r
Sur un depart à LUCINE.
Voix: La Lande.
+ BElle Lucine! Souffrirez vous ce depart?
K8v
Adieu à LUCINE.
Voix: Phillis soyez Cruelle, &c.
+ ENfin adieu Lucine!
Kl0r
Sur le mesme Subject:
Voix: La Contesse.
+ OR sus, mon Coeur! il faut changer:
K10v
Sur une Absence de huict jours.
VOIX: Courante d'Amaronte.
+ NE pleurez pas, mes yeux!
K11v
A CLIMENE.
Voix: La Bergere.
+ A Quoy estre fidelle,
K12r
SARABANDE.
+ DE faire l'Affligé envers les Belles,
K12v
Sur une Absence.
Voix: La Suedoise.
+ MAlgré la rigeur de l'absence,
11v
Sur l'Inconstance de PHILLIS.
Voix: La Gaillarde.
L'Amour, je croy, seroit bien doux,
L2r
Sur une Absence.
Voix: Courante la Reyne nouvelle.
+ DEpuis ce triste jour,
L2v
Voix: Courante Madame Nouvelle.
+ SOupirs trop indiscrets!
L3r
SERENADE.
Voix: Courante Monsieur nouvelle.
+ ALlez, tendrez soupirs!
L3v
Sur le jour de la Naissance De MADEMOISELLE N.N.
+ O Jour si fortunè, & digne de Memoire!
L4r
A la Belle CORNELIE.
+ VOus qui liez Coeurs, ô Belle Cornelie!
L4r
Aen CLORENIE. Op haer Vertreck.
Toon: Kersnacht.
+ MYn Schoone Son! wilt ghy dus vluchten?
L4v
GESANG.
+ ICk min wel als ick wordt bemindt;
L4v
Toon: Simple Courante
+ INdien ick daght ô schoone Son!
L5r
Toon: La Fronde.
+ DIogenes den wyse
L5v
Op een Afweesen.
Toon: Courante la Bare.
+ ERanemite, schoone Son!
L6r
Aen CLIMENE.
Toon: Petite Altesse.
+ GEen schijn van vreught, hoe groot, en uitgelaten,
L6v
CAPRICE à PHILLIS.
+ PHillis! je le dis tout de bon;
L7r
SINGH-SANGH.
Toon: Phillis soyez Cruelle.
+ ICk heb het, by mijn soolen.
L8r
Aen PHILLIS.
Toon: la Gaillarde.
+ PHillis! wie kan uw schoonheyt sien,
L8v
Aen CLIMENE.
Voix: la Sirene.
+ O Schoone Son! Soo mijn trouw u blycken kon;
L9r
Aen CLORIS.
Toon: Simple Courant.
+ SChoone oogen! die met schoot, op schoot,
L9v
Eynde der Gesangen,
L10r
[titelpagina:] KLUCHT VAN DE WEYERY. [vignet] Gedruckt voor de Liefhebbers van de Weyery. [met als vervolg op L10v:] Verthoont op de Bruyloft van A. VALCKENIER EN J.V. SCHOONVELT.
L10v
PERSONAGIEN.
L11r
[de tekst van de klucht in twee bedrijven]
+ DE Weyman, wanner hy sijn vermaeck
M8r
[titelpagina:] KLUCHT VAN DE QUAKSALVER. Uyt vermaeck ghespeelt op de Bruyloft van een paer eerlijcke Luy.
M8v
PERSONAGIEN.
M9r
[tekst van de klucht in drie uitkomsten]
+ ALs een mensch evenwel schrael in de kleeren is en mager in het gelt,
N12r
FINIS.
N12v
[blanco]

Aantal tekstregels:

32, (B3r).

Gecollationeerde exemplaren:

l-
Amsterdam: UB 2396 E 6:1
2
Amsterdam: UB 2435 G 9:1
opbouw: A-K12(-K2), L-N12
provenance: C.W. van Dedem
3-
Gent UB BL 5826:1
opbouw:A12(-Al), B-N12
4-
Den Haag: KB 3 C 26:1
5-
Leiden: UB 730 F 26:1

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Groningen: UB EE e 165

Varianten:

a = binnenvorm A-katern: A2r (titelpagina)
  I jaartal 1668 ex. 2
  II jaartal 1669 ex. 1, 3, 4, 5
b = binnenvorm M-katern: M1v
  I 250 gepagineerd als 253 ex. 3
  II 250 correct gepagineerd ex. 1, 2, 4, 5

Commentaar:

De twee versies van de titelpagina zijn afkomstig van hetzelfde zetsel, dat opgebouwd is uit staand zetsel van de titelpagina van het tweede deel (*lr) dat eerder gedrukt was. Zie hiervoor de advertenties. Vergelijk ook het commentaar bij het tweede deel.
Voor deze editie is een exemplaar van BF04 als kopij gebruikt. De tekst is op overeenskomstige wijze over de pagina's verdeeld, behalve in het voorwerk. Dit levert in ons geval een mooi bewijs op voor de kopij-druk-verhouding. Op pagina A3r verwijst de custode "denen" foutief door naar A3v "mond". Op dezelfde bladzijde in BF04 vinden we ook de custode "denen", maar hier is de doorverwijzing wel correct.
In de Oprechte Haerlemse Dinqsdaeqse Courant 32, van 7 augustus 1668, wordt het verschijnen van het tweede deel van de Thalia gemeld. (Zie aldaar voor de tekst van deze advertentie.) Kennelijk was deze eerder gedrukt dan de herdruk van het eerste deel, want in de Oprechte Haerlemse Saterdaeqse Courant 34, van 25 augustus 1668 staat het volgende:

"Tot Amsterdam, by Iohannes van den Bergh, Boeckverkooper bezyden het Stadthuys, is gedruckt en werdt uitgegeven, het eerste en tweede Deel van Thalia, of Geurige Zang-Goddin; bestaande in de aardigste en vermakelijckste Geuren, als Thiphon, ofte Reuse-strijt, &c. soo Frans als Duyts; noyt voor desen meer ghedruckt: alles in Burlesques, door Dr. Willem van Fockenburgh."