[BF25]
W.G. van Focquenbroch:
Afrikaense Thalia, of het derde deel van de geurige zang-godin.
De verwarde jalousy, Blyspel.
Amsterdam: Weduwe Michiel de Groot en Gysbert de Groot, 1682.


GRAVURE Titelpagina A
Titelpagina B

Titelpagina, Aa2r:

AFRIKAENSE | THALIA. | Of het | DERDE DEEL | VAN DE | GEURIGE ZANG-GODIN. | Door Willem Godschalck van Focquenbroch, in | sijn Leven, Fiscael aen de Gout-kust van Guinee. | of het noordt-gedeelte van Africa. | Fumus Gloria Mundi. | Of | Des Werelts Glory is maer Roock: | En, Roock is 's Werelts glori oock | Vermeerdert en Verbetert. | [vignet] | t'AMSTERDAM, | [__] | By de weduwe en GYSBERT de GROOT, Boeck- | verkoopers op de nieuwe Dijk, tusschen de | twee Haarlemmer Sluysen 1682. ||

Titelprent, Aa1r:

W.G.V Focquenborchs, | AFRIKAANSE THALIA ||

Titelpagina, Oo5r:

DE | VERWARDE | JALOUSY, | BLY-SPEL. | Fumus Gloria Mundi. | [vignet] | t'AMSTERDAM, | [__] | By de Weduwe van Michiel de Groot, Boeckverkoopster op | den nieuwen Dijck, tusschen beyde Haerlemmer- | sluysen 1682.||

Opbouwformule:

8o: Aa-Pp8.
[$5 (-Aa1, -Aa2, -Bb5, -Oo5)]

Ff2 gesigneerd als Ef2
Gg2 " " Gh2

Paginering:

120 bladen, gepagineerd= [16], 1--200, 201-202, 203-223, [1].

± 94 gepagineerd als 84
143 " " 145
154 " " 354
± 186 " " 286
187 " " 287
± 189 " " 18
199 " " 19

Posities van de katernsignaturen:

Aa3 dat de parkes Bb saeken Bb2 inde Wallen
Bb3 onderwylen Bb4 van wist te Cc vergeefse
Cc2 gins knort Cc3 verbruyt Cc4 als een vis
Cc5 vreten wouw Dd Meysjes heeft Dd2 besem-stocken
Dd3 en dicke Dd4 en Hoven Dd5 ons scha
Ee jonge Ee2 Hangen Ee3 bestieren
Ee4 schier is vervallen Ee5 van, noch Ff volght
[Ff2] Form is. Ff3 lijck wel Ff4 heeft gestuyt
Ff5 men uw Gg kreupels kiesen [Gg2] voor al mijn
Gg3 met u groote Gg4 sijn Meulen Gg5 vruchten draegen
Hh2 gebeden Hh3 en gewis Hh4 haer scheyd
Ii practiseeren Ii2 verwonderingen Ii3 die geen
Ii4 met macht Ii5 sie met Kk duysentderley
Kk2 wensch te Kk3 heb; nademael Kk4 hebben doen
Kk5 contenteeren Ll geweldig Ll2 ick daer
Ll3 sachtruysschende Ll4 souw gehad Ll5 aen't Y beschouw
Mm Orangie Mm2 diverteren. Wat Mm4 menighte Olyfants
Mm5 Water, of Nn wierden Nn2 de Lendens
Nn3 Dienaer, Nn4 onderdanen Nn5 dragenden Minnaers
Oo Huyshouding Oo2 Lugurische Geberghte Oo3 in hoe hoogen
Oo4 Iongens; maer Pp men sou Pp2 dit so daedlijck
Pp3 hebt soo Pp4 Handelt Pp5 dat smart

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 6.

Aa1r
[titelprent]
Aa1r
[blanco]
Aa2r
[titelpagina]
Aa2v
Op de TYTEL-PLAET.
+ DEes Juffer die ghy hier dus treurich siet bekleet
Aa3r
Op de AFRIKAENSE THALIA Van W.G. van Focquenbrog.
+ Sta by nu Rymers, en Poeten:
Aa4v
Op het Selfde.
+ LIefhebbers die eer Focqs gesangen
Aa5v
Treurigh Af-scheydt-Sangh. Op het vertreck van mijn Waardtste Vriend Dr. W.G. van FOCQUENBROCH, Na GUINEA.
+ WAt musa helpt my thans eens kryten?
Aa8r
RONDEEL Op een PRUYCK.
+ NA Focq sijn Harsen-schael verydelt was van Hayren,
Aa8v
AEN DEN LESER.
+ SChrick niet Vrienden, dat ghy dit laetste Deeltje [...]
Bb1r
DE AENEAS, Van VIRGILIUS In sijn Sondaeghs-pack. TWEEDE BOECK.
+ ELck sweegh en hield terstont sijn kaken,
Ee8v
Vervolgh Van de AFRIKAENSE THALIA Of GEURIGE ZANG-GODIN, [...]
Ee8v
MINNE-STRIJT, Tusschen Moeder, en Dochter, om de Posessie van mijn Hart.
+ HElaes hoe is mijn hert in pijn!
Ff2r
Op het vereeren van een Kermis-Haentje aen Juffr. N.B.
+ IS't dan omje vinger-hoedt,
Ff2v
Aen Juffr. N.N. Hem tot Kermis een Oudt Besje vereert hebbende.
+ Heer wat is je Besje kribbigh,
Ff2v
Op het senden van eenighe Boeckweyten Koecken.
+ 'k SEnd mijn Heer en Juffrouw Spaers,
Ff3v
Tegen het beklach over de Boeck-Weyte Koecken, verbetert met een Hoen, en vier Kuyckens.
+ IMmers sult ghy my bekennen
Ff4r
Op het Trouwen.
+ Tappen, dichten, en het trouwen,
Ff4v
Bruylofs-Dighje aen Monsr. Baars.
+ BLoemenhart dat is een sootje!
Ff4v
Aen Climene.
+ MYn schoone Son, wilt ghy dan vluchten,
Ff5r
Aen Clorimeen.
+ WIlt ghy niet dat ick om u sucht:
Ff5r
Aen Jan.
+ IAn seyt dat hy stracks mijn gesontheyd heeft gedroncken,
Ff5r
Aen Phillis.
+ PHillis de gantsche stadt roemt wel uw Godlijckheydt,
Ff5v
Bruylofts Rondeel.
+ 't IS voor de Bruyt en u ^o Bruygom meede,
Ff5v
Minne-Klacht. Van Leonora.
+ WIe souw op een Minnaer bouwen,
Ff6r
Aen Phillis.
+ WAt baet my mijn stantvastigheyd?
Ff6v
Op Dr. Jan.
+ NEen Jan, jy sult wel bedyen,
Ff7v
Op het vereeren van een Diamantje Aen Juffr. N.N.
+ DE trouwste Minnaer van het Landt
Ff7v
Bruylofs-Sangh.
+ O Bruyd'gom! die de Troon, nu van't geluk gaet naed'ren
Ff8v
Verbaesde Klachten Aen't Nootlot.
+ O Droevig nootlot 't geen my steets! op nieus doet sugten!
Gg1r
Aen Phillis.
+ Trots al het lijden van mijn hart,
Gg1r
Klachte over de ontstatvastigheyt. Van Climene.
+ DE Schoone Venus mindt Vulkaen,
Gg2r
Op het afweesen Van Phillis.
+ VErsteken van de Son, die my wel eer verlichte,
Gg2r
Minne-klacht.
+ WAerom volght men de min, so't niet is dat men meynt
Gg2v
Op het Snarenspel van Mejuffr. S.L.T.
+ ORpheus trock wel eer, door't lockend snaer geluyt
Gg2v
Spes mea fumus est.
+ WYl ick dus sit en smoock een Pijpjen aen de haert,
Gg2v
Sonnet op een Pijp, die hy niet Aen kon houwen.
+ O Goude Son! wiens licht noch noyt is uytgegaen,
Gg3r
Verheeve Gedachten.
+ MYn sinnen, en mijn ziel, waer dwaelt gy buyten westen?
Gg3r
Op een Spiegeltje van Mejuffr. M.H.
+ O Glas! het welk so vaek de schoonhee^n komt vertonen,
Gg3v
Aen N.N. Op sijn Versoeck om een Vaersje.
+ BEnje dan aen Mossel-schelpen,
Gg3v
Ongeluckkige Vis-Tocht.
+ 'k SIe wel vrinden 't sel niet lucken,
[sluit af met "Siet de rest in't eerste deel van Thalia Fol.13"]
Gg5r
Bruylofts-Gesangh.
Toon? La Lande.
+ IS'er Vreughde,
Gg5v
Op de Oogen van Cloris.
STEMME: Ma Duchesse.
+ WAer bleeck immermeer de Min,
Gg6r
Toon: Hebbense dat gedaen.
+ ONs Leysje buur, ons Leysje buur
Gg6v
Oscula vana quidem, sed in his quoque magna voluptas.
Toon: Eerste Carileen.
+ LAetst geleen,
Gg7r
Toon: Nova.
+ WEgh wegh ick verlaet het malle Vryen:
Gg7r
Toon: La Prima.
+ 'k IOckte wel eer
Gg7v
De ontwapende Cupido.
Toon: La Duchesse.
+ LEst bad ick't kleyne Venus Wight,
Hh1r
Toon: Courante la Bare.
+ ERanemite, schoone Son!
Hh1v
Toon: Gavotte d'Anjou.
+ 'k LAet nu vaeren 't snoode goet,
Hh2r
Toon: Ba watte parten?
+ 'k IOckte voor desen,
Hh2v
Aer Sleutelbagh,
+ 'k AChtse-voor dwars
Hh3r
Toon: Gavotte d'Anjou
+ DIe geen die het kleyne Kindt
Hh4r
Toon: Petits sots de Bordeaux.
+ ALs ick aen de soetigheden
Hh4v
Toon: Courante la Bare.
+ O Soet gedenken, van de vreucht
Hh5r
Toon: Courante la Bare.
+ KUpied' legh nu uw wapens neer,
Hh5v
Toon: Gavotte d'Anjou.
+ WYl ick hier dus aen den haert
Hh6r
Toon: Courante la Franc,oise.
+ DUs pleeght de min op u sijn wraeck;
Hh6v
Aen Eranemite
+ WAerden Engel trots uw strafheyd,
Hh7r
OP 't VERjAEREN Van Juff. A.G.
+ NA dat ick onlanghs quam te hooren,
Hh8v
Verjaer-Sangh. Op de Geboorten-Dagh Van Juff. M.L.
+ MYn soete Juffer die op heden
Ii2r
De Klagende NOOTEBOOM Van OVIDIUS.
+ ICk Nooteboom, die aen de paden,
Ii8v
Aen Mijn HEER C.H.
+ HOllansche Maro, en Apolloos grootste Zoon
Kk1r
Mijn HEER.
+ SEedert mijn laetste vertreck, [...]
Kk2v
Mejuffr.
+ INdien ick kon oordeelen mogelijck te zijn, [...]
Kk4r
Brief aen een Vriendt.
+ IN't end'k heb wat schrifts vernomen,
Kk5v
Mejuffr. en Nichte.
+ MEt de grootste vreucht des waerelts, [...]
Kk6v
Mejuffr.
+ DEse letteren (indien sy het geluck hebben, [..]
Kk7v
Een seer gewichtigh Compromis, Beneffens de uytspraeck des selfs.
+ Alsoo verschil is geresen tusschen den Lofrijke, [...]
Kk8v
Sententiael Sonnet.
+ VOlmaeckte Juffrouw N.N. met licentie,
Ll1r
Mejuffr.
+ ICk soude wel wenschelijck, begeerlijck, en willelijck,
Ll2v
Mejuffr.
+ IN de tijdt, die een scheydingh begint te maken [...]
Ll5r
Salve AMICE.
+ UW Brief van Saterdagh acht dagen,
Ll6v
Afrikaense-Brieven.
Ll6v
Waerde VRINDT.
+ Myn laetste was aen U E: van den 22. Sep. voorlede,
[aan het eind staat: "De Drucker heeft de rest vergeten. Die U niet nodigh was te weeten."]
Mm1v
Waerde VRINDT.
[ondertekend met: "Op't Casteel St. George Da Mina. Den 10 Febru: 1669. FOCQVENBROCH."]
+ ICk heb over veertien dagen geschreven,
Mm3v
Seker aenhanghsel van een BRIEF. Vervattende in sigh veel opmerckelijcke, en geloofwaerdige saecken: [etc.]
[ondertekend met: "Vale, iterumqs; Vale. FOCQ."]
+ ALsoo het Schip daer dese mee gaet,
Mm6v
GEDACHTEN. gehouden in een Canoa, op ZEE. Aen mijn Vriend N.N.
+ Al sittend' in een Holle Boom,
Mm8v
Liefdens onversettelijcke Standtvastigheydt, Vertoont in de wonderlijcke Trouw-gevallen van ALERAME en ADELASIA.
+ HEt Keyserrijck van't Westen, dobberde op de ongestuyme Golven des Oorloghs, [...]
Oo5r
[titelpagina]
Oo5v
VERTOONDERS.
Oo6r
De Verwaerde Jalousy. [tekst]
+ Hoe Jufferouw! weygert ghy met soo veel straffigheyt,
Pp8v
Op d'ontydige Doodt Van de Aerdige Zoetvloeyende Poeet W.G. van FOCQUENBROCH, Medicijn Doctor; Overleeden op de Kust van Guine. [ondertekend "V.B."]
+ O Droeve Dood! gy die nooyt swicht

Aantal tekstregels:

37 (Bb2r).

Gecollationeerde exemplaren:

1
Amsterdam: IN 51 C
2
Amsterdam: privecollectie G.J. Brouwer
3
Amsterdam: UB 489 G 4:3
4
Antwerpen: SB C 256408:3
5
Antwerpen: SB C 256925:3
6
Den Haag: KB 9 B 1:3 (afgebeeld)
7
Gent: UB BL 7731:3
opbouw: Aa8(-Aa1, -Aa8), Bb8(-Bb3 t/m Bb7), Cc-Gg8(-Gg8), Hh(-Hh1), Ii-Nn(-Nn8), Oo-Pp8.
8
Gent: UB H 143:3
9
Leuven: BT 3303 F 7
provenance: Groot-semenarie Mechelen
10
Utrecht: UB Z.oct. 1526:3

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N
Gent: UB Gus 131 V. 26/63
1N
Londen: BL 11555.b.10
2N
New York: New York Public Library
3N
Parijs: BN Yi. 107

Varianten:

a= binnenvorm F-katern:
  94 gepagineerd als 84 ex. 1
  94 correct gepagineerd ex. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
b= binnenvorm M-katern:
  186 gepagineerd als 286 ex. 3
  186 correct gepagineerd ex. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
c= buitenvorm M-katern:
  189 correct gepagineerd ex. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
  189 gepagineerd als 1 ex. 6, 8, 10

Commentaar:

Deze editie is een regel-voor-regel nadruk van de editie die in 1679 door Lindenius en Vinck (BF21) is uitgegeven en bevat de derde druk van de Afrikaense Thalia en de vierde druk van De verwarde jalousy.
Er zijn geen aanwijzingen dat er opnieuw naar kopij van de auteur is gecorrigeerd. De voornaamste fouten en wijzigingen zijn uit de genoemde editie overgenomen.
Zie verder de commentaar bij BF24.