#6750101,1 Werdt een yder bekent gemaeckt, dat tot Utrecht door den Officier is aengehaelt en opgehouden, op den 30 November, Oude-stijl, vier Stucken gekleurt Turckx, waer van de Persoonen zijn ge-escappeert: Yemant deselve toe-behoorende, kan sigh laeten vinden tot Utrecht by den Officier, en segge het Teycken, soo sullen hem die gerestitueert werden.

#6750101,2 Werdt tot Amsterdam by Steven Swart gedruckt, en sal in January 1675. uytgegeven werden, het vijfde Deel van den Ontroerden Leeuw; behelsende het vervolg van den tegenwoordigen Oorlog van April 1674. tot het eynde van dit lopende Jaer.

#6750103,1 Den eersten January 1675. is tot Haerlem gestolen een Lakense Rouw-Tabbert en een Lakense Rock daer onder; een fijn nieu Bratte Jack, en een Bratte Rock met lichte Catoene Voeringh; een Bratte Schortekleet; een Syde Siarp; een Linde Labaertje en een nieuwe Kaper: Iemant het selve Goet voorkomende, ofte weet aen te wijsen, gelieve dat te addresseren aen Juffr. Agatha Weteringh, in de St. Jans-straet, tegens over de St. Jans Kerck, tot Haerlem, sal een goede Vereeringe genieten.

#6750103,2 Yemant voorkomende een witten Hengst, met Sael en Toom, wat geappelt, sijn rechter Oogh uyt, met een gebolde Staert, en een Dragt in de Borst, gelieve die aen te houden, en te bestellen tot Amsterdam, by de Haerlemmer-Poort, in 't Swarte Paert, sal een Vereeringe genieten.

#6750103,3 t'Amsterdam, by Jacob Lescailje, op den Middeldam, werden uytgegeven, Davids Psalmen, op de gewoonelijcke wijsen, op nieuw gerijmt door Johannes Six van Chandelier, getoetst aen 't oordeel van voortreffelijcke Godtsgeleerden: soo met als sonder Catechismus. In 12.

#6750103,4 Tot Rotterdam, by Hendricus Goddaeus, werdt uytgegeven: De Causa Dei contra Antisabbatarios Tractatus. Tomus primus, complecteus Libros tres priores, Authore Joanne Broun. In Quarto.

#6750103,5 Op Saterdagh den 5 Ianuary. 1675. sal tot Haerlem, in 't Hof van Hollandt, by publycke Veylinge te koop leggen een Neeringrijcke Steenkopery, met groote ruymte, staende hier op de Burghwal.

#6750108,1 Tot Utrecht, by Meinardus van Dreunen, werdt uytgegeven: Compendium Graecum Novi Testamentum, inhoudende, uyt 7959 Versen des gantschen Nieuwe Testaments, alleenlijck 1900 Versen, van de welcke alleen maer een kleyn gedeelte der selven genomen werdt, in de welcke alle de Woorden des Nieuwen Testaments met de Latijnsche Oversettinge gevonden werden: gedeelt in 36 Dagen, waer in men genoeghsaem het Nieuwe Testament leeren kan. In 12. Authore Johanne Leusden.

#6750108,2 Tusschen Donderdag en Vrydag 's nachts is uyt de Weyde vermist omtrent de Suyder-vaert, in de bedijckte Scherm-meer, seecker Vos Ruyn Ry-paertje, zijnde in 't aensien een Deventer Paert, hebbende een gebolde Staert, met een hangende Maen, sonder Top, een grimmelt Voor-hooft, zijnde op de Rugge iets van de Sael gedruckt, ende onlangs beslagen met Klootjes onder d'Achter-voeten: die 't selve voorkomt, gelieve't te bestellen in de Schermer, aen de Suyder-vaert, op de Hof-stede van Dr. Cornelis Westwoude, sal een goede Vereeringe genieten.

#6750108,3 De Bewinthebbers van de Generale Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Vergadering van de Thienen, in achtinge hebbende genomen, dat vermits de kortheyt des tijts, en de verre afgelegentheyt van eenige, de nieuwe Bylage binnen den tijdt in de voorgaende Notificatie gestelt, ende oversulckx voor d'expiratie des voorgaenden Jaers 1674. wegens het eerste Termijn niet heeft konnen geschieden, doen de Participanten van deselve Compagnie, soo uyt hoofde van oude Actien als Obligatien, by desen bekent maecken, dat sy goet gevonden hebben den selven tijdt, noopende 't eerste Termijn voorn., ende ten regarde der kortinge van 8 per Cento, te prolongeren tot den 15 deser lopende Maent January incluys, en verder niet: waer na een iegelijck, die het selve soude mogen aengaen, sig kan reguleren.

#6750110,1 Werdt by desen bekent gemaeckt, dat de Veer-schuyt van Alckmaer op Haerlem, en van Haerlem op Alckmaer, sal varen 's morgens ten tien uren by de Winter-Maenden, als December, January en February, en voorts weder op haer ordinaris tijdt.

#6750110,2 De Bewinthebbers van de Generale Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Vergadering van de Thienen, in achtinge hebbende genomen, dat vermits de kortheyt des tijts, en de verre afgelegentheyt van eenige, de nieuwe Bylage binnen den tijdt in de voorgaende Notificatie gestelt, ende oversulckx voor d'expiratie des voorgaenden Jaers 1674. wegens het eerste Termijn niet heeft konnen geschieden, doen de Participanten van deselve Compagnie, soo uyt hoofde van oude Actien als Obligatien, by desen bekent maecken, dat sy goet gevonden hebben den selven tijdt, noopende 't eerste Termijn voorn., ende ten regarde der kortinge van 8 per Cento, te prolongeren tot den 15 deser lopende Maent January incluys, en verder niet: waer na een iegelijck, die het selve soude mogen aengaen, sig kan reguleren.

#6750112,1 Tot Gorinchem, by Paulus Vinck, Boeckverkooper, is gedruckt en uytgegeven: der Griecken en Romeynen Krijghs-handel; ofte Beschrijvinge van de Grieckse en Roomse Landt-Militie, door Johan, Vry-heer van Passenrode, Heer van Ghussigny, Commandeur Militair over 't Guarnisoen van Gorinchem, Lt. Collonel van een Regiment, en Capiteyn over een Compagnie Voet-knechten. Doorgaens verciert met Kopere Platen, In Folio. Met Privilegie voor 15 Jaren.

#6750115,1 Een yder werdt hier mede van wegen de Heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt gewaerschout, niet te willen inkopen twee Ordonnantien, beyde vervallen den 31 December laetstleden, de eene ter Somme van seven hondert vier-en-veertigh Gulden seventien Stuyvers, ten behoeve van den Capiteyn Nicolaes Pater, ende de andere ter Somme van vijftien hondert vier Gulden elf Stuyvers, ten behoeve van den Capiteyn Jacob Cloeck, gedepecheert, noch daer op eenige Penningen te crediteren, alsoo de voorsz. Ordonnantien sinisterlijck uyt het Comptoir van des Gemeine Lands Finantien zijn gelicht, ende nootsaeckelijck daer inne gelevert sullen moeten werden, alvorens dat daer op eenige betalinge sal werden gedaen.

#6750115,2 Daer is een Obligatie gevonden van drie hondert Gulden, ten laste van yemant tot Leyden: die deselve verloren heeft, kan sich addresseren aen Michiel van Heyningen, Boeckverkoper in 's Gravenhage.

#6750119,1 Tot Leyden, by Adrianus Severinus, is gedruckt en werdt uytgegeven: Hermanni Wingendorpy Paraphrasis Historica in Prophetiam Danielis, item ejusdem conjecture in Apocalypsim Johannis. In 12.

#6750122,1 Seecker Silver-Smits Gesel, heel kleyn en tenger van Persoon, ront van Aengesicht, maer Pockdalig, bruyn van Hair, aen hebbende een bruyne Sargie Rock met bruyne Knoopen, en een Borkaensse Rock buyten aen, en sijn Spraeck vallende op het Vlaems of Brabants, heeft gestolen omtrent 360 Gulden aen Gout, zijnde een Staefje, en aen Silver omtrent 200 Gulden: die deselve weet aen te wijsen, sal genieten 10 Ducatons, en gelieve sigh t' addresseren tot Leyden aen Johannes vander Poel, tot Haerlem aen Cornelis Stam, tot Amsterdam aen Johannes Vaster, en tot Rotterdam aen Jeremias Sas, alle Silver-Smits.

#6750122,2 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders des Stadts Hoorn notificeren alle ende een yder, die eenige Recipissen van betaelde Capitale Leningen van den Jare 1672. onder haer zijn hebbende, 't zy van de Heeren Commissarissen binnen deselve Stadt, ofte van de Regenten der Dorpen daer onder sorteerende, ende die niet hebben laten registreren, dat deselve als noch binnen den tijdt van ses Weecken gemelte Recipissen sullen hebben te samen te voegen in eene Somme niet minder als twee hondert Caroli Guldens bedragend, ende also bekent te maecken ende te laten registreeren by de Heeren Commissarissen binnen de Stadt Hoorn, soo die by haer Ed. zijn gepasseert, ofte anders by de Regenten van de Dorpen, die deselve hebben verleden, omme metten eersten tegens Obligatien tot laste van den Lande verwisselt te konnen werden; ende werden die geene, die sulcks niet komen te doen, voor de laetste mael gewaerschouwt, dat hare Recipissen sullen werden begrepen in de respective generale Obligatien, ten behoeve van de voorsz. Stadt, ofte enigh Dorp daer onder sorterende, te passeren, sulcks sy als dan haer intressen sullen moeten soecken van die Heeren Regenten, die haer Recipissen hebben gepasseert.

#6750122,3 Tot Amsterdam, by Jacob van Meurs en Johannes van Someren, Boeckverkoopers, is gedruckt en wert uytgegeven: het Tonneel des Oorlogs, opgerecht in de Vereenighde Nederlanden, door de Wapenen van de Koningen van Vranckrijck en Engelandt, mitsgaders de Bisschoppen van Keulen en van Munster, tegen de Staten der Vereenighde Nederlanden en haere Geallieerde, en al 't geen meer aenmerckings waerdigh in geheel Europa is voorgevallen: beginnende met het Jaer 1669. daer de Historie van L: van Aitzema eyndigt, met het Jaer van 1674. incluys: Zijnde dit een complete, waerachtige en nauwkeurige Beschryvinge van alle de aenmerckelijckste saecken, die in dese soo schrickelijcke Oorlogen en Beroerten zijn voor-gevallen: uyt autentijcque Documenten, en seeckere Rapporten tsamen gestelt door Lambert van den Bosch. Verciert met omtrent 60 Konst-Platen, seer curieus uytgegeven. In groot Quarto.

#6750124,1 Op den 28 January 1675. sal in 's Gravenhage, op de Nieuwe Doelen, verkocht werden een extraordinaris schoone, wel-gelegen ende seer plaisante Hof-stede, genaemt Sichtenburgh, gelegen in Haegh-Ambacht, onder Loosduynen.

#6750126,1 Eva van Alphen, Weduwe van Johannes Elsevier, is van meyninge onder de Boeckverkopers te verkopen een goede quantiteyt Nederlandsche Bybels, in Folio, met Romeynsche Letters, so op Reael als Groot Mediaen Papier. De Verkoopinge sal geschieden ten Huyse van de Weduwe voornoemt, woonende in de Academie tot Leyden, op Saterdagh den 2 February, 1675. na de middag ten 4 uren.

#6750126,2 t'Amsterdam, by Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkoopers, is gedruckt en werdt tegenwoordigh uytgegeven: 't Verwerde Europa, ofte Politijke en Historische Beschryvinge der ware Fundamenten en Oorsaken van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voornamentlijck in en omtrent de Nederlanden zedert den jare 1664. gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franschen: beschreven door Mr. Petrus Valkenier, Advocaet. In quarto.

#6750126,3 T'Amsterdam, by Cornelisz Jansz. Swol, Boeckverkoper op den Dam, in Mercurius, is gedruckt en werdt uytgegeven: De Kerckelijcke Historie van Nederlandt, door Arnoldus Montanus, Predicant tot Schoonhoven. In 12. Item, Abrege des dernieres Guerres, par D.L.F. In 12.

#6750131,1 t'Amsterdam, by Marcus Doornick, op de Vygen-dam, is gedruckt, en sal eerstdaegs uytgegeven werden, HET TWEEDE DEEL, zijnde 't Vervolgh van het Ontroerde Nederlandt, door de Wapenen des Conings van Vranckrijck; dat is, een waerachtigh Verhael van den Fransen, Engelsen, Keulsen en Munstersen Oorlogh, tegens de Vereenigde Nederlanden, met de Binnenlandse Beroerten, waer in nauwkeurigh beschreven worden de Geschiedenissen in den selven voor gevallen, alles na de waerheyt, uyt verscheyde Memorien en Schriften. Noyt voor desen gedruckt. Met Kopere Printen verciert. In 4.

#6750202,1 t'Amsterdam, by Jacob Lescailje, werdt uytgegeven, Davids Psalmen, gerijmt door Joannes Six van Chandelier, van voortreffelijcke Godgeleerden getoetst, en goet gekeurt: soo met als sonder Catechismus. Zijn mede te bekomen tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#6750205,1 T'Amsterdam, by Baltus de Wild, op St. Anthonis Bree-straet, aen de Nieuwe Marckt, is gedruckt en werdt uytgegeven: Vijfde en laetste Deel van d'Astrea, van den Heer Honore d'Urfe, nu eerst uyt het Frans vertaelt door J.H. Glasemaker. Zijn mede te bekomen alle Deelen compleet.

#6750207,1 Op Donderdagh, den 14 February 1675. sullen ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers op de Cingel, verkocht werden verscheyde uytsteeckende Latijnsse, Fransse, Hoog-en Neder-duytse Boecken, bestaende in verscheyde Faculteyten en Talen, bysondere Historien, en Boecken met Figuren: als oock een Appendix van verscheyde Fransse Boecken.

#6750207,2 Men sal op Woensdagh, zijnde den 20 February, aen de meestbiedende verkoopen een groote quantiteyt van alderley soorten van Suycker-Vormen, tot Middelburgh, in den langen Delft, in 't Huys Henegouw.

#6750214,1 Daer is door een Bedelaerster op den 13 February 1675. gestolen twee Pandanten, yder met 16 Steenen, met een Ring daer een vierkante Tafel-steen in is, noch een dito met een platte lanckwerpige Steen: die deselve Goederen voorkomen, gelieve die aen te houden, en te behandingen aen de Gilde-Knecht van 't Silversmidts Gildt, tot Amsterdam, sal een vereeringe van 10 Ducatons genieten.

#6750219,1 Tot Amsterdam, by Cornelis Iansz. Swol, Boeckverkooper, op den Dam in Mercurius, is gedruckt en werdt tegenwoordigh uytgegeven: de Kerckelijcke Historie van Nederlant, door Arnoldus Montanus, Predicant tot Schoonhoven. In 12.

#6750223,1 Tot Leyden, by Johannes van der Brugge, wert uytgegeven t Bedenckingen van Timotheus Verinus, over den eersten Brief, geschreven van 't E. Classis van Zuydt-Bevelandt aen het E. Classis van Walcheren, &c. In 4. Item, Brief van Timotheus Verinus aen Philaletus Eliëser, tegen Barenzonius. In 4. Item, Voorloper op 't bericht der Coccejaensse en Cartesiaensse Nieuwigheden. In 8. Item, Tegen-bericht op het selve. In 8. Item, Naer-loper op het Nader-bericht. In 8.

#6750223,2 Tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers op de Cingel, sullen op Maendagh, den 25 February 1675. verkocht werden verscheyde treffelijcke Boecken, bestaende in verscheyde Faculteyten, naergelaten door Dr. Jacobus Syen, in sijn Leven Med. Doctor.

#6750223,3 t'Utrecht, ten Huyse van Lucas de Vries, Boeckverkoper onder de Laecken-snyders, by 't Stadhuys, sullen op den 15 February, ouden Stijl, zijnde Maendagh toekomende, en de volgende dagen, verkocht werden een groot getal gebondene en ongebondene Boecken, waer onder een goet deel seer raere, in allerley Faculteyten en Talen. De Catalogen zijn te bekomen tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Amsterdam by Johannes Janssonius van Waesbergen, tot Rotterdam by Hoogstraten en de Weduwe van Laers.

#6750226,1 Tot Dordrecht, by Symon onder de Linde, is gedruckt en uytgegeven: Nieuwejaers-wensch, en Onder-richt aen Kercken-raeden, door P. Hamers D.J.C. In Numans Dorp. ** Item, van den selfden Autheur, Ontwerp, &c. onder den Naem van Zacharias de Oude.

#6750228,1 De Heeren Burgermeesteren van Amsterdam consenteeren, dat alle vreemde Kramen op de drie Jaer-marckten binnen deselve Stadt weder mogen inkomen.

#6750228,2 Den 4 Maert 1675. sal binnen Delft, op de Greyn-Halle, tegens over de Oude Kerck aldaer, des Morgens de Klocke 10 uren, in het openbaer verkocht werden een goede partye Greynen, bestaende in 70 a 80 Stuckx, daer onder meest Oude, Swarte, dichte Schering, mitsgaders eenige gecouleurde.

#6750228,3 Op Maendagh den 22 February, ouden Stijl; 1675. sal tot Utrecht verkocht werden een schoone Bibliotheeck, naergelaten by den Heer en Mr. Abraham de Wijckerslooth, in sijn leven Raedt ordinaris in den Ed. Hove Provinciael van Utrecht, bestaende in seer treffelijcke Rechtsgeleerde en Miscellanisse Boecken; waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Utrecht by Rudolph van Zijl, t'Amsterdam by Leers en Duurcant, tot Rotterdam by de Wed. van Arnoud Leers, tot Arnhem by Johan Frederick Hagen, tot Nimwegen by R. Smetius, tot Zutphen by Willem van Hattem, &c.

#6750302,1 De Heeren Burgermeesteren van Amsterdam consenteeren, dat alle vreemde Kramen op de drie Jaer-marckten binnen deselve Stadt weder mogen inkomen.

#6750302,2 Op Maendagh den 22 February 1675, oude Stijl; sal tot Utrecht verkocht werden een schoone Bibliotheeck, naergelaten by den Heer en Mr. Abraham de Wijckersloot, in sijn leven Raedt ordinaris in den Ed. Hove Provinciael van Utrecht, bestaende in seer treffelijcke en welgeconditioneerde Rechtsgeleerde en Miscellanisse Boecken; waer van de Catalogus te bekomen is tot Utrecht by Rudolph van Zijl, t'Amsterdam by H. en D. Boom, tot Leyden by Johannes Verbessel in den Hage by Leers en Duurcant, tot Rotterdam by de Wed. van Arnoud Leers, tot Arnhem by Johan Frederick Hagen, tot Nimwegen by R. Smetius, tot Zutphen by Willem van Hattem, &c.

#6750302,3 Op den 11 February is in 's Gravenhage gestolen, uyt seker voornaem Huys: Een groen Laeckens Behangsel tot een Bedt, met Syde Franje, 18 Syde Quasten, en Armosijnen Hemel, op yder Gordijn drie dobbel gehangen hebbende: een groen Schoorsteen-kleet: een grove Gordijn, groen: 2 groene Gordijnen voor Vensters: een groen Kleetje over een Nacht-Koffer: 2 Doosjes van Amber: een Waeyer. Silverwerck: een Kamdoos: 2 kleyne Kandelaers, met een Snuyter en Backje: een groote Terpetijn steenen Kan, gebroocken, met een Silver Bant, 't Decksel en Oor daer af: een Tellioor: een kleyn Terpetijn steene Kanneken, sonder Decksel en Oor: een Chauffictien met een Casselet, alle geteeckent met een E en S, onder een Peerle Kroon: een kleyn Watlien van Fiel de Grain: een Doosje, met de Schildery van een Juffrouw op een Silvere Plaet, en op het Decksel 2 Wapens: 5 Silvere Lepels ongeteeckent. Lywaet: 4 fijne Slaep-Laeckens, van 3 Baenen, 3 van 2 Banen, 't Doeck 2 Ellen breet, geteeckent met een E en S, en een 6: ses van achtehalf Vierendeel Doeck: oock 2 met een E en S, en 12: 4 van 2 Ellen breet, soo dat daer 17 Laeckens wegh zijn: 27 heel fijne Damaste Servetten, op elcken Hoeck het dobbele Cijfer, een E en H, onder een Peerle Kroon daer in geweven: 33 heele fijne Servetten, geteeckent met een E en S, onder de Kroon als boven: 4 van de Engelsse Roos: 9 van de groote Ruyt, beyde met een E en S geteeckent: 5 nieuwe slechte Sloopen, geteeckent als boven 12: en met een kleyn Rantje: 3 met een out Werck en Kant: eenige fijne Sloopen met Kant, noch eenige oude Sloopen. Yemant hier van iets voorkomende, gelieve het aen te houden, en sigh daer mede t'addresseeren in den Hage, aen 't Huys van Monsz. de la Haye, naest de Klooster-Kerck, sal een redelijcke Vereeringe genieten.

#6750305,1 Schout ende Burgermeesters van Voorhout doen een yder by desen waerschouwen, dat soo wie eenige Actien tot Capitale Leeninge heeft wegens den Jare 1672, ende raeckende het Quohier van Voorhout, dat den selven gehouden sal zijn de Naem ende Somme daer van aen te geven voor den 15 Maert 1675, ten Huyse van Dirck Verhagen, Schout van de voorsz. Plaetse, woonende tot Leyden, of by gebreecke van dien, sullen gemelde Schout ende Burgermeesters haer Obligatie soodanig doen op maecken, als sy sullen te rade vinden.

#6750307,1 Den 21 February is in den Hage vermist een Gout Pijltje, in 't midden een Cornaline Hertjen, waer boven staet een Gout Kroontje met Diamantjes omset, en boven op het Pijltje een Amatist met Diamantjes omset: Soo het yemant te recht kan brengen, gelieft sich te addresseeren aen Monsz. Michiel Juwelier, woont in den Hage, in de Spuy-straet, in Augsburg, sal een Vereeringe genieten.

#6750309,1 Tot Amsterdam sal men op aenstaende Dingsdag, zijnde den 12 Maert, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers op de Cingel, by de Jan Roon-Poorts-Toorn, verkopen een Partye curieuse Boecken, bestaende in veelderhande Faculteyten en Talen, bysonder Juristen en Miscellanei, gelijck breder by het Catalogus te sien is.

#6750312,1 Tot Amsterdam sal op Maendagh, den 18 Maert, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkoopers, op de Cingel, by de Jan Roon-Poorts-Toorn, verkocht werden een uytstekende schoone groote Bibliotheeck, van veel rare en welgeconditioneerde Boecken, bestaende meestendeel in Juristen, Historien en andere Faculteyten en Talen, gelijck by het Catalogus te sien is, en by de Boeckverkopers in de voornaemste Steden te bekomen sal zijn.

#6750312,2 De Verkoopingh der Boecken t'Utrecht, ten Huyse van Lucas de Vries, Boeckverkoper onder de Laeckensnyders, by 't Stadhuys, (door onmydelijcke verhinderingh uytgestelt) bestaende in een groot getal van gebondene en ongebondene Boecken, waer onder een goet deel seer rare, in allerley Faculteyten en Talen, sullen nu seeckerlijck verkocht werden op Maendagh den 8 Maert, ouden, of den 18 nieuwen Stijl, en de volgende dagen; waer na de Liefhebbers haer gewisselijck konnen reguleeren.

#6750316,1 Tot Leyden, sal den 24 Maert de naergelaten Bibliotheecq van zal: Johannes Valckenier, in sijn Leven Doct. en Professor S.S. Theolog. tot Leyden, verkocht werden, ten Huyse van Johannes van Gelder, Boeckverkooper, by de Pieters Kerck.

#6750316,2 Op den 13 Maert is binnen Amsterdam verlooren seecker Rekeningh van Maent-gelden van Volck op 't Schip de Muyltromp, gemaeckt by Willem Knijff in de Caronna, in dato den 23 February 1675, ten laste van de Commisen van de Hooft-betalinge van 't Ed. Mogende Collegie ter Admiraliteyt, monterende ter somme van 639 Guldens: Die deselve mocht gevonden hebben, gelieve te adresseren aen de Beurs-Knecht tot Amsterdam, sal een Vereeringh daer voor genieten.

#6750316,3 Tot Middelburg, by Jacobus Noenaert, is gedruckt: Laster-en Scheur-Sught, van Doctor Leonardus van Ryssen, Predicant tot Heusden, aengewesen en tegen-gegaen door noodige Aenmerckingen, op sijne slordige Rhapsodie, genaemt de Oude Rechtsinnige Waerheyt verdonckert en opgeheldert: te samen gestelt door Eubulus Philometor. A.B.E.M.P. In 8. Sijn mede te bekomen tot Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper in de Kalver-straet.

#6750319,1 Tot Amsterdam, by Jacob Lescailje, Boeckverkoper op den Middeldam, werdt uytgegeven: Arcus Triumphalis, P. Cernelio Hazard, Jesuitae Antwerpiensi, ob insignem Victoriam, quam in asserendo Coelicolis suis Religiosae Adorationis Cultu reportavit, erectus ab Hieronymo Durero, Ecclesiae Augustanae Confessionis, quae Harlemi est, Ministro. In 12. En zijn mede te bekomen tot Haerlem by Abraham Casteleyn.

#6750319,2 Tot Leyden, sal den 24 Maert de naergelate Bibliotheecq van zal. Johannis Valckenier, in sijn Leven Doct, en Professor S.S. Theolog. tot Leyden, verkocht werden, ten Huyse van Johannis van Gelder, Boeckverkoper, by de Pieters Kerck. De Catalogi zijn te bekomen t'Amsterdam by de Booms, in den Haeg by Duurcant, tot Haerlem by Casteleyn, tot Rotterd. by Borstius, tot Middelb. by Maerlens.

#6750323,1 Tot Alckmaer, by Pieter de Wees, is gedruckt en werdt uytgegeven: den Sleutel der kennisse, ofte een verklaringe van de Leere der Waerheyt, die nae de Godsaligheyt is, in korte Vragen en Antwoorden, door S. van Pothuysen, Predicant tot Schagen. In 12.

#6750326,1 Op Maendagh den eersten April sal tot Leyden, by Adrianus Severinus, verkocht werden een schoone Bibliotheeck van veele Grieckse en Latijnse Boecken, daer af de Catalogi te bekomen zijn t'Amsterdam by Waesbergen, t'Utrecht by Noenaert, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Rotterdam en in den Hage by Laers.

#6750328,1 Tot Leyden, by Arnoud Doude, sal op den 4 April 1675, nieuwe Stijl, verkocht werden de Biblitheeck naergelaten by den Heer Johannes de Passenrode, in sijn leven Commandeur van de Stadt Gorcum; waer van de Cataloguen in alle omleggende Plaetsen sullen zijn te bekomen.

#6750328,2 t'Amsterdam, by de Wed. Mercy Brouning, Boeckverkoopster op de Beurs-sluys, is gedruckt en werdt uytgegeven een Englis en Nederduyts Woort-Boeck, by een gevoeght uyt de beste Englse Schrijvers, met een natuurlijck en gemackelijck bericht om Englis te spellen, over-een komende met de tegenwoordige uytspraecke der Taele in Oxford en Londen. Sal oock volgen een Englis en Nederduytse Gramatica, met een vermakelijcke Dyaloge en Vocabulaer. ** Item, Domus Mosai Clavis sive Legis Sepimentum. In quo punctorum Hebraicorum adstruitur antiquitas: eaque omnia cum accentualia tum vocalia, ipsis litteris fuisse coaeva, argumentis, undique petitis, demonstratur. ** Item, Owen on the Hebrewes, first and second part.

#6750328,3 De Participanten van het Goude Leer maecken in 's Gravenhage hebben goet gevonden ende geresolveert haere Goude Leeren, van wat couleur die soude mogen wesen, yder Haegse Elle in 't vierkant voor thien Stuyvers minder te verkopen, als tot noch toe is geschiet, met verseeckeringe, dat deselve Leeren van deselve deucht en duursaemheyt sullen wesen als voor desen.

#6750328,4 t'Amsterdam, by Jacob Lescailje, werdt uytgegeven, Davids Psalmen, gerijmt door Joannes Six van Chandelier, van voortreffelijcke Godgeleerden getoetst, en goet gekeurt.

#6750330,1 Op Dingsdag, zijnde den 9 April 1675, sal men verkopen de naergelaten Boecken van zal. Roelof Isaacsz. van Kouhuysen, in sijn leven Krancke-besoecker tot Amsterdam, bestaende uyt veele uytnemende, rare, seer begeerde, met groote moeyte vergaderde en niet wel te bekomen Hoog-en Neder-duytse Boecken, welcke verkocht sullen werden, ten Huyse van Fredrick Klinckhamer, Boeckverkoper in de Oude-brugh-steegh, tot Amsterdam, alwaer de Catalogus oock te bekomen is; als mede tot Rotterdam by Johannes Borstius, tot Leyden by Sybrant Verwert, en tot Utrecht by Hermanus Ribbius.

#6750402,1 Tot Amsterdam, by de Weduwe van Jacobus Konijnenbergh, Boeckverkoopster in de Nieuwe Hoogh-straet, by de Suyder Kerck, werdt uyt-gegeven: Fransse, Engelsse Keulsse, Munstersse of Nederlandtse, mitsgaders der selver Geallieerdens Oorlogen, zijnde een pertinent Verhael van het begin en voortgangh der Nederlandtse Beroerten van 't Jaer 1671. tot 1674. Item, het tweede Deel, zijnde het Jaer 1674. tot het Jaer 1675. toe, voorsien met autentijcke Resolutien, Ordonnantien, Sententien, Brieven, &c. Verciert met verscheyde schoone Kopere Figuren. In 12. ** Item, de Fransse Tiranny, bequaem in School gebruyckt te werden, met Figuren en Vaersen. In Octavo.

#6750402,2 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer, bevindende, dat eenige Capitale Leeningh-Brieven de Anno 1672. ter Secretarye blijven leggen, heben goet gevonden mits desen een yder te recommanderen sijne Brieven metten eersten te komen lichten, immers binnen den tijdt van drie Weecken.

#6750406,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stede Oudewater, zijn van meeninge het houden van de Banck van Leeninge binnen hare Stede voor eenige Jaren aen Particuliere by Octroy te vergunnen: iemant daer toe genegen zijnde, kan sich op Woensdagh den 17 April eerst-komende binnen Oudewater, des naermiddags, in St. Joris Doelen, laten vinden, en doen sijn profijt. De Conditien van dit Octroy sullen middelerwyle te bekomen zijn by Gerard Kersseboom, Secretaris der selver Stede.

#6750406,2 Tot Amsterdam, by Steven Swart, Boeckverkoper bezyden de Beurs, is gedruckt en werdt uytgegeven: het vijfde Deel van den ontroerden Leeuw, vervolgende de Historien van desen tegenwoordigen Oorlogh, tsedert den eersten April 1674. tot het eynde des selvigen Jaers. In 4.

#6750406,3 Burgermeesteren ende Regeerders van 's Graven-Hage, met communicatie ende goetvinden van de Heeren President ende Raden van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende West-Vrieslandt, maecken een yder, die 't soude mogen aengaen, bekent, dat op de naest aenstaende Kermisse, die volgens ordinaris gewoonte wesen sal in Mey toekomende, alle Kramen van gepermitteerde Koopmanschappen sullen werden geadmitteert, maer geensints eenige Koorden-danssers, Goochelaers ende diergelijcke.

#6750409,1 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, sal noch dese Weeck uytgegeven werden het 25 Deel van den Hollandtschen Mercurius, behelsende een volkomen Verhael van alle de voornaemste Voorvallen in Europa, tot het Jaer 1675. Noch zijn by den selven te bekomen alle de 25 Deelen compleet, met desselfs Platen: Dese sullen mede tot Amsterdam by Pieter Arentsz., en andere Boeckverkoopers, zijn te bekomen.

#6750409,2 Op den 17 April 1675, zijnde Woensdagh, sal werden verkocht, ten Huyse van Hendrick Kluppel, Boeckverkoper tot Enckhuysen, de deftige Bibliotheeck nagelaten by wijlen d'Heer Leonard Licoghton, bestaende in veele en verscheyde uytsteeckende en wel geconditioneerde Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen: waer van de Catalogi te bekomen zijn in verscheyden Steden en Plaetsen.

#6750411,1 Werdt by desen bekent gemaeckt, dat tot Amsterdam, buyten de Leydse-Poort, op de Wegh naer den Overtoom, over de laetste Moolen, is opgerecht, een Pieckemaeckery: die eenige Piecken, Helbaerden, Partisaens of Forketstocks gelieft, kan hem aldaer addresseren, ofte aen Franck van Overeem, Meester Timmerman, woonende in de Munnicke-straet, by de Nieuwe Marckt, ende na Mey in de Bloet-straet daer by, die een yder na sijn gelieven tot een civile Prijs sal accommoderen.

#6750411,2 Borgermeesteren ende Regeerders der Stadt Dordrecht notificeren by desen, dat de ordinaris Mey Jaer-marckt binnen de selve Stadt in de aenstaende Maent Mey wederom sal werden gehouden, ende alderhande Kramen, Waren en Koopmanschappen als voorheen ge-admitteert en toe-gelaten; doch geensints eenige Koorde-danssers, ofte andere lichtvaerdige Speelen: waer na een ieder, die 't aengaen magh, hem heeft te reguleren.

#6750413,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem notificeren by desen allen ende een ygelijck, die 't aengaen mach, dat de Obligatien, spruytende uyt de vier Capitale Leningen van den Jare 1672, ter Secretarye der selver Stadt gereet leggen, om tegens de aengegeven en gequiteerde Biljetten van de Ontfangers van den Twee-hondertsten Penningh van den voorsz. Jare 1672. uytgewisselt te werden; tot welcken eynde de Secretarissen dese twee naervolgende Weecken daer toe specialijck sullen vaceren.

#6750416,1 Burgermeesteren der Stede Beverwijck notificeeren een yder, dat die geenen, die Obligatien, yder van 200 Gulden en daer boven, van hare Capitale Leeningen van Anno 1672, begeeren te hebben, dat sy-lieden haer Recipissen, daer toe dienende, sullen doen registreren by den Secretaris aldaer, voor de Maent Mey, ofte datse hunne Recipissen, in plaetse van Obligatien, na die tijdt sullen moeten blijven behouden.

#6750416,2 Also Jacobus Plateel, Pletskoper binnen Leyden, op Dingsdagh lestleden 's nachts bancqueroutte gemaeckt, ende sijne Schult-Boecken mede genomen heeft, om sijne Crediteuren daer door van haer deugdelijck achterwesen te frauderen; soo werdt mits desen yder, die aen de voorsz. Plateel soude mogen schuldig zijn, gewaerschouwt en vermaent, datse geene betalinge aen hem sullen hebben te doen, noch volgens sijne ordre, maer aen Antony van Polanen, Bode mette Roede der voorsz. Stadt, als by d'H.H. van den Gerechte aldaer gestelt tot Curateur over den Boedel van den voorsz. Plateel.

#6750416,3 Niclaes van Kerkem ende Margriet Verhagen, Knecht en Meyt, laetst hebbende gewoont op 't Huys ter Nieuburgh, tusschen Sassem en de Post-Brugh, zijn sinisterlijck doorgegaen tusschen den 7 en 8 April 1675, mede nemende 14 nieuwe Spaensse Stoelen, onbekleet; twee groote Spiegels; twee Behangsels van Ledecanten; drie Bedden; een Tafel-kleet, Linnen, Wollen, Schilderyen, Porceleyn, eenig Tin en Koper, en een Koffer: Soo yemant het selve mochte vernemen, of deselve achterhalen, belieft sich t'addresseren aen den Substituyt Bailliuw van Rijnlandt tot Leyden, op t'Uytrechtse Veer, sal een eerlijcke Vereeringe hebben.

#6750418,1 Burgermeesteren ende Regeerders van 's Graven-Hage maecken een yder, die 't soude mogen aengaen, bekent, dat de ordinaris jaerlijckse Paerde-marckt, naer ouder gewoonte, in Mey toekomende, als voor desen, wederom gehouden sal werden.

#6750418,2 Op den 22 April, Nieuwe-stijl, sal tot Leyden, ten Huyse van Aernoud Doude, Boeckverkooper naest d'Academie, verkocht werden verscheyde rare Boecken, soo gebonden als ongebonden, bestaende voornamentlijck in Rechtsgeleerde en Historici: waer van de Catalogen sullen zijn te bekomen tot Amsterdam by Boom, tot Uytrecht by Ribbius, tot Rotterdam by de Weduwe Laers, in 's Gravenhage by Joh. Steuker, en voorts in andere Plaetsen meer.

#6750418,3 Op den 26 April 1675. sal tot Middelburgh, in Zeelandt, ten Huyse van Johan Misson zalig., verkocht werden een complete Druckery, met alle desselfs Gereetschappen daer toe behoorende, als mede alderhande Boeck-binders Gereetschap.

#6750418,4 De Curateuren van den Boedel van Bernhart de Ferreris en Beatrix Dermel, in haer leven echte Luyden, zijn van meyninge binnen Arnhem, op den 3 Mey deses Jaers 1675, Oude-stijl, des naermiddaghs omtrent twee uren, ten Huyse van Coenraet Munter, Wijn-koper, in 't openbaer aen de Meestbiedende, by brandende Kaersse, te verkoopen elf Jaren Octroys van de Banck van Leeninge binnen de voorsz. Stadt, met de beleende Panden en het recht van dien. Die ondertusschen de Conditien begeert te weten, addresseere sigh aen Dr. Otto Engelen en aen d'andere Curatoren, binnen de voorsz. Stadt woonachtigh.

#6750420,1 Tot Haerlem is den tweeden Paes-dagh vermist een out Man van omtrent 70 Jaer, met een Borkane Mantel en swarte Kleeren, en sijn Rechter-handt Lam en Grijs van Hair: Die deselve weet, levend of doot, aen te wijsen, sal een goede Vereering hebben.

#6750420,2 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Leyden maecken een yder, die 't soude mogen aengaen, bekent, dat op de naest aenstaende Kermisse, die, volgens ordinaris gewoonte, wesen sal in Mey toekomende, alle Kramen van gepermitteerde Coopmanschappen sullen werden geadmitteert, maer geensints eenige Koorden-danssers, Goochelaers ende diergelijcke andere lichtveerdige Speelen.

#6750420,3 Op den 24 deser sullen in 's Gravenhage, op de Groote Zael, door Theodorus Duurcant, verkocht werden verscheyde rare Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen, en insonderheyt in de Rechten.

#6750423,1 In 's Gravenhage, by Leendert Scheltus, Boeckverkoper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Memorie der particuliere Exercitie, soo in 't particulier van Musquet en Spiets, als in 't generael van een Corpus of Gros der Compagnien te Voet, &c. als mede eenige aenwijsinge, omme Regiments-gewyse tegen den anderen te staen, met verscheyde forme des Battailjons: uytgedruckt door 100 soo groote als kleyne Kopere Figuren. In 4. En by een gevoegt door Johan Boxel, Capiteyn Lieutenant. In 't Nederduyts. Item, 't selve in Hoogduyts. En zijn te bekomen by Aernout Leers, Boeckverkoper in 's Gravenhage. ** Noch is by den selven Leendert Scheltus gedruckt en werdt uytgegeven: Disce Vivere, Leert Leven; en Disce Mori, of, Leert Sterven, in 't Engels beschreven door Christoffel Sutton; en nu om haer voortreffelijckheyts wille in 't Nederduyts vertaelt, beyde in 12.

#6750427,1 Tot Rotterdam, by Joannes Borstius, Boeckverkoper, is gedruckt: Schriftuerlijck over schijn-strijdende, duystere en misduyde Texten der H. Schrifture, vervatende de 5 Boecken Mosis, door Franciscus Ridderus, Predicant tot Rotterdam. In 4. Met Privilege. Zijn oock te bekomen t'Amsterdam by Gerardus Borstius, Boeckverkoper op den Dam.

#6750430,1 T'Amsterdam, by Jacob van Royen, Boeckverkoper in de Kalver-straet, op de Hoeck van de Tack-steegh, is gedruckt en werdt uytgegeven: 't recht gebruyck van 't Avontmael, soo als het in de Gereformeerde Kercken gebruyckelijck is, door verscheyde deftige Godsgeleerden, zijnde op nieuws met innerlijcke Ziel-suchtingen doorgaens vermeerdert. Met curieuse Kopere Platen verciert. Hier is noch by gevoegt de Reyse na Beth-El, of het Huys Gods, zijnde Betrachtingen, die een ieder, ter Kerck gaende en daer van komende, &c. dienstig zijn. In 12. Oock is de selve Reyse apart te bekomen.

#6750504,1 Dingsdagh den 23 April 1675. is tot Hoorn van seecker Persoon, langh van statuer, bruyn van Aengesicht, wat wreet van Gesicht en gekleet met een Schippers Rock aen, doncker van Couleur, gehuert een Paert en Kar, welck Paertje is een Hengst, wat roodachtigh, sonder wit aen 't Lichaem, de Maen gechoren, en de Staert dicht by 't Lijf af; de Kar groen geverft met sware Scheeden, op elcken Achter-stijl een Leeuwtjen, met een Knop in 't midden in plaets van een Eenhoorn: doch alsoo 't selve Paert en Kar tot noch toe niet en is te recht gekomen, werdt versocht aen die geene, die 't selve weet te recht te brengen, hem te addresseren aen Theunis Meyndertsz. Lijnslager, tot Hoorn by de Noorder-Kerck, sal een goede Vereeringe daer voor genieten.

#6750507,1 t'Amsterdam, by Hieronymus Sweerts, op den Dam, in den Wackeren Hondt, is gedruckt en wert uytgegeven: De Brieven der Gemartelde Apostelen, in Rijm beschreven door G. Bidloo, en met curieuse Kopere Platen verciert. In 4.

#6750507,2 T'Amsterdam, by Paulus Bloemendael, Boeckbinder en Verkoper op de Jode Bree-straet, in de laetste Dwers-straet, is gedruckt en zijn te bekomen het Lutersse Psalm-boeck. In 24 compleet. ** Item, Ian Arents vier Boecken van 't waere Christendom. In 4. Als mede het Luytersse Euangely Boeck en School Catechismus. In 8.

#6750507,3 De Participanten van het Goude Leer maecken in 's Gravenhage zijn van meeninge haer Goude Leeren op yder El 10 Stuyvers minder te verkopen, als tot noch toe is geschiet, met versekering, dat deselve sullen wesen van deselve deugt en duursaemheyt als voor desen.

#6750507,4 Op Dingsdagh den 14 Mey 1675. sal tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers op de Cingel, verkocht werden de Bibliotheeck van D. Joannes van Nes zal:. bestaende in uytstekende rare en wel-geconditioneerde Theologise, Medise en Historise, oock een goede partye Hebreeuse Boecken, daer onder een Thalmud Babylonicum 12 Voll. heel raer en schoon geconditioneert, en 't geen meer in 't Catalogus te vinden is, 't welck by de voorsz. Boom en verscheyde Boeckverkopers in andere Steden te bekomen is.

#6750511,1 Tot Haerlem, by Pieter Casteleyn, is gedruckt, ende werdt uytgegeven, het XXV. Deel van den Hollandschen Mercurius, zijnde dat Jaerlijcks Verhael, 't welck treedt tot in het Jaer 1675. Also zijn mede te bekomen alle de voorsz. 25 Deelen, die beginnen van den Jare 1650. af tot nu toe, met hare Platen. In 4. Zijn mede te bekomen tot Amsterdam by Pieter Arentsz. en andere Boeckverkopers.

#6750511,2 t'Amsterdam, by Marcus Doornick, werdt uytgegeven: Militaire Ordres van Sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangie, als de nieuwe Exercitie, nevens de woorden van Bevel daer toe dienende, als mede den Artijckel-Brief, dienstigh voor alle Militaire. In 12. ** Item, Ordres van Battailje, gepractiseert in de Legers van de Princen. In Folio.

#6750511,3 Richart Trantum, een Persoon van gemeene lengte, matigh lyvigh, ros en redelijck kort van Hair, bruyn van Aengesicht, gaet een weynigh qualijck aen 't eene Been, Schipper op een Smack geloopen uyt de Maes naer Douvres, alwaer was volgens Cognossementen gesonden, en also met het selve Schip was in Ladinge, van Speceryen, Suycker, Zeep, &c. was gedestineert naer Duynkercken, en opgeloopen is in Engelandt, in een Plaets genaemt Nieuwe Haven, leyt by Beetsje of Beversye, daer sonder kennisse van sijn Meesters de Goederen heeft verkocht; soo werdt een yder versocht, die dito Persoon soude weten, aen te brengen, tot Douvres aen Jan Crocker, tot Duynkercken aen Sr. Jean Schottey, tot Rotterdam aen Sr. Justus Verschuer, Notaris en Procureur, sal een seer goede Vereeringe hebben.

#6750514,1 T'Amsterdam, yen Huyse van Johannes van Someren, Boeckverkooper in de Kalver-straet, sullen op aenkomende Vrydagh, zijnde den 17 Mey, verkocht werden seer rare en uytnemende Boecken, meest bestaende in Medicijnse & Miscellanea, waer by oock een seer curieuse Biblia Polyglotta en Atlas van Blauw: de Catalogen daer van zijn te bekomen by den voornoemde van Someren, en meer andre.

#6750514,2 Den 12 deser is in den Hage gestoolen dit Silverwerck: Een groote Silvere Ben: een Kam-doos: een Lampet-schotel met Lampet-kan: twee Poeyer-doosen: twee Kandelaers: twee kleyne Moes-doosjes: een Snoer Braseletten: Die 't selve weet aen te wijsen, en te recht te brengen aen den Notaris van Delvendiep, op de Hoog-straet, in 's Gravenhage, sal een Vereeringe van 100 Rijckxdaelders genieten.

#6750514,3 Tot Amersfoort is mede gestoolen een paer Pendanten, een Beurs met groote Gout-stucken, een Orlogie, Silvere Degen, Knopen, Lepels, &c. Die 't voorkomt, addresseert het aen Joost van Dijck, tot Amsterdam, op de Kleveniers Burgwal. 3#6750516,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Rotterdam notificeren by desen een yder, die het aengaen magh, dat soo iemant noch eenige Obligatien heeft te eysschen, ofte eenige Recipissen heeft aen te geven, omme Obligatien van de vier betaelde Capitale Leeningen van den Jare 1672. ten Comptoire van de Heer Leonard van Naerssen, Ontfanger van de gemeene Middelen over 't Quartier van Rotterdam, te bekomen, dat hy het selve sal hebben te bevorderen binnen den tijdt van 14 Dagen, ofte uytterlijck drie Weecken, alsoo de Reeckeningh dies aengaende sal moeten opgemaeckt en gesloten werden.

#6750516,2 Men laet een iegelijck weten, dat al die geene, de welcke noch eenige Recepissen van de Capitale Leeningen, in gemunt ofte ongemunt Silver in den Jare 1672. opgebracht, over het Dorp van Soeterwoude, boven de 200 Gulden onder haer hebben, haer binnen de tijdt van 14 Dagen ter Secretarye van Soeterwoude komen doen aenteyckenen, om daer van Obligatien te konnen werden gemaeckt: ende dat die geene, de welcke eenige Recepissen beneden de voorsz. Somme onder haer hebben, de selve by koop ofte verkopinge tot een Somme van 200 Gulden ofte daer boven sullen hebben te brengen en de selve mede binnen den selven tijdt sullen laten aenteyckenen, of dat alle het geene buyten de selve aengebrachte Partyen sal komen over te setten, voor reeckeningh van de gebreeckige Aenbrengers, ten meesten prijse sal werden verkocht, ende aen een yder der selver naer rato sal werden goet gedaen.

#6750518,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Rotterdam notificeren by desen een yder, die het aengaen magh, dat soo iemant noch eenige Obligatien heeft te eysschen, ofte eenige Recipissen heeft aen te geven, omme Obligatien van de vier betaelde Capitale Leeningen van den Jare 1672. ten Comptoire van de Heer Leonard van Naerssen, Ontfanger van de gemeene Middelen over 't Quartier van Rotterdam, te bekomen, dat hy het selve sal hebben te bevorderen binnen den tijdt van 14 Dagen, ofte uytterlijck drie Weecken, alsoo de Reeckeningh dies aengaende sal moeten opgemaeckt en gesloten werden.

#6750521,1 Een yder werdt bekent gemaeckt, dat het Glas-huys tot Amsterdam, op de Roose-Gracht, 't welck voor desen een tijdt langh heeft stil gestaen, nu al voor een Jaer wederom is herstelt en in train gebracht, en vervolgens gecontinueert sal werden, alwaer allerly sorteering van schoone Kristallijne Glasen, en besonderlijck van uytmuntent schoon Kristal, voor een civile prijs te bekomen zijn.

#6750521,2 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft adverteeren by desen allen ende eenen yegelijcken, dat de Paerde-marckt binnen deselve Stadt in den lopenden Jare 1675, als ordinaris, sijn aenvangh nemen sal den 7 Juny naestkomende, ende by continuatie sal dueren de twee dagen daer naest aenvolgende: ende dat, boven de Stallinge, ter plaetse van de Paerde-marckt gedaen maecken, voor meer als hondert Paerden, tot gerief ende accommodatie van een yder, aldaer met sijn Paerden verschijnende, by haer Achtb: insgelijcx ordre gestelt is, dat deselve sullen konnen werden gedient van een goede ende bequame Weyde, voor 6 Stuyvers tusschen nacht en dagh.

#6750521,3 N.B. Om d'aenstaende Hemelvaerts-dagh, sal de Donderdaeghse Courant op Woensdagh uytgegeven werden.

#6750522,1 By Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers tot Amsterdam, is voor de tweede mael gedruckt en werdt uytgegeven: 't Verwerde Europa, of Politijke en Historische Beschryvinge der ware Fundamenten en Oorsaecken van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden sedert den jare 1664. voorgevallen, en gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franssen. Beschreven door Mr. Petrus Valkenier, Advocaet, met bygevoegde Authentique Stucken. In 4.

#6750522,2 Daer is verlooren een Gout Horologie, geamalieert, daer op staet de Historie van Parijs, en is gemaeckt tot Parijs, met een Ysere Kettingh, in plaets van een Snaer, daer is een couleur de feu Lint aen de Sleutel, ende leyt in een oude leere Kas; werdende alle Gout-smeden, Horologie-maeckers, ofte Liefhebbers, daer het by te koop mochte komen, gebeden het selve op te houden, ende het te addresseren aen den Directeur Bronsvelt, woonende in den Hage, in 't Noort-eynde, sal een Vereeringe van 10 Rijckxdaelders hebben.

#6750522,3 Op Woensdagh den 19 Mey 1675. sal men tot Rotterdam, op de St. Joris Doelen, verkopen een Scheeps-ladinge van omtrent 700 Vaten Puycks Puyck Virginye Bladeren Taback.

#6750522,4 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Rotterdam maecken eenen iegelijcken, dien 't aengaen magh, by desen bekent (alsoo op den 5 Juny 1675. de Jaerlijckse Leer-marckt binnen de selve Stadt, om ten selven Dage met droogh, en daegs te voren met ruygh en nat Leer, als ordinaris voor te staen, was aengestelt, en dat bevonden werdt, dat op dato voorsz. den Maendelijcken Beden-dagh sal wesen) dat den Dagh van Dingsdagh, om het ruygh en nat Leer te verkoopen, verandert werdt op Donderdagh, ende voor het droogh Leer tot op Vrydagh, sullende wesen den 6 en 7 der voorsz. Maent Juny, ten eynde de overkomende Koopluyden in haer Reyse niet opgehouden of verkort werden.

#6750525,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delft adverteeren by desen allen ende eenen yegelijcken, dat de Paerde-marckt binnen deselve Stadt in den lopenden Jare 1675, als ordinaris, sijn aenvangh nemen sal den 7 Juny naestkomende, ende by continuatie sal dueren de twee dagen daer naest aenvolgende: Ende dat, boven de Stallinge, ter plaetse van de Paerde-marckt gedaen maecken, voor meer als hondert Paerden, tot gerief ende accommodatie van een yder, aldaer met sijn Paerden verschijnende, by haer Achtb: insgelijcx ordre gestelt is, dat deselve sullen konnen werden gedient van een goede ende bequame Weyde, voor 6 stuyvers tusschen nacht en dagh.

#6750525,2 Op Maendagh den 10 Iuny 1675. sal tot Hoorn, op 't Oost, ten Huyse van de Kinderen van zal: Herman Mattheusz. de Klercq, Venditie werden gehouden van veele rare, wel-geconditioneerde, uytsteeckende gebonden Boecken, in verscheyden Talen ende Faculteyten; waer van de Catalogus te bekomen is in verscheyden Steden by de voornaemste Boeckverkopers.

#6750528,1 t'Amsterdam, by Marcus Doornick, Boeckverkoper op de Middeldam, werdt uytgegeven: den Nederlandsen Hovenier, door J. van der Groen, Hovenier van Sijne Hoogheyt den Heere Prince van Orange, &c. In quarto. ** Item, den Nederlandsen Herbarius, door P. Nieulant. In 4. en in 12. ** Item, het rechte Gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de Bedieninge; bestaende in Meditatien, Gebeden en Danckseggingen, door C. Drelincourt, P. du Moulin, en verscheyden andere God-geleerden. Item, de Klachte van een swaermoedige Ziele, over 't gebruyck van 't H, Avontmael, met een nevengaende Troost, door S. Simonides. Noch is op nieuw hier by gevoegt de Reyse nae Bet-El, of het Huys Gods, zijnde innerlijcke Ziel-betrachtingen, die een yder Gelovige, ter Kerck gaende, en daer van komende, dient te gebruycken. Desen alderlaetsten Druck met soete Ziel-tochten en Bewegingen vermeerdert en verbetert: Mediaen Letter. In 12.

#6750528,2 Tot leyden, by Adrianus Severinus, is gedruckt en wert uytgegeven: Antwoort op het nader Bericht van den Luister der Cocceaensche en Cartesiaensche Theologie, wederleyt door Liefhebbers van Waerheyt en Vrede der Kercke, tot verminderinge van Geschillen. Zijn mede te bekomen tot Amsterdam by Daniel van Dalen, op den Nieuwen-dijck. Item, Friderici Spanhemii S. Literar. & Antiquit. Profess. Introductio ad Historiam & Antiquitates Sacras, cum appendice Chorographica & Critica. In 12.

#6750530,1 Op den 3.13 Mey is tot Londen gestolen uyt het Huys van den Heer Ridder Arthur Ingram, de naervolgende Goederen: Een Braselet van Diamanten, in Silver geset, in alles omtrent 50 Steenen: een groote Roos van Diamanten, groote Steenen: een groote Diamant-Ringh met 3 seer groote Steenen: een ander Diamant-Ringh met drie Steenen, en eenige kleyne: een Ringh met een witte Saphier ende een Trouw, met volgende Vers in 't Engels: I Loue and lyke my choise; zijnde daer naer verandert in een Rouw-ringh, met eenige losse Paerlen, een Goude Ringh van een out fatsoen met een groote Diamant: een Beurs gemaeckt met groen en wit Lint, daer in vijf Jacobusen, 4 heele ende 2 halve Goude Carolusen, drie a vier groote Stucken Gout, een Gout-stuck van Philippus en Maria, een Rosenobel ende een Stuck van Arabis Gout: een geborduurde Beurs met eenigh Engels kleyn Gelt: een paer Goude Gespen met Agaet-steenen: Iemant eenige van gemelde Goederen voorkomende, werdt versocht deselve te willen aen te houden, ende daer van kennisse te geven aen de Knecht van 't Goutsmits-Gildt tot Amsterdam, sullende Vereeringhe genieten pro rato na de waerde van 't geene aengehouden werdt.

#6750601,1 In plaets van 2 Post-wagens, sal gedurende de Vacantie, beginnende met Pinxter Maendagh, een Post-wagen daegs rijden van Amsterd. op den Hage, en van den Hage op Amsterdam, na Noen ten een uren, namentlijck van den 3 tot den 16 Juny 1675. incluys: en met den 17 Juny wederom 2 ordinaris Post-wagens daegs, als 's Morgens ten 6, en naer Noen ten een uren, van de respective Steden Amsterd. en 's Gravenhage.

#6750601,2 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delff adverteeren by desen een ygelijck, die 't aengaen mach, dat op de naest aenstaende Jaer-marckt ofte Kermisse, binnen der selver Stadt, alle Kramen van gepermitteerde Koopmanschappen sullen werden geadmitteert; maer geensints eenige Koorde-danssers, Goochelaers ofte ander diergelijcke Speelen.

#6750601,3 De 31 Mey 1675. is achter Lis gestolen een swarte Ruyn; deselve Ruyn is gekolt en geschort, en heeft een rotte Staert, de Voor van de Hansse-hoef is geklooft en vol: Die deselve weet, addresseere hem aen de Schippers van Haerlem op Amsterdam.

#6750604,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Delff adverteeren by desen een ygelijck, die 't aengaen mach, dat op de naest aenstaende Jaer-marckt ofte Kermisse, binnen der selver Stadt, alle Kramen van gepermitteerde Koopmanschappen sullen werden geadmitteert; maer geensints eenige Koorde-danssers, Goochelaers ofte ander diergelijcke Speelen.

#6750604,2 Een iegelijck werdt bekent gemaeckt, dat alle Sondaegs en Donderdaegs een Expresse sal loopen uyt de Hooge-Jurisdictien van Soest-Dijck, Soest, Baren, Emmenes binnen en buyten Dijckx op Utrecht, en wederom van Utrecht naer de voornoemde Plaetsen: al wie eenige Brieven derwaerts te bestellen hebben, gelieve die (gefranqueert tot Utrecht) t'addresseren aen Hendrick de Heuses, Post-meester, wonende achter de Staten Kamer, binnen Utrecht.

#6750606,1 Tot Leeuwarden sal door Hagenaer, Boeckverkooper, verkocht werden op den 31 Mey 1675, Oude-stijl, de naergelaten Bibliotheeck van wijlen den Ed Heer Pibo á Doma, in sijn leven Raedt-Pensionaris in den Hove van Frieslandt, bestaende in veele rare Regtsgeleerde Historische en andere Boecken, als breeder by de Catalogus blijckt, die by de voorsz. Hagenaer, en H. en D. Boom t'Amsterdam en andere Boeckverkopers in andere Steden te bekomen is. By de voorsz. Hagenaer is mede gedruckt en werdt uytgegeven: H. Witz SS. Th. Doct. Profess. & Verb. Div. Ministri tot Franeker Afscheyts-Predicatie van Leeuwarden. In 12.

#6750608,1 Den 29 April 1675. heeft eenen Germet Cornelisz., out 32 Jaren, van Ambacht een Smit, woonachtig tot Enchuysen aen 't West-eynde, by de Koe-Poort, met bruyn en gekrult Hayr, middelmatigh van langte, met sijn Vrouw, kleyn van postuur, vael Hayr, en 2 Kinderen, zijnde 't eene een Soon, out omtrent 11 Jaren, en 't andere omtrent 7 Jaren, met een gehuurde Knecht, out omtrent 16 Jaren, gehuurt van Symon Pieterz., in Lutje-broeck, by Enchuysen, een Kaegh, lang 24 Voeten, wijt 10 en een half Voet, de Mast wat vurigh en spintigh onder in de Koker, de Spriet aen het boven end wat mortelig en spintigh, een oude Fock, een Zeyl voorleden Jaer gemaeckt en getaent, nu bleeck rood, een Streecker Vleugel, voor de tijdt van anderhalf ofte twee Weecken 't langste, ende is tot noch toe niet te rechte gekomen: Die de selve te rechte brengt, ofte aenwysinge doet aen Symon Pietersz. voornoemt, in 't Oost-ende van Lutje-broeck, buyten Enchuysen, sal een goede Vereeringe genieten.

#6750611,1 Gisteren den 10 deser is tot Amsterdam, op het nieu-Eylant, door een Vrouws-persoon, gestolen 8 pont Syde, Bloemerant, Geel en Citroen-couleur, een pont de Nacker, een pont Incarnaet, en een pont Rose-verf: Die 't selve voor komt, gelieft het aen te houden, en 't addresseeren aen de Beurs-Knecht tot Amsterdam, of tot Haerlem aen Michiel de Haen, sal een Vereeringe genieten.

#6750611,2 T'Amsterdam, by Jacobus van Meurs en Johannes van Someren, is gedruckt en wert uytgegeven: Schaw-plaetz des Krieges, ausgerigtet in den Niederlanden, durch die Waffen der Koningen von Franckreich und Engeland, Collnische und Munsterische Bischoffen, &c. gegen die Staten der Verenigten Niederlande und dero Gealiirten, neben den merckwurdigsten sachen, soo durch die gantze Welt, und furnehmlich in Europa, vorgefallen, feit dem Jahr 1669. bis auf gegenwertige zeit: eigentlich und warhaftigh aus authenticquen Schriften und gewissen berigten zusammen gestellet, und aus dem Hollandischen treufleiszig ubergesetzet: geziert mit vielen ausserlesenen Kupffer-stucken und Abrissen, so wohl der vornehmsten Personen, Statte und Festingen, als der sonderbaren Geschichten. In 4. Zijn mede te bekomen tot Franckfurt, by Johan David Zunner, tot Neurenberg de Entners, en in Duytslant by diversse Boeckverkopers. ** Item, de vervaerlijcke Schip-breuck van 't Oost-Indisch Jacht ter Schellingh, onder het Landt van Bengale. In 4.

#6750613,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem laten by desen allen ende een iegelijck, die 't aengaen magh, weten, dat haer E.E. op de aenstaende Jaer-marckt van St. Jan, die wesen sal den 30 deser Maent Juny, wel aldehande Kramen en Koopmanschappen, maer geene Speelen ofte Vertooningen, sullen admitteren.

#6750615,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Haerlem laten by desen allen ende een iegelijck, die 't aengaen magh, weten, dat haer E.E. op de aenstaende Jaer-marckt van St. Jan, die wesen sal den 30 deser Maent Juny, wel aldehande Kramen en Koopmanschappen, maer geene Speelen ofte Vertooningen, sullen admitteren.

#6750615,2 Tot Amsterdam, by Abel van der Stock, Boeckverkoper op 't Water, by de Nieuwe brugh, is gedruckt en werdt uytgegeven: Tijt-Beschrijvinge der Werelt: waer in gehandelt werdt ten eersten van des Werelts Ouderdom: ten tweeden van de Feesten Israels: ten derden van de Geschiedenissen des Werelds: ten vierden van de Burgerlijcke tijdt. In 8. Door Dirck Rembrantsz. van Nierop, Liefhebber der Mathematische Konsten. Item, de Almanach van acht Jaren, beginnende met het Jaer 1675, en eyndigende met het Jaer 1682. In 8. Mede door Dirck Rembrantsz. van Nierop. Item, Arithmetise en Geometrise practijck der Bos-schieterye, door Willem Claesz. van Uytrecht. Desen laetsten Druk met eenige byvoegsels en Figuren vermeerdert en verbetert: Waer achter bygevoegt is het Examen der Constapels. In 4.

#6750618,1 Werdt alle ende een yder bekent gemaeckt, dat op den 8 Juny, zijnde Saterdagh, tot Dordrecht is vermist een Jongetje van omtrent 10 Jaren, gekleet met een bruyn Sargie Rockje met swarte glase Knopen, met bruyne Koussen, graeuwe Schoenen en koleurde Hoedt, met blont Hair, en wat Sproeten in 't Aengesicht: Yemant 't selve Kindt te vooren komende, gelieve hem te addresseeren aen Neeltjen Laurens, Weduwe wijlen Hillebrant Dircx, in de kleyne Spuy-straet, achter de Brouwerye van de Balle, sal een goede Vereeringe genieten.

#6750618,2 Op den 25 Juny 1675, Nieuwe-stijl, zijnde Dingsdag, sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Hackius, by publijcke Auctie verkocht werden verscheyde treffelijcke en rare Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by Wolfgang, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Rotterd: by de Wed: van A. Leers, in 's Gravenhage by G. Ameling, tot Utrecht by Ribbius, &c.

#6750620,1 Tot Leyden, by Felix Lopes en Arnoud Doude, is onder de Pers, en dat binnen 8 dagen uyt sal komen: Le Grand Dissertatio de Carentiasensus, & Cognitionis in Brutis. Idem, Tentaminum Medicum. Oock sal noch by den voornoemden Doude uytgegeven werden: Wittichy Theologia Pacifica, cum Indici & Appendici. Item, Asconii Pedinis Commentationes in aliquot M. Tulli Ciceronis Orationes. ** Noch is by den voorn: Doude te bekomen: Grondige Beschryvinge van de Edele en Ridderlijcke Scherm-ofte Wapen konst: noyt diergelijcke in de Nederduytse Tale uytgegeven; en met 36 Kopere Figuren verciert. In Quarto.

#6750622,1 Op Donderdagh den 27 Juny 1675, nae de middagh ten 2 uuren precijs, sullen tot Leyden, op de Laecken-halle, in 't openbaer verkocht werden, aen de meest-biedende, een goede Partye fijne Leydse swarte Laeckenen, soo brede als andere, van ordinaire breete.

#6750622,2 Tot Amsterdam, by Gerardus Borstius, Boeckverkooper, op de Hoeck van den Nieuwen-dijck, aen den Dam, is gedruckt en werdt uytgegeven: den Raedt des Vredes en de oeconomie, of bedeelinge der Genade door de Goddelijcke Dryeenigheyt, in de uytvoeringe der saligheyt aller Uytverkoorenen, bysonder onder het Oude Testament; geopenbaert in de H. Schrifture, en verklaert tot onderwijsinge der eenvoudige, tot onderricht der vreemtgevoelende, en vrede der Kercken, door Melchior Leydecker, V.D.M. tot Renisse en Noortwelle. Waer aen gevoeght zijn D.D. Fred. Spanhemii T.H.P. twee Antwoort-Brieven aen den voorn. Autheur, over de Fabel van Acceptilatie, in Latijn, en vertaelt door G.R.V.D.M. tot Zierkzee. In 8. Werdt oock uytgegeven Franc. Ridderi Historissen Spanjaert. In 4.

#6750625,1 Tot Vlaerdingen is gestoolen op den 26 Juny 's nachts 4 Silvere Bekers, 2 groote en 2 kleyne Silvere Zout-vaten, 2 Silvere Mostaert-potten en Lepels daer in, 2 Silvere Schalen groot en kleyn, een Silver Kommetje, 16 Silvere Lepels en een Degen, met Silver Gevest, het meeste part geteyckent D.v.D. en A.H. en andere Letters: die 't selve voor komt, addressere het aen Sr. Dirk Verdoes, tot Vlaerdingen.

#6750625,2 Daer is een Valck gevangen op 't Tolhuys over Rotterdam, hebbende aen sijn Poot een Silvere Ring met eenige Letters daer op: Die deselve verloren heeft, kan sich addresseeren aen Jan Tackebos, op het voorsz. Tol-huys.

#6750625,3 Op den 27 Juny 1675, sal tot Rotterdam, in de Herberge van St. Lucas, op de Hoog-straet, verkocht werden, een Scheep-ladinge van omtrent 700 Vaten Puyckx Puyck Virgini Bladeren Taback.

#6750627,1 Op den 12 Juny is tot Koude-Kerck, buyten Leyden, uyt de Weyde gestolen een schoon Appel-graeuw Paert, zijnde een Meer, heeft witte Manen en Staert, out 5 Jaer: die 't selve weet te recht te brengen tot Koude-Kerck, by Jan Florisz. van der Sluys, sal een Vereeringe genieten.

#6750627,2 Alle de Participanten van de geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Camere van Zeelandt, soo uyt Obligatien als Actien, participerende, werden gewaerschouwt, dat sy, achtervolgens den 24 Articul van den Octroye, door haer Ho: Mo: de Heeren Staten Generael aen de gemelde Compagnie verleent, voor primo July deses loopende Jaers 1675. sullen hebben te fourneren het derde Termijn van de Bylage der vier ende acht per cento, op poene dat die van sulcx te doen in gebreecke blijven, naer dato geen Rabbat sullen komen te profiteren: Gelijck mede voor de laetste mael gewaerschouwt werden alle Participanten, die als noch in gebreecke zijn gebleven, van het eerste ende het tweede Termijn betaelt te hebben, deselve aenstonts te fourneren, op poene dat tegens de Defaillianten sal werden geprocedeert tot beleninge ofte verkopinge, soo als Bewinthebberen in conformite van haer Ho: Mo: Resolutie sullen bevinden te behooren: Ende sullen Bewinthebberen voornoemt tot den Ontfangh van het voornoemde te doene Furnissement vaceren des Dingdags en Vrydags, des morgens van negen tot twaelf uren.

#6750627,3 Een yder zy kennelijck, dat seecker Vrouws-persoon, lyvigh van Stature, seer groot van Boesem, en van Tale uyt Zuyt-Hollandt, soo tot Amsterdam als in andere Steden, nu al over vier Jaren aen de Huysen heeft gegaen, en noch gaet versoecken assistentie of onderstant tot het genesen (soo sy voorgeeft) van de Canker in haer Borst, waer van sy nu van Mr. Fey van Oorschot, en dan weder van eenen Mr. Pieter tot Amsterdam, seyt te sullen genesen worden, alwaer sy veele andere onwaerheden en bedriegeryen by voegt, zijnde seer gereet, om deselve aen de Luyden te vertoonen: het welcke niet alleen streckt tot groote schrick en alteratie van swacke Vrouws-persoonen, maer voornamentlijck tot groot bedroch en schade van veel medogende Menschen; zijnde soo wel valsch, dat sy van die Quale sal genesen worden, als het versiert is, dat sy met de Canker beladen is, hebbende maer alleen een soorte van een Herpes of uytwerpingh om en omtrent de Tepels, die de Borsten wat afsichtelijck maeckt, maer geensints de Canker of diergelijcke quaetaerdigheyt; waer naer een yder, dien sy voorkomt, sich vastelijck mach reguleren.

#6750629,1 Borgermeesteren ende Regeerders der Stadt Utrecht maecken by desen, die het mach aengaen, bekent, dat haer E.E. Jaer-marckt, die wesen sal op den elfden July, ouden Stijl, wel Alderhande Kramen ende Koopmanschappen, maer geen Waeffel-Kramen, Speelen ofte eenige Vertooninge, sullen admitteren.

#6750629,2 Een yegelijck werdt bekent gemaeckt, dat met den 24 Juny 1675. begonnen is een Posterye uyt den Haage op het Leger, daer in gecontinueert sal werden alle Maendags, Woensdags en Saterdags, 's Morgens naer het aenkomen van de ordinaris Nacht-Posten uyt de respective Steden van Hollandt ende Uytrecht: Ymant eenige Brieven op 't Leger willende bestelt hebben, gelieve die te franqueren, of het Port by te senden, tot den Haage toe, en d'Addresse te maecken aen Adolph Borrebach, Post-meester op 't Speuy, in den Haage.

#6750629,3 Alle de Participanten van de geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Camere van Zeelandt, soo uyt Obligatien als Actien, participerende, werden gewaerschouwt, dat sy, achtervolgens den 24 Articul van den Octroye, door haer Ho: Mo: de Heeren Staten Generael aen de gemelde Compagnie verleent, voor primo July deses loopende Jaers 1675. sullen hebben te fourneren het derde Termijn van de Bylage der vier ende acht per cento, op poene dat die van sulcx te doen in gebreecke blijven, naer dato geen Rabbat sullen komen te profiteren: Gelijck mede voor de laetste mael gewaerschouwt werden alle Participanten, die als noch in gebreecke zijn gebleven, van het eerste ende het tweede Termijn betaelt te hebben, deselve aenstonts te fourneren, op poene dat tegens de Defaillianten sal werden geprocedeert tot beleninge ofte verkopinge, soo als Bewinthebberen in conformite van haer Ho: Mo: Resolutie sullen bevinden te behooren: Ende sullen Bewinthebberen voornoemt tot den Ontfangh van het voornoemde te doene Furnissement vaceren des Dingdags en Vrydags, des morgens van negen tot twaelf uren.

#6750702,1 Men laet een yder weten, dat den 15 July ende volgende dagen van den Jare 1675. publijckelijck sullen verkocht werden tot Brussel veele schoone Orangie-boomen, in een Hof in 't Warmoes-broeck, by St. Lijsbetten-Bergh.

#6750702,2 Daer is voorledene Saterdagh Ochtend gehuurt tot Hoorn een Kar met Tralien, Muscus-couleur, en met een swart Paertje, hebbende een Koltje voor 't Hooft, en achter twee witte Voeten; en alsoo deselve boven sijn tijdt uyt blijft, met bedencken, dat de Huurder daer mede wegh is: soo werdt een yegelijck versocht, die deselve voor komt, aen te houden, en t'addresseren aen Jan Claesz. Kick, Wagen-maker tot Hoorn, by de Vrouwe-Kerck, sal een Vereeringe genieten.

#6750702,3 T'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkooper in de Kalver-straet, is gedruckt en werdt uytgegeven: Het eygentlijck gevoelen van den Heer Johannes Coccejus, in sijn Leven Professor der Godtgeleertheyt tot Leyden: vervat in sijne breede uytgedruckte Stellingen, soo als die in sijn Wercken gedruckt zijn door de gantse God-geleertheyt, uyt het Latijn in 't Nederduyts vertaelt. In 8.

#6750702,4 Een yegelijck werdt bekent gemaeckt, dat met den 24 Juny 1675. begonnen is een Posterye uyt den Hage op het Leger, daer in gecontinueert sal werden alle Maendags, Woensdags en Saterdags, 's morgens naer het aenkomen van de ordinaris Nacht-posten uyt de respective Steden van Hollandt ende Uytrecht: iemant eenige Brieven op 't Leger willende bestelt hebben, gelieve die te franqueren, of het Port by te senden, tot den Hage toe, en d'Addresse te maecken aen Adolph Borrebach, Post-meester op 't Speuy, in den Haage.

#6750702,5 Op den 28 Juny laetstleden is tot Amsterdam verlooren een Obligatie van 1600 Guldens Capitael, tot laste van Mr. Joan Uytenbogaert, gedateert 12 April 1654. staende op de Naem van Valerius Roover, Fol. 418. Indien iemandt de selve gevonden mocht hebben, gelieve hem aen dito Rover wederom te bestellen, sal daer voor een goede Vereeringe genieten.

#6750704,1 Men adverteet ende laet een ygelijck weten, dat wegens de Erfgenamen van wijlen Sr. Cornelis Udemans de Oude zal:, aldaer ten Sterf-huyse, tot der Vere, op den thienden July 1675, aen de Meest-biedende, in 't openbaer met den Stocke sullen werden verkocht, de konstige Penne-wercken, by den selven Udemans, met eygen Handen gemaeckt, bestaende in 42 Studien, soo van een, twee, tot 10,11 a 12 Voet groot: diergelijcke noyt in dese Provintien gesien.

#6750704,2 Een yegelijck werdt bekent gemaeckt, dat met den 24 Juny 1675. begonnen is een Posterye uyt den Hage op het Leger, daer in gecontinueert sal werden alle Maendags, Woensdags en Saterdags, 's morgens naer het aenkomen van de ordinaris Nacht-posten uyt de respective Steden van Hollandt ende Uytrecht: iemant eenige Brieven op 't Leger willende bestelt hebben, gelieve die te franqueren, of het Port by te senden, tot den Hage toe, en d'Addresse te maecken aen Adolph Borrebach, Post-meester op 't Speuy, in den Haage.

#6750706,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stad Gouda maecken by desen bekent, die het aengaen mach, dat op haer E.E. Kaes- en Jaer-marckt, die wesen sal den 28 July, wel alderhande Kramen en Koopmanschappen, maer geen Speelen ofte eenige Vertooningen sullen admitteren.

#6750706,2 Tot Middelburg, by Jacobus Noenaert, is gedruckt, en zijn mede te bekomen tot Amsterdam, by Johannes van Someren: Disputatie over Psalm xviij. 24. door den Heer Antonius Hulsius, in het Collegie, tot Leyden gehouden, den 4 Mey met een Brief over deselve aen sijn Eerw. geschreven door Johannes vander Waeyen. In 12.

#6750709,1 Een ygelijcken wert by desen bekent gemaeckt, dat bij Publicatie van de Gerechte der Stad Delff genotificeert ende belooft is een Praemie van Hondert en vijftigh Gulden aen de gene, die de Persoon van Symon van Steelandt, gewesene Notaris binnen deselve Stadt, ende altans latiterende, soodanigh sal weten aen te wijsen, dat deselve daer op ergens in handen van de Justitie sal komen te geraecken, ende dat des Aenbrengers Name sal werden gesecreteert, ende den selven sich sal hebben te addresseeren aen de Persoon van den Notaris Abraham van den Velde, op de Binne-Water-sloot binnen Delff woonachtig, gestelde Curateur in den Boedel van de voorn: Steelandt: Deselve Steelandt is van kort Statuyr, hebbende swart en dickachtigh gekrult Hair, eenigermaten grijs, niet grof van Aengesicht, bruynachtigh van Couleur, hebbende onder de rechter Schouder een Boggeltje of hooge Rugh, omtrent de 50 Jaren Out.

#6750711,1 De Bewinthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Camere tot Amsterdam, by nadere resolutie van haer Hoogh Mog: in dato den 5 April jongstleden, zijnde geauthoriseert, omme alvorens te procederen tot Verkopinge van de Actien der gener, die in gebreecke blijven de vervallen Termijnen van de nieuwe Bylage te voldoen, deselve Actien daer voren aen anderen te mogen presenteren ende belenen, maecken een ygelijck by desen bekent, dat die gene die genegen soude mogen zijn in plaetse van alsulcke gebreeckige Participanten over derselver Actien eenige Penningen te verstrecken, sigh hebben aen te geven ende te verklaren, over hoe veel duysenden Ponden Vlaems out, Origineel Capitael, sy van intentie zijn, vier per cento, te furneren, op ende ingevolge van de Conditien in de voorsz. Resolutie uytgedruckt ende dewelcke op het nieuwe West-Indische Huys aldaer ter Stede dagelijcks konnen gesien werden.

#6750713,1 Op Dingsdagh den 23 1675. des Morgens ten 8 uren, sullen binnen Leyden, op de Baey-hal, in 't openbaer verkocht werden omtrent 1200 Stucken seer goede en wel geconditioneerde Pletsen, Schotse en Luyckse Saeyen, van alderhande Coleuren, mitsgaders Kroon Rassen, Serges de Dames en Bayen: De gegadingde sullen daegs te voren de voorsz. Goederen op de Bay-Halle konnen sien.

#6750713,2 Een Kar, aen wedersijden hebbende een Leeuw, hangende in een Stale Beugel, met een doncker bruyn Paert, op den 3 July verhuurt en niet wederom gekomen zijnde, versoeckt men, dat die 't weer komt, wil aenhouden, en in de Roode Molen, in de Nieuwe Vergrotinge van Haerlem, weder te recht te brengen, sal een Vereeringe genieten.

#6750713,3 De Bewinthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Camere tot Amsterdam, by nadere resolutie van haer Hoogh Mog: in dato den 5 April jongstleden, zijnde geauthoriseert, omme alvorens te procederen tot Verkopinge van de Actien der gener, die in gebreecke blijven de vervallen Termijnen van de nieuwe Bylage te voldoen, deselve Actien daer voren aen anderen te mogen presenteren ende belenen, maecken een ygelijck by desen bekent, dat die gene die genegen soude mogen zijn in plaetse van alsulcke gebreeckige Participanten over derselver Actien eenige Penningen te verstrecken, sigh hebben aen te geven ende te verklaren, over hoe veel duysenden Ponden Vlaems out, Origineel Capitael, sy van intentie zijn, vier per cento, te furneren, op ende ingevolge van de Conditien in de voorsz. Resolutie uytgedruckt ende dewelcke op het nieuwe West-Indische Huys aldaer ter Stede dagelijcks konnen gesien werden.

#6750716,1 De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Gouda gesien hebbende hoe dat op den 6 July in sommige Couranten is abusievelijck gestelt, dat haer Jaer- em Kaes-marckt aenvangh nemen sal op den 21 July, wel willen een yder notificeeren en bekent maecken, dat deselve sijn aenvangh nemen sal met den 28 July, met toelatingh van alderhande Kramen, edoch met seclusie van alderhande Speelen en Vertooningen; waer na een yder sich kan reguleeren.

#6750716,2 Op den 22 July 1675. sal in 's Gravenhage, in de Winckel van Theod. Duurkant, verkoft werden een rare Bibliotheecq, bestaende in alderhande Faculteyten en Talen, doch bysonder in Medici.

#6750716,3 Alle de Participanten van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie ter Kamer van de Maze, soo uyt Obligatien als Actien participerende, op de Quohieren van Dordrecht, Delff en Rotterdam, werden gewaerschouwt, dat sy, achtervolgende den 24 Articul van het Octroye, door haer Hoog Mog: de Heeren Staten Generael, aen de gemelde Compagnie verleent, sullen hebben te furneeren den derden verscheenen Termijn, van de Bylage der vier en acht per Cento, op poene, dat die van sulcx te doen in gebreecke blijvende, naer dato geen Rabat sullen komen te profiteeren: gelijck mede voor de laetste mael gewaerschouwt werden alle Participanten, die als noch in gebreecke zijn gebleven van den eersten en tweeden Termijn betaelt te hebben, deselve aenstonts te fourneren, op poene, dat tegens de Defaillanten sal werden geprocedeert, tot beleeninge of verkoopinge, soo als Bewinthebberen, in conformiteyt van haer Hoog Mog: Resolutie, sullen bevinden te behooren; en sullen Bewinthebberen voornoemt, tot den Ontfangh van de voornoemde te doene Fournissement, dagelijcks des morgens voormiddag vaceren, binnen de Steden Dordrecht, Delff en Rotterdam, soo als deselve op de respective Quohieren bekent staen.

#6750718,1 Daer is vermist een Ordonnantie van den Jare 1668. van 2727 Ponden 3 Schellingen Vlaems, ten behoeve van den Capiteyn Cornelis Hollaer, over Montkosten aen sijn Bootsvolck gegeven: Soo yemant deselve gevonden heeft, gelieve die t'addresseren aen 't Collegie ter Admiraliteyt in Zeelant, binnen dese loopende Maent July, alsoo anders de gemelde Ordonnantie nul en van geender waerde sal werden verklaert.

#6750718,2 Men sal aen de Meestbiedende tot Amsterdam verkopen een Party uytstekende rare Water-vogels, als Krop-Gansen, witte Enden met Kuyven, Smienten, Pijl-staerten, Ween-Gansjes, Faisanten, soo bont als wit, Duyven root, swart, bont, en Hoogstarten, Sleetjes of Dril-halsen, Kort-beckjes, Pagadetten, blauwe en swarte Meeutjes, Kappers root, blaeuw en geel, nevens noch eenigh ander ongemeen schoon Gevogelte; alles door een out curieus Liefhebber by een vergadert: sy konnen twee dagen voor de Verkopinge gesien werden ten Huyse van Symon Jacobsz. Crammer, wonende aen de suytzyde van de Leytse-straet, by de Keysers-gracht, in de Metselaers Proef: De Verkopinge sal geschieden op den 20 July, ten twee uren nae de middagh, ten Huyse als vooren.

#6750718,3 Men adverteert en laet weten eenen ygelijck, dat men op Woensdagh, wesende den 31 deser loopende Maent July 1675, des naermiddags ten 2 uren, binnen Rotterdam, in de Doelen, aen de meestbiedende sal verkoopen veele raere en ongemeene konstige Pennewercken, bestaende in Sinnebeelden, Historien, Beestialen en anders.

#6750718,4 Daer wert vermist een Jongelingh genaemt Jacobus, out omtrent 15 Jaren, blanck en sproetachtigh van Trony, spits van Kin, blaeuw-achtighe Oogen, blond-rosachtigh van Hair, en niet langh van statuur nae sijn Jaren, gekleet met een donckere Sargie de Nime Rock en Broeck, aen de Rock donckere Knoopen, met roode Opslagen, swarte Koussen, en donckere Schoenen aen sijn Voeten, een slecht gedrayt Dasje om den Hals, een swarte Hoet op met een Bant van Klos-Koort, swart en Gout, doch vals, en vorders slecht ge-equipeert: en aengesien dese Jongelingh sedert voorleden Saterdagh is vermist, soo wert een yder versocht, die deselve komt te vinden, hem aen te houden, en te addresseren ten Huyse van Johannes Pool, Boeckhouder, woonende by de Run-straet, op de Prince-gracht, tot Amsterdam, sal een goede Vereeringe genieten.

#6750720,1 Tusschen den 12 en 13 is in de Steckt, tusschen Swammerdam en Alphen, gemist een swart Ruyn-Paert, met een kleyn gemaeckt Teycken en wat ros van Hair in de zyde, het voor Lincker-been wat stijf dravende, out omtrent 7 Jaer: Die 't selve voor komt, gelieft het te behandigen Jan Jansz. Hoogeveen, woonende tot Steck, sal een goede Vereeringe genieten.

#6750720,2 De 14 July is gestoolen op de Vleuter Weyde een groot swart Paert, out zijnde ruym 6 Jaren, met een kleyne witte Kol voor het Hooft, van vooren wat Spits, en van achteren onder aen de rechter Voet, wat wit van Hairen: die 't weet te bestellen aen Willem Dircksz. Bylefelt tot Vleuter, sal een goede Vereeringe genieten.

#6750720,3 Op den 3 July is verhuert een Kar, staende op een Staelen Boogh in de Back, op de Vleugels gesneden aen wederzyden een Leeuw, wat vergult, met een doncker bruyn Ruyn Paert, met een Kol voor 't Hooft en een lange Staert, niet gebolt, op de Rugh en aen de zyde wat gedruckt: Soo yemant deselve vint ofte weet, addresseere hem in de Roode Molen tot Haerlem, sal een goede Vereeringe hebben.

#6750723,1 Men maeckt een yder bekent, dat men op den 20 July, Oude-stijl, met approbatie van de Magistraet der Stadt Bommel, verkoopen sal het Octroy van de Banck van Leeninge van de voorsz. Stadt voor 18 Jaren: Iemant het gesint zijnde te koopen, kan sich op de voorsz. dagh by de Banckhouder aldaer laeten vinden.

#6750723,2 Bailliu ende Hooge Heem-Raden van de Beemster laten mits desen weten, dat de Beemster Jaer-marckt gehouden staet te werden op den 31 deser Maent July, zijnde Woensdagh, aen 't Haerlem-huys, in de Middel-Beemster, en consenteeren oversulcx aen een iegelijck, om met Paerden en Koe-beesten, ten dage en plaetse voornoemt, vrye Koophandel te mogen drijven; licentieeren mede het voorstaen van Kramen; doch verbiedende wel expresselijck alderhande Spelen, Goocheleryen ofte iets diergelijcks.

#6750723,3 Daer is gestolen een Ringh waerdigh omtrent 300 Rijcksdaelders, een groot Facet-steen, die weegt tusschen drie vier Caraet, treckende een weynigh op den geelen, staende in een Silvere Kas, aen elcke zyde drie kleyne Facet-steentjes; het Gout, daer de Ring van is, is niet geamalieert: En noch een anderen ringh, waert omtrent 200 Gulden, oock een Facet-steen, staende diep in 't Silver, wat plat blaeuwachtigh van Water, en oock aen elcke zyde drie Diamantjes: De geene die desen weet aen te wysen, gelieft den Verkoper te arresteeren, en te adverteren aen Gijsbert van der Kun, woonende in de Raem-straet, in 's Gravenhage.

#6750725,1 Bailliu, Borgermeesteren ende Regeerders der Stadt Tholen hebben aengenomen Daniel de Blonde, om aldaer Latijnse en Fransse Schoole te houden, en sijn Huysvrouwe Dochterkens onderwysende in de Fransse en Engelsse Talen, met het leeren van veelderley Hant-wercken, oock beyde ervaren in de Musijck, gelijck reets op diversse Plaetsen soodanig formeele Schoolen hebben gehad; soo presenteert men derselver dienst, omme de Kinderen aen te nemen in de heele of halve, of oock buyten de Kost, voor een civile Prijs.

#6750725,2 Alle de Participanten van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie ter Kamer van de Maze, soo uyt Obligatien als Actien participerende, op de Quohieren van Dordrecht, Delff en Rotterdam, werden gewaerschouwt, dat sy, achtervolgende den 24 Articul van het Octroye, door haer Hoog Mog: de Heeren Staten Generael, aen de gemelde Compagnie verleent, sullen hebben te furneeren den derden verscheenen Termijn, van de Bylage der vier en acht per Cento, op poene, dat die van sulcx te doen in gebreecke blijvende, naer dato geen Rabat sullen komen te profiteeren: gelijck mede voor de laetste mael gewaerschouwt werden alle Participanten, die als noch in gebreecke zijn gebleven van den eersten en tweeden Termijn betaelt te hebben, deselve aenstonts te fourneren, op poene, dat tegens de Defaillanten sal werden geprocedeert, tot beleeninge of verkoopinge, soo als Bewinthebberen, in conformiteyt van haer Hoog Mog: Resolutie, sullen bevinden te behooren; en sullen Bewinthebberen voornoemt, tot den Ontfangh van de voornoemde te doene Fournissement, dagelijcks des morgens voormiddag vaceren, binnen de Steden Dordrecht, Delff en Rotterdam, soo als deselve op de respective Quohieren bekent staen.

#6750727,1 Frans Vogelaer, woonende tot Amsterdam, in de Gaper-steegh, aen het Rockin, maeckt bekent, dat hy uyt de Vlaemsche Eylanden bekomen heeft een party Canary-Vogels: soo eenige Liefhebbers van de selve begeeren te koopen, konnen hun aldaer vervoegen, en zijn te bekomen by 't Stuck of het Dosijn, yder tot syn contentement.

#6750727,2 T'Amsterdam, by Baltes Boeckholt, op de Haerlemmer-straet, is gedruckt: 't recht vernieuwde Paradijs Hofken, inhoudende de heerlijckste Gebeden en krachtigste Danckseggingen, wonderwaerdigh doorwrocht uyt de H. Bladeren, tot Troost der Kruys-genooten deser Werelt, om 't zy Godt in'er voorvallende droefheyt om hulp te smeecken, of in voorspeot hem te dancken en te looven: In 't Hoog-duyts in 't licht gegeven door den uytsteeckende Hemels Gesant Johan Arents, in 't Nederduyts vertaelt en naeuwkeurigh tegens het Origineel oversien, en verciert met 16 curieuse Plaetjes, en Veersen daer op passende. In 12.

#6750730,1 Uytschryvinge van een Danck- ende Bede-dagh. Erentfeste, Wyse, Voorsienige, seer discrete Heeren. Dewyle den Heere Churfurst van Brandenburgh onder den bystant ende genadigen legen van God de Heere Almachtigh, tegens den Coningh van Sweden, en op de Sweedsche Armee, voor af verscheyde geluckige successen, ende vervolgens een gewenschte Victoire bekomen en bevochten heeft, ende dat desen Staet in de voorsz. Victorie, ten aensien van de gemeene saecken, grootelijcks is geinteresseert; Soo hebben de Heeren Staten Generael, met toestemminge van dese Provintie, goet-gevonden, dat in plaetse van de ordinaris Maentlijcke Vast- ende Bede-dagh, die gehouden stont te werden Woensdagh toekomende ende Veertien dagen, sullende wesen den sevenden van de aenstaende Maent Augusti, Nieuwen-stijl, uytgeschreven sal werden een algemeene Danck-ende Beden-dagh, om God den Heere Almachtigh ten selven dage hartgrondelijcken te looven ende te dancken voor sijne sonderlinge Genade ende Zegen, aen Syne Churf. Doorl. Geallieerde van desen Staet, bewesen, met het verlenen van so goede Successen en heerlijcke Victorien, by hoog ged: sijne Ceurf. Doorl. tegens Hoogst-ged. Coningh van Sweden, ende desselfs Armee, geobtineert ende verkregen; ende voorts vieriglijck te bidden ende te smeecken, dat Syne Goddelijcke Majesteyt de Wapenen van den Staet, onder het hoogh wijs Beleyt van Syne Hoogheyt den Heere Prince van Orange, ende van der selver Hooge Geallieerden, verder soodanigh gelieve te zegenen, dat daer door eenmael een eerlijcke, vaste ende verseeckerde Vrede mach werden bekomen; alles tot grootmaeckinge van sijnen Heyligen Naem, voortplantinge van de Ware Christelijcke Religie, herstellinge van deselve, daer die door den tegenwoordigen droevigen Landt ende Luyden-verdervende Oorlogh verstoort is, conservatie van onse soo diergekochte Vryheyt, ende onse alle Zielen Saligheyt, &c.

#6750801,1 In den Hage is uyt het Dol-huys geloopen een Persoon, genaemt Hendick Marcusz. Vonck, zijnde half slecht, out omtrent 40 Jaren, gekleet met een bruyne Pye Rock, ende Broeck van 't selve Pye, met donckere gebreyde Hoosen, een Paer Muylen, een swarte Hoedt en Filjemort Lint, bruyn Hair en Kael van Hooft. Soo iemant dese Persoon voor quam, gelieve hem op te houden, alsoo aen gelegen is, en te laten weten aen Symon de Putter, Regent van 't selve Huys, sijn Kost-geldt sal wel betaelt werden.

#6750801,2 Tot Haerlem, sullen op Dingsdagh, den 6 Augusti, op de Laecken-Haale, staende op de Raeckx, des Morgens ten 9 uren, verkocht werden een goede Partye witte en onbereyde Wolle-Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Coleuren, als mede witte dicke Laeckens met breede Lijsten.

#6750801,3 De Heeren Schout, Burgermeesteren ende Schepenen der Stadt Rotterdam adverteeren een yegelijck, die 't aengaen mach, by desen, dat de Jaerlijckse Huyde-marckt binnen derselver Stadt sal gehouden werden op eerstkomende Dingsdagh, 't welck wesen sal den 6 Augusti daer aen volgende: als mede, dat op de naest-aenstaende Jaer-marckt, die jaerlijcx op den laetsten Maendagh in Augusti binnen deselve Stadt, ende nu op den 26 Augusti 1675. sal zijn, alle Kramen van gepermitteerden Waren geadmitteert sullen werden; maer geensints eenige Waeffel-Kramen, nochte Comedianten, Koorde-danssers, Rijffelaers ofte ander diergelijcke Speelen.

#6750803,1 Tot Haerlem, sullen op Dingsdagh, den 6 Augusti, op de Laecken-Haale, staende op de Raeckx, des Morgens ten 9 uren, verkocht werden een goede Partye witte en onbereyde Wolle-Laeckenen, met smalle bonte Lijsten, bequaem tot alle lichte Coleuren, als mede witte dicke Laeckens met breede Lijsten.

#6750803,2 Tot Leyden, by Felix Lopes en Arnoud Doude, is gedruckt en werdt uytgegeven: Le Grand Dissertatio de Carentia sensus & cognitionis in Brutis. In 8. Item, Tentamen medicum de natura, causis, temporibus, differentiis, signis diagnosticis, Prognosticis, medelaque variolarum, in gratiam Tyronum in Medicina exaratum. In Duodecimo. Noch sal by den voornoemden Doude uytgegeven werden: Christ: Wittichy Theologia Pacifica, cum Indice & Appendice. In Quarto. Editio secunda. Item, Asconius Pedianus Commentationes in aliquot M. Tullii Ciceronis Orationes. In duodecimo. Item, de grondige Beschryvinge van de Edele en Ridderlijcke Scherm-ofte Wapen-konst: noyt diergelijcken in dese Nederduytsche Tale uytgegeven, en met ses-en-dertig Kopere Figuren verciert. In Quarto.

#6750808,1 Werdt bekent gemaeckt, dat gedruckt is ende uytgegeven wert, met Octroy voor 15 Jaren, de Kaerte der Stadt Leyden, soo in 't groot als in 't kleyn, die voor een civilen Prijs te bekomen zijn by Pieter Engelvaert, Boeck-ende Konst-verkooper op 't Rapenburg, tot Leyden.

#6750808,2 In 's Hertogenbosch, sullen op den 14 Augusti 1675. by Steven du Mont, verkocht werden alle de naergelaten Boecken van D.J. Vitriarii, in sijn Leven Professor en Rector van de Illustre Schole: waer van de Catalogi te bekomen zijn t'Amsterdam by Joh. van Ravesteyn, tot Rotterdam by Laers, tot Dort by Kaymax, tot Uytrecht by van de Water, in 's Gravenhage by A. Leers, tot Leyden by Lopes de Haro, tot Gorcum by P. Vinck.

#6750810,1 Men maekct een yder bekent, dat de Banck-houder van Hulst van meeninge is te verkopen het Octroy van de Banck van Leeninge der Stadt Thoolen in Zeelandt, ende dat voor de tijdt van 13 Jaren Octroy. Iemant daer gadinge in hebbende, kome te Hulst by den Banckhouder, sal een yder contentement doen.

#6750813,1 Sedert den 5 Augusti zijn vermist twee jonge Persoonen, een van 17 a 18, en d'andere van 12 a 13 Jaren, den beyde niet groot van gewas, d'outste tamelijck grof van Leden, en een Vlackje op sijn lincker Koone, aen hebbende een graeuwe Engelsse Rock, met Purpere Opslagen; d'andere spichtigh, ront van Aengsicht, bruyn van Hair, aenhebbende een graeuwen Rock: die van de selve kennisse bekomt, gelieve dat tot Haerlem aen Jan Ariaensz. en tot Rotterdam aen Adam Andriesz. in de Pauwe-straet, te laten weten, sal eerlijck werden vergolden.

#6750813,2 Werdt een yder bekent gemaeckt, dat'er eenige Stucken Silver te koop zijn, seer konstigh gedreven van Adam van Vianen, die uytsteeckende raer zijn: Soo daer iemant gadinge in heeft, addresseere sich ten Huyse van Willem Eyckmans, Boeckverkoper in 's Gravenhage.

#6750815,1 Borgermeesteren ende Raedt der Stadt Coevorden willen een iegelijck mits desen bekent maecken, dat nu voortaen de drie Jaer-marckten, die gehouden werden den eersten op Maendagh na Mey; de tweede op St. Adolphi, en de derde op den eersten September, alle na den ouden Stijl, dat die Marckten sullen inkomstigh twee dagen gehouden worden; waer van de Marckt op den eersten September sal het begin hebben, om twee volle dagen gehouden te werden, en die volgende Marckten altoos onverbreeckelijck twee dagen: maer als die Dagh op Sondagen mochte komen te vallen, soo sal men deselve den dagh daer aen ofte Maendagh beginnen te houden; waer na een iegelijck hem sal hebben reguleeren.

#6750815,2 Schout ende Gerechte van Abcoude maecken een yder mits desen kennelijck, dat hare Paerde-Marckt, die voorledene Jaer geweest is den 18 Augusti, ouden-stijl 1674. nu sal gehouden werden na ouder gewoonte, op den 23 Augusti ouden-stijl 1675. zijnde daegs voor St. Bartholomei; waer na een yder sigh kan reguleren.

#6750817,1 Tot Rotterdam, by Isaak Naeranus, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Gecken te hoop of Schimpschrift op de Verkeerd geleerden van onsen tijdt: Beschreven door Petrus Cunaeus. Overgeset door N.B.A.

#6750817,2 De Bewinthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Kamere van Amsterdam, maecken by desen allen ende een iegelijck bekent dat sy, ingevolge van het 24 Articul van den Octroye, op den derden September, die wesen sal op Dingsdagh, ten half vier uren na de Middagh, publijckelijck op het nieuwe West-Indisch-Huys, staende op de Singel aldaer, sullen procederen tot het opveylen en verkopen van sodanigen Actien, soo wel uyt oude Obligatien geworden, als origineelijck ingelegt, waer over de drie vervallen Termijnen van de geordonneerde Bylage tot de Negotie, en om de Profijten der selver in de boesem der Participanten alleen te doen vallen, gerequireert (belopende twee ten hondert van 't out origineel Capitael) niet en sullen sijn gedaen. Met waerschouwinge voor de gebreeckige, dat sy, om de selve als noch te betalen, tot den laetsten Augusti, en langer niet, dagelijckx des namiddags van 3 tot 5 uren, ter Plaetse voorn: sullen werden geadmitteert.

#6750820,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer maecken mits desen allen ende een ygelijck bekent, dat alle Buyten-kramen op de aenstaende Bartholomeus Marckt wederom toegelaten sullen werden, met uytsluytinge van alle Koorde-danssers, Rijffel-kramen, Draey-borden ende andere lichtveerdige Speelen ende Guychelaryen.

#6750820,2 Tot Amsterdam sal op Woensdagh den 28 Augusti, ten Huyse van Gerardus Borstius, Boeckverkoper op de hoeck van de Nieuwen-dijck, aen den Dam, verkocht werden een seer uytsteeckende Bibliotheeck, bestaende in alderhande soorten van Boecken, in veelderhande Talen; waer van de Catalogus te bekomen is ten Huyse voornoemt.

#6750820,3 By Halfwegen Haerlem en Leyden, op de Hof-stede van den Heer Everswijn, is gestolen een geheel swart Paert met een witte Kol voor 't Hooft, out twee Jaer: Die 't selve weet, gelieve het bekent te maecken aen Willem Baes, by Noortwijcker-hout, sal een goede Vereeringe genieten.

#6750820,4 Borgermeesteren ende Raedt der Stadt Coevorden willen een iegelijck mits desen bekent maecken, dat nu voortaen de drie Jaer-marckten, die gehouden werden den eersten op Maendagh na Mey; de tweede op St. Adolphi, en de derde op den eersten September, alle na den ouden Stijl, dat die Marckten sullen inkomstigh twee dagen gehouden worden; waer van de Marckt op den eersten September sal het begin hebben, om twee volle dagen gehouden te werden, en die volgende Marckten altoos onverbreeckelijck twee dagen: maer als die Dagh op Sondagen mochte komen te vallen, soo sal men deselve den dagh daer aen ofte Maendagh beginnen te houden; waer na een iegelijck hem sal hebben reguleeren.

#6750820,5 Schout ende Gerechte van Abcoude maecken een yder mits desen kennelijck, dat hare Paerde-Marckt, die voorleden Jaer geweest is den 18 Augusti, Ouden-stijl 1674. nu sal gehouden werden nae ouder gewoonte, op den 23 Augusti Ouden-stijl 1675. zijnde daegs voor St. Bartholomei; waer na een yder sich kan reguleeren.

#6750822,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer maecken mits desen bekent, dat omme de aenstaende ordinaris Bede-dagh, die wesen sal den 4 September 1675, de Paerde-marckt, die gewoon is als dan binnen derselver Stadt te beginnen, nu aenvangh nemen sal op Donderdagh den 5 daer aen volgende.

#6750822,2 Tot Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkoper in de Kalver-straet, is gedruckt en wert uytgegeven: een Christelijck Discours over de tegenwoordige soo genaemde Verschillen in de Gereformeerde Kercke, gestelt in een tsamenspraeck tusschen de Hemelsse waerheyt beledigt, de aengenaeme Vrede gequetst, en den Goddelijcken yver misleyt, nevens een levend, vreedsaem en een bekommert Christen, tsamen gestelt door een Liefhebber van waerheyt en vrede. In Octavo. ** Item, het eygentlijck gevoelen van den Heer Johannes Coccejus, in sijn Leven Professor der Godgeleertheyt tot Leyden, vervat in sijn breedt uytgedruckte Stellingen, soo die vervolgens in sijn Wercken gedruckt zijn door de gantsche Godt-geleertheyt, uyt het Latijn vertaelt. In Octavo.

#6750822,3 De Bewinthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Kamere van Amsterdam, maecken by desen allen ende een iegelijck bekent dat sy, ingevolge van het 24 Articul van den Octroye, op den derden September, die wesen sal op Dingsdagh, ten half vier uren na de Middagh, publijckelijck op het nieuwe West-Indisch-Huys, staende op de Singel aldaer, sullen procederen tot het opveylen en verkopen van sodanigen Actien, soo wel uyt oude Obligatien geworden, als origineelijck ingelegt, waer over de drie vervallen Termijnen van de geordonneerde Bylage tot de Negotie, en om de Profijten der selver in de boesem der Participanten alleen te doen vallen, gerequireert (belopende twee ten hondert van 't out origineel Capitael) niet en sullen sijn gedaen. Met waerschouwinge voor de gebreeckige, dat sy, om de selve als noch te betalen, tot den laetsten Augusti, en langer niet, dagelijckx des namiddags van 3 tot 5 uren, ter Plaetse voorn: sullen werden geadmitteert.

#6750824,1 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Gouda notificeeren by desen allen den geenen, die noch eenige Capitale Leeninge Briefjes van den Jare 1672. tot laste van de Stadt in handen souden mogen hebben, het zy boven ofte benenen de 200 Guldens, daer van sy tot noch toe geen Obligatien tot laste van 't Gemeene Landt uytgewisselt hebben, dat sy deselve alsnoch voor den 8 September eerstkomende sullen hebben bekent te maecken, met uytdruckinge wie deselve zijn competerende, op poene, dat na d'expiratie van dien tijdt daer van geen betalinge nochte van Capitael ofte Interest sal werden gedaen.

#6750824,2 Tot Amsterdam sullen, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers, op aenstaende Dingsdagh, zijnde den 27 Augusti, verkocht werden een partye Boecken, in alderhande Faculteyten, daer onder veel rare Theologische Boecken: Met een Appendix van veel schoone Nederduytsche Boecken, gelijck breder by de Cataloguen blijckt.

#6750827,1 De Erfgenamen van Paulus van Ravesteyn, woonende t'Amsterdam, op 't Rockin, sullen op Donderdagh, den 5 September 1675. aen de meestbiedende verkoopen de gantsche Boeckdruckerye van haer en haer Vader zalig. bestaende in 4 schoone Perssen, allerhande soorten van Letteren, Noten, en alles wat voorts tot een Druckery is gehorende: waer van de Catalogus t'haren Huyse en in verscheyde Steden is te bekomen, voornamentlijck te Leyden by P. Hackius, te Haerlem by A, Casteleyn, in den Hage by J. Scheltus, te Delf by A. Dissius, te Rotterdam by Borstius, te Dordrecht by Keur, t'Uytrecht by Appelaer, &c.

#6750827,2 Op den 25 Augusti is gestolen een achtkantigh Schenck-bort, twee Sout-vaten, twee groote Schalen, een kleyn Schaeltje met een Bekertje, 12 Silvere Lepels, twee Silvere Kommetjes, 6 Eyer-Lepels, een Tantstoker, twee Goude Ringen, d'eene met een witte groote, en d'ander met een kleyne Steen, een Torkoes-ringh met een Fignet, een geborduurde Beurs met eenig Pot geldt: Die 't voorsz. Goet voor komt, maeckt het bekent aen Abraham Verschuure, Gout-smit tot Rotterdam, sal een Vereeringe genieten.

#6750829,1 Tot Rotterdam, by de Wed: van Arnoud Leers, is gedruckt en wert uytgegeven, een Dictionarium ofte Woorden-Boeck Engels en Duyts ende Duyts en Engels, gemaeckt door Henry Baxham, ende nu van nieuws verbetert ende vermeerdert door Daniel Marly. In twee Stucken.

#6750831,1 Tot Amsterdam sullen op Maendagh den 2 September, en volgende dagen, verkocht werden, op den Nieuwen-dijck, in de Son, 's naermiddags ten 2 uren, alle de Restanten van de naergelaten Boecken en Sorteringen van Joan Hendricksz. Boom zalig: waer by veel Riemen Misdruck en eenige Kopere Platen; sullende de Latijnse Boeken Maendagh en Dingsdag, en de Duytse Boecken Donderdag verkocht werden.

#6750831,2 Op den 17 Septemb: 1675. sullen tot Leyden, ten Huyse van Abraham van Gaesbeeck, Boeckverkoper in de Kors-steegh, verkocht werden veel uytsteeckende Boecken, in verscheyden Faculteyten en Talen: waer van de Catalogi te vinden zijn by gedachten Gaesbeeck en tot Amsterdam by Adrianus van Gaesbeeck.

#6750903,1 Werdt een iegelijck by desen bekent gemaeckt, dat de Bewinthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie ter Kamere van Amsterdam, de Verkopinge van de Actien der gener, die tot noch toe in gebreecke gebleven zijn, de bewuste nieuwe Bylage, conform het 24. Articul des Octroys, op te brengen, in de voorige Notificatie gestelt op den derden September des loopenden Jaers 1675, althans hebben goet gevonden te prolongeeren tot den 25 derselver Maent, met waerschouwinge ten overvloet voor de Gebreeckige, dat zy, om deselve Bylage als noch te voldoen, tot den 21 dito incluys, ende niet langer geadmitteert sullen werden.

#6750903,2 Tot Rotterdam, by de Wed: van Arnoud Leers, is gedruckt en wert uytgegeven, een Dictionarium ofte Woorden-boeck Engels en Duyts, ende Duyts en Engels, gemaeckt door Henry Haxham, ende nu van nieuws verbetert en vermeerdert door Daniel Marly. In 2 Stucken.

#6750905,1 Op Saterdagh, den 31 Augusti 1675. heeft men tot Uytrecht gemist een Persoon, van omtrent 25 Jaren, genaemt Steven, wesende niet wel by sijn Sinnen, en aen hebbende een donckere Rock, een swarte Broeck, grauwe Koussen en Schoenen, met Silvere Gespen, en een witte Hoedt op: Soo iemant den selven voor komt, gelieft hem aen te houden, en te recht te bestellen aen Maria Stevens, in de groote Slick-steegh tot Uytrecht, of tot Haerlem, buyten de kleyne Hout-poort, aen Abel van Uytrecht, sal voor sijn moeyten en onkosten danckelijck voldaen werden.

#6750907,1 Op den 22 September, nieuwe stijl, sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Hackius, by publijcke Auctie verkocht werden de naergelate Bibliotheeck van de Heer Daniel Colonius zalig. in sijn Leven Professor in de Rechten tot Leyden, bestaende in veele treffelijcke en rare Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by D. Elsevier, tot Haerlem by A. Castleyn, tot Rotterdam by A. Leers Weduwe, in 's Gravenhage by G. Ameling, tot Dordrecht by van Nispen, t'Utrecht by Ribbius, &c.

#6750910,1 Tot Amsterdam sullen op Woensdagh, den 25 September, Nieuwe-stijl, door de Maeckelaer Carel vander Haas, in de Bracke-gront, verkocht werden een goede Partye schoone Italiaensse MARMERE Vloer-steenen van alderhande groote van 8 tot 29 Duym, en eenige MARMERE Blocken: Soo yemant daer gadinge in heeft, addresseere sich aen de voorsz. Maeckelaer, woonende op de Uytrechtse-straet.

#6750912,1 Voorledene Nacht is tot Oestgeest uyt de Weyde genomen een Paert rot swart, met een kleyne Kol, niet groot van gewas, maer dick en ront, de Maenen aen de hant, en een kleyne Staert: Die 't selve weet, gelieve sich t'addresseeren tot Oestgeest, in de Roode Leeuw, aen Willem Isselsteyn.

#6750912,2 De Bewinthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Kamere van Hoorn, adverteeren ende insinueren by desen, volgens speciale Authorisatie van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, vervat in haer Ed. Groot Mog. Resolutie van den 29 Maert jongstleden, alle ende een iegelijck, die vermeynen soude mogen eenige Actien in de Kamer van Hoorn te hebben, dat sy-lieden de selve Actien binnen den tijdt van 6 eerst-komende Maenden sullen hebben komen aen te geven op het West-Indische Huys der voor geroerde Stadt, ten welcke fine de Bewinthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie aldaer sullen vaceren des morgens van 10 tot 12 uren; zijnde dese Waerschouwinge van dien effecte, dat den selven tjdt van 6 Maenden verstreecken zijnde de gebreeckige sullen zijn ende blijven ten eeuwigen tijdt versteecken van alle Recht ende Pretentien, die de selve op eenige Actien in de Kamer Hoorn vermeenen te hebben.

#6750912,3 De Bewinthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, ter Kamere tot Amsterdam, maecken mits desen bekent, dat sy, om redenen, in de Aenstaende Verkopinge van de gebreeckige Actien, sullen sijn (sonder verder uytstel) op den 25 deser lopende Maent September, met de soodanige als noch sullen supercederen, welckers Eygenaers tot den 24 dito incluys op het West-Indisch huys sullen komen teeckenen een Acte aldaer ontworpen, waer by sy personelijck beloven ende aennemen binnen ses Weecken, naer 't houden van de Verkoopinge voorschreven, het als dan verscheenen Furnissement te sullen voldoen.

#6750914,1 Tot Haerlem sal op Woensdagh, den 18 September 1675. verkocht werden een goede Partye witte en onbereyde Wolle-Laeckene, op de Laecken-Halle, staende op de Raeckx.

#6750914,2 Daer werdt vermist een Sackje gemerckt J.P. met Reecken-boeckje en Brieven, waer in een Obligatie van twee hondert en vijftigh Gulden, op de Naem van Bernardus Tigurinus, staende op het Comptoir van d'Heer Uytenbogaert binnen Amsterdam: die het gevonden heeft, gelieft het te behandigen ane Arent Volkertsz. van Surich, op d'Oude-zyds Achter-Burgwal, in de Goude Hamer, of aen Bernardus Tigurinus, aen de Voor-straet binnen Delff, sal een eerlijcke Vereeringe genieten.

#6750914,3 In 's Gravenhage, by Joannes Tongerloo, zijn te bekomen het Effigie van d'Heer Grave Montecuculi, seer konstig in 't Koper gesneden. Item, der Franssen haes op, of schuyf voor 't Roer: als mede een kort Verhael der geluckige Oorlogen, ten besten onses lieven Vaderlands van den aenbeginne gevoert, by de Doorl: Heeren Princen van Orange, tot den Jare 1675. Door J.Orisant. Alles met desselfs Afbeeldinge. In 4.

#6750917,1 Tot Dordrecht, by Isaac Tegelbergh en Nicolaes Geerlingh, is gedruckt en wert uytgegeven, het Psalm-boeckje in 32. met een Brevier Letter, het eerste Vers op Noten, op goet en wit Papier.

#6750917,2 Op den 23 September 1675. sullen in 's Gravenhage verkocht werden, op de Zael, in de Winckel van Johannes Steucker, een rare Bibliotheeck, naergelaten by D. Johannes Dedely (dum viveret), Auditoris ordinarii Camerae Rationum Hollandiae & West-Frisiae: waer van de Cataloguen te bekomen zijn tot Amsterdam by H. en D. Boom, tot Leyden by Arnout Doude, tot Uytrecht by Joh. Ribbius, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Dordrecht by Math: van Nispen, tot Delft by J. Plantenburg, tot Rotterdam by Isaac Neranus, tot Gorcum by P. Vinck.

#6750917,3 Tot Haerlem sal op Woensdagh, den 18 September 1675. verkocht werden een goede Partye witte en onbereyde Wolle-Laeckenen, op de Laecken-Halle, staende op de Raeckx.

#6750919,1 Also Abraham Fortri, gewoont hebbende binnen de Stadt Leyden, hem selven ten dienste van Coopluyden buyten de Stadt woonachtigh als Factoor ofte Maeckelaer heeft laten gebruycken, ende onder dien deckmantel in korten tijdt van veele ende vercheyde Persoonen voor ettelijcke duysenden aen goederen heeft gekocht, ende als nu met sijn Huysvrouw Jannetje de Pree, seer schelmachtigh is doorgegaen, mede nemende alle sijne Boecken ende Koopmanschappen, ende alsoo de Crediteuren van haer Achterwesen berovende; soo werdt een yder by desen versocht ende gewaerschouwt, dat die eenige Gelden aen hem Fortri schuldigh zijn, deselve aen hem ofte sijn ordre niet te betalen, ofte dat hun 't selve voor geen betalinge verstrecken sal, maer dat sy hunne betalinge sullen gelieven te doen aen den Notaris Johannes vander Eycke, woonende tot Leyden, tegenover het Raethuys, die by de E:E: Achtb: Heeren van den Gerechte der selver Stede gestelt is tot Curateur over den Boedel van den voorn: Fortri: dat wyders die geene, die den voorsz. Fortri ende sijn Huysvrouwe sal konnen aenwysen, dat sy, ofte een van beyde, in besloote hechtenisse komen te geraecken, tot een Vereeringe van de Crediteuren sullen genieten voor yder Persoon 100 Silvere Ducatons: den voorsz. Fortri is middelmatigh van lengte, een wynigh pockdaligh van Aengesicht, out omtrent 6 a 38 Jaren; ende sijn Huysvrouw mede middelbaer van lengte, geelu van couleur, ende wat lyvigh, out omtrent 4 a 36 Jaren.

#6750921,1 Op den 7 October, nieuwe Stijl, zijnde Maendag, sullen tot Leyden, ten Huyse van Pieter Hackius, by publijcke Auctie verkocht werden verscheyde treffelijcke en rare Boecken, in alderhande Faculteyten en Talen: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterd. by Wolfgang, tot Haerlem by A. Casteleyn, tot Rotterdam by A. Leers Weduwe, tot Dordrecht by van Nispen, in 's Gravenhage by G. Ameling, tot Utrecht by Ribbius, &c.

#6750921,2 Tot Leyden, by Adrianus Severinus, is gedruckt en werdt uytgegeven, Arnoldi Ceulinx, Philos. Profess. Lugduni in Batavis, Ethica, contra Philosophos atheos, `e luce naturae secundum Sacras Literas, cum notis auctoris. In 12. Ejusdem methodus inveniendi argumenta, cum objectionibus & reponsionibus ad ejus Ethicam. In 12.

#6750924,1 Borgermeesteren ende Regeerders der Stadt Dordrecht notificeren by desen alle Houders van de Recipissen wegens den Twee-hondertsten Penningh, by forme van Capitale Leninge in den Jare 1674, binnen deselve Stadt betaelt, dat sy-luyden hunne Recipissen ter Secretarye voorsz. sullen hebben te combineren, te weten van de vier Capitale Leningen tot twee hondert Guldens, ofte meerder, omme voor den eersten November 1675. van den Ontfanger van 't voorsz. middel, daer vooren Obligatien ten laste van 't gemeene Landt te vorderen, op paene, dat naer de voorsz. tijt daer van sullen zijn verstreecken.

#6750924,2 Op den derden October 1675. soo sal in de Winckels van Gerardi Ameling, welcke sijne Faculteyten verkocht hebbende, oock in deselvige van Theodorus Duurcant verkocht werden een uytnemende raere Bibliotheecq, bestaende in alderhande Faculteyten en Taelen: waer van de Catalogus te bekomen sullen zijn Amsterdam Wolfgangh, Leyden Pieter Hackius, Haerlem Casteleyn, Delft Cloetingh, Rotterdam Weduwe Laers, Dordrecht Weduwe Goris, Uyttrecht van Zijl.

#6750924,3 Also Abraham Fortri, gewoont hebbende binnen de Stadt Leyden, hem selven ten dienste van Coopluyden buyten de Stadt woonachtigh als Factoor ofte Maeckelaer heeft laten gebruycken, ende onder dien deckmantel in korten tijdt van veele ende vercheyde Persoonen voor ettelijcke duysenden aen goederen heeft gekocht, ende als nu met sijn Huysvrouw Jannetje de Pree, seer schelmachtigh is doorgegaen, mede nemende alle sijne Boecken ende Koopmanschappen, ende alsoo de Crediteuren van haer Achterwesen berovende; soo werdt een yder by desen versocht ende gewaerschouwt, dat die eenige Gelden aen hem Fortri schuldigh zijn, deselve aen hem ofte sijn ordre niet te betalen, ofte dat hun 't selve voor geen betalinge verstrecken sal, maer dat sy hunne betalinge sullen gelieven te doen aen den Notaris Johannes vander Eycke, woonende tot Leyden, tegenover het Raethuys, die by de E:E: Achtb: Heeren van den Gerechte der selver Stede gestelt is tot Curateur over den Boedel van den voorn: Fortri: dat wyders die geene, die den voorsz. Fortri ende sijn Huysvrouwe sal konnen aenwysen, dat sy, ofte een van beyde, in besloote hechtenisse komen te geraecken, tot een Vereeringe van de Crediteuren sullen genieten voor yder Persoon 100 Silvere Ducatons: den voorsz. Fortri is middelmatigh van lengte, een wynigh pockdaligh van Aengesicht, out omtrent 6 a 38 Jaren; ende sijn Huysvrouw mede middelbaer van lengte, geelu van couleur, ende wat lyvigh, out omtrent 4 a 36 Jaren.

#6750926,1 Burgermeesteren, Schepenen en Raden der Stadt Deventer maken mits desen bekent, dat haer E: Hoog-achtb: hebben goet gevonden, dat naer desen binnen haer Stadt t'allen tijden den 20.30 Octobris sal gehouden werden de Jaermarckt van Paerden en Beesten, waer van op den 20.30 Octobris 1675 sal aenvangh nemen.

#6750926,2 Anno 1675. den 22 September, Sondag's avonts, in de Schemer-avont, tusschen 6 en 7 uren, is in 's Gravenhage verlooren een root Fluweele Tasje, met een Goude Beugel, Haegse Keur, en met een Stale Knipje: Soo iemant het weet aen te brengen, waer het is, soo tot Amsterdam, Haerlem, Leyden, Delft, Rotterdam, Schiedam als in 's Gravenhage, addressere hem aen de Gilde-Knechts van 't Silver-Smits-Gilde in de voornoemde Steden, sal 4 Rijckxdaelders tot een Vereeringh hebben.

#6750926,3 In 's Gravenhage, by Michiel van Heyningen, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: Godvruchtige Uytspanninge, bestaende in Meditatien, en Voorbereydingen tot het H: AvonTmael, Lijden en Sterven onses Heeren en Saligmaeckers Jesu Christi: Boetveerdige Gedachten in tijdt van Kranckheyt, en in Christelijcke Zede-Versen: In desen tweeden Druck vermeerdert met Hollants Weeklage, over den verwoeden Inval der Fransse in de Dorpen van Swammerdam en Bodegrave. Als mede Hollands Vreugde-stem over de Vrede met Engelandt, door den Heer M.V. Machwiths, in sijn leven Luyt. Collonel, en Commandeur van Nimwegen. In 4.

#6750928,1 Burgermeesteren, Schepenen en Raden der Stadt Deventer maken mits desen bekent, dat haer E: Hoog-achtb: hebben goet gevonden, dat naer desen binnen haer Stadt t'allen tijden den 20.30 Octobris sal gehouden werden de Jaermarckt van Paerden en Beesten, waer van op den 20.30 Octobris 1675 sal aenvangh nemen.

#6750928,2 Tot Amsterdam, by Abel van der Storck, Boeckverkooper op 't Water, recht tegen over de Nieuwe-Brugh, in de Delffse Bybel, is gedruckt en werdt uytgegeven: 't kleyn Hoorns Liet-boeck, inhoudende eenige Psalmen Davids, Lof-sangen en Geestelijcke Liedekens, met het Aenhangsel en vermeerderde Aenhangsel. In drie Deelen. In 16.

#6751001,1 De Heeren Gecommitteerde van de Societeyt in 's Gravenhage notificeren by desen, dat ale de geene, die eenige Recipissen of Quitantien van de vier of twee Capitale Leeningen op den 27 maert en 28 July des voorleden Jaers by haer Ed: Groot Mog. de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt geconsenteert, ende in 's Gravenhage betaelt, onder hun zijn hebbende, de selve binnen den tijt van drie Weecken sullen hebben te brengen aen den Ontfanger van den Twee-hondertsten Penningh over 's Gravenhage, die daer over aen een ygelijck d'Obligatien sal uytreycken, soo wel d'Obligatien, die beneden als boven de vijf hondert Guldens sullen komen te bedragen: sullende dese Notificatie mede strecken tot narichtinge in reguarde van de Recepissen specterende tot de Capitale Leeningen van den Jare 1672.

#6751003,1 Daer is tusschen den 26 en 27 September vermist, een Silvere Kam-doos, twee Kandelaers, een Snuyter, een Spelle-backje, twee Hayr-Borstels, een Naelde-kocker, gesneden met 3 Ros-kammen, met Armine, noch een Bybeltje met Goude Sloten; Die eenige Goederen van die kan aenwysen, sal een goede Vereeringe genieten, en addressere hem aen Ian Abrahamsz., op de lange Gracht, in de Wentel-trap, in den Hage.

#6751003,2 Een yder werdt by desen genotificeert, dat het Recuiel ofte des Krijghs-raets notabelste Besoignes, uytgegeven in den Jare 1669. door d'Heer Griffier van Dalen, nu voor de tweede mael is herdruckt, over een derde Deel vermeerdert, ende van alle Druck-fauten verbetert, met byvoeginge van een Register, waer de Legers geweest zijn, ende van 's Lants Victorien: zijn te bekomen by de Weduwe van den voorn. Heer Griffier, wonende in de Getrouwe Harder-straet, in 's Gravenhage, oock by Crispinus Hoeckwater, Boeckverkoper aldaer.

#6751005,1 Op Woensdag den 9 October 1675, des morgens ten 9 uren, sullen tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick Schut, Casteleyn in 't oude Heere Logement, verkocht werden verscheyde kostelijcke en uytsteeckende Juweelen, als Paerlen, Pendanten, Boitten, Stricken, Ringen &c. ende sullen de voorsz. Juweelen konnen gesien werden 's daegs voor de Verkopinge, ten Huyse voorschreven, des morgens van 9 tot 12 uren, ende des naermiddags van 2 tot 4 uren.

#6751005,2 Tusschen den 3 en 4 October is tot Voorhout uyt de Weyde gestolen een doncker bruyn Ruyn-Paert, met een moye Kol voor 't Hooft, die wat slim staet, out omtrent 4 Jaer: Iemant het selve te voren komende, gelieve sich te addresseren op de Wooningh van den Heer Sprongh tot Voorhout voornoemt, sal een goede Vereeringe genieten.

#6751008,1 Daer werdt gemist, en nae presumptie is genomen van een Meyt, die 't eene Oog niet goet en is, twee Goude Ringen, d'eene met eene vierkante Diamant, en d'andere met 3 Diamanten, en noch twee Oor-Pendanten, yder met 13 Diamanten, Iemant die voorkomende, gelieftse aen te houden, en te bestellen aen Daniel vander Veen, Knecht van het Goutsmits-Gilt in 's Gravenhage, sal een goede Vereeringe genieten.

#6751008,2 T'Amsterdam, by Hieronymus Sweerts, Boeckverkooper op den Dam, is gedruckt en werdt uytgegeven: het Testament in 12, met het Psalm-boeck vol Noten, en op een Sleutel, nevens de Text der Psalmen op de kant: alles met een groote nieuwe Letter, noyt voor desen soodanigh gedruckt: zijnde soo dun en bequaem, om in de Sack te steecken, als de voorige Testamentjes geweest zijn.

#6751008,3 De Weduwe van zal: Mr. Willem vander Helm is van meeninge op Maendagh den 14 October t'haren Huyse, by de Stads Timmer-werf, tot Leyden, te verkopen veelderhande Teyckeningen, Printen, Boecken van de Archtectura ende alle de Gereetschappen van dien. De Liefhebbers sullen daegs voor de Verkopinge de Kunst konnen sien.

#6751010,1 Tot Leyden, ten Huyse van Felix Lopes, Boeckverkoper over d'Academie, sullen op den 2 October 1675. verkocht werden een Partye schoone en rare Boecken, betaende in Juridici, Medici en Miscellani, breder blijckende uyt de Cataloguen, die daer van in verscheyde Steden te sullen te krijgen zijn.

#6751010,2 De Bewinthebberen van de West-Indische Compagnie, ter Kameren Dordrecht, Delft en Rotterdam, versoecken by desen alle Geinteresseerden ende Participanten van de selve Kameren, die tot noch toe in gebreecke zijn gebleven, om hare Actie te verhoogen, dat sy de vervallen Termijnen gelieve te komen betalen, waer toe de Bewinthebberen in de selve kameren sullen vaceren tot den eynde deser lopende Maent October der Voor-middags: ende werden de nalatige nochmaels ten overvloet gewaerschouwt, dat hare Actien sullen werden verkocht, conform het 24 Articul.

#6751010,3 Een yder werdt by desen bekent gemaeckt, dat de Verkopinge van de Actien ter Kamere van Zeelandt uytgestelt is tot op den 31 deser loopende maent October: soo werden ingevolge van dien yder een by desen ten overvloet gewaerschouwt, hare verschene Termijnen van de nieuwe Bylagen voor den voorsz. geprefigeerden tijdt te komen voldoen, ofte by gebreecke van dien, dat sonder eenige conniventie ofte oogluyckinge sal werden geprocedeert tot gemelde Verkopinge.

#6751010,4 Op Dingsdagh, den 15 October, sal tot Amsterdam, ten Huyse van Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkoopers op de Cingel, verkocht werden een seer curieuse, nette en uytsteeckende Biblioheeck, bestaende uyt alderhande soort van Boecken, in alle Talen en Faculteyten, als breder by het Catalogus blijckt, die by de voornoemde Booms te bekomen is.

#6751012,1 Op Woensdagh, den 16 October, sal tot Haerlem, op de Laken-halle, verkocht werden een goede Partye witte en onbereyde Wolle-Lakenen, met smalle bonte Lijsten: als mede witte Lakens met brede Lijsten.

#6751012,2 Op den 14 October 1675. zijnde Maendagh, sal Theodorus Duurcant in den Hage beginnen te verkoopen de Litteratores in Folio.

#6751015,1 Op Woensdagh, den 16 October, sal tot Haerlem, op de Laken-halle, verkocht werden een goede Partye witte en onbereyde Wolle-lakenen, met smalle bonte Lijsten: als mede witte Lakens met brede Lijsten.

#6751015,2 Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Alckmaer maecken by desen bekent, dat, mits de Woensdaegse Bede-dag, de magere Beesten Marckt binnen der selver Stadt gehouden sal werden op den 7. en 8. November, in plaetse van den 6. en 7. derselver Maent.

#6751015,3 Werdt mits desen bekent gemaeckt, dat tot Middelburgh in Zeelandt is komen woonen Jan Hasenberg, Meester Gout Leer-maecken, aldaer heeft opgerecht een schoon en seer bequaem Gout-Leer-huys, in welck tegenwoordigh gemaeckt werden soo schoone en curieuse Goude en Silvere Leeren, van de alderbeste Inventien en nieuwste Mode, als oyt in Hollandt of Zeelandt gesien zijn, presenterende sijn dienst aen alle en een iegelijck, die daer gadinge in mochte hebben, te accommoderen, tot seer civile Prijsen: Die daer van gelieven bedient te zijn, konnen hun addresseren aen dito Hasenberg, woonende tot Middelburgh voorsz, over 's Landts Arsenael, en tot Amsterdam op de oude Schans, in de swarte Os, by Elias Sandra, daer de Gegadingde en Liefhebbers mede haer contentement konnen vinden.

#6751017,1 De Ed: Achtbare Heeren Borgermeesteren ende Regeerders der Stadt Dordrecht hebben by dese tegenwoordige conjuncture van tijden ende saecken goet gevonden ende verstaen, dat de aenstaende Baefmisse-Marckt binnen derselve Stadt voor ditmael sal werden geschort ende opgehouden, sulcx dat geene Kramen ofte eenigerhande Spelen sullen werden gepermitteert, ofte toegelaten; waer naer een yder, die sulcx aengaen mach, hem sal hebben te reguleren.

#6751017,2 Daer is voorleden Dingsdagh 14 dagen een Kint, out derdehalf Jaer, hebbende dese Somer gepockt, en daer van de pleckjes noch in 't Aengesicht, een root Pleckje tusschen sijn Wijnbrauwen, en een grooter op de rechter Schouder, aen hebbende een groen Borst-rockje, een bruyn Cattoene Schortje, en een Laersje aen 't rechter Voetje, daer 't wat swack was, tot Dordrecht sijn Ouders ontdragen, soo sy meynen, door een Vlaems Vrou-mensch: Iemant 't voorsz. Kint voorkomende, gelieft het aen te houden, en te recht te brengen, op de Zuyd-zyde aen geene zyde van Out-Beyerlandt, aen de Weduwe van Jan Danielsz. in 't Huys van Cornelis Joosten; of tot Haerlem, in 't Roode Kruys, in de Sparwouder-straet, sal eerlijck voor sijn moeyten voldaen werden.

#6751022,1 De Heeren Schout, Burgermeesteren en Schepenen der Stadt Rotterdam hebben, omme pregnante redenen, haer Ed. daer toe moverende, goet ende geraden gevonden de Jaerlijckse Huyden- en Leermarckt, die binnen deselve Stadt van outs op den 7 en 8 van de Maent November, en sedert eenige Jaren achter den anderen gehouden is op den 20 en 22 van deselve Maent, te veranderen, en vast te stellen, dat deselve voortaen Jaerlijckx precise sal werden gehouden op den 7 en 8 van de aenstaende November, waer naer een iegelijck, de voorsz. Marckt willende frequenteren, sigh kan reguleren.

#6751022,2 Tot Middelburg, by Jacobus Noenaert, Boeckverkoper op de Wal, is gedruckt en werdt uytgegeven: Bewijs en verdedigingh van de waerheyt en Godlijckheyt der H. Schrifture, en der Religie daer in begrepen. Ingestelt door Guilielmus van Lake. Zijn mede te bekomen by Johannes van Someren, Boeckverkoper tot Amsterdam.

#6751022,3 Tot Harlingen, by Hero Galama, is gedruckt en werdt uytgegeven: Verhael van den Staet der Religie; waer in te sien is met hoedanige Voornemens en Listigheden deselve toegestelt en beleyt werdt, in verscheyde Staten van de Westersche Deelen des Werelds; getrocken uyt het Engelsch van den Ridder Edwin Sandis: benevens eenige merckwaerdige Byvoegselen: Gesamentlijck uyt het Frans vertaelt, door Joachim Oudaen. In Octavo. Item, Apostels Genade-wensch, over Gal.6.18. en Biddens-plicht voor de Leeraren, over Heb.13.18. of Leeuwardens Intrede, gehecht aen Harlingens Afscheyt-Predicatie, &c. door den beroemden Leeraer Theodorus Paludanus. In Duodecimo.

#6751022,4 Drossaert, Borgermeesteren ende Regeerders der Stadt Gorinchem, ende de Commissarissen van sijn Excell: van Brederode, maken by desen een yder bekent, dat sy hare Vaert tusschen Gorinchem en Vyanen sodanig hebben doen maecken, dat de selve wederom des daegs driemael, te weten, van Gorinchem op Vyanen des morgens ten 5 uren, ten 11 uren, ende des namiddags ten 4 uren: ende van Vyanen op Gorinchem des morgens ten 9 uren, ten 11 uren, en des namiddags ten 4 uren, sal werden bevaren met bequame overdeckte Schuyten, die tot gerief van de Passagiers in vierdehalf uur sullen overvaren; 't welck ingangh sal nemen den eersten November 1675 toekomende precijs: En sal oock seer goede acommoditeyt van gelijcke Schuyten wesen, voor die gene die een expresse Schuyt willen af huuren.

#6751024,1 Den 17 October is vermist te Bergen, by Rampen Bos, een Appel-grauw Ruyn Paert, met witte Maenen en witte Staert, en een witte Pleck op de Schoft, 't eene Achterste Been wat bolachtigh op de Spat-Aer, out op sijn vierde Jaer. Yemant dit te vooren komende addressere sich aen Anthony van der Pol, Stal-meester by de Kruys-poort, tot Haerlem, of tot Alckmaer by Jan Hagel, op den Dijck, sal een goede Vereeringe genieten.

#6751026,1 Drossaert, Borgermeesteren ende Regeerders der Stadt Gorinchem, ende de Commissarissen van sijn Excell: van Brederode, maken by desen een yder bekent, dat sy hare Vaert tusschen Gorinchem en Vyanen sodanig hebben doen maecken, dat de selve wederom des daegs driemael, te weten, van Gorinchem op Vyanen des morgens ten 5 uren, ten 11 uren, ende des namiddags ten 4 uren: ende van Vyanen op Gorinchem des morgens ten 9 uren, ten 11 uren, en des namiddags ten 4 uren, sal werden bevaren met bequame overdeckte Schuyten, die tot gerief van de Passagiers in vierdehalf uur sullen overvaren; 't welck ingangh sal nemen den eersten November 1675 toekomende precijs: En sal oock seer goede acommoditeyt van gelijcke Schuyten wesen, voor die geene die een expresse Schuyt willen af huuren.

#6751029,1 Op Donderdagh den 21 November sullen in de Bracke Gront, tot Amsterdam, verkocht werden een groote Partye curieuse Marmere Vloer-Steenen van alderhande groote, daer yder sijn gadinge sal konnen vinden.

#6751102,1 Op den 12 November 1675. Nieuwe-stijl, sullen tot Amsterdam, in de Kalver-straet, in de Eendracht, omtrent den Dam, verkocht werden de naergelaten Boecken van Elizaeus Weyerstraet, bestaende in eygen Sorteringen, en van andere Boecken, by hem in quantiteyten te bekomen geweest: De Verkoopinge sal gehouden werden onder de meestbiedende Boeckverkoopers.

#6751105,1 Op Dingsdagh den 12 November sal men ten Huyse van Willem Kroese, Boeckverkoper op de Nieuwen-dijck, tusschen de twee Haerlemmer-Sluysen, verkoopen een schoone Bibliotheeck, bestaende voornamentlijck in de Theologische en Historische Boecken, gelijck breder in de Catalogus te sien is, die by de voornoemde Kroese is te bekomen.

#6751109,1 De ongelegentheyt, veroorsaeckt door 't overloopen van 't Water, 't welck eenig belet heeft gebracht in 't varen van de Treck-schuyten tusschen Haerlem ende Leyden, meest gerepareert zijnde; soo werdt by desen genotificeert, dat op heden voor eerst deselve Treck-schuyten sullen afvaren van Haerlem op Leyden d'eerste 's Morgens ten 10 Uren, de tweede ten 12 Uren, de derde ten twee uren na de Middag, ende de Nacht-schuyt 's nachts ten 11 Uren: Ende soo tusschen de voorsz. Schuyten des daegs noch 8 a 10 Persoonen t' samen quamen, sullen altijt met een Schuyt konnen geaccommodeert werden.

#6751109,2 Werdt een yder by desen genotificeert, dat de Post-wagens gereden hebben tusschen Amsterdam en den Hage, ende door het overvloeyen van de Wateren daer in zijn verhindert geworden, nu deselve Post-wagens van Maendagh den 11 November 1675. des morgens ten seven, en 's Middags ten een Uren, sullen afryden soo van Haerlem als uyt den Haage: ende sal tot Haerlem 't Comptoir gehouden werden ten Huyse van den Schout van de Wagens, in den Oyevaer, daer de Wagens oock sullen afryden ende aenkomen.

#6751109,3 Op den 18 November, nieuwe Stijl, zijnde Maendag, sullen in 's Gravenhage verkocht werden, op de groote Zael van 't Hof, in de Winckel van Gerard Amelingh, verscheyde treffelijcke en rare Boecken, in verscheyde Faculteyten en Talen: waer van de Catalogi te bekomen zijn tot Amsterdam by A. Wolfgang, tot Leyden by Pieter Hackius, tot Haerlem by Abraham Casteleyn, tot Rotterdam by de Weduwe Leers.

#6751109,4 De Venditie van de Boecken van Elizaeus Weyerstraet is om reden van den 12 tot den 26 deser uytgestelt.

#6751112,1 De Regeerders van Oost- en West- Saerdam maecken by desen een yder, dien het aengaen mach, bekent, dat geene Kramen op haer E: aenstaende Jaer-marckt, zijnde Sondagh den 17 deser loopende Maent November 1675, sullen mogen werden opgerecht, noch geene de minste Waren verkocht, als op Maendag daer aen volgende, tot Saterdagh als dan eerstkomende toe, ende langer niet, sonder dat eenige Speelen, Speelders, Vertooningen, Draey-borden, ofte hoe genaemt, buyten de voorsz. Kramen, ten voorsz. dagen sullen werden geadmmitteert, op de Poene ende Boete daer toe gestatueert.

#6751112,2 Daer is by Isaac Verduyff, Verwer by het Dool-hof tot Amsterdam, gestolen 2 Studien Kameels-Hair Trypen, gemerckt aen het ent met een H en een P daer boven, op het eene Stuck geteyckent 90, en het andere No. 91. Die deselve voorkomen, ende te recht weet te brengen, kome by Isaac Verduyf voornoemt, sal tot een Vereeringe genieten 10 Silvere Ducatons.

#6751114,1 Den 11 October 1675. is tot Leyden door abuys qualijck bestelt een half Laecken, dat tot Hoorn most wezen, gemerckt met een Merck van Root-aert: Die het selve Laecken weet te recht te brengen, gelieve het te behandigen tot Leyden aen Jan Bosman, op de Haven: tot Haerlem aen Pieter Mossel, in 't Schippers-huys: tot Saerdam aen Jochem de Sluys-wachter van de kleyne Sluys; en tot Hoorn aen Jacob Jel, Schipper op Leyden, sal twee Ducatons tot een Vereeringe genieten.

#6751114,2 Men wil op den 25 November 1675. tot Amsterdam, in de Herberge van de Bracke-gront, verkoopen, twaelf stucx Houte Brandt-spuyten, van diversse groote en extraordinaire Operatien, seer bequaem om Brandt te blussen in Kercken, Huysen, Molens en Schepen, &c. Deselve zijn te sien, in de kleyne Kattenburger-straet, op de Werf van 't Wit Kruys; ende ten Verkoopdage op een Vlotschuyt, in 't Rockin.

#6751116,1 Tusschen den 12 en 13 November 's Nachts is gestoolen: een roode Scharlaken Rock: een witte Satyne Mans Borst rock: een wit Manteltje van gekepert Linnen: een groene Fluweele Mans Muts: een groene Fluweele Mans Kam-koker: een kostelijcke Fluweele Mof: een swarte Lakense Rouw-mantel: een swarte Lakense Rock met een Tabbaert, mede Laken: een witte More Rock met blauwe Voering: twee swarte Ras de Sipre Roocken: een Ras de Sipre Tabbaert: een Lap van de beste Sitse: twee Kappen: twee swarte Neusdoecken: een paer witte Hantschoenen: een Bybel met groen Fluweel bekleet, met Gout Schilpjes: een Ebben-hout Juweel-koffertje, met Silvere Platen op de Laetjes, met 30 Gulden aen Pot-Rijcxdaelders: een Krale Breseletje, met Pareltjes tusschen beyde: een Gout Bootje met Robijntjes beset: een Kristal met Gout beslagen: een Koffertje met eenigh Pot-geldt: een Spiegeltje met een Silver Rantje: 6 fijne Vrouwe Hembden met Kant, geteyckent A.C. 2 fijne Mans Hembden, geteyckent M.C. een fijn half Hembt, geteyckent M.C. drie fijne Schortekleen sonder Kant, een met Kant, alle geteyckent A.C. en een Netel-doecks: drie paer Mouwen: een paer witte Sayette Hantschoenen: 2 fijne Linnen Nacht-halsdoecken met Kant: een Catoen Nacht-halsdoeck met Kant: verscheyde fijne Sack-neusdoecken: item een heel groote Porcelyne Kom van de Kas: noch 2 Porcelyne Komme, en een Porcelijn Kommetje. Indien iemant iets van dit Goet mochte voorkomen, gelieft het te addresseren aen Maurits van Cats, woonende in 't West-eynde, in 's Gravenhage.

#6751119,1 Daer werdt gemist een gants Goude Vorck, geamalieert, waer op het Hegt staet gesneden Elisabeth Kloecq: een groote Goude geschakelde Ketting, van omtrent 3 Ellen langh, met een Silver vergulde Penning, daer op het Wapen van Leyden gesneden, met eenige Duytse Vaersen op d'Heer Jan Blasius: een Goude Bel: een groote Diamant ring, Dick-steen: een dito Roos-ringh met 9 Diamanten: 3 geschroefde Silvere Penningen, de Geboorte Christi, twee Doots-hoofden en een Trouw-penning: een Gout-stuck, gedreven van Aelbert Dure: een groote Trouw-penningh: een Engels Stuck met een Oogh: een Christianus Quartus: een van de Bisschop van Worms: een Crusaet: een Elisabeth: een met drie Hoofden: twee Kinder Paerle-moertjes: noch ettelijcke Goude soo enckelde als dubbelde Ducaten: een Gout Yser met 2 Paerlen en halven Maen: Alle welcke Goederen gepresumeert werden gestolen te zijn door seeckere Dienstmaegt, genaemt Pietertje van Gestel, zijnde langachtigh van Persoon, wat opdrachtigh in 't Aengesicht, ende kleyn van Oogen. Die 't voorsz. Vrouw-mensch ofte Goederen weet aen te brengen, addresseere sich tot Haerlem, aen Arent van Huysteyn, op 't Kleyn Heylige-landt, die hem een Vereeringe van vijftigh Silvere Ducatons sal geven.

#6751119,2 Op Dingsdag den 26 November 1675. sullen op de Zael in den Hage, in de Winckel van Johannes de l'Escuse, verkocht werden veele rare Boecken, insonderheyt Engelsse, in alle Faculteyten; met een Appendix van Latijnsse Boecken: waer van de Catalogus te bekomen is tot Amsterdam by van Someren, tot Leyden by P. Hackius, tot Delf by Dissius, tot Rotterdam by de Weduwe Leers, te Haerlem by A. Casteleyn.

#6751121,1 Tot Delff by Arnold Bon, Boeckverkoper, aen 't Marcktveld, is Gedruckt en wert uytgegeven: Jaerlijckse Bibel-Balance ende Dagelijcks Harmonye-boeck; vertoonende boven de 1400 H. Harmonyen of t'Samenstemmingen tusschen de twee H. Testamenten, ende dat binnen de palen van seker Dag-portien: tot vereeninge der Christenen ende tot Bekeeringe der Joden. Door Johan van Bleiswijck, Ontfanger Generael der Kerckelijcke Goederen van Hollandt. In Quarto. Zijn oock te bekomen by Johannes van Someren, Boeckverkoper t'Amsterdam.

#6751123,1 Men maeckt mits desen bekent, dat op Maendagh den 25 November 1675. aenvanckelijck alle morgen, van het Haerlemmer-Veer, uyt den Hage op Leyden sullen af-rijden twee Wagens, d'eene ten half sevenen, en d'andere ten 10 uren precijs, in 2 uren over, en dat yder Persoon voor 16 Stuyvers met het Veer-geldt.

#6751123,2 Werdt een ygelijck, die 't aengaen magh, bekent gemaeckt, dat'er, geduyrende de ongelegentheyt, door het inbreecken van den Hoogen-Dijck aen de Treck-weg tusschen Haerlem en Amsterdam veroorsaeckt, by provisie, tot commoditeyt ende gerief van de respective Passagiers, alle dagen `s morgens ten sevenen, negenen, half twaelven, en 's namiddags ten twee uren, een Treck-schuyt van Haerlem op Halfwegen sal afvaren, alwaer op de aenkomste van yder Treck-schuyt een suffisante ende wel-bezeylde Steyger-schuyt sal gereet leggen, om de Passagiers van daer, buyten om, ten spoedigste naer Amsterdam te transporteren: Gelijck mede alle dagen, 's morgens ten achten, tienen, twaelven, ende ten twee uren na de middagh, van de oude Stadts Herberge tot Amsterdam een Steyger-schuyt naer Halfwegen sal varen, alwaer t'elckens een Treck-schuyt sal gereet leggen, om aenstonts naer Haerlem af te steecken, waer toe allesints de vereyste ordres zijn gestelt; 't welck op gisteren, tot contentement van de wederzijdse Passagiers, aenvangh genomen ende in Treyn gebracht is.

#6751123,3 Op den 25 November 1675, zijnde Maendagh, sullen tot Amsterdan verkocht werden in de Kalver-straet, in de Eendracht, omtrent den Dam, de Boecken van Elizaeus Weyerstraet, bestaende in eygen Sorteringen, ende van andere Boecken by hem in quantiteyten te bekomen geweest. De Verkopinge sal gehouden werden onder de meestbiedende Boeckverkopers: En de Catalogi zijn te bekomen tot Johannes Janssonius van Waesbergen, op 't Water.

#6751126,1 Tot Amsterdam, by Hendrick en Dirck Boom, Boeckverkopers, is gedruckt en wert uytgegeven: Mr. Simon van Leeuwen Rooms Hollands Recht, ten vierdemael herstelt en vermeerdert. In quarto. Zijn mede by deselve te bekomen des selven Autheurs Nederlandse Practijck en Oeffening der Notarissen en andere gemeene Schrijf- en Recht-vorderaers; waer in verhandelt werdt al het gunt een Notaris, Secretaris, Deurwaerder en Gerechts-Bode, soo in de Grond der Recht-saecken, als in de instelling van alderhande Instrumenten, Acten, &c. heeft waer te nemen. In 8. Noch desselven Autheurs Hantvesten en Costumen van Rijnlandt. In 4.

#6751126,2 Daer werden vermist vier Pacquetten, geteeckent met de Letteren C.C. komende van Danzig, ingescheept in den beginne van de Maent van September, om bestelt te werden tot Amsterdam, op de Heylige-wegh, over het Vrouwe-steegje: Die deselve weet te recht te brengen, of aenwysinge te doen waer die gebleven zijn, gelieve sich t'addresseren aen Adriaen van Mollen, op de Heere-gracht, en sal met een redelijcke Vereering beloont werden.

#6751128,1 Dijck-Graef en Hooge Heem-Raden van Waterlant laten een iegelijck weten, dat sy haer ingebroocken Dijck by Uytdam willen besteden opverheelen en voltrecken, op Vrijdagh den 6 December 1675. 's morgens de Klock 10 Uren, ten Huyse van Guertje Jans. Waerdinne te Uytdam voorsz.

#6751128,2 Op Maendagh den 2 December sal men tot Amsterdam, in de Nes, in de Bracke Gront, by publijcke Opveylinge verkopen 360 Vaten Virgini Tabacks-bladen, ende 1300 stucks St. Domingos Huyden.

#6751128,3 T'Amsterdam, Johannes van Someren, Boeckverkoper in de Kalver-straet, is gedruckt en wert uytgegeven: Abrahami Gulichi (Professor Theologiae & Philosophiae hammonensi) Theologia Prophetica de Rebus Veteris Testamenti accedit necessaria Praefatio, in eque Hermeneutica Sacra bipertia, Artis Praeceptiones de Ratione interpretandi, tum S. Scripturam universae tum speciatim Prophetias, summatim explicans. In quarto.

#6751130,1 Daer werdt vermist een Obligatie, tot laste van de Provintie van Zeelandt, van 200 Ponden Vlaems, in datum den 7 April 1674. op de Naem van Capiteyn Harman van Harsolte: Die de voorsz. Obligatie gevonden heeft, gelieft de selve te bestellen op de Secretarye der Stadt Middelburgh, in Zeelandt, sal een Vereeringe genieten.

#6751130,2 T'Amsterdam, by Marcus Doornick, Boeckverkoper op de Vygen-Dam, is gedruckt en werdt uytgegeven: Het tweede Deel van 't Ontroerde Nederlandt, door de Wapenen des Conings van Vranckrijck: dat is een Waerachtigh Verhael van den Franssen, Engelssen, Keulsen en Munstersen Oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, en der selver Geallieerden: Met de Binnenlandse Beroerten in Vrieslant; daer in naukeuriglijck alle de selve Voorvallen werden verhandelt. Door H.T.E.V.G.D.Q. Liefhebber der Waerheyt, uyt eenige authentijcke Stucken, Schriften, Oog-en Oor-getuygen, beschreven en te samen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert: noyt voor desen gedruct. In 4.

#6751203,1 Tot Amsterdam, by Jacob Lescailje, Boeckverkoper op de Middel-dam, wert uytgegeven: Jesuitsche Disputeer-konst, aengewesen in 't Exempel van Cornelius Hazart, Jesuitsche Priester tot Antwerpen, door Hieronimus Durer, Predicant by de Gemeente van de Augsborgse Confessie tot Haerlem. In 12. Als mede Ejusdem Autoris Arcus Triumphalis Hazardo erectus. Mede in 12.

#6751203,2 Men presenteert uyt'er hant te verkoopen een wel gestoffeerde Winckel, bestaende in Zyde Stoffen, veelerhande Sarges en andere Saye Waren; voorts Bouratten, Greynen en verscheynen Laekenen, met het geene verder aen soodanigen Winckel behoort, en daer by 't Huys daer de voorsz. Winckel veele Jaren is gedaen, staende binnen Haerlem, op de hoeck van de Dam-straet, daer de 3 Vergulde Klocken uythangen, te verhuren: Iemant daer gadinge inne hebbende, kan sig addresseren aen Fermijn van Vliet, woonende in 't selve Huys; van wien oock deselve Winckel-waren apart, een yeder tot sijn gerief, voor een civile Prijs sullen konnen bekomen werden.

#6751205,1 T'Amsterdam, by Johannes van Someren, Boeckverkooper, woonende in de Kalver-straet, is gedruckt ende werdt uytgegeven: Drie Boecken van de verscheyde gelegentheyt ende staet der Kercke Gods onder de driederley Huyshoudinge der Patriarchen en des Ouden, en eyndelijck des Nieuwen Testamentis: in welcke de meeste Gods-spraecken der H. Schrifture, de Leere van de Testamenten en Verbonden Gods, de Schaduwen des Ouden Testaments, en desselfs onderscheyt van het Nieuwe, en de gedenckwaerdige Gevallen der Kercke verhandelt werden: In het Latijn beschreven door Wilhelmus Momma, tegenwoordigh Doctor en Professor der God-geleertheyt, Hebreeusche en Grieckse Talen, in den Ham; vertaelt door Abraham van Poot, Med: Doctor. In quarto. Item, Johannes Michorius, Leeraer in Jesus Gemeynte tot Coeverden, ware Troost-grond der Gelovige Zielen, &c. gedaen en beschreven over het overlyden van Carel Rabenhaupt, Vryheer van Zoucha, &c. voorgevallen binnen Coeverden, &c. Ende is hier by gevoegt een korte Beschryvingh van 't Leven, Oorlogs-bedrijf en Doot van den selfden. In Octavo. Item, de vervaerlijcke Schip-breuck van 't Oost-Indisch Jacht ter Schelling. In 4.

#6751207,1 Tot Gornichem, by Paulus Vinck, Boeckverkooper, is weder gedruckt: Gedichten van J. van Paffenrode, Vry-heer van Ghussigny. Den sevenden Druck, verbetert ende vermeerdert, en met Kopere Platen verciert. In 8. ** Item der Griecken en Romeynen Krijgs-handel, ofte Beschrijving van de Griekse en Roomsse Lant-Militie. In Folio. Met Platen.

#6751207,2 Daer wert vermist een Obligatie, tot laste van de Provintie van Zeelant, van 200 Ponden Vlaems, in datum den 7 April 1674. op de Naem van Capiteyn Harman van Harsolte: Die de voorsz. Obligatie gevonden heeft, gelieft de selve te bestellen op de Secretarye der Stadt Middelburgh, in Zeelandt, sal een Vereeringe genieten.

#6751207,3 Werdt een ygelijck by desen gewaerschouwt, dat de Heeren Burgermeesteren der Steden Amsterdam ende Gouda goet gevonden hebben de Dagh-schuyt, varende van de respective Steden over ende weder, te surcheren voor de Maenden December 1675. en January 1676.

#6751207,4 Tot Amsterdam, by de Weduwe Pieter Goos, is gedruckt en werdt uytgegeven een nieuw Boeck, getituleert: Het brandende Veen; zijnde een klare en naeckte Beschrijvinge van West-Indien, de vaste Kust en Eylanden, begrepen in twee-en-dertigh Kaerten, neffens de Beschryvinge van de Diepten en Droogten met de opdoeninge van Landen, noyt voor desen geweest, beginnende van Rio Amasones, en eyndigende benoorden Terra Nova, beschreven door Arent Roggeveen, tot Middelburgh Liefhebber Mathesis; en zijn by deselve van alle sorteringe mede te bekomen, en in Compagnie met de voornoemde Weduwe gedruckt op Royael Papier, in 't Nederduyts, Frans, Engels en Spaens, en in 't Neerduyts zijn deselve mede op Oliphants Papier te bekomen, met Privilegie van de Staten van Hollandt, Zeelandt ende West-Vrieslandt, voor den tijdt van 15 Jaer.

#6751210,1 Tot Delff by Arnold Bon, Boeckverkoper, aen 't Marcktveld, is Gedruckt en wert uytgegeven: Jaerlijckse Bibel-Balance ende Dagelijcks Harmonye-boeck; vertoonende boven de 1400 H. Harmonyen of t'Samenstemmingen tusschen de twee H. Testamenten, ende dat binnen de palen van sekere Dag-portien: tot vereeninge der Christenen ende tot Bekeeringe der Joden. Door Johan van Bleiswijck, Ontfanger Generael der Kerckelijcke Goederen van Hollandt. In Quarto. Zijn oock te bekomen by Johannes van Someren, Boeckverkoper t'Amsterdam.

#6751210,2 Tot Rotterdam, by Francois van Hoogstraeten werdt uytgegeven: De Beginselen en Leer-stucken van het Christelijck Leven, nevens den Leydsman ten Hemel; Beyde in 't Latijn beschreven door Joannes Bona S.R.E. Cand. en nu vertaelt door F.v.H. In 12. Item deselve by malkander in't Latijn. In 12. Item, Justus Lipsius van de Standvastigheid, by t'Samenspraecke verdeelt in twee Boecken; waer in bysonderlijck over d'algemeene tijdelijcke Swarigheden gehandelt werdt. Nieuwelijck uyt het Latijn vertaelt door F.v.H. In 18.

#6751214,1 In 's Gravenhage, by Symon de Putter, Boeckverkooper, is gedruckt en werdt uytgegeven: de beste Uren, ofte Geestelijcke Overleggingen, van Heer Frederick van Dorp, Heer van Maesdam, &c. ende door den selven tot stichtinge van de sijnen in Rijm gebracht.

#6751214,2 T'Amsterdam, by Abraham Wolfganck, Boeckverkoper by de Beurs, is gedruckt en werdt uytgegeven: Gerardus Blasius, der Med: Doctor en Professor t'Amsterdam, Ontleding des Menschelijcken Lichaems, in verscheydene Figuren afgebeelt: waer achter aen is bygevoeght een Vocabulorum Anatomicum Latino Belgicum. In 8. Item, De wonderbaerlijcke en noyt gehoorde Historie van het Haft, dat binnen vijf uren groeyt, geboren wort, jongh is, tweemael vervelt, teelt, Eyeren leght, Zaet schiet, out wort en sterft. In 8. Met Kopere Platen. Door Johannes Swammerdam, Doctor Medicine. Item, Johannes Meursi Creta, Cyprus, Rodus, sive de noblissimarum harum Insularum rebus & antiquitatibus: Commentari Postumi, nunc primum editi. In 4. Item, nieuwe Verhandelingh van de Welgemaniertheyt, welcke in Vranckrijck onder Fraye Lieden gebruyckelijck is. Uyt het Frans vertaelt. In 12. Item, de getrouwe Paerde-meester, ofte een Verhael van alle de voornaemste en geapprobeerde Secreten ten opsicht van 't genesen van Paerden.

#6751217,1 Daer werdt vermist een Obligatie van 500 Gulden Capitael, op het Comptoir van den Heer Ontfanger Berckel, staende op de Naem van Christiaen van Beems, in dato den 25 July 1655. Soo iemant deselve gevonden heeft, gelieftse te behandigen aen Hendrick vander Wayfort, by de Gevangen-poort, op het Buyten-hof, in de Rijn-graef, in 's Gravenhage, sal daer voor een Vereeringe genieten.

#6751224,1 Op den 16 December is gestolen een bruyn Ruyn Paert, hebbende een groot Bles voor 't Hooft, en wat wit op sijn Schoft, twee witte Achter-voeten en een witte Voor-voet, oock een bruyne Stip recht voor op sijn Poot: Iemant 't voorsz. Paert voorkomende, gelieve het te addresseren tot Alckmaer, in de Herberg daer 't witte Paert uyt hangt, sal 25 Gulden tot een Vereeringe genieten.

#6751224,2 Men laet mits desen een yder weten, dat tot Arnhem, voor een geringe prijs, te koop zijn een goede Partye jonge sesjarige Rhijnsche Wijn-stocken, seer bequaem om nieuwe Wijn-bergen te planten, of oude te vervullen: Iemant eenige honderden of duysenden, nu of tegen het aenstaende Voorjaer, begerende, addressere sig met Brieven of anders aen Jacob Coets, der Rechten Doctor, tot Arnhem.

#6751224,3 NOTA: Om de Feest-dagen, sal de naeste Donderdaegse Courant op Vrydagh uytgegeven werden.

#6751227,1 Tusschen den 23 en 24 December 1675 is tot Amsterdam, ten Huyse van Jacobus Walckring, gestolen: 2 Stucken bruyne gemengelde Couleurde Laeckens, een Stuck bruyne Engelse breede Sergie, een Stuck licht Blauw dito, 2 Stucken donckere Blauwe dito, een Stuck Appel-bloeysem dito, 10 a 12 Lappen van verscheyde Couleur en lengte: Iemant 't voorsz. Goet wetende te recht te brengen, gelieve sig t'addresseren aen de voorsz. Jacobus Walkring, woonende op de Hoeck van de eerste Blom-Dwars straet aldaer, sal 100 Gulden tot een Vereeringe genieten.

#6751227,2 Tot Amsterdam, by Hendrick en Dirck Boom, werdt uytgegeven, den grooten Princelijcken Figuur-Almanach, op 't Jaer 1676, na den Ouden en Nieuwen Stijl, waer in seer konstigh vertoont werdt 't voornaemste gepasseerde van 't Jaer 1675, met de Afbeeldingh naer het Leven der voornaemste Geallieerden, en beroemste Velt-Oversten. In Plano.

#6751231,1 Op voorledene Vrydag is vermist een Jongetje van achtehalf Jaer out, genaemt David, zijnde kort van gewas, heeft Filiemort coleurde Klederen aen, met bruyn gekrult Hair: Die het selve vint, levendig of doot, gelieve sig te addresseren tot Leyden, aen David Renard, op de Oude Cingel, naest de Brouwery van de Swaen, sal een Vereeringe genieten.