[BF26]
P. Vergilius Maro:
De herders-sangen.
In Nederduyts gesongen, op twee verscheydene toonen door J. Ulaeus en W.G. van Focquenbroch.
Amsterdam: Weduwe van Michiel de Groot, 1682.


Gravure Titelpagina

Titelpagina, A2r:

De Herders-Sangen | VAN | VIRGILIUS MARO, | In Nederduyts gesongen, | op twee verscheydene | TOONEN. | Door J.U. en W.v.F. | [vignet] | t'AMSTERDAM, | [___] | By de Weduwe van MICHIEL de GROOT, Boekver- | koopster op de Nieuwe Dijck, tusschen de twee | Haerlemmer sluisen, 1682. ||

Titelprent, A1r:

de Harders Sangen | van VIRGILIUS MARO || [Schoonebeeck fecit]

Opbouwformule:

8o: A-H8.
[$5 (-A1, -A2)]
F2 gesigneerd als E2.

Paginering:

64 bladen, gepagineerd= [16], 1-112.
75 gepagineerd als 55.

Posities van de katernsignaturen:

A3 om yets A4 ^wel in B Fluyt, 't
B2 al luyt B3 op je Fluyt B4 endt verwurven
B5 den rar B5 den Arar C die verstonje
C2 Carstengen C3 voet getreden C4 , als eygen
C5 u op D dagh mijn D2 Bruydt
D3 wijtberuchte D4 Herders-riet D5 het veldt
E Vryage E2 praten E3 Altaren
E4 eerst om E5 eyndeloos F Veldt
[F2] berooft F3 weer hier F4 Melibe! kom
F5 de gladste G verscheyden G3 Nooten:
G4 bloeyt; G5 weerkeeren H want'k
H2 noch d'ouwe H2 noch d'ouwe H3 door tovery
H4 rotzsteen H5 ys, en hagel

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 6.
A1r
[titelprent]
A1v
[blanco]
A2r
[titelpagina]
A2v
[blanco]
A3r
Aen den Tuyn-Godt Priapus,
+ WY komen met geen Vars-gebacke Eyerstruyven,
A5r
Aen W.v.F. Singende de Herders-sangen van Virgilius op een snaecksche Toon. [ondertekend met "I.U."]
+ INdien Heer Maro uyt sijn graf eens op mocht springen,
A5v
Aen mijn Heer I.U. De Harders-sangen van Virgilius op een suyvere Duytsche Toon singende. SONNET. [ondertekend met "W.v.F."]
+ DE Roomsche Maro op een Duytsche Toon te singen.
A6r
Op de Herders-sangen van VIRGILIUS, Op een geurige Toon gesongen door W.v.F [ondertekend met "Frater Fratri. I.v.F."]
+ TOen Heer Virgilius sijn longen
A7r
Op de Herders-sangen van Virgilius Maro, door I.U. en W.v.F. Op Nederduytsche Toonen gesongen.
[ondertekend met "J. van Royen. Royt met verstant."]
+ LAet vry't Oud Griekenlandt op een Homerus brallen,
A7v
In Eclogas, Virgilii Maronis, Belgico Carmine, duplicique Tono decantatas a J.U. & W.v.F. [ondertekend met "DEMOCRITUM Amico dabam J. NEUYEN."]
+ DEploret Batavam Spectator Heraclitus Orbem,
A8r
VOOR-REDEN.
+ DE Somer-maendt was in sijn groeyen,
B1r
TITYR. Het Eerste Herders-Gesangh.
+ ACh Tityr! ghy leght vast, gerust, en stil te dromen,
B3r
TITYR. Eerste Herders-Sangh. Op een andere Toon.
+ O Tyter! ghy leght hier gedoken,
B6v
ALEXIS, Tweede Herders-sangh.
+ DEn Herder Coridon verbrande vast van binnen,
B8v
ALEXIS. Tweede Herders-sangh. Op een andre Toon.
+ EEn Herder (Coridon geheten)
C3v
MENALCAS, DAMETAS, PALEMON. Het derde Herders-sangh.
+ DAmetas, segt my eens wiens Schaepjes drijft gy voort?
C7r
PALEMON. Derde Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ DAmetas! segh my eens, wiens Vee dit is;
C8v
DAMETAS Singht. [afwisselend met Menalcas]
+ SA Musen laet ons dan beginnen
D2v
POLLIO. De Vierde Herders-Sangh.
+ O Sang-goddessen, die met lieffelick verlangen,
D4r
POLLIO. Vierde Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ SIciliaensche Sang-godinnen!
D6r
DAPHNIS. Vijfde Herders-Sangh.
+ O Brave Mopsus, welckers schelle Herders Fluyt,
E1r
DAPHNIS. Vijfde Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ WEl Mopsus waet! wijl dat jy op de Fluyt,
E1v
GESANGH.
+ DE Water, Bos, en Veldt-goddinnen
E3r
MENALCAS, Gesangh.
+ DE Schoone Daphnis siet van verre
E4r
SILENUS. 't Seste Herders-Sangh.
+ MYn Sang-godin die my in rijmkunst komt verlichten,
E6v
SILENUS. 't Seste Herders-sangh. Op een andre Toon.
+ THalia, 't puyckje aller Musen,
F1v
MELIBEUS. 't Sevende Herders-Sangh.
+ DE snege Daphnis, om den heeten dagh 't ontwijcken,
F4r
MELIBEUS. Sevenste Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ 't WAs eens in't hartje van de Somer,
[hierin komen de volgende liederen voor:]
F5r
SANGH.
TOON: Wallis: Of Kers-nacht.
+ O Libitreesche Veldt-Goddinnen!
F5r
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ O Dorpers, Herders, en Arcaders!
F5r
SANGH.
TOON: Satabande.
+ DE kleyne Mykon, o schoone Diane!
F5v
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ GHy, o Priaep! sult u moeten belyen
F5v
SANGH.
TOON: Amarant.
+ O Galathe! Schoonste Dochter van Nere!
F6r
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ 'k WEnsch dat mijn huyt
F6r
SANGH.
TOON: Grand Boure.
+ BEmoste Bronnen! Gras, en Kruydt!
F6v
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ HIer is men voor geen kouw vervaert,
F6v
SANGH.
TOON: Tricarville.
+ HIer bloeyt boom, en telgh, en spruyt,
F6v
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ VEldt, en Boom, en Kruydt, verdorret,
F7r
SANGH.
TOON: La Gaillarde.
+ GOdt Hercles mint de Populier,
F7r
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ HEt Bos pocht op den Esschen-boom;
F7v
DAMON en ALPHESIBEUS. 't Achtste Herders-Sangh.
+ ICk ga mijn Herders Fluyt op droeve Toonen stellen,
G2v
TOOVER-LIEDT. Achtste Herders-Sangh.
+ ICk treck de Liedtjes van twee Herders na te bauwen;
G3r
DAMON.
+ O Morgen-star! begin te dagen,
G4v
ALPHESIBEUS.
+ Sa, brenght my hier een emmer water:
G6v
MELIS. Negende Herders-Sangh.
+ HOu Meris, waar na toe? gaet dat soo na de stadt?
G8v
MERIS Negende Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ WEl Meris maet! waer jy toch heenen?
[hierin komen de volgende liederen voor:]
H2r
GESANGH.
TOON: Eerste Carileen.
+ TYter, ey! wijl dat ick heen ga recken,
H2r
GESANGH.
TOON: O Joosje, &c.
+ O Varus! indien ons Mantua,
H2v
GESANGH.
TOON: Wel wat of Neeltje meent.
+ O Schoone Galathe! Ey, wat maeckt ghy in de Zee?
H3r
GESANGH.
TOON: Mijnen Man is na Parijs.
+ DAphnis! waerom breeckt gh'uw Kop
H4r
GALLUS. 't Tiende Herders-sangh.
+ O Arethusa! gun dat ick mijn werck vol-ende,
H6v
GALLUS. Tiende Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ HElp my voor't laetst, o Arethuse!
H8v
FINIS.

Aantal tekstregels:

39, (C2r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: IN 51 C
2-
Amsterdam: privecollectie G.J. Brouwer
3-
Amsterdam: UB 489 G 4:4
4-
Antwerpen: SB C 256408:5
5-
Antwerpen: SB C 256925:5
6-
Den Haag: KB 9 B 1:5 (afgebeeld)
7-
Gent: UB BL 7731:1
provenance: Cuijpers
8-
Gent: UB H 143:
9-
Leuven: BT 3303 F 7
provenance: Groot-semenarie Mechelen
10-
Utrecht: UB Z.oct. 1526:5

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Gent: UB Gus 131 V. 26/63
2N-
Londen: BL 11555.b.10
3N-
New York: New York Public Library
4N-
Parijs: BN Yi. 107

Varianten:

=a buitenvorm B-katern: (woord boven katernsignatuur)
  I B5 den Arar ex. 1
  II B5 den rar ex. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
=b binnenvorm H-katern: (posities katernsignatuur)
  I H2 noch d'ouwe ex. 4, 10
  II H2 noch d'ouwe ex. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Commentaar:

Deze editie is een regel-voor-regel nadruk van de uitgave van Lindenius en Vinck uit 1679 (BF22). Er zijn geen aanwijzingen dat er op nieuw is gecorrigeerd aan de hand van de kopij van de auteur.
Zie verder de commentaar bij BF24.