#6740102,1 De Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raden van de Ed: Groot Mog: Heeren Staeten van Hollandt ende West-Vrieslandt zijn van meeninge, op Donderdagh den 4 Ianuary 1674. des Naer-middaghs, openbaerlijck te besteden het ophaelen van twee Dammen, by de Fransse geslaegen in den Rijn, beneden de Stadt Woerden, en dat soo diep, als de Gront ten wedersyden van deselve gelegen: die daer inne gadinge heeft, kome ten tijde voorseyt op 't Casteel tot Woerden, en doe sijn profijt.

#6740102,2 Tot Amsterdam, by Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkoopers, werdt uytgegeven den Grooten Princelijcken Almanach op 't Jaer 1674. na den Ouden en Nieuwen Styl, waer in, nevens zijne Hooght. den Heere Prince van Orangien, en den Heere Vorst van Vrieslandt, kunstig afgebeelt staen de Heeren Velt-Marschalcken en Admiralen, mitsgaders d'andere Hooge Officieren te Water en te Lande, met de glorieuse Overwinningen en Zee-slagen, &c. bequaem om in alle Comptoiren en anders by de Lief-hebbers te gebruycken.

#6740102,3 De Geordonneerde Curateurs over den insolventen ende naer-gelaten Boedel ende Goederen van Isaack ende Johannes Nicanus, in haer leven Laecken Verwers tot Haerlem, zijn van meyninge by openbare Opveylinge, op Woensdagh den 10 Ianuary 1674. des naer-middaegs, in de Herberge vanden Ouden Haen, te verkoopen een vermaerde Laecken-Verwerye, mette Huysinge ende Gereetschappen daer by zijnde, staende ende leggende op de Raecx binnen de voorsz. Stadt.

#6740106,1 t'Amsterdam, by Iacobus Konynenbergh, Boeckverkooper in de Hoogstraet, by de Zuyder-Kerck, wert uytgegeven: Fransse, Engelsse, Keulsse, Munstersche en Nederlantse Oorlogh, ofte een pertinent Verhael van het begin en voortgangh der Nederlandtse Beroerten, vervattende de Geschiedenissen van den Jaere 1671. en 72, en eyndight met het eynde van het Jaer 1673. voorsien met autentijcke Resolutien, Ordonnantien, Sententien, Brieven &c. met verscheyde kopere Figuren. In 12. ** Oock Vervolgh of tweede Deel van het Jaer 1673. apart.

#6740109,1 De Edele Mog: Heeren ter Admiraliteyt in Amsterdam sullen aen de meest biedende verkopen, op Donderdagh den 11 Ianuary, 1674. in 't oude Heere Logement, een Frans Pynas-Schip, gemonteert met 6 Gotelingen, 5000 Bollen puycx Sante Cruys Taback, 70000 pont dito Suycker, 15000 pont dito witte Gember, een vat Indigo: ter Zee verovert door den Capiteyn en Commissi-vaerder Jan Jacobsz. ** Noch 150 Lasten Schotse Steen-koolen in groote stucken, twee Packen Bocke vellen, op den 29 December 1673. opgehouden ter Zee verovert door den Commissi-vaerder Jan Janssen opgebracht.

#6740111,1 De Regeerders der Stadt Uytrecht hebben van de Franssen afgekocht; by Brandschattinge, onder anderen een Samereus, vier Pleyten, drie Smal-schepen, drie Landts-ponten, en een Maes pontje, op de Wael, Rhijn, Yssel, en elders verkregen; dewelcke men van meeninge is te verkoopen, op Maendagh den 12 January 1674. Ouden Styl, 's namiddags ten twee uren: So yemant actie of pretentie op de selve hadde, sal sulckx daer te voren hebben bekent te maecken, de conditien konnen ondertusschen werden gesien ter Secretarye van de Policie der voorsz. Stadt.

#6740111,2 Omtrent half December 1673. isser tot Amsterdam een Kraem-Kist met Koeck geberght, op de Cingel, by de Warmoes-Gracht, in de Hooy-wagen: die deselve toekomt, kan hem daer komen vorderen.

#6740113,1 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, zijn te bekomen d'Authenticque Resolutien, Acten, Missiven en Rescriptien, wegens d'Ed: Achtb: Magistraet der Stadt Salt Bommel; aenwysende wat voor ende by de Belegeringh, mitsgaders het overgaen van deselve Stadt Bommel, gepasseert is, ende hoe in allen desen door haer Ed: Achtb: alle bedenckelijcke debvoiren gedaen ende door eenen getrouwen en onverdrietigen yver, ten dienste des lieve Vaderlands, aengewent zijn.

#6740113,2 Tot Leyden, ten Huyse van Cornelis Hackius, Boeckverkooper op 't Rapenburgh, op de Hoeck van de Hout-straet, sal op den 17 January 1674. verkocht werden veel schoone en raere Boecken, in alderhande Faculteyten: waer van de Catalogus is te bekomen tot Amsterdam by Hendrick en Dirck Boom, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Delft by Plantenburgh, tot Rotterdam by Borstius, in 's Gravenhage by Theodorus Duurkant, &c.

#6740116,1 Sedert den 29 December 1673. is tot Edam vermist een Mans-Persoon, out 42 Iaer, middelmatig van Postuur, heel dun en kort van Hair, een weynigh gekrult en blontachtigh, het Aengesicht niet hoog van couleur, wat holachtigh van Oogen en ront van Rugh, een swart Turckse Rock en Kleet aen, Karstanje bruyne Koussen en een Seem-leere Onder broeck, een root Hemtrock met Silvere Knoopen en Spaens leere Schoenen aen, het vermoede is, of hy mocht verdroncken zijn; Die dese Persoon weet te recht te brengen, 't zy levendigh of doot, addressere hem aen Galtus Palmer, Organist der Stede voornoemt, sal 25 Rijckxdaelders voor een Vereeringh genieten.

#6740120,1 Johan Reyner, Koopman tot Rotterdam, heeft uytgevonden een nieuwe en profytelijck Character-konst, om door de selfde in 24 dagen tijdts te konnen leeren schryven soo snel, als ymant gemeenlijck spreecken of prediken kan, mits alle dagen een half uur daer inne onderwesen te werden: en also hy daer toe Octroy van haer Ed: Groot Mog: de Staten van Hollandt en West-Vrieslandt bekomen heeft, dat niemant als hy de voorsz. Konst sal mogen leeren, en deselve Konst laten drucken, soo is hy van meeninge naer de principaelste Steden in de voorsz. Provintie te reysen, en aldaer te verblyven twee a drie Maenden, om alle Heeren, Jufferen, Coopluyden en Borgers, die de voorsz. Konst begeeren te leeren, daer in te instrueren.

#6740120,2 Tot Utrecht, by Cornelis Jacobsz. Noenaert, Boeckverkoper, is gedruckt, ende werdt uytgegeven: Francisci Burmanni, Synopseos Theologiae & Oeconomia Foederum Dei Tomus posterior. In 4. ** Item, ejusdem Belgica afflicta, sive Oratio de calamitatibus Belgicae, praecipue vero Trajectinae Provinciae, quibus est conflictata.

#6740123,1 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, Boeckverkooper, werdt uytgegeven: speciale Beschryving van het gebruyck ofte daedelijcke besittingh van Opperste Macht der Ed: Groot Mog: Heeren Staeten van Hollandt ende West-Vrieslandt, over verscheyde saecken, soo van Politie, Rechten als Militie, &c. door Mr. Dirck Graswinckel, Ridder, Heere van Holy (in syn Leven) Advocaet Fiscael van Hollandt en West-Vrieslandt, en Griffier van de Chambre mi Partie. In 4. Met Privilegie.

#6740123,2 Op den 23 Ianuary sullen in de Keysers Kroon verkocht werden een Party seer fijne curieuse Taeffel-laeckens, servetten, &c.

#6740125,1 De Heeren Commissarissen van haer Ed: Groot Mog: sullen, beneffens d' Imposten, die voor 't aenstaende Saeysoen ingaende den eersten February 1674. staen verpacht te werden, mede verpachten een Impost op de Laersen, Schoenen, Galossen, &c. mitsgaders den Impost tot laste van die gene, die in de Herbergen, Ordinarissen, &c. gaen drincken ofte converseren, op den 20 deser gearresteert; waer van men een yder by desen heeft willen kennisse geven, op dat de Gegadingden d' Ordonnantien daer van, die gedivulgeert werden, souden konnen doorsien, daer 't noch niet geschiet is.

#6740125,2 Op Maendag den 29 Ianuary sal by haer E: Mog: de Heeren Raden ter Admiraliteyt tot Amsterdam verkocht werden omtrent 300 Vaten Virgini Tabackx-bladen, uyt een Engelsse Prijs opgesonden, leggende in eenige Kelders in de Nieuwe Doele-straet.

#6740127,1 Men sal op Maendagh den 5 February 1674. en de volgende dagen tot Amsterdam, in de Kalver-straet, ten Huyse van Symon de la Montanje, in de Keysers Kroon, by openbaere opveylinge verkopen drie Cabinetten met een groote quantiteyt seer uytnemende rare Orientale en Occidentale Hoorens, dubbelt-Schelpen, verkeerde Hoorens ende andere Naturelle Rariteyten, van Beesjes en vremde Zee gewassen, daer een groot Liefhebber wel 40 Iaren over vergadert heeft en met groote moeyten bekomen. Oock sal men als dan verkopen een curieus Cabinet van Sackerdanen Hout met Silver beslagen: ende sal alles by de Liefhebbers daegs voor de Verkopinge, ten Huyse voornoemt, konnen werden gesien.

#6740130,1 NOTIFICATIE. De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Enckhuysen waerschouwen alle de gene, die de vier Capitale Leeningen in den voorleden Jaere 1672. geconsenteert, ten behoeve van het gemeene Landt, binnen de voorsz. Stadt Enckhuysen hebben gefurneert, bedragende met malkanderen 200 Gulden ofte daer boven, ofte die 't recht van dien by transport ofte andersints bekomen hebben, ende daer over particuliere Obligatien tot laste van den Lande begeeren te hebben, dat sy haer als noch sullen konnen addresseren ter Secretarye des Stadts voornoemt, als wanneer haer Recipissen sullen registreren, omme daer van met den eersten behoorlijcke Obligatien vby 't gemeene Land gelevert te werden; gelijck mede alle de geene, die haer voorsz. vier Capitale Leninge beneden de 200 Gulden bedragen, gerecommandeert werdt hare Actien soo verre by malkanderen te voegen ende te combineren, dat sy met haer twee, drie, ofte vieren, minder of meerder Persoonen, komen over haer voorsz. t' samen gevoegde Capitale Leeninge uyt te maecken een Somme van 200 Gulden of meerder, en dat sy haer voorsz. gecombineerde Posten een gemeene Obligatie by 't gemeene Landt gelevert te werden, sullende ter Secretarye haer laten vinden in 't Raedthuys aldaer, des Morgens ten 9 tot 11 uren, en nae de Middagh van eenen tot 3 uren, ende dat voor den tijdt van den 20 February naestkomende, ofte dat nae die tijdt daer inne niet meerder sal werden gedaen.

#6740130,2 In 's Gravenhage, by Iohan en Daniel Steucker, werdt gedruckt en uytgegeven: Remarques sur l'Estat des Provinces Unies, geschreven in 't Engels door den Heer William Temple, Ridder, Baronnet, &c. en in 't Frans overgeset. Met Privilegie.

#6740201,1 Indien ymant begerig is, om in korten tijdt, en niet-te-min grondig, onderwesen te werden in de Konst van de Mathesy, als Landt-meten, Landt-deelen, Geometria, Trigonometria, en wat daer aen dependeert als de Fortificatie, soo wel in 't Practijck als na de Mechanice, en door de Longimetria, met veel schoone Solutie door de Algebra, 't welck alles is te leeren by Pieter Matthijssen, geadmitteert Landt-meter tot Swol, in Overyssel, van waer herwaerts gevlugt is, en nu woont op 't Nieu-werck, inde St. Pieters-straet tot Haerlem.

#6740203,1 Men sal op Maendagh den 5 February 1674. en de volgende dagen tot Amsterdam, in de Kalver-straet, ten Huyse van Symon de la Montanje, in de Keysers Kroon, by openbaere opveylinge verkopen drie Cabinetten met een groote quantiteyt seer uytnemende rare Orientale en Occidentale Hoorens, dubbelt-Schelpen, verkeerde Hoorens ende andere Naturelle Rariteyten, van Beesjes en vremde Zee gewassen, daer een groot Liefhebber wel 40 Iaren over vergadert heeft en met groote moeyten bekomen. Oock sal men als dan verkopen een curieus Cabinet van Sackerdanen Hout met silver beslagen; ende sal alles by de Liefhebbers daegs voor de Verkopinge, ten Huyse voornoemt, konnen werden gesien.

#6740208,1 Daer is een Obligatie verlooren sonder Naem, folio 16. houdende op Thoonder deses, ter Comtoire van den Heer Ontfanger Generael, Volbergen, ter somma van 2000 guldens op Intrest gelicht, den 21 January 1650. ten voorsz. Comptoir geadmitteert, 1. Fol: 72 verso, en den 8 Maert daer aen volgende by den Raedt van Staete geaggreërt p. fol: 69. sijnde January 1673. de laetste Rente, als doen verschenen, daer op betaelt, en den 6 Maert daer aen volgende den 100ste Penningh. Die deselve gevonden heeft, addresseere sigh aen den Comys Esseling, sal daer voor een goede Vereeringe genieten.

#6740210,1 Op den 13 February 1674. sal tot Leyden, ten Huyse van Loth de Haes, verkocht werden een seer schoone Bibliotheeck, bestaende uyt seer veel raere en treffelijcke Boecken, soo Juridici, Medici als Miscellanei; waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by, Pluymer, in den Haeg by Duurcant, tot Rotterdam by Neranus, &c.

#6740213,1 Also tot Rotterdam overleden is Geertje Huyberts, laetst Weduwe van Aert Thomassz., in sijn leven Luytenant ter Zee, de welcke naergelaten heeft een Dochter, genaemt Susannetje Ariaens Streum, die getrouwt is met een Soldaat, genaemt Pieter, hebbende over omtrent acht Iaeren gewoont tot Amsterdam, by de Noorder Kerck, in de Kalck-vaerts-Gange, ende alsoo dese Persoon stille vertrocken is, soo wordt yder versocht, die eenige kennisse mocht hebben, of dese vernoemde Susannetje levendig ofte doot is, het selve bekent te maecken aen Willem Slingerlandt, Boeck-verkoper tot Rotterdam, in de Wyn-straet, by het Oost-Indise-Huys, also door het overlyden van haer Moeder haer eenige Goederen aen-bestorven zijn.

#6740213,2 Daer zijn tot Amsterdam gestoolen drie Stucken lichte Ras de Cipres, twee van in de 60 Ellen en een van in de 50 Ellen: die deselve ter hant komen, gelieve t' addresseeren aen Jan Rieuwersz. Boeck-verkooper, in de Dirck van Assel-steegh, in't Martelaers-Boeck, tot Amsterdam, sal een deftige Vereeringe hebben.

#6740213,3 Daer is gestolen, ten Huyse van Matthys vander Meer, op de Oude Gracht, aen de Syl-brug, tot Haerlem, een Doos met Linnen, eenig Silver, ende eene swarte Lakense Aepen-Rock van een Man. Het Silver en het Linnen is geteyckent met de letter A.J. Die dit Goet ten deele ofte geheel te vooren komt, gelieft het te recht te brengen, sal een goede Vereeringe genieten.

#6740215,1 Alsoo de Collonels Coetis ende Nieulandt, gecommandeert hebbende binnen de Stadt Doesburgh, nevens haere onder-hebbende hooge Officieren ende Capiteyns, haer ondernomen ende niet ontsien hebben op den 21 Juny 1672. de voorsz. Stadt, buyten noot, aen den Vyandt over te geven; ende dat het selve is streckende tot groot disrespect en merckelijke schaede van den Lande, mitsgaders oock strijdigh tegens den Articul-Brief ende Discipline Militair: Ende naer dien de voorsz. respective Officieren, ter saeke voorsz. tot drie maelen door alle de Quartieren van sijn Hoogheyts Leger geciteert, ende echter niet gecompareert en zijn: Soo is 't, dat die van den Hoogen Krijg-raede der Vereenigde Nederlanden den Provoost Generael geordonneert hebben, ende ordonneren den selven by desen, de voornoemde hooge Officieren ende Capiteyns, binnen de voorsz. Stadt Guarnisoen gehouden hebbende, als noch ten vierde maele ex super-abondanti by openbaere Trommel-slag te doen dagen ende in-roepen, omme haer als noch binnen 14 daagen in Persoon voor den gemelten Krijgs-raede te sisteren, ende te aenhooren soodanigen Eysch ende Conclusie, als den Advocaet Fiscael van de Generaliteyt ten dage dienende tegens hen-luyden sal willen doen ende nemen, daer op te antwoorden, ende voorts te procedeeren als naer behooren: op poene, dat de voorsz. laetste Indaginge gedaen, behoorlijcke Relatie daer van overgelevert, den voorsz. tijdt overstreecken zijnde, en sy niet en comparenende, tegens de non-Comparanten geprocedeert sal werden, soo als bevonden sal werden te behooren. Actum s'Gravenhage den 10 February 1674. J. Molengraef.

#6740217,1 Mits desen werdt een yder bekent gemaeckt, dat de Heeren Gecommitteerde Raeden hebben goet gevonden, dat de jongst geconsenteerde Imposten van Divertissiment- ende Schoen-Geldt, binnen de Stadt Dordrecht op den geordonneerden tijdt opgeveylt ende niet verpacht zijnde, aldaer van nieuws op-geveylt sullen werden over de voorsz. Stadt en het Resort van dien, op Dinghsdagh die wesen sal den 20 van dese loopende Maent February, 1674. als wanneer de Gegadingde haer aldaer konnen laten vinden.

#6740217,2 Tot Rotterdam, by de Weduwe van Arnoud Laers, is gedruckt en werdt uytgegeven: den Historische Engelsman, in bysondere Engelsche, Schotse en Iersche Geschiedenissen, gepast op de onderdruckte Staet van ons lieve Vaderlandt: door Franciscus Ridderus. ** Is mede onder de Pers den Historischen Hollander.

#6740217,3 Tot Enckhuysen, by Hendrick Kluppel, Boeckverkooper, is gedruckt en wert uyt-gegeven, de Cartesiaense Waerheydt, tegen de so valsche staeltjes, Renatus Descartes en sijn navolgers opgedigt. In 8.

#6740220,1 Op den 11 February is tot Amsterdam verloren een Goude Ringh, met een gestreckte dicke Steen, wegende acht Greyn, swart gemalieert: Die de selve mocht hebben gevonden, ofte ter hant komen, 't sy te koop geveylt ofte andersints. gelieve de selve te behandigen aen de Knecht van 't Gout-smits Gildt tot Amsterdam, sal een Vereeringe van 50 Gulden genieten.

#6740220,2 T'Amsterdam, by Philippe Vingboons, werdt uyt-gegeven en verkocht, het tweede Deel van sijn voornaemste Gebouwen, by hem soo nu als dan geordonneert sedert den Jaere 1649. tot nu toe.

#6740224,1 Mits desen werdt een yder bekent gemaeckt, dat de Heeren Gecommitteerde Raeden van meyninge zijn de jongst geconsenteerde Imposten van Divertissiment- en Schoen Geldt over de Stadt Rotterdam en het Resort van dien te verpachten in deselve Stadt, op Woensdagh, die wesen sal den 28 van dese lopende Maent February, als wanneer de Gegadingde haer aldaer konnen laten vinden.

#6740227,1 Op Maendagh den 5 Maert 1674. sal verkocht werden, in de Winckel van Theodorus Duurkant, Boeckverkooper, op de Groote Sael, in 's Gravenhage, een seer curieuse Bibliotheecq, soo van gebonden als ongebonden Boecken, bestaende in alderhande Faculteyten en Taelen, waer van de Catalogus in verscheyde Steden is te bekomen.

#6740227,2 Bailliu, Dijck graef en Hooge-Heemraden van de Beemster notificeren by desen, dat die geene, die hare Capitale Leningen, hondert en twee-hondertste Penning voor den Iare 1673. niet hebben betaelt, datse het selve met den aldereersten hebben te doen ter Secretarye van de Beemster tot Purmerent, op pene van Executie, in conformité van de Resolutie van haer Ed: Groot Mogende.

#6740227,3 Tot Haerlem, by Jan Gerritsz. Geldrop, Boeckverkooper, werdt uytgegeven: Historie van 't Predick Ampt, of verhandelinge van de wijse en vryheyt gebruyckt in 't publijck onderwysen, in de Gemeentelijcke Vergaderingen, soo der oude Joodsche als eerste Christen Kercke, nevens ondersoeck van de nature der Prophetie. Door Anthonius van Dale, M.D. In 4.

#6740301,1 Tot Amsterdam, by Steven Swart, Boeckverkooper besyden de Beurs, is gedruckt en werdt uytgegeven: het vierde Deel van d'Ontroerde Leeuw; vervolgende de voornaemste Voorvallen van den tegenwoordigen Oorlogh, sedert den eersten October tot het eynde des Jaers 1673. zijnde de vier Deelen te samen een seer pertinente Beschryvinge van desen Hollandsen, Engelsse, Fransse, Munstersse en Keulssen Oorlogh, beginnende met het begin van 't Jaer 1671, ende eyndigende met het eynde van 't Jaer 1673. In 4.

#6740301,2 De Erfgenamen van Pieter Claesz. Schouten presenteren, uytter hant te verkopen, desselfs naergelaten Seylemakers-winckel, en 't Huys daer nevens, alwaer de voorsz. Neeringe heeft gedaen, staende tot Haerlem, op de Spaerne, te verkoopen of te verhuren.

#6740303,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Rotterdam waerschouwen alle die gene, die de vier Capitale Leeningen in den naest-voorgaenden Jaere 1672. geconsenteert, ten behoeve van het gemeene Landt binnen de voorsz. Stad Rotterdam hebben gefourneert, minder bedragende dan twee hondert Gulden, of van andere Personen 't Recht verkregen hebbende gecombineert, meerder somme belopende, ende daer over particuliere Obligatien tot laste van den Lande begerende, sullen deselve hare Posten hebben op te geven op 't Raethuys der selver Stad, ter Camere van de Thesauriers, achter op de Huyde-Brugge Ingangh hebbende, aen de Persoon daer toe by de Heeren Burgermeestern specialijck gecommitteert, die sigh aldaer dagelijckx, des voormiddags van 9 tot 12 uren, sal laten vinden, ende dat voor den eersten April 1674. eerst komende, of dat nae die tijdt daer inne niet meerder sal werden gedaen.

#6740303,2 Een yder werdt bekent gemaeckt, dat sedert den eersten maert de Nacht-Schuyten ten 11 uren van Leyden, en so mede van Delft, over en weder hebben beginnen te varen.

#6740303,3 In 's Gravenhage sal op Woensdagh, den 14 Maert, ten Huyse van Arnout Laers, Boeckverkooper, in de Hoog-straet, verkocht werden een seer treffelijcke Bibliotheecq, bestaende in alderhande Faculteyten ende Taelen: waer van de Catalogus in verscheyde Steden by de Boeckverkoopers is te bekomen.

#6740303,4 De Voogden over de minderjarige Kinderen ende meerderjarige Erfgenamen van Bartelt Jansz. Bruynvis sullen op Dingsdag, zijnde den 13 Maert 1674. en volgende Dagen, in 't Oude Heeren Logement, tot Amsterdam, by openbare Opveylinge verkoopen, alle de Winckel-Waeren en Rariteyten, als uytmuntende seer curieus Oost-Indisch Lackwerck, Gout en Silver-draets-werck, seer kostelijcke Ledikanten en Japonse Rocken, en voorts veele Rariteyten.

#6740306,1 Dijck-Graef ende Heemraden van de Schermeer notificeeren mits desen, dat die geene, die haer hondert en twee-hondertsten Penningh van den Jaere 1673. noch niet en hebben betaelt, het selve binnen den tijdt van 8 dagen sullen hebben te doen aen den Ontfanger tot Alckmaer daer toe gecommitteert: op paene, dat, den selven tijdt overstreecken zijnde, haere Landen daer voor aenstonts en seeckerlijck sullen werden ge-executeert, ingevolge de serieuse aenschrijvinge, soo van haer Ed: Mog: de Heeren Gecommitteerde Raden als de exträordinaris Gecommitteerden van de heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt.

#6740310,1 Also eenen Bernard Herman Rutgert van Solingen; gebooren uyt Silesien in de Lauwsnitz, Capit: onder het Regiment van den Heere Baron van Horn, laetst geresideert hebbende tot Leyden, op den sevenden Martii voorleden des avonts, tusschen 10 en half elf uren, seer moordadelijck omgebracht heeft den Persoon van Aerlof Gustaef Wolfzhagen. Capit: Luytenant van 't gemelde Regiment, ende vervolgens aenstonts is geretireert; soo hebben mits desen de Heeren van den Gerechte der Stadt Leyden voornoemt wel willen beloven aen den genen, die de gemelde Capit: van Solingen (zijnde kort ende geset van Persoon, vol Pokdalen, geel van Aengesicht, hebbende somwijlen een blonte Paruyck op; ende kort grauw-achtig Hair, vermengt met gryse Hairen, blauwe Oogen ende dick van Lippen, gemeenlick gekleet met een licht grauwe coleurde Rock met Bont gevoert, ende onder deselve een Leere Camesol ende Broeck met grauwe gebreyde Koussen, sprekende grof Hoogduyts, hebbende een Knecht met roode Levrey met witte Baey gevoert ende hangende Mouwen) aen de Justitie, 't zy hier of elders, weet aen te brengen, sulckx dat hy in Hechtenis geraecke, een Premie van 100 silvere Ducatons, ende sal desselfs Naem werden gesecreteert.

#6740313,1 De verkoopingh van de Oost-Indische Waeren ende Rariteyten die op heden in 't Oude Heere-Logement was aen-gestelt, wert door de ongelegentheyt van de aenstaende Danck en Victory-dagh uyt gestelt tot Dingsdagh daer aen volgende, zijnde den 20 Maert, ende sal als dan sonder eenige uytstel voort gaen.

#6740313,2 T'Amsterdam, by Balthes Boeckholt, Boeckverkooper op de Haerlemmer-straet, over de Eenhoorns-sluys, is gedruckt en werdt uytgegeven: Pyrotechnia of konstige Vuur-wercken, vertoont in vuurspouwende loopende Draken en Paerden, aerdige Kasteelen, vechtende Schepen, geestige Lantarens, wonderlijcke Vuur-Pijlen, Slagswaerden, Water-ballen, Raderen, brandende Slag-kaerssen, Aertklooten in de Lucht, stralende Starren, en hondertderley andere geapprobeerde Aerdigheden, en hoe men deselvige sal maecken, toe-bereyden en stellen, &c. Verciert met 28 Kopere Platen, In Octavo.

#6740315,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer notificeren mits desen, dat, vermits de ongelegentheydt van het Saysoen, hebben goet gevonden, dat de Koe-Marckt den 16 en 17, zijnde Maendagh en Dinghsdagh, ende de Paerde-Marckt den 18 ende 19 April naest-komende, zijnde Woensdagh en Donderdagh, sal gehouden werden, waer toe alle Koopluyden werden genodight.

#6740315,2 Op Maendagh, den 23 April naestkomende, en volgende dagen, sal tot Amsterdam, ten Huyse vande Weduwe vande Heer Joan Blaeu, op 't Water, worden verkocht een partye treffelijcke Boecken, bestaende in allerhande Faculteyten en Taelen, naergelaten by den voorsz. Heer Blaeuw: waer van de Catalogi, met het opgaen van 't Water, sullen te bekomen wesen tot Leyden by Hackius; tot Rotterdam by de Weduwe van Aernout Laers; tot Dordrecht by Johannes Goris; in den Haegh by Theodorus Duurkant; tot Haerlem by Abraham Casteleyn; tot Enckhuysen by Albert Kluppel; tot Hoorn by Pieter Zacharias; tot Leeuwaerden by de Erfgenamen van Thomas Luyertsma; tot Uytrecht by Roelof van Zijl; tot Groeningen by Sipke Sipkes, en tot Amsterdam tot allen tijden by de Weduwe.

#6740315,3 Op Woensdagh, den 21 Maert 1674. sal tot Amsterdam, in 't Oude Heeren-Logement, verkocht werden de vermaerde Hofstede, genaemt Zoelen, tusschen Amsterdam en Slooterdijck aen de Treckvaert, van veele Plaisante Commoditeyten voorsien.

#6740317,1 Schout ende Regeerders der Heerlijckheyt van Schorel en Camp, geconsidereert dese langduurende Winter, hebben een yegelijck by desen willen adverteren ende notificeren, dat haere ordinaire Beeste-marckt, altoos gehouden op Maendagh nae Palm-Sondagh, voor dese mael is uyt gestelt ende verlanght tot op den tweede Maendagh in April 1674. zijnde den 9 April: waer naer een iegelijck, die sulckx aengaet, sich kan reguleeren.

#6740317,2 Tot Amsterdam, sullen op Dingsdagh, den 20 Maert, ten Huyse van D. Francois van der Schagen zalig:, verkocht werden alle desselfs naergelaten Boecken, bestaende in veele raere Medici, Theologici en Miscellani: waer van de Catalogus te bekomen is ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, en in andere Steden by de Boeckverk:

#6740317,3 Tot Haerlem, sal men op Woensdagh, den 28 Maert, ten Huyse van de Weduwe van D. Vincentius Meyerus, in sijn Leven Bedienaer des H: Euangeliums der Augsburgse Confessie tot Haerlem, verkoopen alle desselfs naergelaten Boecken, bestaende in verscheyde Faculteyten en Taelen: waer van de Catalogus te bekomen is by Abraham Casteleyn, en in and're Steden by de Boeckverkoopers.

#6740317,4 t'Amsterdam, by Paulus Bloemendael, Boeckverkooper, op de Jode-Breestraet, in de laetste Dwars-straet, is op nieuw gedruckt en werdt uytgegeven: de 150 Psalmen Davidts, met de Lof gesangen en Geestelijcke Liederen D. Martinus Lutherus, &c. In 23, en op de Folie van 't groote Psalm-Boeck gestelt.

#6740324,1 Men doet een iegelijck weten, dat de Heeren Raden ende Meesters van de Reeckeningen der Domeynen van de Ed: Groot Mog: Heeren Staeten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende Heeren Schout en Burgermeesteren van den Hage op Woensdagh, den 11 April 1674. 's Morgens ten 10 uren, ter Kamere van de Reeckeningen voornastaende aen de Noort-syde van de Groote Zael van het Hof, in het openbaer willen verhuuren ende verpachten het Tol-huys met den Tol op de Straet-wegh van den Hage voorn: nae Schevelingen, voor den tijdt van drie Jaeren: die de Conditien ondertusschen soude willen lesen, addressere sigh ten Comptoire van den Rentemeester Generael van Noordt-Hollandt, Mr. Johan Nieuwpoort, ofte ter Secretarie van 's Gravenhage voornoemt.

#6740324,2 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer notificeren mits desen, dat de Koe-en Paerde-Marckt, die naer Paesschen plagh gehouden te werden, tegenwoordigh, vermits de ongelegentheyt van het Saisoen, gehouden sal werden, te weten de Koe-Marckt op den 16 en 17, zijnde Maendagh en Dingsdagh, en de Paerde-Marckt op den 18 en 19 April 1674. wesende Woensdagh en Donderdagh.

#6740324,3 Baillieuw, Dijckgraef en Hoge Heemraden van de Beemster, waerschouwen by desen voor de laetsten mael, dat die geene die haeren Capitalen Leeninghen, 100 en 200 Penningen voor den Jare 1673. niet hebben betaelt, deselve binnen 8 Dagen te voldoen, ter Secretarie van de Beemster, tot Purmerent, of dat anders tegens de gebreeckige sonder uytstel sal gedaen werden de Executie, inconformite van Resolutie van haere Ed: Groot Mog:.

#6740324,4 Burgermeesteren ende Regeerders van de Beverwijck maecken by desen bekent, datse hare aenstaende Leer-marckt, ordinaris op Maendagh nae beloocken Paesschen komende, vermits de onbequaemheyt des Saysoens, tot gerief van de Koopluyden, hebben uytgestelt 14 dagen laeter, te weten, tot Maendagh den 16 April toekomende; waer naer een yder hem kan reguleren.

#6740327,1 Tot Haerlem sullen op Woensdagh, den 28 Maert, op de Laken-Halle. staende op de Raeckx, des morgens ten 9 uren, verkocht werden een goede partye witte onbereyde Wolle Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Coleuren: als mede witte dicke Laeckens met brede Lijsten, en ook coleurde Laeckens.

#6740329,1 Burgermeesteren van 's Gravenhage notificeeren mits desen, dat haer Ed: Achtb. tot Commissaris van de Brieven op Bremen, Hamburgh ende Oostersche Quartieren aengestelt hebben Abraham van der Wal, dewelcke sijn Comptoir sal houden tot Jan van Naesthoven, Pasteybacker op de groote Marckt, schuyns over het Stadthuys, om *pre*cijselijck de Brieven des Dingsdaeghs ende Saterdaegs ten half elf uren voor den Middagh af te vaerdigen met een expresse Post, dewelcke deselve aen het Comptoir tot Amsterdam sal bestellen, om op het spoedigste nae de respective Plaetsen afgevaerdigt te werden; waer mede aenvangh genomen sal werden den 3 April 1674.

#6740329,2 Alle Heeren en Koopluyden, die op Zeelandt corresponderen, werden versocht, nu met het open Water haer Brieven des avonds, ten alderlaetsten met de Klockslagh van seven uren in het Zeeuwsche Comptoir, tot Amsterdam, te doen brengen, op dat deselve niet verarchert werden.

#6740331,1 Notificatie van 't Ceulsse en Italiaense Post-Comptoir. Also door dese hoge Wateren en diepe Wegen de Brieven meer-maelen werden verhindert, om op haer behoorlijcke tijdt tot Roermonde te arriveren, soo is by provisie geordonneert, dat deselve Brieven, in plaetse van des Dingsdagh en Vrydagh 's morgens, nu des Maendagh en Donderdagh 's avondts van ses tot elf uren des nachts sullen aengenomen werden, nae welck Klock-slagh geen Brieven meer sullen werden geaccepteert, ende sullen des morgens met het openen van de Poort vertrecken. Ende sal dit sijn aenvangh nemen op Donderdagh eerst-komende, zijnde den vijfden April.

#6740331,2 Daer zijn twee Ordonnantien verlooren, d'eene ter Somme van 4323 guld: 4 st: ende gedateert den 26 July 1673. d'ander ter somme van 2161 g: 12 st: en gedateert den 14 September 1673. beyde gesagen ten behoeve van Capit: Watergang, houdende ten laste van den Heer Ontfanger Pauw, en gequiteert by den Heer Ontfanger Volbergen: die deselve gevonden heeft, addressere sigh aen Warnardus van Blade, in den Hage, in de Vene-straet, sal een Vereeringe genieten.

#6740403,1 Burgermeesteren ende Regeerders van de Beverwijck maecken by desen bekent, datse hare aenstaende Leer-marckt, ordinaris op Maendagh nae beloocken Paesschen komende, vermits de onbequaemheyt des Saysoens, tot gerief van de Koopluyden, hebben uytgestelt 14 dagen laeter, te weten, tot Maendagh den 16 April toekomende; waer naer een yder hem kan reguleren.

#6740403,2 Op Woensdagh den 25 April sal men ten Huyse van Adrianus Severinus, Boeckverkoper binnen Leyden, verkopen de uytgelesen Bibliotheeck van zal: D. Eduardus Westerneyn, in sijn Leven Predicant tot Leyden, bestaende in seer schoone en seer wel geconditioneerde Boecken, soo Teologische als Historische: in verscheyde Talen, waer van de Catalogus te bekomen sal zijn tot Amsterdam by J. J. van Waesbergen, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Delft by A. Bon, tot Rotterdam by J. Borstius, in 's Gravenhage by A. Laers, &c.

#6740407,1 Op Maendagh, zijnde den 9 April 1674, sullen tot Amsterdam verkogt worden de naergelaten Nederduytsche Boecken van Elizaeus Weyerstraet zal: in zijn Leven Boeckverkoper tot Amsterdam: waer van de Catalogus te bekomen zijn tot Amsterdam by Joannes van Waesbergen, tot Leyden by Felix Lopez, tot Rotterdam by Borstius, in 's Gravenhage by Laers, tot Uytrecht by Ackerdijck, tot Haerlem by Casteleyn, &c.

#6740407,2 Op Donderdagh den 12 April, sal tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, verkocht werden de naegelaten Bibliotheeck van D. Andreas Walschaert, in sijn Leven Predicant onder de Remonstranten tot Amsterdam, bestaende in verscheyde raere en treffelijcke Boecken, waer van de Catalogus by verscheyde Boeckverkopers is te bekomen.

#6740407,3 Op Maendagh, zijnde den 23 April naestkomende, en volgende Dagen, sal de Weduwe van Joan Blaeuw, tot Amsterdam, met haer aengestelde Verkoopinge van Boecken voortgaen.

#6740410,1 De Heeren Borgermeesteren ende Regeerders der Stad Dordrecht hebben by dese jegenwoordige Conjuncture van tyden ende saecken, goet gevonden ende verstaen, dat de aenstaende Mey Marckt, binnen deselve Stadt, voor dit mael sal werden geschort en op gehouden, sulckx dat de geene Cramen ofte eenigerhande Speelen sullen werden gepermitteert ofte toegelaten: waer nae een yder, die sulckx aengaen magh, hem sal hebben te reguleeren.

#6740410,2 Op den 16 April 1674, sal tot Leyden ten Huyse van Loth de Haes verkocht werden, een voornaeme Bibliotheeck, bestaende uyt seer raere ende uytgelesen Litteratores, Miscelanei oock eenige Teologise ende andere Boecken, de Catalogus sijn te bekomen by de voornoemden de Haes.

#6740410,3 Tot Amsterdam by Jacob van Meurs en Joannes van Someren, Boeckverkoopers is gedruckt en wert uytgegeven: het Tooneel des Oorloghs, opgerecht in de Vereenigde Nederlanden, door de Wapenen van de Coningen van Vranckrijck en Engelant, gestijft door de Ceulsse en Munstersche Bisschoppen, tegen de Staten der Vereenigde Nederlanden en hare Geallieerden, en het geen meer aenmerckens waerdigh voorgevallen is in Europa, beginnende met het Jaer 1669, tot dese tegenwoordige tijdt: seer naukeurigh, waerachtig en onpartydigh te saemen gestelt, uyt autentijcke Schriften en mondelijcke Rapporten, door Lambert van den Bosch, verciert met veele seer uytmuntende Konst-Platen, so van Afbeeltsels der voornaemste Personagien, alle na 't Leven uytgebeelt, als aenmerckwaerdige Saken in die tijdt voorgevallen. In groot Quarto.

#6740410,4 Op Maendagh den 16 April sal men tot Haerlem, op 't Bagijn-hof in 't Packhuys van Elias Marchant, verkoopen een grote Partye, soo getwijnde als ongetwijnde, Garens, bestaende uyt alderhande Soorten, van Joncker, Ader, Dobbel-puyck, puyck Bergh en gemeen Ader-Garen, Wit, halven Bleeck ende Rouw, alles heel wel geconditioneert.

#6740412,1 Daer is op voorleden Vrydagh, in de Schuyt afvarende van Leyden naer den Hage, 's Morgens ten 6 uren, vermist 2 Brieven beyde in een Papier geslooten, de eene sijn adres hebbende aen de Heeren President en Raeden van den Hogen Raden, en den andere aen de Heeren President en Raden van den Hove van Hollandt, soo iemant deselve gevonden mocht hebben, belieft die te bestellen tot Leyden aen David Gravins, Cassier in de Banck van Leeningen, ofte in den Hage aen de Notaris Franchois van Adrichem, sal daer voor een eerlijcke belooninge genieten.

#6740412,2 Op Dingsdagh den 17 April 1674. sal binnen Haerlem op-geveylt werden de vermaerde Brouwery de drie Claveren met al sijn Toebehooren, staende op 't Sparen.

#6740414,1 Burgermeesteren ende Vroetschappen der Stadt Purmerende, hebben omme te remedieeren de Abuysen, die in sommige Almanacken, ten aensien van hare ordinaris Jaermarckt bevonden ende eenen jegelijcke wel willen bekent gemaeckt, ende geadverteert hebben, dat haere ordinaris Beeste-marckt aenvanck nemen ende ghehouden sal werden op Maendagh en Dinghsdagh, den 7: en 8: Mey, ende de Paerdemarckt op Woensdagh en Donderdagh den 9 en 10 Mey, als voor desen.

#6740414,2 Op Dingsdag, den 17 April, sal men by Opveylinge verkopen een Party van omtrent 300 Canary-Vogels, by 1,2,3,6, teffens, neffens Kouwen, &. ten Huyse van Tomas Prent, aen de St. Anthonis Marckt.

#6740417,1 Burgermeesteren van 's Graven-Hage hebben, ten opsichte van dese conjuncturen van tyden goet gevonden, ende verstaen, dat de Kermisse, andersints nae ouder gewoonte op den 6 Mey aenstaende sullende vallen, voor dit maer sal werden opgehouden, ende geene Kramen, nochte eenigerhande Spelen sullen werden gepermitteert.

#6740417,2 Op den 25 April 1674 sal tot Leyden verkocht werden de Boeckdruckery van zal: Joan le Carpentier, bestaende uyt verscheyden soorten van nieuwe Letteren, en 2 schoone Druck-ende een Konst-Perssen, en voorts alle 't geen tot het Boeck ofte Konst-Drucken wert vereyst, de Verkoopinge sal zijn int Huys, daer de Weduwe heeft gewoont, op de Breestraet tegen over het Gast-huys.

#6740417,3 Tot Rotterdam, sullen op Woensdagh en volgende Dagen, sijnde den 25 April 1674, verkocht worden ten Huyse van de Overleden, de naergelaten Bibliotheeck, van zal: den H. en M. Daniel van Hoogendorp, in sijn Leven Ridder, Heer van de Moer Capelle en Wilde Veenen, Dijckgraef en Bailjuw van Schielandt, &c. bestaende in uyt-stekende rare Boecken, in alle Taelen en Faculiteyten: de Catalogus is te bekomen tot Rotterdam by Joannes Borstius, tot Amsterdam by Gerardus Borstius, tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#6740417,4 Tot Amsterdam, sal op den 7 Mey 1674, verkocht werden de uytsteeckende groote gerenomeerde Bibliotheeck van de Heer Mr. Hendrick vander Hem zalig:, bestaende in een ongemeen groot getal curieuse Boecken, in alle Faculiteyten en Taelen, waer by veel raere Manuscripten, &c. gelijck breeder by de Catalogus daer van te sien is, die te bekomen zijn tot Amsterdam by Hend: en Dirck Boom. En sullen de Boecken 6 Dagen van te vooren te sien zijn.

#6740419,1 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerlo, Boeckverkoper, zijn te bekomen: Klaer bewys, dat alle hedendaegse Prophetien valsch en strijdig zijn tegens de H. Schriften, ende dat de beweeringe van dien maer ydelheden zijn, specialijck tegens Christianus de Beecks Verdedigingh van J. Rothes Prophetien, &c. ende verder Antwoort op den selven, gestelt door J. Price, Predicant in den Hage. In 4.

#6740419,2 Op den 30 April. sal in 's Gravenhage op de Zael in de Winckel van Amelingh, verkocht worden een seer schone Bibliotheeck, van gebonden en ongebonden Boecken, bestaende uyt alderhande Faculteyten en Talen, soo Teol: Juridici, Medici, Miscelanii, uytstekende Fransse als Duytsche Boecken; waer van de Catalogus te bekomen zijn tot Amsterdam by Boom, tot Rotterdam by Laers, tot Leyden by Hack. Tot Uytrecht by Ackersdijck.

#6740419,3 Tot Rotterdam sal op den 23 April 1674, zijnde Maendagh, verkocht werden een Neurenburgse Winckel, op de Hoogstraet in 't Neurenburgse Trompet.

#6740421,1 De Ed: Mog: Heeren Gecommitteerden Raden, van de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, sullen op Vrydagh den 27 April 1674. voor de Middagh ten 9 uren, binnen Schoonhoven, besteden het maecken van een Houte Brugge, over de Ravelijns Gracht, buyten de Lopicker-Poort: het verhoogen ende verbreden van de Stadts buyten Singels, en eenige andere Aerdewercken: het weder opmaecken van een eynde Muurs, buyten de Vrouwe Poort, tegens de Leck, tot Schoonhoven, ende het maecken van 2 Steen ofte houte Beeren ende een Poort ende Brugge tot Nieupoort, waer van de Bestecken, 2 dagen voor de Bestedinge, sullen te vinden zijn tot Schoonhoven, by de Ingenieur Paen.

#6740421,2 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Rotterdam maecken, ten overvloet ende voor de laetste mael, bekent, dat die gene, die eenige Capitale Leningen, ten behoeve van den Lande, in den Jare 1672. binnen deselve Stadt mochten hebben betaelt, minder bedragende dan twee hondert Gulden, of van andere Persoonen, 't Recht verkregen hebbende, gecombineert, meerder dan twee hondert gelijcke Guldens monterende, haerlieden Bescheyden of Quitantien sullen hebben te brengen op 't Raedhuys der Stadt Rotterdam, op de Thesauriers Kamer, aen de Persoon daer toe gcommitteert, om deselve te verwisselen tegens behoorlijcke Recepissen, ten eynde, daer af Obligatie ten laste van den Lande uytgegeven mogen werden, welck verwisselen niet langer duren sal als tot den eersten May 1674 eerstkomende, sonder dat nae die tijdt eenige intreckinge van Bewysen verder sal werden gedaen.

#6740424,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Leyden, maecken een yder die het aengaet bekent, dat die geenen die eenige Capitaele Leeningen, ten behoeve van den Lande in den Jaere 1672 binnen deselve Stadt mochte hebben betaelt, minder bedragende dan twee hondert Guldens, ofte van andere Persoonen 't Recht verkregen hebbende gecombineert, meerder dan 200 Guldens monterende, haer-lieden Bescheyden of Quitantien sullen hebben te toonen op 't Raethuys der Stadt Leyden, ter Reecken Kamer, aen den persoon daer toe gecommitteert, ten eynde deselve behoorlijcken geteyckent zijnde, daer van ten behoeve van die geenen, die deselve competeeren behoorlijcke Obligatien, ten laste van den Lande, versorgt mogen werden, daer toe deselve vaceren sal alle dagen tot den 10 Mey 1674. eerstkomende, uytgenomen Sondagh.

#6740424,2 Tot Rotterdam, sullen op Woensdagh en volgende Dagen, sijnde den 25 April 1674, verkocht worden ten Huyse van de Overleden, de naergelaten Bibliotheeck, van zal: de H. en M. Daniel van Hoogendorp, in sijn Leven Ridder, Heer van de Moer Capelle en Wilde Veenen, Dijckgraef en Bailjuw van Schielandt, &c. bestaende in uyt-stekende rare Boecken, in alle Talen en Faculiteyten: de Catalogus is te bekomen tot Rotterdam by Joannes Borstius, tot Amsterdam by Gerardus Borstius, tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#6740424,3 Op den 30 April sal in 's Gravenhage op de Zael in de Winckel van Amelingh, verkocht worden een seer schone Bibliotheeck, van gebonden en ongebonden Boecken, bestaende uyt alderhande Faculteuten en Talen, soo Teol: Juridici, Medici, Miscelanii, uytstekende Fransse als Duytsche Boecken; waer van de Catalogus te bekomen zijn tot Amsterdam by Boom, tot Rotterdam by Laers, tot Leyden by Hack. Tot Uytrecht by Ackersdijck.

#6740426,1 Tot Amsterdam, sal men op Dingsdag, den 1 Mey aenkomende, verkoopen een seer schoone Biblioteeck, bestaende in Medicijne en Historische Boecken, naer-gelaten by Doctr. Theodorus Weynants zal: nevens een seer curieus Cabinetje, versien met alderhande rare, soo Medicijnse als andere Rariteyen: de Verkopinge sal geschieden ten Huyse van den Overledene, op de Anthonie Bree-straet, by de nieuwe Hoog-straet, in 't Weseltje: De Cataloguen zijn te bekomen by Jacobus Conynenbergh, Boeckverkoper in de Hoog-straet, by de Zuyder Kerck. De Boecken sullen daeghs voor de Verkopinge konnen gesien werden by die 't belieft.

#6740428,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Leyden, maecken by desen een yegelijck bekent, dat op de aenstaende Kermisse der selver Stede, die wesen sal den 6 Mey 1674, geenderhande Spelen, noch Kramen, buyten de Burgers der voorsz. Stede, aldaer voor dese mael geadmitteert ofte toegelaten werden.

#6740428,2 Op Maendagh den 7 Mey 1674. sal men tot Amsterdam beginnen te verkoopen, de uytstekende Bibliotheeck van Mr. Hendrick vander Hem zal: bestaende in alderhande Faculteyten en Talen, ten Huyse van den Overleden, op de Heere-gracht, by de Huyde-straet: het Catalogus van de voorsz. Boecken is te bekomen tot Amsterdam by H. en D. Boom, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Leyden by P. Hackius, in den Haegh by G. Amelingh, tot Rotterdam by de Weduwe Laers, tot Uytrecht by W. van Walhesen, &c. Wert aen alle Liefhebbers bekent gemaeckt, dat de Boecken 3 dagen voor de Verkoping konnen besien worden, en dat men het Catalogus van vooren af sal beginnen te verkopen tot het eynde toe.

#6740501,1 T'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper in de Calver-straet, het twintigste Huys van den Dam, in Perkins, is gedruckt en werdt uytgegeven een Ontdeckinge van de quaede Trouw en 't Onverstant van Irenaeus Philalethius, in sijn Bittere Antwoort, op de Vrage, wat is Cocceneanery; waer in al sijn opgestelde Verschillen verhandelt, en by gebrachte Schriftuur-plaetsen verklaert en bondig wederleyt werden, door Philaletius Elieser. In Quarto.

#6740503,1 In den Hage, op de Plaets, ten Huyse van Schepen Beuckelaer, sullen den 8 Mey verkocht werden verscheyde treffelijcke Meuble Goederen, laetst naergelaten van wylen haer Excell: de Vrouwe van Zuylesteyn zalig:, als verscheyden Silver-werck, so Chinees Draet-werck als anders, seer fijne Damasten en ander Lywaten, Ledekanten met haer toe-behooren, Tapijtseryen, Gouwe-Leeren, Cabinetten van Indiaans Lackwerck, &. konstige Schilderyen, Spiegels, Boecken, Bedden en wat dies meer is.

#6740503,2 Op Maendagh, den 7 Mey 1674. sal men tot Delft, op de St. Lucas Gilde-Kamer, verkoopen veel treffelijcke Schilderyen, en oock veel treffelijcke raere Kunst en Teyckeningen, soo op Paneel, Doeck als Kopere Platen, als oock verscheyde groote Boecken, vol Konst-werck: naergelaten van den vermaerden Schilder ende Teyckenaer Leendert Bramer Zal:.

#6740505,1 Magistraet der Stede Sneeck doen door desen aen alle ende een ygelijck weten, dat sy gearresteert ende vast gestelt hebben, dat hun Jaer-Marckten op Sondagen komende, gelijck tegenwoordigh desen Mey-marckt, sal wesen de Maendagh daer aen volgende.

#6740508,1 Schout ende Gerechte van Noortwijck waerschouwen alle die geene die de 4 Capitaele Leeningen, in den Jaere 1672 geconsenteert, ten behoeve van het gemeene Landt, binnen de voorseyde Dorpe van Noortwijck hebben gefourneert, ofte het Recht daer van verkregen, ende daer over particuliere Obligatien tot laste van den Lande begeeren, deselve hare Recipissen sullen hebben te combineeren ter Somme van 200 Guldens ofte daer boven, ende haere Poste bekent te maecken tot Noortwijck, aen Christoffel van Houten, als daer toe gecommitteert, ende dat voor den eersten Juny 1674, ofte dat nae dien tijdt daer in niet meerder sal werden gedaen.

#6740512,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft adverteren by desen allen ende eenen iegelijcken, dat de Paerde-marckt binnen deselve Stadt in den loopende Jare 1674. als ordinaris, sijn aenvangh nemen sal den 7 Juny naestkomende, ende by continuatie sal dueren de twee dagen daer naest aenvolgende; ende dat, boven de Stallinge, ter plaetse van de Paerde-marckt gedaen maecken, voor meer als hondert Paerden, tot gerief ende accomodatie van een ieder, aldaer met sijn Paerden verschijnende, by haer Achtb: insgelijckx ordre gestelt is, dat deselve sullen konnen werden gedient van een goede ende bequame Weyde, voor 6 Stuyvers tusschen Nacht en Dagh.

#6740512,2 De Treck-schuyten varende op het Veer tusschen de Steden Leyden, Uytrecht ende Woerden, sullen op toekomende Dingsdag den 15 deser weder beginnen te varen van Leyden 's morgens ten 9 uren, 's middags ten half eenen, ende des avonds ten 9 uren, van Uytrecht des Morgens ten acht uren, 's middags ten twaelf, en 's avonts ten acht uren.

#6740515,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Haerlem, sullende doen vervaerdigen de Obligatien ten laste van 't Gemeene Landt, voor die gene, die in den Jare 1672. alhier ter Stede de Capitale Leningen, in den voorsz. Jare geconsenteert, hebben betaelt, adverteren by desen alle ende een yegelijck, die eenige Partyen, beneden de twee hondert Guldens bedragende, mochten gecombineert hebben, sulckx dat die gesamentlijck tot twee hondert Guldens ende daer boven komen te bedragen, dat sy luyden deselve Partyen binnen acht dagen, te weten voor den 23 Mey, ter Secretarye alhier sullen hebben bekent te maecken, ten eynde, daer voren de vereyschte Obligatien geprocureert ende beneffens de andere uytgewisselt souden konnen werden.

#6740515,2 Men laet oock een iegelijck by desen weten, datter op Woensdagh den 23 Mey 1674. alhier binnen Haerlem, op de Stadts Laecken-Hal, publijckelijck aen de meest-biedende sullen verkocht werden een considerabele Partye van omtrent 300 witte onbereyde Wolle Laeckenen, soo van extraordinaire fijne als middelbaere Soorten, alle met smalle bonte Lijsten; gelijck de Gegadingde sullen konnen sien.

#6740515,3 Op den 16 Mey en volgende dagen sal men tot Haerlem, op de Zael van 't Princen-Hof, verkopen de Boeckwinckel van Passchier van Wesbusch, bestaende in Nederduytsche Boecken; mitsgaders 36 Folio Kopere Platen tot 3 seer bequame Matery-boecken van Jan vande Velde.

#6740517,1 Op den 28 Mey 1674. sal in de Winckel van Theodorus Duurkant in den Hage, op de Zael, verkocht worden de uytnemende Bibliotheeck van den overleden Heere van der Mijlen, &c. welke bestaende is in uytstekende curieuse Boecken, soo in Teologici, Juridici & Missell: welcke Catalogus ter zijner tijdt te vinden sal wesen by Boeckverkopers in verscheyden voorname Steden.

#6740517,2 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft adverteren by desen allen ende eenen iegelijcken, dat de Paerde-marckt binnen deselve Stadt in den loopende Jare 1674. als ordinaris, sijn aenvangh nemen sal den 7 Juny naestkomende, ende by continuatie sal dueren de twee dagen daer naest aenvolgende; ende dat, boven de Stallinge, ter plaetse van de Paerde-marckt gedaen maecken, voor meer als hondert Paerden, tot gerief ende accomodatie van een ieder, aldaer met sijn Paerden verschijnende, by haer Achtb: insgelijckx ordre gestelt is, dat deselve sullen konnen werden gedient van een goede ende bequame Weyde, voor 6 Stuyvers tusschen Nacht en Dagh; waer toe het addres sal konnen bekomen werden by Hendrick Mouthaen, Opsiender vande voorsz. Stalle, en Cornelis Jansz. van der Werve, Bouman aen de Noort-syde van de Vlaming-straet, by de Koe-poort, als daer toe specialijcken wesende gestelt.

#6740519,1 In 'Gravenhage, by Arnout Leers, wert gedruckt en sal met den eersten uytgegeven werden: Thomae Willis Pharmaceutice Rationalis, sive Diatriba de Medicamentorum Operationibus in humano corpore. In 12. Cum Figuris nitidissimis.

#6740522,1 Men laet een iegelijck by desen weten, datter op Morgen, zijnde Woensdagh den 23 deser Maent Mey, 's Morgens ten 9 uren, alhier tot Haerlem, op de Stadts Laecken-Hal, publijckelijck aen de meest-biedende sullen verkocht werden een Partye van over de 300 Stucken witte, onbereyde Wolle-Laeckenen, bestaende in extraordinaire fijne en oock middelbaere Soorten, alle wel gefabriceert en met smalle bonte Lijsten; gelijck de Gegadingde sullen konnen sien.

#6740522,2 Schipper Jan Offen van Staden, voerende 't Schip de Stadt Staden, is den 12 April 1674 tot Rotterdam van Londen gearriveert, en zijn aldaer eenige Goederen, als 8 Packjes, 1 Vaetje, 1 Kasje en 2 Koffers, in sijn absentie aen boort gekomen, ende geen Connossementen daer van geteyckent, ende komt niemant te voorschijn, om deselve te eygenen: Isser iemant, die dito Goederen zijn toe-behoorende, gelieft sigh ten eersten met sijn behoorlijcke Documenten ende Mercken te addresseeren aen Hendrick Pietersz. Wolf, Maeckelaer aldaer.

#6740524,1 Op den 14 Juny naestkomende sal de Weduwe van wijlen Joan Blaeuw, tot Amsterdam, ten haren Huyse, onder de Boeckverkopers, verkopen alle de Boecken van haer Man salig: gedruckt en naergelaten (uytgesondert de Atlas en Stede-Boecken, mitsgaders 't gene daer aen dependeert) volgens de Catalogus, die daer van gedruckt en te bekomen is by de Boeckverkopers in de voornaemste Steden van de Vereenigde Nederlanden.

#6740526,1 De Verkoping van de naergelatene Bibliotheecq van zal: D. Cornelis vander Mijlen, Toparchae Mylae, &c. sal op den 28 deser in den Hage sijn voortgang hebben, gelijck als voor desen al verscheydemael is genotificeert; en zijn de Cataloguen alom by veele Boeckverkopers te bekomen.

#6740526,2 Soo iemant genegen is, om te leeren in de Nederduytse Tael kort ende snel te schryven met Caracters, of het Boeckje te koopen, gelieven haer te addresseren aen Johan Reynaert, die eenige tijdt alle Maendags, Dingsdags en Woensdags voor den Middagh tot Haerlem sal zijn, ten Huyse van Johan Groen, in de Anegang: ende tot Amsterdam alle Woensdaegs na den middag, Donderdags, Vrydaegs en Saterdaegs, tot Juffr. Bruynings, by de Beurs: en sal alle dagen thuys te vinden zijn, voor den Middagh van 8 tot 12 uren, en nae den Middagh van 3 tot 7 uren.

#6740526,3 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Delf adverteren by desen allen ende eenen yegelijcken, die het soude mogen aengaen, dat haer Achtb: op d' aenstaende Jaermarckt, dewelcke, als naer ouder gewoonte, aldaer binnen Delf wesen ende sijn aenvang nemen sal den 17 Juny in den lopende Jaere 1674, buyten de Kramen ende Stallen met alderhande gepermitteerde Coopmanschappen, geenderhande Speelen van Comedianten, Koorde-danssers, Goochelaers, nochte oock eenigerhande Rijffelaryen ende andere diergelijcke lichtvaerdige Spelen ende Exercitien meer, aldaer sullen werden geadmitteert ofte getollereert.

#6740529,1 Op den 9 Iuny Oude-of 19 Nieuwe-stijl, sal tot Leeuwaerden, op de Cancelerye, door Hauke Egberts Heringa, verkocht werden de groote en uytnemende Biblioteeck van D. Hendricus Domna, in sijn Leven Predicant ter voorsz. Stede, bestaende in een menigte van ongemeene Theologische en andere Boecken, bysonder in een groote party Godtsgeleerde, in de Engelsse Tael.

#6740529,2 De Heeren Regenten der Stad Middelburg in Zeelandt sullen, op het Stadhuys derselver Stadt, op Donderdag den 7 Juny, 1674. nae de middag ten drie uren, verpachten de Banck van Leninge der voorsz. Stadt, voor een seeckere Termijn van Jaren, ende dat op sodanige Conditien ende Voordeelen, als de Gegadingde ten voorsz. dage sal bekent gemaeckt werden.

#6740531,1 T'Amsterdam, by Abraham Wolfgang, wert uytgegeven: Regneri `a Mansvelt Philosophiae, dum viveret, Doctoris & Professoris in Academia Trajectina adversus anonymum Theologo-Politicum Liber Singularis, in quo omnes & singulae Tractatus Theologico-politici Dissertationes examinantur & refelluntur, cum praemissa disquisitione de Divina per Naturam, & Scripturam Revelatione, Opus Posthumum. In quarto.

#6740602,1 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, is gedruckt, en sal in de toekomende Weeck uytgegeven werden: het vier-en-twintigste Deel van den Hollandtschen Mercurius, verhaelende al de voornaemste Geschiedenissen, voor gevallen over de gehele Werelt, in 't Jaer 1673. voornamentlijck der Engelsse, Fransse en Nederlandtse Oorlogen. In Quarto. Zijn mede te bekomen tot Amsterdam, by Pieter Arentsz. en andere Boeckverkoopers. Noch zijn by den selven Castelyen te bekomen alle de vier-en-twintigh Deelen compleet.

#6740602,2 Op Donderdagh, den 31 Mey, zijn tot Amsterdam door een Vrouws Persoon gestoolen een paar losse Pendanten, ieder Strick 11 Roosjes Steenen en 3 seer kleentjes daer in gevoeght: die 't selve Goedt wederom weet te brengen aen de Knecht van 't Silver-smits Gilde tot Amsterdam, sal een goede Vereeringe genieten.

#6740605,1 Tot Amsterdam, by Johannes J. van Waesbergen is gedruckt en werdt uytgegeven, de voortreffelijcke Worstel-konst, door den vermaerden Worstelaer Nicolaus Petter beschreven, vertoont met in de 70 Konst-Platen door Romeyn de Hooge. In 4. ** Item, Recherchers & Observations Naturelles par Monsr. Boccone, avec Figures en taille douces. In 8. ** Noch is by dito te bekomen, Petrus von Mastrigt de Fide Salvisica Syntagma Theoretico-Practicum. In 8.

#6740605,2 In 's Gravenhage, by Levijn van Dijck, Boeck-drucker, werdt gedruckt: Thomis Willis de Anima Brutorum. In 12.

#6740605,3 De Loterye van Maes-sluys sal nu op den eersten Augusti 1674. eerstkomende prijs uytgaen, soo dat geen Gelot nae den laetsten Juny sal komen ingeleyt werden, en de Prijsen sullen den 14 deser op Maes-sluys ten toon werden gestelt.

#6740605,4 Burgermeesteren ende Vroetschappen van Wormer hebben geresolveert, vermits dese conjuncture van tijdt, op hare aenstaende Kermis ofte Jaer-marckt, die zijn soude den 10 Juny, 1674. geene Kramen ofte eenige voorstellinge te sullen admitteren, waer tegens oock scherpelijck sal werden toegesien; waer nae een yder sig sal konnen reguleren.

#6740607,1 Op Woensdagh den 13 Juny sal men tot Haerlem, op de Laecken-Hal, staende op de Raecx, verkopen een considerabele Partye van ruym 200 witte onbereyde Wolle Laeckenen, soo van extraordinaire fijne als middelbare Soorten, alle met smalle bonte Lijsten: En sullen de voorsz. Lakenen oock daegs te voren konnen besien werden.

#6740607,2 Op den 9 Iuny Oude-of 19 Nieuwe-stijl, sal tot Leeuwaerden, op de Cancelerye, verkocht werden de naergelaten Biblioteeck van D Hendricus Domna, in sijn Leven Predicant ter voorsz. Stede, bestaende in een groote menigte van uytnemende Theologische en andere Boecken, bysonder in een groot party Godtsgeleerde, in de Engelsse Tael: waer van de Catalogen te bekomen zijn tot Haerlem by Casteleyn, tot Amsterd: by van Someren en Boom, tot Leyden by P. Hackius, t'Uytrecht by Ribbius, in den Haeg by Dol, tot Rotterdam by Borstius, tot Leeuwarden by H. Egberts, tot Groeningen by Lens: De Boecken sullen eenige dagen voor de Verkoping konnen gesien werden, ten Huyse van de Vroetsman Jacob Romkis, in de St. Jacobs-straet.

#6740609,1 Tot Amsterdam, by Jan Rieuwertsz., Boeckverkooper, werdt uytgegeven: de Historie der Nederlandtse Oorlogen, sedert het vertreck van Philippus de tweede, Coningh van Spangie, uyt de Nederlanden, tot aen het 12 Jarigh Bestant; door den Cardinael Bentivoglio beschreven, en in drie Deelen onderscheyden. Nieuwelijckx uyt de Italiaensse in de Nederlandtse Tael door J.H. Glasemaker vertaelt. In 4. En zijn mede te bekomen by Hendrick Rintius, Boeckverkooper tot Leeuwaerden. ** Noch is by den selven uytgegeven een Oeffening der Planten, waer in de rechte aert van alle Boomen, Heesters, Kruyden en Bloemen, werdt beschreven en door een veeljarig ondersoeck ondervonden, en op wat voor een manier sy moeten geplant, bewaert en geregeert worden, beschreven door Abrahamus Munting, der Med: Doct: en Professor Botanices in d'Academie van Stadt Groeningen en Ommelanden. Met 40 Kopere Platen van de raerste Planten verciert. In 4.

#6740609,2 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Gouda hebben geordonnert, (boven dat alle dagen 's morgens ten 9 uren en 's namiddags ten 1 uren van deselve Stadt afvaert eene overdeckte Schuyt na Bodegraven, om de Passagiers te brengen in de Schuyten die ten 9 en 12 uren van Leyden, ende ten 8 en 12 uren van Uytrecht afgevaren, ende weder uyt deselve over te nemen de gene die na Gouda willen) dat nu mede eene bequaeme overdeckte Schuyt 's avonts ten 9 uren van de voorsz. Stadt Gouda, als voren, sal afvaren, omme de Passagiers te brengen in de Nacht-schuyten van de Steden Leyden en Uytrecht respective, en de Passagiers, die weder herwaerts willen, tegens het openen van de Poort te brengen binnen dese Stadt.

#6740609,3 Werdt by desen een yder bekent gemaeckt, dat d' Uytrechtse Treck-schuyten van Amsterdam wederom, nae ouder gewoonte, by nacht varen, ende daer mede een aenvang hebben genomen op gisteren den achtsten Iuny.

#6740612,1 Op Woensdagh den 13 Juny sal men tot Haerlem, op de Laecken-Hal, staende op de Raecx, verkopen een considerabele Partye van ruym 200 witte onbereyde Wolle Laeckenen, soo van extraordinaire fijne als middelbare Soorten, alle met smalle bonte Lijsten: En sullen de voorsz. Lakenen oock daegs te voren konnen besien werden.

#6740612,2 Tot Amsterdam, by Abraham van Essen, Boeckverkooper, op de Blaeuwe Burgh-wal, is gedruckt en werdt uytgegeven: blijde uytkomste der onderdruckte Gerechtigheyt, voor gestelt in verscheyde Danckseggingen, insonderheyt over de Zee-slagen des Jaers 1673. Door Bernardus Somer, Dienaer Jesu Christi in sijne Gemeente binnen Amsterdam. In 12. ** Item, voorlooper op 't bericht der Cocciaensse en Carthesiaensse Nieuwigheden. In 8.

#6740612,3 Tot Leyden, by Johannes van der Brugge, werdt uytgegeven: Bedenckingen van Timothens Verinus, over den eersten Brief geschreven van 't E: Classis van Zuydt-Bevelant aen het E: Classis van Walcheren, &c. In 4.

#6740612,4 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Leyden maecken een yder voor de laetste mael bekent, dat den Persoon gecommitteert ter Reecken-kamer van de voorsz. Stadt, tot de Aenteyckeninge van de Recepissen van de Capitale Leeningen de Anno 1672. onder de twee hondert Guldens monterende, ende die nochtans tot de voorsz. 200 Gulden of hoger gecombineert sullen werden, als noch alle dagen daer toe vaceren sal tot den laetsten Juny eerstkomende, naer welcken tijdt geen Aenteyckeninge daer van meerder gedaen sal werden.

#6740612,5 Daer zijn 's nachts tusschen den 6 en 7 Juny uyt twee Weyden buyten Delff gestolen twee schoone blaeuwe Paerden, een Merry-Paert, out 5 Iaren, matelijck groot, niet heel doncker van couleur, begint wat te schyven, schoon van Hals, fijn van Kop, groote heldere brandende Oogen, suyver van Beenen, uytgesondert 2 Schijthakjes: een blaeuw Ruyn-Paert, out 6 Iaren, een weynigh lichter van Hair, en wat kleynder van Taelje: Die deselve weet, addressere hem by Ary van Epenhuysen, Houf-Smit tot Delf, sal een goede Vereeringe genieten.

#6740614,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem hebben, omme redenen, goet gevonden ende verstaen, datter op haer aenstaende Jaer-marckt van St. Jan, die wesen sal den 25 deser Maent Juny, geen vremde Kraemen, veel min eenige Spelen ofte Vertoningen, sullen werden geadmitteert; waer nae een iegelijck, die 't aengaet, sigh hebbe te reguleren.

#6740616,1 De Heeren Regeerders der Stad 's Hertogenbosch hebben geresolveert, gelijck haer Ed: Achtb: resolveren mits desen, dat op haere gewonelijcke Jaer-Marckt of Kermis, die wesen sal den 9 July 1674. sullen permitteeren alderhande Kramen, die op deselve Marckt of Kermis soude willen komen, mitsgaders alderhande Waren, die by de Placcaten van den Lande niet en zijn verboden, behalven alderhande Speelen ofte Goochelaers, die niet en sullen werden geadmitteert.

#6740616,2 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem notificeren by desen ten overvloet aen alle ende een ygelijck, die (onaengesien de vorige Advertentie) haere Capitaele Leningen van den Jaere 1672, 't zy alleen ofte met andere Partyen gecombineert, uytmaecken ende een Somme van twee hondert Guldens ende daer boven, tot noch toe niet en hebben laten aenteyckenen, dat sy 't selve als noch, tusschen huyden en acht dagen, zijnde den xxiij. deser Maent Juny incluys, ter Secretarye alhier sullen hebben te doen, ofte dat andersints naer het verloop van die tijdt niemant tot eenige verdere aenteyckeninge sal admissel wesen.

#6740616,3 Gemelde Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem hebben, omme redenen, goet gevonden ende verstaen, datter op haer aenstaende Jaer-marckt van St. Jan, die wesen sal den 25 deser Maent Juny, geen vremde Kraemen, veel min eenige Spelen ofte Vertoningen, sullen werden geadmitteert; waer nae een iegelijck, die 't aengaet, sigh hebbe te reguleren.

#6740619,1 Op den 26 Iuny 1674. sullen verkocht werden veel treffelijcke en wel-geconditioneerde Boecken, naergelaten van den hoog-geleerden Heer Renesse zalig: in sijn Leven Predicant en S.S. Theolociae Professor binnen Breda: waer van de Catalogus te bekomen is by de Boeckverkoopers, in den Hage by Dol, tot Leyden by Lopes de Haro, tot Uyttrecht by van Zijl, tot Rotterdam by Borstius, tot Dordrecht by de Vries, tot Haerlem by Casteleyn: waer van de Verkoopinge sal geschieden ten dage voorsz. binnen Breda, op de groote Marckt, in den Eenhoorn.

#6740619,2 De Weduwe van Joan Blaeu, gesint zijnde geheel en al uyt de Boeck-neringe te scheyden, is geresolveert t'haren Huyse by publijcke opveylinge in 't laetste van Julius, ofte in 't eerste van Augustus, te verkopen haere Atlassen, als oock haere Stede-boecken, soo van Italien als van Nederlandt ende Flandria Illustrata, &c.

#6740619,3 De Heeren van de Societeyt in 's Gravenhage doen een yder, die 't soude mogen aengaen, by desen notificeren, dat die genen, die haere Capitale leningen in de Hage hebben betaelt van den Jaere 1672, ende daer voren Recepissen bekomen, in plaetse van dien de Obligatien konnen ontfangen, in gevalle de Sommen tot twee hondert Guldens ofte daer boven zijn monterende, tot Delft ten Huyse van den Heer Aelbert vander Graef, gewesene Ontfanger van des Gemeene Lands Middelen, ende indien beneden de voorsz. Somme, in den Hage ten Huyse van den Heer Martiny, Procureur Generael van den Rade van Brabant.

#6740621,1 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, Boeckverkooper, zijn mede te bekomen: klaer bewijs, dat de aenhoudinge en verseeckering van de Persoon van Wilhem Prince van Furstenbergh rechtmatigh en nootsaeckelijck is, tot vast stellingh van het Keyserlijck Gesagh, tot behoudenis van de ruste des Rijcks en tot voortsetting der algemeene Vrede, &c. Item, deselve in 't Latijn. ** Item, Satan in een Engel de Lichts, mitsgaders een klaer bewijs, dat alle hedensdaegse Prophetien, zijn valsch en strijdigh tegens de H. Schriften, en dat de beweringe van dien maer ydelheden zijn, specialijck tegens eenige gedruckte Tractaten van SR. Johannes Rotho, en Christianus de Beecks, alles by een gestelt door D. Johannes Price, Predicant in 's Gravenhage. In 4.

#6740621,2 De Weduwe van Joan Blaeu, gesint zijnde geheel en al uyt de Boeck-neringe te scheyden, is geresolveert t'haren Huyse by publijcke opveylinge in 't laetste van Julius, ofte in 't eerste van Augustus, te verkopen haere Atlassen, als oock haere Stede-boecken, so van Italien als van Nederlandt ende Flandria Illustrata, alle te samen gebonden en ongebonden, afgeset en niet afgeset, compleete en in aparte Deelen, in de Latijnse, Spaense, Franse, Hoogh-en Neerduytse Talen, gelijck die by haeren Man zal: laetst zijn uytgegeven, waer van de precijse Verkoop dagh naerder sal bekent gemaeckt worden, en ondertusschen de Catalogus te bekomen wesen ten Huyse van de voorsz. Weduwe, en by de Boeckverkopers in de principaelste Steden van de Vereenighde Nederlanden.

#6740623,1 Daer wert vermist een Ordonnantie, geslagen ten behoeve van Pascasius Turcq, ter Somme van 804 gul: 0 st: 6 p: verschenen den 31 December, 1673. Die deselve Ordonnantie soude mogen gevonden hebben, gelieve hem te addresseren aen Sr. Ioost Spourceau, woonende op de Haerlemmer-straet tot Leyden, ofte in den Hage aen Iohan van Neck, woonende voor aen de Groen-marckt, sal daer voor een goede vereeringe gegeven worden.

#6740626,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Enckhuysen hebben by desen alle ende een yder willen notificeren ende bekent maecken, dat haere ordinaris Kermisse ofte Jaer-marckt, nu t' sedert twee Jaren verboden geweest zijnde, wederom sal gehouden werden in Julio op deselve tijt als voor desen, soo nochtans dat in deselve geene Spelen, soo die soude mogen zijn, geadmitteert sullen werden.

#6740628,1 Tot Leyden, by Loth de Haes, wert uytgegeven: Quirini Khulmanni Epistolae Duae, I. de Arte Magnam Sciendi sive Consinatoriam II. de Admirabilibus quibusdam Invertis, `e Lugduno Batavorum Romom transmisse cum Responspor. Athanasi Kircheri. In 8. ** Noch is by dito te bekomen, ejusdem Kuhlmanni Prodromus Quinquennii Mirabilis. In 8.

#6740628,2 Tusschen den 27 en 28 Iuny des Nachts is tot Alphen uyt de Weyde geraeckt een kloeck bruyn Ruyn Paert, out omtrent 8 Jaren, met een witte Kol voor 't Hooft: die 't selve voor komt, ofte daer van kennisse heeft, addresseere hem aen de Schippers van Haerlem op Leyden, sal een goede vereeringe genieten.

#6740630,1 Werdt mits desen bekent gemaeckt, dat tot Middelburgh in Zeelandt is komen woonen Jan Hasenberg, Meester Gout Leer-maecker aldaer heeft opgerecht een schoon en seer bequaem Gout Leer-huys, in welck tegenwoordigh gemaeckt werden soo schoone en curieuse Goude en Silvere Leeren, van de alderbeste Inventien en nieuwste Mode, als oyt in Hollandt of Zeelandt gesien zijn, presenterende sijn dienst aen alle en een iegelijck, die daer gadinge in mochte hebben, te accomoderen, tot seer civile Prijsen: die daer van gelieven bedient te zijn, konnen hun addresseren aen dito Hasenberg, woonende tot Middelburgh voorsz. over 's landts Arsenael, en tot Amsterdam op de oude Schans, in de swarte Os, by Elias Sandra, daer de Gegadingde en de Liefhebbers mede haer contentement konnen vinden.

#6740703,1 De Heeren Burgermeesteren ende Vroetschappen der Stad Utrecht maken by desen een yder bekent, dat haer E: Achtb: hebben goet gevonden te verbieden het houden van haer Jaermarckt of Kermis, welke wesen soude op den 22 Nieuwe- of 12 July Oude-stijl deses Jaers.

#6740703,2 Tot Groeningen is gedruckt: volkomene Nederlandse Concordantie des Nieuwen Testaments, met bygevoegde Griecxe Grondwoorden, ende een compleet Griecx Register van alle Woorden des N. Testaments daer achter; t'samen gebracht door wylen Do. Johannem Martinum ende Abrahamum Trommium, Predicanten tot Groeningen: En zijn te bekomen tot Amsterdam by Sr. Elsevier, Waesbergen, Boom, Borstius, de Weduwe vander Burg ende de Weduwe Bruynincx; en tot Groeningen by Melis Spinneker.

#6740703,3 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Amsterdam notificeren mits desen, dat alle die geene, dewelcke eenige Recipissen zijn hebbende, bedragende minder dan twee hondert Guldens, van de vier Capitaele Leningen van den Jaere 1672, binnen deser Stede betaelt, ende die genegen zijn daer voor Obligatien ten laste van het Gemeene Lands Comptoir alhier te hebben, deselve hare Recipissen sullen hebben met malkanderen te voegen, ofte andersints by koop of verkoop te soo verre te vergroten, dat deselve, by een gevoegt zijnde, de Somme van twee hondert Guldens ofte daer boven komen te bedragen, ende sig als dan daer mede binnen de aenstaende Maent Julius te vervoegen ten Comptoire van Mr. Joan Uytenbogaert, Ontfanger van de Gemeene Lands Middelen alhier, op dat aldaer de respective Obligatien t' haren behoeve gereet gemaeckt mogen werden. Ende dat die geene, welcke genegen souden mogen zijn de voorsz. hare Recipissen te verkopen, daer voor ter Thresorie Ordinaris deser Stede sullen kunnen ontfangen 80 ten hondert, van de Somme tot dewelcke de selve Recipissen komen te monteren. En wert yder aengemaent de Recipissen van 200 gul: en daer boven binnen de Maent July te komen verwisselen.

#6740705,1 Voorleden Maendag Nacht is uyt de Wey buyten Alckmaer gestolen een vet Carstanje-Bruyn Ruyn-Paert, out 5 Jaren, met een Kol voor 't Hooft, een Palm van een Hant groot, en wit boven de eerste Klaeuw aen de achterste rechter Voet: iemant 't selve voorkomende, brengt het te rechte tot Alckmaer, aen Joan Roemer, Apothecaris, of tot Amsterdam, aen Mr. Hendrick Roesenbos, Stadts Laecken-meester, sal 25 Gulden hebben.

#6740707,1 Daer is tot Embden op voorleden Pinxterdag (door een Persoon, groot van postuur, bruyn van Aengesicht, langh bruyn Hair, op de Neus een Bochel, hebbende een lange gestreepte Greyne Rock met Tinne Knoopen met Silvere Platen aen, daer onder een wit Camisool, een donckere lange Miselane Mantel, een Hoogduytser, die geen Neerduyts kan, en sig laet noemen Jan Michielsz. Bob en Ian Bartholt de Grey) gestoolen 350 Gulden aen Geldt, een donckere nieuw gemengde coleurde Lakense Rock, met swarte sterritjes haire Knoopen, een coleurde Broeck een weynig lichter van coleur, 25 Ellen fijn Linnen, een Paer geele Hantschoenen van Ree-leer met twee dobbelte Franjen, een Stuck wit Turckx Greyn, met een mantel, een Turckse Keten van 't Getouw afgesneden, en een Lap Mantel gecouleurt Greyn van 7 Ellen, met witte en roode Eggen: die deselve Persoon met het Goedt weet aen te wysen, addressere sig aen de Compagnie van Embden, sal 100 gulden genieten.

#6740710,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Gouda notificeren by desen eenen iegelijcken, dat de selve, omme de ongelegentheydt des tijdts, op haere aenstaende Kaes-Marckt, die sijn aenvangh sal nemen op den 30 July aenkomende, egeene vremde Kramen nochte eenige Spelen, hoe die genaemt souden mogen werden, sullen admitteren, waer na een yder sigh sal hebben te reguleren.

#6740710,2 Men notificeert nochmaels, dat de Prijsen van de Lotery tot Maessluys als nu ten toon staende, de leetste Gelden dese Maent sullen moeten in-geleyt werden, alsoo den tijdt daer mede sal expireren, en werden alle Collecteurs gewaerschouwt, dat haer tegens de komste van de gecommitteerde willen vaerdigh houden.

#6740710,3 Tot Middelburg, by Jacobus Noenaart, Boeckverkoper op de Wal, werdt uytgegeven: het Lyden van Christus in Gethsemane; met een Inleydinge tot het selve, over Luc. xviij.31.34. Gepredickt door Johannes vander Waeyen, Predicant tot Middelburg. En zijn mede te bekomen by Joh: van Someren, Boeckverkoper in de Kalverstraet, tot Amsterdam.

#6740710,4 Tot Uytrecht, is Gedruckt ende werdt uytgegeven, by Cornelis Jacobsz. Noenaerd: Francisci Burmanni oratio de Causis Belgicae Afflictae.

#6740710,5 Op Dingsdagh den 17 July 1674. sal tot Haerlem, in 't Hof van Hollandt, te koop geveylt werden de vermaerde Brouwerye van de 3 Lelien, gelegen in de Spaerwouder-straet, uytkomende aen 't Sparen.

#6740712,1 Burgermeesteren ende Vroetschap der Stadt Utrecht maecken hier mede bekent, dat op de Jaer-marckt, die in July pleegh gehouden te werden, overmits de bekommerlijcke Tijden, als nu niet sullen werden toe-gelaten eenige vremde van buyten in-komende met haer Coopmanschap.

#6740712,2 Tot Rotterdam by Francois van Hoogstraten, werdt uytgegeven: Praxis Barbettiana, of Genees-oeffening van P. Barbette, met Aentekeningen en Aenmerckingen verrijckt door Frederick Deckers, Med. Doct. Uyt het Latijn vertaelt, en in desen tweeden Druck van nieuws oversien en op ontallicke plaetsen verbetert. In 8. ** Item: Desiderius Peregrinus sive Thesaurus animae Christianae, in quo suavissim`e eruditur homo, qua ratione, suorum peccatorum, malorumque affectuum mortificatione, perfectum Dei acproximi Amorem, tandemque veram beatitudinem acquirere possit. In 18. ** Item: De Navolginge Christi van Thomas á Kempis, Regulier. In desen laetsten Druck van nieus naer het Latijn oversien en verbetert. Met Romeynse Letter. In 18.

#6740712,3 Tot Leyden, by Arnoud Doude, Boeckverkoper naest d'Accademie, zijn te bekomen: Sylvius Confutatus Ludovici le Vasseur Parisini, Med: Doct.

#6740714,1 Op Woensdagh den 18 July sal men tot Haerlem, op de Laecken-hal, staende op de Raecx, 's Morgens ten 9 uren, verkoopen een goede Partye witte onbereyde Wolle Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Coleuren.

#6740714,2 Tot Rotterdam sal op Woensdag den 18 July 1674, in de St. Joris Doelen, verkocht werden een Party van 250 Vaten Puycks Virgini Bladen, als mede eenige losse Menocke.

#6740717,1 De Weduwe van Joan Blaeu, geresolveert blyvende te verkoopen hare Atlassen, Stede-boecken, &c. gelijck sulckx door de Couranten van den 20 en 22 Juny is bekent gemaeckt, heeft tot den Verkoop-dag van deselve Boecken, en van de Platen daer toe behorende vast gestelt den 28 Augusti naestkomende en volgende dagen; waer toe alle Liefhebbers genodigt werden.

#6740717,2 Op Woensdagh den 18 July sal men tot Haerlem, op de Laecken-hal, staende op de Raecx, 's Morgens ten 9 uren, verkoopen een goede Partye witte onbereyde Wolle Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Coleuren.

#6740717,3 Daer werdt bekent gemaeckt, hoe dat binnen Leeuwarden by sekere gevangene Landloopster, Isabelle Clara de Groot van Thiel, gevonden is een Kint van weynig Jaren, 't welck een Soontje soude zijn van Hester vande Raa, die voormaels binnen Alckmaer gelogeert heeft by Matthijs Snyder in de Butter-steeg, ende 't selve Kint nu laetst gelaten by Jan Pietersz. Corporael onder de Guarde, ende Francijn Mosselwijf op het Lammetje Groen in 's Gravenhage, ende van daer wederom vervoert door de Gevangene voorsz. Iemant aen 't voorsz. Kint gelegen zijnde, addressere sig aen den Substituit Procureur Generael Sixtus Radijs.

#6740719,1 Officier, Burgermeesteren ende Schepenen der Stede Grotebroeck maecken mits desen eenen yegelijcken bekent, dat sy goet gevonden hebben hare Jaer-marckt wederom te laten gaen op den ouden voet, en sal de Loot-dagh gehouden werden daegs voor Petrus Banden, zijnde den 31 deses aenstaende 1674, Nieuwe-stijl, de Klocke twaelf uren; waer nae (dewelcke genegen zijn, omme met haere Kramen ofte Koopmanschappen de Jaer-marckt te frequenteren) haer konnen reguleren.

#6740719,2 Tot Amsterdam sullen op Dingsdagh den 24 July, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers op de Cingel, verkocht werden een partye uytstekende rare Boecken, in veelderhande Faculteyten en Talen, bysonder Juridici & Miscellanei, gelijck by 't Catalogus te sien is, die by verscheyde Boeckverkopers in de Steden te bekomen zijn.

#6740721,1 In de maent Juny 1674. is tot Dordrecht van een Bedelaerster genomen een Kint, zijnde een Meysje van 4 Jaer, genaemt Pieternelletje, en kan sijn Vader perfect noemen, als daer nae gevraegt werdt, zijnde Jan van Breda, hebbende 't voorsz. Kint een Wratje aen sijn rechter Arm boven de Hant, root van Aensicht, kort van gewas, gekleet geweest met een gebloemt Catoene Schortje, en een wit Mutsje op; en de voorsz. Bedelaerster is out omtrent 2 a 23 Jaren, grof en vet van Leden, so men segt genaemt Arlaen van Rotterdam: iemant 't selve voor-komende, gelieft het aen te houden, en kennisse te geven aen de voorsz. Jan van Breda, tot Dordrecht.

#6740721,2 t'Amsterdam, by Paulus Matthysz. in de Stoof-steeg, in 't Muzye-boeck, is gedruckt en wordt uytgegeven, het Psalmboeck, gerymt door P. Dathenum, met de volkomen Text, na de nieuwe Oversettinge, en achter yder Psalm een Christelyck Gebedt: alle de Psalmen zijn er een G Sleutel gestelt, om te zingen, mede bequaem op Fiool, Fluyt, &c. te spelen; gelijck in de Voor reden te zien is; noyt zoo gedruckt, in 16.

#6740724,1 De Gecommitteerden van de Loterye tot Maessluys maecken mits desen een yder bekent, dat alsoo den eersten Augusti eerstkomene sal komen op een ordinaris Bede-dagh, mitsdien de Loot Briefjens daegs daer aen aldaer publijck sullen begonnen getrocken te werden.

#6740724,2 Tot Amsterdam, by Abel van der Storck, Boeckverkooper op het Water, by de Nieuwe-Brugh, in de Delfse Bybel, is gedruckt en werdt uytgegeven: het tweede Deel van de Oeffeninge, waer in dat gehandelt werdt het vroegh vertoonen der Sonne op Nova sembla in 't Jaer 1597. Ten tweeden, aenmerckingen op de Reyse om nae Oost-Indien. Ten derden, Abel Tasmans ontdeckingh nae het onbekende Zuydt-Landt. Ten vierden, van de Letter-spelling: by een gestelt door Dirck Rembrantsz. van Nierop. In 4.

#6740726,1 T'Amsterdam by Johannes van Someren, Boeckverkoper in de Kalver-straet, is gedruckt en werdt uytgegeven, de varia Conditione & statu Ecclesiae Dei sub triplici Oeconomia Patriacharum ac Testamenti Veteris & denique Novi, Auctore Wilhelmo Momna, Hamburgensis, Tomus secundus. In 8. ** Item, de Anima Brutorum, quae Hominis vatalis ac sensitiva, & exercitiones, ac prior Philologica ejusdem naturam, Partes, Potentias & affectiones tradit: Altera Pathologica morbus qui ipsam & sedem ejus primariam, nempe cerebrum & nervosum genus affictum explicat, eorumque therapeius instituit, cum Figuris AEneis, studio Thomae Willis, &c. In 8. ** Item, Respirationes Swammerdammianae expiratio una cum Anatomia Neologices, Joannis de Raei Philosophiae Professor Primari, quibus adjecta est utriusque Philosophiae Clavis, & mirabilis de Carbonum, Arenarum, & Lapillorum excretione per alvum & vesicam, Urinaeque Vomitu Historia, Auctore Joh. Paprista a Lamsweerde, Phil. & Medic. Doct. In 8. Cum Figuris AEneis.

#6740728,1 De Heeren Schout, Burgermeesteren ende Schepenen der Stadt Rotterdam hebben uyt goede redenen ende consideratien, goet ende geraden gevonden, voortaen derselver Kerck-Mis-dag te vernietigen en af te schaffen; ende in-tegendeel van dien een Jaer-marckt aen te stellen, dewelcke voor de eerste mael, in plaetse van den 19, aenvang nemen sal met den 27 Augusti 1674. zijnde den laetsten Maendagh in deselve maent, ende gedurende tot des Saterdaegs daer aaenvolgende toe, ende voorts alsoo van Jare tot Jare, t'elckens op den voorsz. laetsten Maendagh in Augusti aenvangh nemende: waer nae een iegelijcken, de voorsz. Jaermarckt willende frequenteren, sigh kan reguleren, behoudelijck dat voor desen Jare geen vreemde Kramen, van wat soort van Neringe die soude mogen zijn, nochte eenige Commedianten, Koordendanssers, Guychelaers of andere Spelen, toegelaten of geadmitteert sullen werden.

#6740731,1 Daer is een Vat met Suycker op den 24 September 1673 gevoert van Amsterdam op Haerlem, sonder dat eenigh Addres daer by is, Soo yemant het selve vermist, kan sig addresseren aen de Vinders van het Haerlemse op 't Amsterdamse Veer.

#6740731,2 Schout ende Gerechten van Abcou notificeren mits desen een ieder, dat haer Jaerlijckse Paerde-marckt, die altijt gehouden is den 23 Augusti, Oude-stijl, nu gehouden sal werden den 18 Augusti, wesende Dingsdag, van dit lopende Jaer 1674, ende soo alle Jaren continueren.

#6740802,1 Tot Rotterdam sal men op Donderdag, zijnde den 9 Augusti 1674, in de Herberge van St. Lucas, op de Hoog-straet, nae de middagh ten 4 uren, verkopen een Partye van omtrent 30 Kanasters Puycks Puyck Farinis, en eenige Vaten Virginia Bladeren Taback.

#6740802,2 Tot Middelburg, by Pieter van Goetthem, is gedruckt en werdt uytgegeven: Beginselen des Anti-Christendoms, wederstaen door het gereformeert Ouderlingschap: door J. Steengracht, J.V.D. Secretaris van den Raedt ter Admiraliteyt in Zeelandt. In 4.

#6740804,1 Drossaert, Burgermeesteren, ende Regeerders der Stadt Gorinchem, hebben goet gevonden, om goede redenen, dat op de Kermis, die wesen sal den 19 Augusti 1674, geen vreemde Kramen, van wat soorte van Neeringe die soude mogen zijn, nochte eenige Comedianten, Koorde-danssers, Guychelaers of andere Speelen toegelaten of geadmitteert sullen werden.

#6740804,2 Schout ende Ambachts-bewaerders van Esselijckerwoude notificeren by desen, dat alle die noch eenige Recepisse van de Capitale Leninge de Anno 1672. hebben; dat sy deselve sullen hebben te combineren voor den eersten September 1674, ende deselve aen den Schout over te leveren, also nae die tijdt geen splissinge van Obligatien meer en sal geschieden.

#6740804,3 Tot Haerlem, sal op Maendag den 27 Augusti 1674. verkocht werden de Druckery van Isaac van Wesbusch zalig:, bestaende in 2 Druck-Perssen, veelderhande Soorten van Letteren, en het geene verder tot de Druckery is behorende, ten Huyse van de Overledene, in de Korte Zyl-straet, in de Groote Druckery; alwaer de Proeven te bekomen zijn.

#6740807,1 Een ieder, die in den Jare 1672. binnen Coudekerck Capitale Leningen heeft gekocht, werdt bekent gemaeckt, dat hy sijn Naem met de Somme van dien binnen 8 dagen bekent maecken, ten Huyse van den Bode, wonachtigh op 't Dorp van Coudekerck voorsz., ten eynde sy luyden Obligatien mogen bekomen.

#6740807,2 T'Amsterdam, by Daniel van den Dalen, Boeckverkoper in de Hasselaer-steegh, by de Tesselsche Kay, werdt uytgegeven: de Vrede-Basuyn, geblasen over de Vrede met Engelandt; nevens eenige Aenmerckingen op 't verlaten der Steden en Sterckten door de Fransse: door S. Oomius, D. der H. Theologie. In 4. Soo dat de Basuyne geblasen over den Oorlogh en Vrede by den selven compleet of ten deele te bekomen zijn; als mede tot Leyden by Hendrick van Damme, Boeckverkoper in de Sonnevelt-steegh.

#6740809,1 Daer is verlooren een Sackje met Silvere Ducatons, die het selve gevonden heet, addresseere sich aen den Uytroeper in 's Gravenhage, sal tot een Vereeringe 25 Gulden genieten.

#6740811,1 Alsoo Cathalina Willems Samsoms, die Weduwe was van Arent Iansz. Stopper, gewoont hebbende, ende overleden zijnde, binnen de Stadt Delft, heeft naergelaten verscheyde Erfgenamen, ab intestato in diversche Quartieren ende Plaetsen woonende; soo werdt, die soude willen sustineren mede Erfgenaem van de voorsz. Cathalina Samsons te zijn, mits desen gewaerschouwt, dat sy haer op ofte voor den 4 September toekomende ter Wees-Kamer der Stadt Delft sullen hebben bekent te maecken, met behoorlijcke Bewysen, in wat Graet sy de Overleden hebben bestaen, ofte dat anders voort geprocedeert sal werden tot schiftingh ende scheydingh des voorsz. Boedels, tusschen die geene, die haer alreets hebben geopenbaert.

#6740814,1 De Heeren Regeerders der Stadt Schoonhoven doen by desen een yder bekent maecken, dat haer ordinaris Jaer-marckt nu wederom sal gehouden werden, na ouder gewoonte, den 26 Augusti, en sullen alle Kramen daer vry mogen komen, uytgesondert Koorde-danssers of wat Speelen het soude mogen wesen.

#6740814,2 Op Dingsdag den 28 Augusti sullen tot Amsterdam, ten Huyse van de Weduwe van Joan Blaeu, werden verkocht aen de Meest-biedende, de Atlassen, Stede-boecken soo van Italien als van Nederlandt, en Flandria Illustrata, beneffens de respective Platen daer toe behorende; en sullen deselve Platen de geheele Weecke voor de Verkopinge door de Gegadingde konnen gesien werden, op de Blom-gracht.

#6740814,3 Op Donderdag den 6-16 Augusti sullen tot Utrecht verkocht werden, voor de middag ten 9 uren, verscheyde rare Porcelynen, ten Huyse van de Vrouwe van Blijckenburg, op de Nieuwe Gracht, naest het Ammonitie-huys, welcke twee dagen te voren konnen gesien werden.

#6740814,4 Hendrick Meebeeck, Bode op Tiel en Cuylenburg, als gecommitteert by de E. Heeren Burgermeesteren van Amsterdam en sijn Excellentie Rabenhauge, laet een ygelijck weten, die eenige Brieven of Pacquetten op 't Leger voor de Grave te bestellen heeft, dat die sig addressere achter de Beurs, in de Paradijs-Vogel, tot Amsterdam, als van waer die alle avonden precijs na 't voorsz. Leger sullen werden afgevaerdigt, en in 24 uren in 't Leger zijn, en van daer in gelijcke tijdt weder tot Amsterdam.

#6740821,1 Den 8 Augusti 1674. is verlooren tot Middelburg, op de Singel, een Pluym van Reygers Veeren, met een Goude Steel, swart geamelieert en om de kanten wit, aen d'eene syde een W. met een C. door malkander, aen d'ander syde een A. met een S. beyde met Diamanten beset, samen hondert en een Diamant: die het weet, addressere het aen 't Heere Logement, in de Abdye tot Middelburgh, of in den Hage by Christoffel Dol, Boeckverkooper, sal 20 Gulden genieten.

#6740821,2 Den 24 Augusti 1674 sullen in de Beverwijck verkocht werden een Partye Orangie en Limoen-Boomen, met verscheyde and're Gewassen.

#6740825,1 Daer is op den 23 Augusti in 's Gravenhage vermist een Jongeman, genaemt Daniel van Gelder, out omtrent 25 Jaren, langh en bleeck van Aengesicht, mager van Lichaem, heeft een bruyne Lakense Rock, Lever-couleurde Broeck en Koussen, en een Das sonder Kant aen, met een swart Lint gestrickt: die dese Persoon weet te recht te brengen, addressere hem op de gevolde Gracht aldaer, tot de Weduwe van Johan van der Ploegh, sal een goede Vereeringe hebben.

#6740825,2 Op Woensdagh den 29 Augusti 1674. sal men tot Rotterdam, ten Huyse van Isaac Neranus, verkoopen de Boecken van zal: D. Theodorus Franconius, in sijn leven Predicant der Remonstranten tot Moordrecht: waer van de Catalogien in verscheyde Steden te bekomen zijn.

#6740825,3 Tot Leyden, by Loth de Haes werdt uytgegeven Quirini Kuhlmanni Epistolae duae cum duabus Responsoriis Athanasi Kircheri, in 8. ** Item, wert gedruckt en sal binnen korte tijdt uytgegeven werden: Quir. Kuhlmanni Epistola Mysteriosisima de AEternitate, Lugduni Batav. Romam transmissa ad Athanas. Kircherum, in 8. ** Item ejusdem Kuhlmanni Nieubegeestede Bohme, tot betrachtinge voorhoudende 150 Wonderopenbaringen.

#6740828,1 Daer werdt vermist een Obligatie van de Capitale Leeninge, en Comptoire van Amsterdam, van 't Jaer 1674. groot 216 Gulden en 12 Stuyvers, op de Naem van Louys Heegs, No. 150, gedateert den 30 Juny 1674. die deselve te voorschijn weet te brengen, addresseere sig aen Wilhelmus Eeckelenburgh, Fransse Kramer, in de Kalverstraet, in de Prince Hoedt, die hem een goede Vereeringe sal geven.

#6740828,2 Tot Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkooper in de Kalverstraet, in Perkins, sullen op den 11 September eerstkomende zijnde Dingsdagh, verkocht werden veele seer rare en treffelijcke Boecken, meest in Theologia en Miscellania: naergelaten by wylen D. Petrus van der Hagen, in sijn leven Predicant tot Amsterdam: en noch twee Appendices daer by: De Catalogen zijn te bekomen by van Someren voornoemt, en diversse Boeckverkoopers meer.

#6740828,3 Alsoo gedurende de Vacantie maer een Post-wagen des daegs van Amsterdam op den Hage, en van den Hage op Amsterdam, na Noen heeft gereden, soo werdt een yeder by desen genotificeert, dat met den 3 September 1674. wederom twee Post-wagens van de respective Steden des daegs sullen af-ryden, namentlijck 's Morgens ten 6 uren, ende naer noen ten een uren.

#6740828,4 Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Blockzijl, laten by desen een ygelijck notificeren, dat de Kermis binnen haer Stede weder gehouden sal werden, als nae ouder gewoonte, aenvangh nemende op den eersten Sondag na St. Jans Onthoofding, ofte den een en dertigsten Augusti Oude- ende den tienden September Nieuwe-stijl, werden derhalve alle Koopluyden met haer Kramen tegens die tijdt genodigt; doch sullen geen Goochelaers, Koordedanssers of andere Spullen getollereert werden.

#6740828,5 De Heeren Regenten, representerende Borgermeesteren, Schepenen en Raedt der Stadt Nijmegen, maecken eenen yegelijcken bekent, dat van meyninge zijn tegens naest-komende 1,11. September publijckelijck of uyt de handt aen de Meestbiedende te verpachten, het Veer, over de Reviere de Wael, voor deselve Stadt, sullende door een Gier of andre Brugh gebruyckt worden, ende sulcks op sodanige Conditien, als binnen Nymegen op den Raethuyse te bekomen en te vinden zijn: Als mede den Tol of Wegh-geldt op de Grift-dijck aen de seven Bruggen, tusschen Nymegen en Arnhem, insgelijcken op Conditien op den Raethuyse voornoemt te vinden.

#6740830,1 De Hoog-Schout en Burger Hop-luyden, representerende de Regeeringe der Stadt Campen, notificeren alle ende een yegelijcken, die genegen mochten zijn binnen hare Stadt te komen woonen, te geven het Recht van de kleyne Burgerschap, om altoos te doen alle Neeringe, en sulckx buyten kosten, mits daer toe nemende den tijdt van dit en aenstaende Nieuwe-Jaer 1675.

#6740830,2 Alsoo seker Vrouws Persoon, die sigh noemt Willemijn vander My, woonachtigh voor een tijdt geweest omtrent Harderwijck, omtrent 32 Jaren out, bleeck van Trony, blaeuw van Oogen, blont doch weynig van Hayr, hebbende eenige geele Streepen aen den Hals, gaende wat treck-voeten, gekleet met een swarte Tourse Mantel, Rasse-Wacht, een Neusdoek om den Hals, met Kant en Parel-Akers, een Nonparelje Kaper op 't Hooft, hebbende voor een tijdt gelogeert geweest tot Leyden, ten Huyse van Engeltje Jans, in de Backer-straet, deselve seer diefachtich heeft ontdragen, voor eerst een Gout Kettingje, een Gout Kruys, een Goude Naeldt, een Peene-Muts met Goude Stiften, een Goude Houp, een Robijn Pinck-ring geamalieert, een Armosijn Schortekleet, 2 Paer Handt-Mouwen met Kant, een root Onder Kleet, een Yser-stercke Onder-Rock, en veelderley Klederen en Linnen, hier te lang te specificeren: Soo is 't, dat een yder vriendelijck wert versocht, dat, indien yemant deselve Willemijn vander My mocht komen aen te treffen, of eenige Goederen hier boven genoemt, deselve gelieve vast te houden, en aen de voornoemde Engeltje Jans tot Leyden te laten weten, sal een eerlijcke Vereeringe genieten.

#6740830,3 Daer werdt vermist een Horlogie zijnde een Slag-werck, in een doorgebroocken Silvere Kas, by Hendrick Libers gemaeckt, tot Amsterdam: die het mochte ter hant komen, gelieve het te addresseere aen Floris Tromp, Hospes in Romen, buyten Haerlem, sal een goede Vereeringh genieten.

#6740830,4 Werdt alle Koopluyden bekent gemaeckt, dat Servaes Witkops en Willem Dickers, Factoors tot Swol voor desen Oorlogh, veel Commissie bedient hebbende, in 't versenden van Goederen na Leypsich, Franckfort, Nurenberg, Hamburg en andere Plaetsen, om wederom van daer te ontfangen, nu wederom haeren dienst presenteren aen alle Coopluyden: die haer van die commoditeyt gelieve te dienen, om de Goederen aen dito Witkops en Dickers te addresseren, sullen wel bedient werden.

#6740901,1 Schout, Schepenen ende Ambachts-bewaerders van Ackmeer doen een yder weten, dat sy hebben geresolveert, dat'er op haer aenstaende Kermis ofte Jaer-maarckt geene Spul-speelders ofte eenige Vertooninge, van wat natuyre deselve souden mogen wesen, sullen werden getollereert; waer na een yder, die 't aengaet, sig kan reguleren.

#6740901,2 Also vermist werden 4 Ordonnantien ten laste van d'Heer Ontfanger Generael van Zeelandt, als een ten Name van den Capiteyn Joan Harrie, over 16 dagen Soltz, vervallen den eersten January 1668, monterende 87 pont 11 sch. Vlaems: den 2. voor dito Capit. Harrie, over een Maent Soltz, vervallen den 13 Novemb. 1672, monterende 202 p. 3 s. 4 gr. den 3 van den Sergeant Major Willem van Campen, vervallen den 26 Aug. 1672, monterende 236 p. 3 s. 4 gr. den 4. van Capit. Nicolaes Drywegen, vervallen den 13 Decemb. 1671, monterende 234 p. 3 s. 4 gr. soo werdt een yder versocht en gewaerschouwt, die deselve ofte eenige daer soude mogen hebben, ten Comptoire Generael boven genoemt te vertonen binnen 14 dagen, ofte dat anders sullen zijn vernietigt, ende andere in de plaets opgemaeckt werden.

#6740904,1 Werdt een yder mits desen bekent gemaeckt, dat de Post-wagens van Naerden over Deventer, op Osnabrugh en Minden, op Hamburgh, als mede het gantsche Landt Bronswijck, &c. haer aenvangh wederom hebben genomen, en continueren sullen des Maendaghs en Vrydags van Naerden voornoemt, ten 3 uren precijs, voor de Herberge het Vergulde vliegende Hert.

#6740904,2 Op Donderdagh, den 6 September, sal men tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkoopers, verkoopen een schoone Bibliotheecq, bestaende in veel deftige Boecken, soo Theologisse Miscell. en bysonder rare Juristen. En op den 26 September de Bibliotheecq van D. Jacobus Oosterwijck, in sijn Leven Predicant tot Voorburgh: waer van de Catalogus by verscheyde Boeckverkoopers te bekoomen is.

#6740904,3 Tot Leyden by Arnoud Doude, sal op Dingsdag, zijnde den 18 September Nieuwe-stijl, verkocht werden de naergelaten Bibliotheecq van Zalr. D. Guilielmi ab Eluerich dicti Haes: dum viveret Serenissimi Elctoris Brandenburgici Intimi, Rigiminis ac Rationum status Consiliari: welcke voornoemde Bibliotheecq is bestaende in alderhande Faculteyten; waer van de Catalogus zijn te bekomen t'Amsterd. by Booms, Rotterd. by Leers, Dord. by van Nispen, Haerlem by Casteleyn, 's Gravenhage by Arondius, t'Utrecht by Ribbius, &c.

#6740906,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Amsterdam waerschouwen een ygelijck by desen, dat op d'ordinaris Jaer-marckt, die aenvanck sal nemen den 23 deser binnen deselve Stad Amsterdam, geen buyte Lieden met eenige Waren ofte Coopmanschappen, in Kramen ofte andersints, sullen mogen voor of te koop staen, veel min eenige Speelen, Beesten of andere saken, representeren of laten sien: waer na een yder sig kan reguleren.

#6740908,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Amsterdam waerschouwen een ygelijck by desen, dat op d'ordinaris Jaer-marckt, die aenvanck sal nemen den 23 deser binnen deselve Stad Amsterdam, geen buyte Lieden met eenige Waren ofte Coopmanschappen, in Kramen ofte andersints, sullen mogen voor of te koop staen, veel min eenige Speelen, Beesten of andere saken, representeren of laten sien: waer na een yder sig kan reguleren.

#6740911,1 De Heeren van den Gerechte des Stads Enchuysen maecken by desen een iegelijck bekent, dat aldaer in apprehensie genomen zijn een seecker Bedelaer en Bedelaresse, en by haer bevonden twee Kinderen, te weten, een Jongetje out omtrent 6 a 7 Jaren, genaemt Martijn, seggende tot Uytrecht genomen, en sijn Vader een Tonnemaker geweest te zijn, nevens een Meysje omtrent 4 Jaren out, blanck van Aengesicht en Oogen, met blonde gevlochten Hair-vlechten, matig van groote, by de Bedelaers Marijtje, doch na 't Kints seggen Pieternelletje geheten; zijnde van soo fatsoenlijcke opvoedinge, dat na alle omstandigheden de voorsz. Gedetineerden geen Vader ofte Moeder van de boven-geseyde Kinderen schijnen te zijn; weshalven die een Kint mochte ontnomen zijn, ende desen aengaende nader kennisse begeert, sich vervoege tot Enchuysen voorsz. by den Hooft-Officier aldaer.

#6740911,2 Tot Leyden, ten Huyse van Johannes van Gelder, Boeckverkooper, sullen op den 14 September 1674. verkoft werden verscheyde rare Boecken, meest bestaende in de Medicine ende Rechten. Sullen mede ten selven Huyse, op den 25 September 1674. verkocht werden de naergelaten Boecken van Michiel van Ringh, in sijn Leven Medicinae Doctor, bestaende in alderhande Faculteyten en Taelen: waer van de Catalogen sullen te bekomen zijn tot Haerlem by Claes Brau, tot Amsterdam by Boom, tot Rotterdam en 's Gravenhage by Laers.

#6740911,3 Werdt alle Koopluyden bekent gemaeckt, dat Servaes Witkops en Willem Dickers, Factoors tot Swol voor desen Oorlogh, veel Commissie bedient hebbende, in 't versenden van Goederen na Leypsich, Franckfort, Nurenberg, Hamburg en andere Plaetsen, om wederom van daer te ontfangen, nu wederom haren dienst presenteren aen alle Coopluyden: die haer van die Commoditeyt gelieve te dienen, om de Goederen aen dito Witkops en Dickers te addresseren, sullen wel bedient werden.

#6740913,1 Op den 24 September, Nieuwe-stijl, sullen in 's Gravenhage, op de Groote Zael, door Gerard Amelingh verkocht werden verscheyde rare voortreffelijcke Boecken, bestaende in Theologie, Juristen, Medicinen, Historie, en Miscellanie, in verscheyde Taelen: waer af de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by A. Wolfgangh en H. en D. Boom, tot Rotterdam by de Weduwe van A. Leers, tot Leyden by Pieter Hackius, tot Delft by Plantenburgh, en tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#6740913,2 In 's Gravenhage, by Michiel van Heyningen, Boeckverkoper op de Cingel, wert uytgegeven: Godvruchtige Uytspanningen, bestaende in Meditatien en Voorbereydingen tot het Heylig Avontmael, Lyden en Sterven onses Heeren en Saligmakers Jesu Christi: boetveerdige Gedachten in tijdt van Kranckheyt; en in Christelijcke Zede-Versen: door M.V.M.

#6740918,1 Tusschen den 9 en 10 September 1674. is binnen Ter Veer gestoolen dit navolgende Goedt: Een dubbelde Snoer Parels, van omtrent 100 stucks, een of twee onder of boven: 2 Diamant-Ringen, daer van den grootsten het Goudt dicht aen den grooten Steen gebroken is: 6 Silvere Kommitjes: een Kandeel-kroes: Een Mostert-pot: Een kleyn Zout-vaetjen, met een kleyn Schaeltjen: Een Kokus-noot, gesneden met de Figuren van de Scheppinge, en Val van Adam en Eva, met Silver beslagen, op de manier van een Kop: de Wapens van 't Silver en op de Kommitjes is een Ruyt, met iets gesneden daer in, met een Hasewint-hondt met een Schildt, daer een Star in is, een Wapentje met Lofwerck, en een Wapentje met 2 Haringen daer in: Soo yemant iets van dit Goedt te vooren komt, addresseere hun aen Cornelis de Beer, Makelaer tot Rotterdam, en Jan de Beer tot Ter Veen, sal een goede Vereeringe genieten.

#6740918,2 Op den 21 September, N.S. sal tot Leyden, ten Huyse van Pieter Hackius, by publijcke Auctie verkocht werden een treffelijcke en rare Bibliotheecq, in alderhande Faculteyten en Talen; waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Wolfgang, tot Haerlem by Casteleyn, tot Rotterdam by Leers, in den Haeg by Ameling, &c.

#6740920,1 Tot Middelburg, by Thomas Berry, is gedruckt: D.J. de Mey Euzovia, handelende van de bevorderinge der Gelucksaligheyt van het Menschelijck Leven, ende het oprechten van een wel gestelde geluckige Republijck: En zijn te bekomen t'Amsterdam by Joannes van Someren.

#6740922,1 Op den 26 September, zijnde Woensdag, sal men tot Haerlem, op de Laken-Hal, staende op de Raecx, 's morgens ten 9 uren, verkopen een goede partye witte en onbereyde Wolle-Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Couleuren; als mede eenige met breede Lijsten.

#6740922,2 Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers tot Amsterdam, maecken een yder, die het aengaen magh, bekent, dat sy door haer Ed: Gr: Mog: de Heeren Staten van Hollant, &c. begunstigt zijn met een Privilegie voor 15 Jaren op den grooten Figuur of Prent-Almanach, om den selven, gedurende de voorsz. tijdt, alleen te mogen drucken, doen drucken, uytgeven en verkopen, &c. ** Noch is by de selve gedruckt en werdt uytgegeven: Abrahami `a Wesel J.C. & Prov. Ultrajectinae Advocati sisci Tractatus de Connubiali bonorum Societate & pactis do[..]libus. In 4.

#6740925,1 Op Donderdag den 4 October 1674. sullen tot Amsterdam verkocht werden, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, op de Cingel, de naergelaten Boecken, in alle Faculteyten, van D. Jacobus Oosterwijck, out Predicant tot Voorburgh: waer van de Catalogen te bekomen zijn op die Plaetsen, als in de voorgaende Courant gemelt.

#6740929,1 Op Maendagh, den 8 October 1674. sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Johannes van Someren, Boeckverkooper, in de Kalverstraet, in Perkins, verkocht werden de naergelaten Boecken van wijlen D. Petrus Wittewrongel, Predicant tot Leerdam, bestaende in seer uytstekende Theologisse en Miscellanisse Boecken, soo in Latijn, Engels en Nederduyts: waer van de Catalogen te bekomen zijn by van Someren voornoemt, en in verscheyde andere Steden by de Boeckverkoopers.

#6740929,2 Tot Leyden, by Adrianus Severinus, is gedruckt en werdt uytgegeven: het geluckigh herdencken aen de Belegering van Leyden, voorgestelt uyt den gront der eerste, en gebracht tot de laetste Beroerten en Oorlogen van Nederlandt. In 8. ** Item, Abrahami Heidani Oratio ad Pricipem Auriacum, in Latijn en Duyts.

#6741002,1 t'Amsterdam, by Marcus Doornick, Boeckverkoper op de Middeldam, werdt uytgegeven, met Privilegie voor 15 Jaren: de Nederlandse Herbarius, of Kruydt-boeck, beschryvende de Geslachten, Gedaente, Plaetse, Tijt, Oeffening, Aert, Krachten, en Medicinael gebruyck van alderhande Boomen, Heesteren, Boom gewassen, Kruyden en Planten, die in de Nederlanden in 't wilde gevonden, en in de Hoven onderhouden worden: als mede de uytlandse of vreemde Drogens, die gemeenlijck in de Apothekers Winckels gebruyckt worden. Uyt verscheyde Kruyt-beschryvers, tot nut van alle Natuurkunders, Geneesmeesters, Apothekers, Chirurgijns, en Liefhebbers van Kruyden en Planten by een vergadert en beschreven, door Petrus Nylandt, M.D. In 12. Met Figuren.

#6741004,1 Op den 15 October 1674. sal tot Amsterdam verkocht werden de uytstekende Bibliotheecq van G. Beyer. Licentiaet in de Godheyt, bestaende uyt de heerlijckste en treffelijckste Theologanten en andere Faculteyten: waer van de Catalogen te bekomen zijn by Philips van Eyck, tot Leyden by Pieter van Overlandt, tot Haerlem by Nicolaes Brauw, tot Hoorn by Hendrick Jansz. Marius, tot Ter Goude by Gerrit Sicke, tot Alckmaer by Jan Gerritsz. vander Weel, &c.

#6741006,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Dordrecht notificeren by desen, dat de ordinaris Bamisse Jaer-Marckt, binnen deselve Stadt tsedert den Oorlogh opgeschort, als nu wederom sal werden gehouden op den 26 October aenstaende, met die distinctie, dat geene andere Kramen sullen werden geadmitteert als van Burgers ende Inwoonders der voorsz. Stede, ende voor dese-mael geensints eenige Buyten-Kramen, Koorde-danssers ofte andere Speelen getollereert of toegelaten: Waer na een yeder, die t'aengaen mach, hem heeft te reguleren.

#6741006,2 Tot Gorinchem, by Paulus Vink, Boeck-verkoper, werdt uytgegeven: Der Griken en Romeinen Krygs-handel, door Johan Vryheer van Paffenrode, &c. In Folio.

#6741009,1 Op Vrydagh, den 12 October 1674. sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Servaes Wittelingh, Boeckverkooper, in de Koe straet, over de Latijnsse Schoolen, verkocht werden, veele voortreffelijcke Grieckse, Latijnsse, Fransse, doch meest Nederduytsche, Boecken, soo Theologische als Historische; waer van de Catalogen te bekomen zijn by Wittelingh voornoemt.

#6741009,2 Also door dese soo bedroefden Oorlog veele geleerde Heeren niet anders hebben geweten, als dat met het drucken van de Opera Coccei niet werdt voortgevaren: soo werdt hier mede bekent gemaeckt, dat met het drucken soodanig is geavanceert, dat het geheele Werck (na alle apparentie) met primo January 1675. gereet sal konnen zijn. Tot welcken gemelden tijdt toe oock noch nieuwe Tekenaers sullen werden geadmitteert; uitsondert de Groote Papieren, die tegenwoordg meest verkocht zijn, en konnen sig addresseren aen J. van Someren, tot Amsterdam.

#6741013,1 Daer is voorledene Dingsdag, den 9 deser, 's avonts in de Schuyt van vijven, varende van Leyden op den Hage, verloren een Sack-Horologie, ront van formaet, ende niet heel kleyn, besloten in een slecht Segreyne Buyte-kasje, de Sleutel hangende aen een rogt enckel Silver ketenje; hebbende een Silver Binne-kasje, ende op de Plaet gesenden, met Italiaense Letters Salomon Coster Hage, loopt op een Stale Ketentje omtrent 28 uren lang: die het selve gevonden heeft, gelieve 't te bestellen aen de Weduwe van voorn. Coster, Linne-winckel houdende op de Lange Gracht, in den Hage, oft aen Willem van den Berge, horologie-maker tot Haerlem, men sal hem een goede Vereeringe geven.

#6741013,2 Tot Middelburgh, by Jacobus Noenaert, Boeckverkooper, op de Wal, wert uytgegeven: het Lijden van Christus in Gethsemane, met een Inleydinge tot het selve, over Luc. 18. vers. 31, 34.: gepredickt door Johannes vander Waeyen, Predicant tot Middelburgh. Met Privilegie. En zijn mede te bekomen by Johannes van Someren, Boeckverkooper tot Amsterdam.

#6741013,3 Een yder werdt bekent gemaeckt, dat in gevolge van de Authorisatie aen de Bewinthebberen van de Oude Compagnie, by het eerste Articul verleent, deselve Bewinthebberen de gelijcks sullen vaceren op het West-Indische Huys, des morgens van 9 tot elf uren, en des naer-middags van drie tot vyf uren, ende sulcks tot Saterdag den 27 October incluys, om de Obligatien te examineren, en over te nemen, en der selver Houders voor het beloop, op de Boecken van de nieuwe Compagnie te doen crediteren: mitsgaders noch ter handt te stellen Actens van het bedragen van de daer op verschenen Intressen, houdende nieuwe Interest van vier ten hondert in't Jaer; alwaer een yder, Obligatien hebbende, sich sal konnen vervoegen, soo om in de nieuwe Compagnie te werden geleyt, als om het Recht van Hooft Paricipant te bekomen, en Stemme in de Vergaderinge boven genoemt te konnen hebben. N.B. Ende sullen alle Obligatien van Kas geldt in Banck-geldt gereduceert werden; sulcx dat die gequalificeert wil zijn, om Stem als Hooft-Participant te hebben, sal moeten participeren 14000 Capitale Obligatien per Banco, of 28000 out Capitael Actien.

#6741016,1 Een yder werdt bekent gemaeckt, dat in gevolge van de Authorisatie aen de Bewinthebberen van de Oude West-Indische Compagnie, by het eerste Articul van 't nieuwe Octroy verleent, deselve Bewinthebberen ter Camere van Amsterdam, dagelijcks sullen vaceren op het West Indische Huys aldaer,des morgens van 9 tot elf uren, en des naermiddags van drie tot vijf uren, ende sulcks tot Saterdag den 17 October incluys, om de Obligatien te examineren, en over te nemen, en derselver Houders, voor het beloop, op de Boecken van de nieuwe Compagnie te doen crediteren: mitsgaders noch ter hant te stellen Actens van het bedragen van de daer op verschenen Intressen, houdende nieuwe Interest van vier ten hondert in 't Jaer; alwaer een yder, Obligatien hebbende tot laste van deselve Camer, sich sal konnen vervoegen, soo om in de nieuwe Compagnie te werden ingelijft, als om het Recht van Hooft Participant te bekomen, en Stemmen in de Vergaderinge der selve te konnen hebbe. N.B. Ende sullen alle Obligatien van Kas-gelt in Banck-geldt gereduceert werden; sulckx dat die gequalificeert wil zijn, om Stem als Hooft Participant te hebben, sal moeten participeren 14000 Guldens Out Capitael Obligatien per Banco, of 28000 out Capitael Actien.

#6741018,1 Een yeder werdt mits desen bekent gemaeckt, dat voortaen Comptoir in den Hage sal gehouden werden, op 't Binnen-hof, over de Pomp, naest de Zael, voor desen naest de Castellenie gehouden, alwaer de Brieven op Woerden, Uyttrecht, het geheele Sticht, mitsgaders Dingsdagh en Saterdagh op Swol en Overyssel, als mede Vrieslandt, Groeningen, Embden en d'omleggende Plaetsen, sullen konnen bestelt werden; aen welckers Comptoir een yeder sigh voortaen gelieve t'addresseeren.

#6741018,2 Daer werdt een fraeye blaeuwe Laeckense Rock vermist, geboort met een breet fijn Silver Galon, en met roode Chargie gevoert, oock op verscheyde plaetsen met Kogels doorschoten, die seecker Capiteyn van een Fransman, in de Battailje ven Seneff doodt geschooten zijnde, verkregen hadde: wie sulck een Rock ter handen gekomen ofte gekocht heeft, die gelieve deselve te brengen tot Antwerpen, ten Huyse van Guilliaem Kempenaer, tot Dominicus Port, Hospes in de drie Princen, aen het Bosch, sal een goede Vereeringe genieten.

#6741020,1 Tot Amsterdam, sal ten Huyse van Gerardus Borstius, Boeckverkooper, op den Nieuwen-dijck, op de Hoeck van den Dam, op Woensdagh den 24 October 1674. verkocht werden een seer uytnemende, schoone, treffelijcke Bibliotheecq, bestaende in verscheyde soorten van Boecken, in alle Spraecken en Faculteyten, naergelaten by D. Johannes Kickius, in sijn Leven Predicant tot Loenen: waer van de Catalogus te bekomen is by Gerardus Borstius voornoemt.

#6741020,2 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Amsterdam notificeren by desen voor de laetste mael, dat alle die gene, de welcke eenige Recepissen zijn hebbende, bedragende minder dan twee hondert Guldens, van de vier Capitale Leeningen van den Jare 1672, binnen deser Stede betaelt, ende die genegen zijn daer voor Obligatien ten laste van het gemeene Lands Comptoir alhier te hebben, deselve hare Recepissen sullen hebben met malkanderen te voegen, of andersints by koop of verkoop tot soo verre te vergroten, dat deselve, by een gevoegt zijnde, de somme van twee hondert Guldens of daer boven komen te bedragen, ende sig als dan daermede binnen dese loopende Maendt October te vervoegen ten Comptoire van Mr. Joan Uyttenbogaert, Ontfanger van des gemeene Lands middelen alhier, op dat aldaer de respective Obligatien t'haren behoeve gereet gemaeckt mogen werden. Ende dat de gene, dewelcke genegen souden mogen zijn de voorsz. hare Recepissen te verkoopen, daer voor ten Comptoire voornoemt sullen konnen ontfangen 80 ten hondert, van de somme tot de welcke deselve Recepissen kopmen te monteren.

#6741023,1 Dewyle bevonden werdt, dat buyten kennisse van de Ed. Achtb. Heeren Burgermeesteren van 's Gravenhage in de Courante van den 18 October is gestelt, dat voortaen het Post Comptoir soude gehouden werden op 't Binnen-hof, nevens de Groote Zael, over de Pomp; soo werdt mits desen een yder bekent gemaeckt, dat het voornoemde Comptoir sal blijven, daer het van ouds is geweest, ten Huyse van C. van Offenberg, nevens de Castelenye van den Hove, in den Hage voornoemt, alwaer de Brieven op de naervolgende Provintien sullen werden gedepecheert, namentlijck op Utrecht ende het gehele Sticht, alle avonden ten 8 uren: mitsgaders des Dingsdaegs ende Saterdaegs op Vrieslandt, Groeningen, Swol en geheel Overyssel, als mede op Embden en de omleggende Plaetsen; waer naer een yder sig gelieve te reguleren.

#6741023,2 De Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, in West-Vrieslandt ende den Noorder-quartiere, willen verkoopen een seer groote quantitieyt Duyve-steen, gekomen van de om-gevallen Kerck op Hypolitus Hoef, op den Eylande van Wieringen. Die daer inne gadinge heeft, kome tot Hypolitus Hoef voornoemt, op de 27 October 1674, zijnde Saterdag, 's morgens ten thien uren, en de Conditien gehoort hebbende, doe sijn profyt.

#6741025,1 Tot Amsterdam, sullen ten Huyse van Johannes van Someren, Boeckverkooper, in de Kalver-straet, op den 30 October, zijnde Dingsdagh, verkocht werden een goede quantiteyt seer uytmuntende, meest Nederduytse Boecken, als oock veel uytstekende Konst-Prenten en Teyckeningen: waer van de Catalogus is te bekomen by den voorn. van Someren, en verscheydene Boeckverkoopers meer.

#6741027,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Gouda notificeren by desen voor de laetste mael, dat alle die geene, dewelcke eenige Recipissen zijn hebbende, bedragende minder dan twee hondert gulden, van de vier Capitale Leeningen van den Jare 1672. binnen dese Stadt betaelt, ende die genegen zijn daer voor Obligatien ten laste van 't gemeene Lands Comptoir alhier te hebben, deselve hare Recepissen sullen hebben met malcanderen te voegen, of andersints by koop of verkoop tot soo verre te vergrooten, dat deselve, by een gevoegt zijnde, de somme van twee hondert guldens of daer boven komen te bedragen, en sich als daer mede voor den tiende November eerstkomende te vervoegen ten Comptoire van den Heere Donatius van Groenendijck, Ontfanger van des gemeene Landts middelen alhier, opdat aldaer de respective Obligatien t'haren behoeve gereet gemaeckt mogen werden.

#6741027,2 Op Woensdag, den 31 Oktober, sal tot Haerlem, op de Laecken-Hal, staende op de Raeckx, 's morgens ten 9 uren, verkocht werden een goede Partye witte en onbereyde Wolle-Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Couleuren: als mede eenige met breede Lysten.

#6741027,3 Op den 5 November sullen tot Leyden verkocht werden ten huyse van Johannes van Gelder, verscheyde Latijnsche ongebonden Boecken, bestaende in de Theologia, in de Rechten, in de Medicijnen en Miscellaneis: waer van de Catalogen zijn te bekomen by J. van Gelder voorn. tot Amsterdam by H. en D. Boom, ende in den Hage by Michiel van Heyninge.

#6741030,1 De Gecommitteerde Raden van haer Ed. Groot Mog: de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt zijn van meeninge te verkoopen alle de overgeschooten Medicamenten, Apotheeckers en Chirurgijns Gereetschappen: item Keucken-gereetschappen, soo van Kopere Ketels, Potten, en andersints; mits gaders Kribbinge, Bedden, Bed-laeckens, Bult-sacken, Deeckens, en 't geene verder gedient heeft in de Gast-huysen tot Weesp, Muyden en Naerden: daer van de Verkooping sal geschieden, te weten tot Weesp, den 2 November toekomende, wesende Vrydagh des Na-middags: item, den 3 dito voor den Middagh tot Naerden, en des Na middaghs tot Muyden; alwaer alle het voorsz. ten Dage van de respective Verkoopinge, en daegs te vooren sal konnen gesien werden.

#6741030,2 Op Woensdag, den 31 Oktober, sal tot Haerlem, op de Laecken-Hal, staende op de Raeckx, 's morgens ten 9 uren, verkocht werden een goede Partye witte en onbereyde Wolle-Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Couleuren: als mede eenige met breede Lysten.

#6741103,1 T'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper in de Kalver-straet, is gedruckt en werdt uytgegeven: Sedige Consideratien over eenige genaemde Nieuwigheden, als 1. over 't Verbont Gods met Adam voor den Val: 2.over de bedeelinge van 't Verbont der Genade en staet der Kercke onder het Oude Testament: 3. over het onderscheyt van de vergevinge der Sonden, voor en na de Doodt Jesu Christi: 4. over de Uytlegger der H. Schrifture: Ingestelt tegen de zedige Verdedigingh van D. Melchior Leydecker, Bedienaer des Goddel. Woorts in Renesse en Noortwelle, door P.G.A.B.F. In 8.

#6741106,1 Borgermeesteren ende Regeerders van Oost- ende West Sardam, sullen op hare ordinaire Jaer-marckt, die wesen sal den 18 November 1674, niet tollereren eenige Dobbelaers, Tuyssers, Treck- ofte Draeyspelen, oock geene Vertooningen of diergelijcke, geen Spullen, hoe die genaemt of gepractiseert souden mogen werden, uytgesondert maer alleen sullen admitteeren allerhande Kraem-waren, die echter niet eerder opgerecht sullen mogen werden als 's Maendaegs, zijnde den 19 dito.

#6741106,2 Tot Amsterdam, is gedruckt, voor de Erfgenaem van Gerrit van Goedesbergh, en werdt uytgegeven, ten Huyse van Abel vander Storck, Boeckverkooper, op 't Water, by de Nieuwe-Brugh, in de Delfse Bybel: alle de Wercken van de Heer Michiel de Montaigne, Ridder van St. Michiels Ordeningh, bestaende in sijn Proeven, in de welcken hy van alle voorvallende saecken verstandelijck redeneert. Uyt de Fransse in de Nederlandtse Tael overgeset door J.H. Glasemaker.

#6741106,3 T'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper in de Kalver-straet, is gedruckt en werdt uytgegeven, de varia Conditione & statu Ecclesiae Dei sub triplici Oeconomia Patrarcharum ac Testamenti Veteris & denique Novi, Auctore Wilhelmo Momna, Hamburgensis, Tomus secundus. In 8. ** Item, de Anima Brutorum, Quae Hominis vitalis ac sensitiva, & exercitationes duae, prior Philologica ejusdem naturam, Partes, Potentias & affectiones tradit: Altera Pathologica morbus qui ipsam, & sedem ejus primariam, nempe cerebrum & nervosum genus aflictum explicat, eorumque therapeius instituit, cum Figuris Aeneis, studio Thomae Willis, &c. In 8.

#6741106,4 Een yder werdt bekent gemaeckt, dat ingevolge van de Authorisatie van de Bewinthebberen van de oude West-Indische Compagnie, bij het eerste Articul van 't nieuwe Octroy verleent, de Gecommitteerde Bewinthebberen wegens deselve oude West Indisse Compagnie uyt de respective leden van Dordrecht, Delft en Rotterdam, alle Weecken sullen vaceren tot Rotterdam op het West-Indische Huys ter Kamere van de Mase des Dingsdags, Woensdaegs, ende Donderdaegs, 's morgens van negen tot elf uren, en des namiddags van drie tot vijf uren, en dat tot den eersten December deses Jaers sestien hondert vier en tseventig, om alle de Obligatien van de drie Leden van Dordrecht, Delft en Rotterdam, te examineeren ende over te nemen, en derselver Houders voor het beloop tegens 30 ten hondert op yders Boecken van dese nieuwe Compagnie te doen crediteren, mitsgaders noch ter hant te stellen Actens van het bedragen van de daer op verschenen Intresten van vier ten hondert in 't Jaer, alwaer een yder, Obligatien hebbende, sig sal konnen vervoegen, om soo in de nieuwe Compagnie te werden ingelijft, gelijck mede alle oude Actien van de voorgaende West-Indisse Compagnie aldaer te gelijck sullen werden gereduceert op 15 ten hondert, in conformité van het 13 Articul van dese nieuwen Octroye, en soo sal niemant tot Hooft-participant in de respective drie Leden van de Camer van de Mase werden aengenomen, omme Stemme in de Vergaderinge ser selver te konnen hebben, dan die voor sijn eygen op het selve Quohier sal participeren 2800 Guldens Capitale Actien, als deselve tot 30 ten hondert de Obligatien en tot 15 ten hondert de oude Actien sullen gereduceert zijn, genomen over 9350 guldens Capitael aen Obligatien, of 18700 Guldens oude Actien respective.

#6741108,1 Sedert voorledene Donderdagh is in den Hage gemist een Jong-man van 29 Jaren, zijnde stom en doof, en niet wijs, van matelijcke langte, karstanje-bruyn Hair, wat gekrult, scheutigh van Aengesicht, aen hebbende een bruyn Laeckens Kleet met vergulde Knoopen, een bruyne Barkane Mantel met Bay gevoert, een Dasje zonder Kant, en een swarten Hoet, die ter zyden opgedaen is, op zijn Hooft, syn Nagel is in sijn groote Teen gegroeyt, daer somwyl groote pijn aen heeft. Iemant dese Persoon voorkomende, gelieft die aen te houden, en te bestellen in den Hage, ten Huyse van Juffr. Kraywinckel tegen over de Mol-straet; en, also geen Geldt by hem heeft, versoeckt de Moeder, dat men hem een Stuck Broot geeft, waer voor, nevens het andere, danckbare erkentenis wil doen.

#6741108,2 Dingsdagh, den 6 deser, is tot Rotterdam een Valeys met een Slot gemist, waer in waren: Een stuckje blaeuw Stof: 7 Elle Zijde-Stof van diversse Couleuren: 7 Elle Zijde-Stof , van Gout en Silver-Laken: 3 Packjes met fijn Lywaet: eenige Paer Vrouwe Schoenen en Muylen, kostelijck geborduurt: een Packje met diversche fijne witte Kant: een Packje met Goude, Silvere en Zijde-kanten, en noch andere Kleynigheden, van schoon Lijwaet en Papieren van importantie. Die het selve voorkomt, gelieft het aen te houden, en addresseeren aen de Weduwe van Sr. Jan Bannings, by de Beurs, tot Amsterdam; tot Rotterdam by du Pré, in de Wagestraet, en in den Hage aen Gasper Brocades, op de Kalver-Marckt, sal 30 Gulden tot Vereeringe genieten.

#6741108,3 De Bewinthebberen van de West-Indische Compagnie, ter Camere van Amsterdam, zijnde gebleecken, dat verscheyde Persoonen, in handen hebbende Obligatien van verstreckte Penningen a deposito, houdende ten laste van de voorsz. Compagnie, tot noch toe in gebreecke zijn gebleven deselve Obligatien naer behooren aen te geven, niet-tegenstaende de Notificaite, door de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgermeesteren ende Regeerders deser Stede Amsterdam dien aengaende op den 4 des voorledene Maents October gedaen publiceeren, doen een iegelijck, die het selve eenigsints soude mogen aengaen, by desen nochmaels bekent maecken ende waerschouwen, dat sy, ingevolge van de Authorisatie, aen hun by het eerste Articul van het nieuwe Octroy verleent, dagelijckx sullen vaceren op het West-Indisch Huys aldaer, des Na-middags van drie tot ses uren, ende sulckx tot den laetsten Dagh deser loopende Maent November incluys, ende niet langer, om de voorsz. ende noch resterende Obligatien te examineren ende over te nemen, mitsgaders derselver Houders voor het beloop op de Boecken van de nieuwe Compagnie te doen crediteren, ende daer van Actens ter handt te stellen, als mede van het bedragen van de daer op verschenen Interessen, houdende nieuwe Intrest van vier ten hondert in 't Jaer: Alles in Conformité ende op Poene tegens de nalatige, als in het boven-gemelte Octroy breeder staet ge-expresseert. Actum in Amsterdam ter Vergaderinge van de Bewinthebberen als boven den 5 November 1674.

#6741110,1 Op Dingsdagh, den 13 November, sullen ten Huyse van Hieronimus Sweerts, Boeckverkooper, op den Dam, in den Wackeren Hont, verkocht werden alderley rare en ongemeene Boecken, in diversche Faculteyten en Spraecken: waer van de Catalogen te bekomen zijn by Hieronimus Sweers en Pieter van den Berge, op de Wester-marct.

#6741110,2 Een yder werdt bekent gemaeckt, dat ingevolge van de Authorisatie van de Bewinthebberen van de oude West-Indische Compagnie, bij het eerste Articul van 't nieuwe Octroy verleent, de Gecommitteerde Bewinthebberen wegens deselve oude West Indisse Compagnie uyt de respective leden van Dordrecht, Delft en Rotterdam, alle Weecken sullen vaceren tot Rotterdam op het West-Indische Huys ter Kamere van de Mase des Dingsdags, Woensdaegs, ende Donderdaegs, 's morgens van negen tot elf uren, en des namiddags van drie tot vijf uren, en dat tot den eersten December deses Jaers sestien hondert vier en tseventig, om alle de Obligatien van de drie Leden van Dordrecht, Delft en Rotterdam, te examineeren ende over te nemen, en derselver Houders voor het beloop tegens 30 ten hondert op yders Boecken van dese nieuwe Compagnie te doen crediteren, mitsgaders noch ter hant te stellen Actens van het bedragen van de daer op verschenen Intresten van vier ten hondert in 't Jaer, alwaer een yder, Obligatien hebbende, sig sal konnen vervoegen, om soo in de nieuwe Compagnie te werden ingelijft, gelijck mede alle oude Actien van de voorgaende West-Indisse Compagnie aldaer te gelijck sullen werden gereduceert op 15 ten hondert, in conformité van het 13 Articul van dese nieuwen Octroye, en soo sal niemant tot Hooft-participant in de respective drie Leden van de Camer van de Mase werden aengenomen, omme Stemme in de Vergaderinge ser selver te konnen hebben, dan die voor sijn eygen op het selve Quohier sal participeren 2800 Guldens Capitale Actien, als deselve tot 30 ten hondert de Obligatien en tot 15 ten hondert de oude Actien sullen gereduceert zijn, genomen over 9350 guldens Capitael aen Obligatien, of 18700 Guldens oude Actien respective.

#6741113,1 Op Donderdagh den 15 November 1674. sullen tot Amsterdam verkocht werden de Boecken van Pieter de la Tombe, bestaende in alderhande Faculteyten en Talen, ten Huyse van Isaac de la Tombe, Boeckverkoper op de Vygen-dam, in de Fransse Bybel, alwaer de Catalogus te bekomen is.

#6741113,2 De Bewinthebberen van de West-Indische Compagnie, ter Camere van Amsterdam, zijnde gebleecken, dat verscheyde Persoonen, in handen hebbende Obligatien van verstreckte Penningen a deposito, houdende ten laste van de voorsz. Compagnie, tot noch toe in gebreecke zijn gebleven deselve Obligatien naer behooren aen te geven, niet-tegenstaende de Notificaite, door de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgermeesteren ende Regeerders deser Stede Amsterdam dien aengaende op den 4 des voorledene Maents October gedaen publiceeren, doen een iegelijck, die het selve eenigsints soude mogen aengaen, by desen nochmaels bekent maecken ende waerschouwen, dat sy, ingevolge van de Authorisatie, aen hun by het eerste Articul van het nieuwe Octroy verleent, dagelijckx sullen vaceren op het West-Indisch Huys aldaer, des Na-middags van drie tot ses uren, ende sulckx tot den laetsten Dagh deser loopende Maent November incluys, ende niet langer, om de voorsz. ende noch resterende Obligatien te examineren ende over te nemen, mitsgaders derselver Houders voor het beloop op de Boecken van de nieuwe Compagnie te doen crediteren, ende daer van Actens ter handt te stellen, als mede van het bedragen van de daer op verschenen Interessen, houdende nieuwe Intrest van vier ten hondert in 't Jaer: Alles in Conformité ende op Poene tegens de nalatige, als in het boven-gemelte Octroy breeder staet ge-expresseert. Actum in Amsterdam ter Vergaderinge van de Bewinthebberen als boven den 5 November 1674.

#6741115,1 In 's Gravenhage, op de Groote Zael, sullen door Gerrard Amelingh, op den 26 November, Nieuwe-stijl, verkocht werden verscheyde voortreffelijcke Boecken, in verscheyde Faculteyten en Spraecken: waer van de Catalogen te bekomen zijn by Hendrick en Dirck Boom en A. Wolfgangh tot Amsterdam, by de Weduwe Laers tot Rotterdam, by Pieter Hackius tot Leyden, by Piettenburgh tot Delft, en by Abraham Casteleyn tot Haerlem.

#6741115,2 Daer zijn omtrent Mey 1674. vermist twee Stucken Schildery groot omtrent een El en een vierendeel, en een El breet; zijnde het eene een Battailje, daer een Trompetter, die groen geboort is, voor over van een root Paerdt valt, en daer een Blaeuwe-Rock met Prince Ruyter vecht; het andere is, daer Soldaten drincken aen een Tent, daer een Vrouwken danst met een Soldaet, beyde gemaeckt van Jan van Huchtenburgh, aen wien gedachte Schideryen, van die deselve voorkomt, konnen geaddresseert werden, tot Amsterdam, op de Prince-gracht, by het Scherm School, of tot Leyden, by den Waeg-meester van Leyden, sal een goede Vereeringe genieten.

#6741117,1 Op Maendag den 3 December, Nieuwe-stijl, sullen ten Huyse van de Weduwe van Arnoud Leers, verkocht werden de naergelaten gebonden Boecken van haer Man zal: ende op Donderdag daer aen volgende, zijnde den sesden, de ongebonden Boecken, bestaende in Theologise, Juristen, Medicynen, Historische en Miscellanische, in alderhande Talen: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Rotterdam by de Weduwe voornoemt, tot Amsterdam by J. van Waesbergen en J. van Someren, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Leyden by F.L. de Haro, in den Haeg by Arnoud Leers, tot Arnoud Leers, tot Delft by G. de Jager, tot Dordrecht by de Goris, tot Middelburg by W. Goeree, tot Antwerpen by H. Verdussen, tot Brussel by Franc Foppens, tot Groeningen by D. Lens, tot Leeuwaerden by H. Nauta, tot Uytrecht by J. Ribbius, en by verscheyde Boeckverkopers in andere Steden meer.

#6741117,2 Werdt bekent gemaeckt, dat tot Middelburgh, in Zeelandt, is komen woonen Jan Hasenbergh, Meester Gout Leer-maker, en aldaer heeft opgericht een schoon en seer bequaem Gout Leer-Huys, in welck tegenwoordigh gemaeckt werden soo schoone en curieuse Goude en Silvere Leeren van de aldernieuste Mode ende beste Inventien, als oyt in Hollandt of Zeelandt gesien zijn, presenterende sijn dienst aen yder een, die daer gadinge in mochte hebben, te accommoderen tot seer civile Prijsen: Die daer van bedient begeeren te zijn, konnen haer addresseren aen dito Hasenbergh, woonende tot Middelburgh, over 's Lands Arcenael; en tot Amsterdam by Elias Sandra, op d'oude Wael over 't Nieu Eylandt, tusschen de Bantemmer-straet en 't Camper-Hooft, daer den Otter in de Gevel staet, alwaer de Gegadingde mede haer contentement konnen vinden.

#6741120,1 Op den 9 November 's nachts is tot Alphen, ten Huyse van Grietje Pieters van Swieten, Wed. van Sr. Jan van Rijn, gestolen 't naervolgende Goet: 5 root Scharlakense Rocken: een blaeuw Lakense Rock: een root Saye Rock: 4 swarte Syde Rocken: twee gecouleurde Syde Rocken: een coleurde Turxe Rock: een swarte Heere Saye Waght: 2 swarte Syde onderste van Tabberts: een root Scharlakense Borstrock: een coleurde Mans Mantel met armosijne Opslagen: 2 root en swart coleurde Turxe Jacken: een swarte Turxe Mantel: een Kaffa Mantel met Oogjes: 2 swarte Huycken: een swarte Lakense Vrouwe Rock: een swarte Felpe Kaper met een Gout Haeckje en Oogje: eenige paeren Slaep-lakens van 7 Ellen, genombert, als No. 1.2.3. ende een van 4. voorts 5.6. en 7. met 5 ongenombert, ende gelettert J.D.G.P. mitsgaders eenige Roosjens-Servette, geteeckent met J.D.G.P. ende ander Linnen- en Wolle-goet, getekent met J. en P. ende G.B. Ymant 't selve Goet voortkomende, gelieve het aen te houden, en t'aderesseren tot Leyden aen Pieter vander Kodde, tot Alphen by Dirck Roosenboom, Schout aldaer, en tot Schoonhoven by den Heer Sebijn Ooms, sal een goede Vereeringe genieten.

#6741120,2 De Regeerders van Schorel maecken een ygelijck by desen bekent, dat tot Schorel in de St. Catryne-marckt aenstaende geen vrye Marcktdag sal werden gehouden, voor Maendag den 26 November 1674. en dat op Sondagh te voren niemant op 't Marckt-velt eenige Koeyen, Paerden, Schapen, of ander Vee, te koop sullen mogen presenteren, op de hoogste Boete; ende en sullen met hare Beesten niet mogen afdryven voor Dingsdag den 27 November 1674. op de Boete daer toe gestatueert, volgens de Previlegie daer van zijnde.

#6741120,3 Den 10 December 1674. sal tot Leyden, ten Huyse van Arnoud Doude, verkocht werden een uytsteeckende Bibliotheeck, bestaende in allerhande Faculteyten, speciael in de Medicijne, en oock seer rare Engelsse Boecken: waer van de Catalogus sal te bekomen zijn tot Amsterdam by Joh. van Someren en Steven Swart, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Rotterd. by de Weduwe van Laers en Gerard vander Vluyn, tot Gouda by Dievoort, tot Uytrecht by Ribbius, in 's Gravenhage by Joh. Steucker, tot Dordrecht by Goris, tot Middelburgh by J. Noenaert, tot Groeningen by I. Takes, &c.

#6741122,1 Daer is verlooren een Obligatie op 't gemeene Landt, ten Comptoire binnen Dordrecht, op de Naem van Adriaentje Leenerts, Capitael 600 Gulden, in dato den 17 Augusti 1637. Folio 192 verso, den 28 Augusti 1674. is daer op betaelt den Intrest tot den 27 Augusti 1674. Die deselve Obligatie gevonden heeft, gelieft die te behandigen aen Hugo van Dijck, Notaris tot Dordrecht, sal daer voor een goede Vereeringe hebben.

#6741124,1 Tot Leyden, by Arnoud Doude, Boeckverkoper naest d'Academie, sal op den 4 December, Nieuwe-stijl, verkocht werden de uytstekende Bibliotheeck van d'Heer Perisonius zal., in sijn leven Professor Theologie, welcke voornoemde Bibliotheeck bestaet in uytstekende Boecken, soo Theologise, als oock Miscelanea: waer van de Catalogue zijn te bekomen tot Amsterd. by van Someren, tot Rotterd. by Leers, tot Goude by [...] tot Utrecht by Ribbius, in den Haeg by Leers, &c.

#6741127,1 Op Maendag den 3 December, Nieuwe-stijl, sullen ten Huyse van de Weduwe van Arnoud Leers, verkocht werden de naergelaten gebonden Boecken van haer Man zal: ende op Donderdag daer aen volgende, zijnde den sesden, de ongebonden Boecken, bestaende in Theologise, Juristen, Medicynen, Historische en Miscellanische, in alderhande Talen: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Rotterdam by de Weduwe voornoemt, tot Amsterdam by J. van Waesbergen en J. van Someren, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Leyden by F.L. de Haro, in den Haeg by Arnoud Leers, tot Delft by G. de Jager, tot Dordrecht by de Goris, tot Middelburg by W. Goeree, tot Antwerpen by H. Verdussen, tot Brussel by Franc Foppens, tot Groeningen by D. Lens, tot Leeuwaerden by H. Nauta, tot Uytrecht by J. Ribbius, &c. En sal de verkopinge volgens de Catalogus geschieden.

#6741127,2 Tot Amsterdam sullen op Maendagh den 3 December, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers, verkocht werden een Partye rare gebonden Boecken, in veelderhande Faculteyten en Talen, bysonder Juristen, gelijck breder by de Catalogus te sien is, die by verscheyde Boeckverkopers te bekomen is.

#6741127,3 Tusschen den 23 en 24 November is tot Amsterdam op de St. Anthonis-Marckt, op de hoeck van de Bloet-straet, gestolen over de 800 gulden aen Koussen en Hant-schoenen, van alderley soort, geverft, en ongeverft. Soo yemant dese Dieven of Koussen voor komt, gelieve sulcx bekent te maecken op de Nieuwe-Marckt, als boven, in 's Hartogen-bosch, sal eerlijck beloont werden.

#6741127,4 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Amsterdam notificeren by desen voor de laetste mael, dat alle die geene, dewelcke eenige Recepissen zijn hebbende, bedragende minder dan twee hondert Guldens, van de vier Capitale Leeningen van den Jare 1672. binnen deser Stede betaelt, en die genegen zijn daer voor Obligatien ten laste van het gemeene Landts Comptoir alhier te hebben, deselve hare Recepissen sullen hebben met malkanderen te voegen, of andersints by koop of verkoop tot soo verre te vergrooten, dat deselve by een gevoegt zijnde, de Somme van twee hondert Guldens of daer boven komen te bedragen, ende sigh als dan daer mede binnen de tijdt van 8 Dagen te vervoegen ten Comptoire van Mr. Joan Uyttenbogaert, Ontfanger van des gemeene Landts middelen alhier, op dat aldaer de respective Obligatien t'haren behoeve gereet gemaeckt werden. En sullen die genegen zijn hare Recepissen te verkoopen, daer voor ten Comptoire voorsz. 80 ten hondert konnen ontfangen.

#6741129,1 Tot Uytrecht is tusschen Sondagh en Maendagh nacht den 19 November, Nieuwe-stijl, gestolen een Boot met 45 Diamanten, in 't midden een Feset-steen, en rontom vierkante Dick-Steenen en eenige Hartjes, achter blaeuw geamalieert, en omtrent het gat, daer de Naelt in geschroeft werdt, geclateert, waerdig omtrent 800 Gulden: Die deselve voor komt, gelieftse aen te houden en t'addresseren aen David van Loy, naest de Plompen Toorn, tot Uytrecht, sal een goede Vereeringe genieten.

#6741129,2 Op den 30 November, nieuwe stijl, zijnde Vrydag, sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Hackius, by publijcke Auctie verkocht werden, verscheyde treffelijcke en rare Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Wolfgangh, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Rotterdam by de Weduwe Leers, in 's Gravenhage by Ameling, t'Utrecht by Ribbius.

#6741204,1 Op den 6 December 1674. Nieuwe stijl, sal tot Leyden, ten Huyse van Pieter van den Meersche, verkocht werden een seer schoone Bibliotheeck, bestaende in Theologisse, Medici en Miscellanei sorteringen, naergelaten by wijlen D. Gerardes Heemskerck, Med. Doct. waer van de Catalogus te bekomen is t'Amsterdam by Jan Rieuwertsz. Haerlem by J.G. Geldorp, Rotterdam by J. Borstius, in den Haegh by J. Tongerloo, Delft by A. Bon, Hoorn by S. Hartevelt, ende op meer Plaetsen.

#6741204,2 Tot Leyden, by Felix Lopez, Boeckvekope over d'Academie, sullen op den 17 December 1674 verkocht werden veel schoone, soo gebonden als ongebonden, Boecken, in verscheyde Faculteyten; waer van de Catalogi te bekomen sullen zijn tot Amsterdam by J.J. van Waesbergen, tot Rotterdam by de Weduwe Leers, in 's Gravenhage by T. Duurcant, tot Utrecht by Ribbius en van Zijl, tot Haerlem by A. Casteleyn, en in verscheyde andere Steden meer.

#6741204,3 Den 10 December 1674. sal tot Leyden, ten Huyse van Arnoud Doude, verkocht werden een uytsteeckende Bibliotheeck, bestaende in allerhande Faculteyten, speciael in de Medicijne, en oock seer rare Engelsse Boecken: waer van de Catalogus sal te bekomen zijn tot Amsterdam by Joh. van Someren en Steven Swart, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Rotterd. by de Weduwe van Laers en Gerard vander Vluyn, tot Gouda by Dievoort, tot Uytrecht by Ribbius, in 's Gravenhage by Joh. Steucker, tot Dordrecht by Goris, tot Middelburgh by J. Noenaert, tot Groeningen by I. Takes, &c.

#6741206,1 Schout ende Gerechten der vrye Heerlickheyt van Warmont waerschouwen alle ende een yegelijcken, die eenige Recipissen, gehorende onder de Jurisdictie van de voorsz. Heerlickheyt, hebben, dat sy aen den Secretaris aldaer, by henlieden daer toe gecommitteert, binnen den tijdt van 14 dagen, deselve sullen hebben bekent te maecken en aen te geven, als mede daer van te betalen den 200ste ende 100ste Penning, op poene, dat die geene, die gebreecke mochte blijven de bekentmakinge ende betalinge invoegen voorsz. te doen, versteecken sullen zijn van soodanigh Recht, als syluyden daer uyt souden konnen bekomen; waer na hem een yder, die 't aengaet, kan reguleren.

#6741208,1 t'Amsterdam, by Daniel vanden Dalen, in de Hasselaer-steegh, werden uytgegeven verscheyde Historien, 't geen in dese driejarigen Oorlog is gepasseert, tot de Vrede met Engelandt toe, werden genaemt de Oorlog Treur-Troost-Triumph-en Vrede-Basuyn, door S. Omius, Predicant op Purmer-landt In 4.

#6741208,2 Op den 6 deser is in 's Gravenhage, ten Huyse van seecker voornaem Heer, gestoolen 't geene volght: Een Silvere Kandelaer, met een vierkante Pijp: Een Silvere Lampet-Kan: 2 Silvere Poeyer-doosen, groot: Een kleyn Silvere Doosje: Een Silvere Kleer-Borstel, met wit Hair: Een Silvere Gedreven Fruyt-Schottel, alles geteeckent met 2 samen-gevoegde Wapenen Man en Vrouw, het Mans Wapen over een komend met dat van Utrecht, en het Vrouwen is alleen een dwersse Balck of Baer, met kleyne Streepjes, wesende soo samen onder een verheven Kroon, en van onderen omvangen met twee opgaende Palm Tacken: Die dit weet aen te brengen, addresseere sigh ten Huyse van den Agent de la Haye, by de Klooster-Kerck, sal een Vereeringe van 5 Silvere Ducatons hebben.

#6741211,1 De Weduwe van Arnout Laers, Boeckverkoopster tot Rotterdam, is van meeninge, door het tegenwoordige vriesend' We'er, de Verkoopinge van de Boecken, door haer Man zalig. nagelaten, tot beter bequaemheyt uyt te stellen, ende sal het selve alsdan aen de Liefhebbers door de Courant bekent maecken: Indien ondertusschen iemant genegen ware, eenige derselver Boecken uyt de hant te koopen, sal die tot een civile Prijs by haer konnem bekomen.

#6741211,2 Op Sondag den 9 December is op 't Haerlemmer-Meer verlooren een oude Snebbe schuyt met omtrent 200 ponden Comijne-Kaes: die deselve vint, gelieve sich t'addresseren aen Gerrit Danielsz., Seylemaecker by d'Amsterdamse Water-poort tot Haerlem, of tot Leymuyden aen Daniel Jorisz. Kaeskoper, of op de Oude-Wateringe aen Jeremias Bronswijck, sal een goede Vereeringe genieten.

#6741211,3 In 's Gravenhage, by Johannes Tongerloo, is gedruckt en werdt uytgegeven: Dageljcks Gebede-boeck, bequaem om in alle gelegetheden by yder een gebruyckt te werden, in de Hoogduytse Tale beschreven door Theophilim Neuberger, Dienaer des Goddelijcken Woordts, &c. tot Cassel. Den derden Druck verbetert ende vermeerdert. In 12.

#6741213,1 Op Vrydagh den 14 December 1674.sal tot Haerlem, in de Warmoes straet, in 't Hof van Hollandt, verkocht werden een groote Syde-Stoffe Druckery, hebbende 4 schoone Perssen, 19 schoone gesneden Platen, een dobbelde ongesneden, Loode Loog-backen en ander Gereetschap; 't welck te vooren gesien kan werden ten Huyse van Isaac Lievens, in de Wol-straet, in 't Vergulde Riet.

#6741215,1 De Bewinthebberen van de West-Indische Compagnie ter Kamer van de Mase, zijnde gebleecken, dat verscheyde Persoonen, in handen hebbende Obligatien van verstreckte Penningen à Deposito, houdende ten laste van de voorsz. Compagnie, tot noch toe in gebreecke zijn gebleven, de selve Obligatien naer behooren aen te geven, niet-tegenstaende de Notificatie, dien aengaende des voorleden Maents November doen affigeren, doen een yegelijck, die het selve eenigsints soude mogen aengaen, by desen nochmaels bekent maecken ende waerschouwen, dat sy, ingevolge van de Authorisatie aen hun by het eerste Articul van het Nieuwe Octroy verleent, eens ter Weecke, des Maendags, sullen vaceeren op het West-Indisch Huys binnen Rotterdam, des voormiddags van negen tot elf uren, ende sulcks tot den laetsten Maendag deser loopende Maent December incluys, ende niet langer, om de voorsz, ende noch resterende Obligatien te examineren, ende over te nemen, mitsgaders der selver houders voor het beloop, op de Boecken van de Nieuwe Compagnie te doen crediteren, ende daer van Actens ter hant te stellen, als mede van het bedragen van de daer op verschenen Interessen, houdende nieuwen Intrest van vier ten hondert in 't Jaer. Alles in conformite ende op poende tegens de nalatige, als in het Octroy breeder ge-expresseert.

#6741218,1 By Hendrick en Dirck, Boeckverkopers tot Amsterdam, wert gedruckt, en sal in weynigh dagen uytgegeven werden, 't Verwerde Europa, ofte Polityke en Historische Aenwysinge der ware Fundamenten en Oorsaken van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voornamentlijck in en omtrent de Vereenigde Nederlanden sedert den Jare 1664, doen specialijck binnen de Jaren 1672, 1673 en 1674 voorgevallen en gecauseert door de gepretendeerde Universale Monarchie der Franschen: verdeelt in 3 Deelen, daer van het eerste verhandelt het Interest van Staet soo in 't algemeen, als in 't bysonder van Yder Potentaat in Europa: het tweede, der Franschen Ambitieuse Desseynen, Sinister-Polityke Maximen, vreemde Intrigues en Kuyperyen aen alle Hoven van de Christen Wereld, haren Staet, Voordeelen, Rijckdom, Proceduren tegens de Spaense en Vereenigde Nederlanden sedert den Jare 1664 tot 1672 toe, en de Oorlogs preparatien van haer en hare Geallieerde; als mede de Constitutie, Alliantien en Preparatien ten Oorlog van de voorn. Vereenigde Nederlanden: het derde een curieuse en pertinente Historie van alle Oorlogs-actien tusschen de Fransche, Engelsche, Nederlanders en hare respective Geallieerdens, tusschende Turcken en Polen, en tusschen de Savoyaerts en Genueesen voorgevallen, door Mr. Petrus Valckenier, Advocaat. In 4.

#6741220,1 Voorleden Donderdagh, den 13 December 1674. is in den Hage gestolen een bonte Trijpe Reys-sack met groote Quasten, in welcke was een nieuwe groote vierkante Doos, vol valsse Silvere en Goude Kanten, met gecouleurde Bloemen daer in gewerckt: item een vierkante Doos van Papier, met een Party witte kanten, daer onder een Tour Point de Venise, en een Party swarte Kanten, daer onder eenige Engelsse Touren: item 2 vierkante Stucken fijn Camerickx-doeck, aen de kanten wat vuyl geworden, in graeuw en blaeuw Papier gepackt: item een langwerpige Doos met valsse Paerlen en Pendanten, daer onder eenige in Silver ingeset: item een Rol met breet Swartboortsel, om Hoeden te krielen. Yemant deselve Goederen, of eenige van die, voorkomende, gelieve die t'addresseren aen Barthout Regenboogh, woonende in de seven Kercken van Romen, op het Spuy, in den Haegh, alwaer 't Goedt uyt den Huys is gestoolen.

#6741220,2 Daer is seecker konstigh Musijck-werck uytgegaen, genaemt Cantiones Sacrae, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tam vocum quam Instrumentorum, Carolo Hacquart, t'Amsterdam by Paulus Matthijsz. gedruckt, alwaer sy te bekomen zijn, en by Joachim a Merelen, tot Haerlem by Abraham Castleyn, tot Leyden by Pieter Hackius, in 's Gravenhage by Arnout Laers, en tot Rotterdam by Waesberge.

#6741222,1 N.B. De aenstaende Dinsdaegse Courant sal, om de Feestdagen, in de plaets van op Dingsdag, op Maendag, en also daegs te vooren, uytgegeven werden.

#6741222,2 Den Commissaris Hoogencamp van de Leger-wagens doet alle respective Regenten bekent maecken, dat sy allen sullen komen binnen Alckmaer, omme te vertoonen alle de Pasporten van de Voerluyden, dewelcke hebben gedient in 't Leger van Sijn Hoogheyt, ende dat op poene van versteck: den voornoemde Commissaris sal sitten ten Huyse van Jan de Vos, in 't Huys van Gemack, ten voorsz. Stede; ende den anderen dag ten Huyse van Gerrit Barentsz. Bylevelt, in de Granaet-Appel: sal beginnen te sitten van den 27 tot den 28 en 29 December 1674, alwaer hy alle de respective Regenten sal verwachten.

#6741222,3 Alsoo in conformiteyt van het Octroy, by de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael deser Vereenigde Nederlanden, aen de op nieuwe geërigeerde West-Indische Compagnie verleent, van nu voortaen geene Penningen op Bodemerye, nochte op Intrest, genegotieert sullen mogen werden; ende dat oversulcx een nieuwe Bylage gerequireert wert, omme alle de profijten ende voordeelen der opgemelte Compagnie, in den schoot van desselfs Participanten te doen nederdalen; soo werden alle deselve Participanten, soo uyt hoofde van Oude Actien, als Obligatien, van wegens de Gecommitteerde Bewinthebberen uyt de respective Cameren, ter Vergaderinge van de Thienen, by desen gewaerschouwt, dat sy voor den laetsten deser loopende Maent December, ende sulcx voor de expiratie deses loopenden Jaers 1674. sullen hebben te verklaren, of, ende voor hoe veel, sy van intentie zijn in de voorsz. Compagnie te participeren; tot het aen nemen van welcke Verklaringe, ende omme de Penningen, dewelcke vervolgens sullen werden gefourneert, te ontfangen, Bewinthebberen, yder in den haren, dagelijcx sullen vaceren, des morgens van 9 tot 11 uren, ende des naermiddags van 3 tot 5 uren: werdende een yegelijck daer benevens geadverteert, dat die binnen den voorsz. tijdt, de geheele Bylage van 4 ende 8 per Cento, wegens Actien, ende Obligatien respective, komen te doen, daer voren sullen genieten voor rabat 8 ten hondert: ende dat, die het eerste Termijn alleen, binnen den voorsz. tijdt, ende sulcx voor den eersten January 1675. opbrengen, deswegen sullen profiteren twee ten hondert; ende voorts een ten hondert van den resterende Termynen, die sy, voor yder Verval-dagh, sullen komen te fourneren: wel-verstaende, dat, die twee, drie ofte meer Termynen te gelijck voor de respective Verval-dagen voldoen, (het eeste Termyn voor twee gereeckent) daer voor soo veel ten hondert sullen genieten, als sy Termijnen, met den anderen geconjungeert, ende te samen gevoegt, sullen komen te betalen; doch by aldien het yemant door afgelegentheyt van Plaetse, ofte anders, ongelegen mochte zijn, de voorsz. Verklaringe ende Bylage, ten Camere, ende op het Quohier, alwaer hy bekent is, staende, te doen, soo sal het hem vry staen sulcx te doen in handen van de Bewinthebberen der naest aengelegenen Camer, ende alwaer het selve gevoeglijckst sal konnen geschieden, by wien de ingeleyde Penningen alsdan overgebracht sullen werden ter Camere daer den selven is participerende.

#6741224,1 Tot Rotterdam, by Isaac Neranus, Boeckverkooper, op 't Steyger, werdt uytgegeven: Joannis Bredenburgi Enervatio Tractatus Theologico Politici; una cum Demonstratione, Geometrico ordine dispositam naturam non esse Deum: cujus Effati contrarie praedictum Tractatus unice innititur.

#6741224,2 Alsoo in conformiteyt van het Octroy, by de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael deser Vereenigde Nederlanden, aen de op nieuwe geërigeerde West-Indische Compagnie verleent, van nu voortaen geene Penningen op Bodemerye, nochte op Intrest, genegotieert sullen mogen werden; ende dat oversulcx een nieuwe Bylage gerequireert wert, omme alle de profijten ende voordeelen der opgemelte Compagnie, in den schoot van desselfs Participanten te doen nederdalen; soo werden alle deselve Participanten, soo uyt hoofde van Oude Actien, als Obligatien, van wegens de Gecommitteerde Bewinthebberen uyt de respective Cameren, ter Vergaderinge van de Thienen, by desen gewaerschouwt, dat sy voor den laetsten deser loopende Maent December, ende sulcx voor de expiratie deses loopenden Jaers 1674. sullen hebben te verklaren, of, ende voor hoe veel, sy van intentie zijn in de voorsz. Compagnie te participeren; tot het aen nemen van welcke Verklaringe, ende omme de Penningen, dewelcke vervolgens sullen werden gefourneert, te ontfangen, Bewinthebberen, yder in den haren, dagelijcx sullen vaceren, des morgens van 9 tot 11 uren, ende des naermiddags van 3 tot 5 uren: werdende een yegelijck daer benevens geadverteert, dat die binnen den voorsz. tijdt, de geheele Bylage van 4 ende 8 per Cento, wegens Actien, ende Obligatien respective, komen te doen, daer voren sullen genieten voor rabat 8 ten hondert: ende dat, die het eerste Termijn alleen, binnen den voorsz. tijdt, ende sulcx voor den eersten January 1675. opbrengen, deswegen sullen profiteren twee ten hondert; ende voorts een ten hondert van den resterende Termynen, die sy, voor yder Verval-dagh, sullen komen te fourneren: wel-verstaende, dat, die twee, drie ofte meer Termynen te gelijck voor de respective Verval-dagen voldoen, (het eeste Termyn voor twee gereeckent) daer voor soo veel ten hondert sullen genieten, als sy Termijnen, met den anderen geconjungeert, ende te samen gevoegt, sullen komen te betalen; doch by aldien het yemant door afgelegentheyt van Plaetse, ofte anders, ongelegen mochte zijn, de voorsz. Verklaringe ende Bylage, ten Camere, ende op het Quohier, alwaer hy bekent is, staende, te doen, soo sal het hem vry staen sulcx te doen in handen van de Bewinthebberen der naest aengelegenen Camer, ende alwaer het selve gevoeglijckst sal konnen geschieden, by wien de ingeleyde Penningen alsdan overgebracht sullen werden ter Camere daer den selven is participerende.

#6741227,1 Soo iemant een Bruyne Merry, Grijs voor sijn Hooft, de borst aen beyde de syden deur, met een Bruynoockerse Kar, met een ongeverwde As, en een Koper Slangetje om de rechter Boom, voor komt, gelieft die aen te houden, en te bestellen aen Cornelis Wassenaer, tot Haerlem buyten de Groote Hout-poort.

#6741227,2 Op den 17 December 1674. is in den Hage verlooren een Penson met 17 Diamanten, waer van de middelste is een Hart-Steen, d'omstaende 8 Tafel-Steenen en d'andere 8 Fachet-steenen daerder een van uyt is, met een Stale Naelt, die daer in schroeft. Yemant het selve in hande komende, gelieft het te bestellen aan Monsz. Wayfort, Flambeauw maecker, op 't Buyten-Hof, in den Rijn Grave, sal 25 Gulden genieten.

#6741229,1 Tot Amsterdam, by Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers, is gedruckt en wert uytgegeven, den Grooten Princelijken Almanach op 't Jaer 1675. naer den Nieuwen en Ouden Stijl, vertoonende, in seer kunstige Sinne-beelden, 't gepasseerde des voorleden Jaer. In Plano. Met Privilegie.