[BF16]
W.G. van Focquenbroch: Tweede deel van Thalia, of geurige zang-godin.
Amsterdam: Baltus Boekholt, 1675/1676.


Titelpagina A Titelpagina II

Titelpagina, A1r:

TWEEDE DEEL. | VAN | THALIA, | OF | GEURIGE | ZANG-GODDIN, | VAN | W.G.V.F. | Fumus Gloria Mundi. | Van nieuws oversien, en verbeetert. | Den derden Druck, | [vignet] | t'AMSTERDAM, | [────] | Gedruckt by BALTUS BOECKHOLT, | op de Haerlemmer-straet, ANNO 1675. [of: 1676.] ||

Opbouwformule:

8o: A-P8.
[$5 (-A1, -A2, -M4, -P3)]
D5 gesigneerd als C5

Paginering:

120 bladen, gepagineerd= 1-2, 3-125, 127, 126, 128-240.

126 gepagineerd als 127
127 gepagineerd als 126
132 gepagineerd als 142
158 gepagineerd als 156

Posities van de katernsignaturen:

A3 herdoopen A4 daer toe A5 niet langh
B waerdt B2 die, noch B3 ghy begeert.
B4 daegh, op^ B5 onder een, C ooren
C2 ist u best C3 een prins C4 eeuwigheydt,
C5 droefheydt smart D Getrouwt D2 zijn rockjen,
D3 heb doen D4 helsche treecken [D5] saecken,
E Jouw E2 dees dagh E3 que bien
E4 kraey iets E5 stanck begraven. F Harders-staf
F2 Landen F3 dubble vreught F4 een wijl
F5 haentje, G Avondtschoolen G2 Als met
G3 plaetsjen in^ G4 verdwijn G5 uytgeblaesen
H ondersaeten, H2 cultiveeren, H3 dagh dan
H4 houden van het H5 wis sijn Kroon I dan eens
I2 begraeven, I3 mon coeur I4 de hayers,
I5 klaere K bebloede streecken K2 die immer
K3 koockeragies, K4 deuren oet K5 by honck
L complimenten; L2 bladers sloegh. L3 dan verdelgen,
L4 met rackers. L5 gaen M Agenor
M2 voorspoedigh M3 hy) geen M5 van gelijcken
N deught N2 steen aendragen, N3 verhaelen,
N4 langhs N5 die Vermaerden O geplaeght
O2 opeen Gallop, O3 gedreeven staen, O4 geweest
O5 voorgenoomen, P Kooningin P2 tot ontbijt,
P5 Kom vrienden

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 6.

A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
KLINCK-DICHTEN, Op de GEURIGE ZANG-GODDIN, Van den HEERE Dr. W.G. van FOCQUENBROCH, Fiskael op de kust van Guinee.
A2r
Aen de LIEF-HEBBERS.
+ LIef-hebbers van een klucht, en drooge snoeperyen,
A2v
Aen de JUFFERTJES. [ondertekend met "A. MOONEN."]
+ STee-Juffers, happig goet op loopjes en genuchjes,
A3r
TYMON Van LUCIANUS, Toneelsche-wijs uytgebeelt door de saemen-spraeck deser navolgende Persoonen. [...]
+ O Jupiter! Patroon der Gooden!
D7r
Vervolgh van THALIA Of GEURIGE ZANG-GODDIN,
D7r
Bruylofs-Praetjen. verleent Aen mijn Heer J.V.R. en Mejuffr. E. de M. Saemen gehuwt op drie Koningen-dagh, Anno 1665.
+ IA wel, 'k sie jy bendt dan seeper
E1r
Op GRIET.
+ GRiet seydt, sy leendt haer buyck alleen maer aen haer vrinden,
E1r
Op KEES.
+ KEes Hoddebeck voert steets, waer dat hy is, het woort,
E1r
d'Onreyne Geest.
+ VAn Lijsjes Voeder-vat sprong lest het boomgat open;
E1r
Aen een Vrager.
+ GHy vraeght uyt wat voor reen, dat ick de Stadt uyt vlie?
E1v
Graf-schrift van een Hoornbeest.
+ INdien't gehoorent volck (de Heer die zy haer vriendt)
E1v
Op een blinde Cupido. Aen Climene.
+ WAerom staet hier de min dus blindelingh gedreven?
E1v
Aen een Stinck-muyl.
+ GHy tiert, en raest, om dat uw Hondt
E1v
Graf-schrift.
+ HIer leyt een fijn-man, die wel eer
E2r
Yets geurighs, Op de promotie van mijn Heer mijn Heer J.V.B. Geworden MED. DOCT. 3.May 1665. binnen Uytrecht.
+ APoll, na hy wat had ontbeeten,
E3r
SARABANDE.
+ SI vous m'aymez autant que je vous ayme,
E3v
Op de Vinger-hoedt van Phillis.
+ VInger-hoetje! die de Vinger
E4r
Op Amsterdam.
+ 't GElt-suchtigh Amsterdam met al haer soete keyers,
E4v
Gesangh.
+ INdien ghy u seght te branden
E5r
Teegen-Sangh.
+ SOo ghy ooyt, o vrind! wild minnen,
E5v
TOE-SANGH.
+ WAt kan d'ydle schoonheyt baeten
E5v
Gedachten. Op het af zijn van Climene
+ IN't endt, mijn Son die is verdweenen:
E7r
Psalm XVI. Satiabor cum apparuerit Gloria tua.
+ IN't Rijck en schoon Epypten-landt,
F2r
Aen Climene,
+ CLimeen! uw af zijn doet my sterven:
F2r
Graf-schrift, Van den manhaften Capiteyn PRUYST. Over het veroveren van 4 damp-rijcke Scheepen.
+ DEn Staert-man kermt en klaegt van ramp,
F2v
Op een Afzijn.
Voys: La Duchesse Royale.
+ INdien, o Goddelijcke maeght!
F3r
SARABANDE. Aen Phillis.
+ INdien ghy my, gelijck ick u, beminde,
F3v
SONNET. In form van Courant, of Post-tijpingh.
+ GRaef Maurits in't veldt, en den Bisschop stuyten.
F3v
BRIEF, Aen mijn Heer en Vriendt, N.N. [rijmbrief]
+ HEer N.N. Op mijn bee Vraegh ick dy
F4r
SONNET.
+ TE dencken dat in't endt mijn staet eens sal verkeeren,
F4v
Bewijs van Maeghdom aen Juffer, N.N.
+ INdien de aengenaeme Roosen,
F5r
TAERT-VERMAENING, Aen Juffr. Ariaentjen N.
+ 'k SOuw, o Juffrouw Ariaentje!
F6r
A UNE DAME Sortant de son lict.
+ COme la rougisseante Flore,
F6r
BRIEF, Aen mijn HEER N.N. [rijmbrief]
+ JOncker-heer N:! Die verhuyst Zijt van Delft,
F7v
VERJAER-VEERS, Aen Mejuffrouw N.N. Juffrouw J:W:
+ GHy, die mijn Dochter van papier,
G1r
BRIEF Aen mijn Heer van BRANDWYCK, &c. Over sijn Avondtschoolen DE Remedio Amoris. [rijmbrief]
+ HEer van Brandwijck! Hof, en Landrijck,
G2v
Aen de twee handighste Stijtertjes des weerelts.
+ SA, waer zijn Je styfsel-potten?
G3r
REECKENINGH Van gedaente vissitatien aen Mejuffer, N.N. in haer sieckte:
+ MYn min, die't Doctorschap (door lang by my te woonen
G3v
Aen CLIMENE.
Voix: Chere Friponne, &c.
+ SAl ick u dan hooploos beminnen?
G4r
La Tricarville.
+ DIe uw schoonheydt niet bemindt,
G4r
Aen CLIMENE.
Voix: La Baptiste.
+ ACh! hoe langh sal mijn Climene
G4v
Nieuw-Jaers-Gift. Aen Climeene.
+ CLimene! ach, mijn waerde Son!
G5r
GRAF-SCHRIFT, Van M. F.
+ VAn Mr. F. leydt't lichaem in dees kas;
G5r
ANDER.
+ ICk ben de plaets die't Rif van Mr. F begryp.
G5v
ANDER.
+ HIer leydt in't onder-aerdsche hock,
G5v
Aen CLIMENE,
Voix: l'Isabelle.
+ IN't endt schoone Climene!
G6r
GEDACHTEN Aen't Noodlot.
+ O Noodtloot! wat's uw wil in't endt;
G7r
Aen CLIMENE. Op haer vertreck.
+ IN't endt mijn schoone! ghy vertreckt;
G7v
VOOR CLIMENE.
Voix: Courante la Reyne nouvolle.
+ GHy seght Climeen! dat ghy my mindt:
G6r
AEN MEJUFFER, N.N. Op haer Musieck-kunst.
+ UW aengename keel, gehuwt aen't snaer-geluyt,
G8v
VOOR CLIMENE.
Voix: Courante la Reyne nouvolle.
+ O Treurige eensaemheyt!
G8v
SONNET.
+ TOen Midas eyndelijck sijn wensch verkregen had,
H1r
YETS OUDTS Op een NIEUWE BRUYLOFT, Van Monsr. G. V. E. En Mejuffr. M. M.
+ SChoon dat Mars, als uytgelaeten,
H3r
Aen CLORIMENE.
+ WIlt ghy niet dat ick om uw sucht,
H3r
AEN DE SELFDE.
+ HElaes! hoe is dien dagh van gistren my bekoomen!
H3v
ZEEGEN-ZANG Der neegen Musen, Over den gedempten hooghmoedt der Engelschen. Dite summoveant, o Nostri Infamia secli Orbe suo; Tullusque tibi Pontusq; negetur. Ovid.
+ TOen Engeland wel eer in Cromwels tyen,
H6v
SARABANDE. Pour Phillis.
+ SI je voudrois vous chasser de mon ame,
H6v
Aen CLORIMENE.
+ TOen ick u lestmael by de Lelyen en Roosen,
H7r
Aen CLORIMENE.
+ SOo ghy een hart had, als het mijne,
H7v
Aen CLORIMENE.
Toon: Courage.
+ TOen ick eerstmael heel gewond.
H8r
VOOR DE SELFDE
+ ICk minde Clormeen een weynigh, in't begin;
H8r
Aen CLORIMENE. SONNET.
+ TOen u mijn suchten steets mijn liefde quaemen melden,
H8v
Aen CLORIMENE
+ VAert wel, lichtvaerde Clorimeen!
I1v
Aen de lichtvaerdige CLORIMENE. Verdubbelt Rondeel.
+ DAt hy uw minnaer was, o dartle Clorimene!
I1v
BRIEF Aen JUFFER, N.N. [rijmbrief]
+ GEdoogh, o schoone! dat mijn pen
I2v
RONDEAU REDOUBLE a Silvie.
+ DEpuis ce jour fatal, que je vous vis, Silvie!
I3r
RESPONSE de SYLVIE, Sur le rondeau precedent.
+ NOn, non, n'appelez pas fatal, ce jour heureux.
I3v
Aen JUFFROUW N. N.
+ HOe sal ick best u lof verhaelen?
I5r
BRIEF Aen Mejuffer, N.N. [rijmbrief]
+ SInts ick myn afscheyd laetst heb van uw oogh genoomen,
I6r
VOOR-VAL.
+ DE goeje Amyntas sat laetst by sijn Clorimene,
I6r
SONNET.
+ HOe souw ick ooyt uw gunst, o schoone Clorimeen!
I6v
Op de swarte tanden Van JUFFER, N.N.
+ Uw mond een schoorsteen van een rey berookte tanden,
I6v
BRIEF Aen CLIMENE. [rijmbrief]
+ NA ick lest By de Vest Van uw stadt Scheepwaer trad
I7v
Voor CLORIMENE.
+ TErwijl de dartle Clorimene
I7v
Aen den Poeet N.N.
+ BEdroefde bastaert van Apol!
K1r
Lydia aen Philidas.
+ DE schoone Lydia die suchte, weende, en brande,
K2v
DE AENEAS Van VIRGICIUS In sijn Sondaeghs-pack. EERSTE BOECK.
+ ICk, die met harp, noch luyth, noch orgel,
P3r
Eynde van't eerste Boeck.
P3r
Japanse DROOM.
+ OP een tijdt, op een tijdt
P4v
INDIESCH VREUDDE-LIEDT.
+ WIe wil horen singen van vreughde een nieu liet,
P5v
Treurigh Af-scheydt-Sang. Op het vertreck van mijn waerste Vriendt, Dr. W.G. van FOQUENBROCH, Na GUINEA.
+ WAt Musa helpt my tans eens kryten?
P8r
Op d'ontydige Doodt Van de Aerdige Zoetvloeyende Poeet W.G. van FOCQUENBROCH, Medicijn Doctor; Overleeden op de Kust van Guine
[ondertekend met "V.B."]
+ O Droeve Dood! gy die nooyt swicht
P8v
Op de THALIA, of GEUTIGE ZANG-GODDIN.
[ondertekend met "Van Bulderen."]
+ LEeser, hier wordt uw beschreeven,

Aantal tekstregels:

39 (L1r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: UB 1049 E 9:2
2-
Amsterdam: UB 1049 E 10:2
3-
Den Haag: KB 3176 G 16:2
4-
Deventer: AB Mo 577:2
provenance: J. Monsma
5-
Gent: UB BL 7725:3
6-
Leiden: UB 1413 F 12:2

 

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Parijs: BN Yi. 1721

Varianten:

a = buitenvorm A-katern
  I jaartal 1675 op titelpagina ex. 1, 4, 5, 6
  II jaartal 1676 op titelpagina ex. 2, 3
b = binnenvorm D-katern
  I 50 gepagineerd ex. 2, 3, 4, 5, 6
  II 50 ongepagineerd ex. 1
c = binnenvorm H-katern
  I 126 gepagineerd als 127 en 127 als 126 ex. 3, 6
  II 126 en 127 correct gepagineerd ex. 1, 2, 4, 5
d = buitenvorm I-katern
  I 132 gepagineerd als 142 ex. 6
  II 132 correct gepagineerd ex. 1, 2, 3, 5, 4
e = buitenvorm P-katern
  I 236 gepagineerd als 439 ex. 4
  II 236 correct gepagineerd ex. 1, 2, 3, 5, 6

Commentaar:

Dit is een herdruk van de Lintman-editie van het Tweede deel van Thalia (BF12). De inhoud is geheel conform die editie, waaruit ook de apocriefe teksten zijn overgenomen (zie de commentaar bij BF15).
Net als het eerste deel van de Thalia dat door Boeckholt is uitgegeven staat dit deel bol van de zetfouten. Er zijn enkele grote onnauwkeurigheden in de tekst, die aan het licht komen door het vergelijken van titel en eerste regel met die in de voorgaande edities. Zo is b.v. in de eerste regel van het gedicht op F3v het woord "wil" weggevallen (moet zijn: "Graef Maurits in't veldt, en wil den bisschop stuyten."). De grootste fout is echter die op G7v-G8v. Hier treft men een contaminatie van twee liederen. Het lied "Voor Climene" dat op G7v begint, heeft als wijs "Courante La Reyne nouvolle [moet zijn: nouvelle]". Dit is conform de voorgaande edities. De tekst die nu volgt, beginnende met "Ghy seght Climeen! dat ghy my mind,", is die van het lied dat volgens de kopij hierop zou moeten volgen, maar dat in deze editie niet doet. Oorspronkelijk hoort bij deze tekst de titel "Aen Climene", met de wijs "la Contesse". Kennelijk is later bij het zetten opgemerk dat er iets fout zat, want na het gedicht "Aen Mejuffer, N.N. Op haer musieck-kunst." volgt nu op G8v alsnog het gedicht met als eerste regel "O treurige eensaemheydt!", met correcte titel en wijs.

Zie verder de commentaar bij BF15.