[BF12]
W.G. van Focquenbroch: Thalia, of geurige zang-goddin. Deel 2.
Amsterdam: Alexander Lintman, 1673.


Titelpagina


Titelpagina, A1r:

TWEEDE DEEL. | VAN | THALIA, | OF | GEURIGE | ZANG-GODDIN, | VAN | W.G.V.F. | Fumus Gloria Mundi. | Van nieuws oversien, en verbeetert. | Den tweeden Druck, | [drukkersmerk] | t'AMSTERDAM, | Gedruckt by Alexander Jansz. Lintman, | in de Beuling-straet, 1673. ||

Opbouwformule:

12o: A-N12. [$7 (-A1, -A2, -A7, -H7, -K7, -L7)]

Paginering:

156 bladen, gepagineerd= 1-4,5-306, [6].
Pagina 192 gepagineerd als 202
Pagina 231 gepagineerd als 131

Posities van de katernignaturen:

A3 o Buyen-maecker A4 wraecksucht A5 ^te doen
A6 oor niet B tot B2 hoofsche
B3 sich aen te B4 of gestoolen B5 hier de
B6 mijn koffers B7 en haer C wegh
C2 Adieu;goe C3 puure dolligheydt C4 verhangen
C5 den dis C6 soo ontfielen C7 zijn gedaelt
D windt doet D2 die na D3 Bruydegom.
D4 van't kackhuys D5 uw eer. D6 Phillis
D7 deugt wel E Kroningh E2 om kroon
E3 ^in dees E4 weesen E5 na,by nacht
E6 men siet E7 noemen, F singen
F2 Maer Legatus F3 En staEn F4 meesterlijck
F5 dat ghy F6 ick niet F7 ^na deesen
G setten gaen G2 dien dagh G3 den blyen
G4 kost, en G5 ^het balderen G6 en krauwt
G7 verf de H expliquer H2 mee soud
H3 raecken derven H4 lichte H5 schijnt) voor
I van den I2 sijn vrind I3 die mijn
I4 Caravane I5 Dopersten West- I6 hier op
I7 verliefden K tol komt K2 neusdoeck
K3 Roomsche K4 sijn Ooms K5 pareerde
K6 voor loonen L hy die L2 menschen-
L3 om de L4 rechte jaegers L5 condemnatie
L6 niet by M boenen, en M2 duyvel haelje
M3 gat geseeten M4 veel grage M5 schoone Ilione
M6 souw M7 van sijn N hals
N3 Iesuiten Klooster N5 hou het N6 platluys, Neel
N7 van de      

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. ex. KB 758 J 38:1

A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
KLINCK-DICHTEN, Op de Geurige Zang-Goddin, Van den HEERE Dr. W.G. van FOCQUENBROCH, Fiskael op de kust van Guinee.
A2r
Aen de LIEF-HEBBERS.
+ LIef-hebbers van een klucht, en drooge snoeperyen
A2r
Aen de JUFFERTJES. [ondertekend met "A. MOONEN."]
+ STee-Juffers, happigh goet op loopjes en genuchjes,
A3r
TYMON Van LUCIANUS, Toneelscher-wijs uytgebeelt door de saemen- spraeck deser navolgende Persoonen. [...] [horizontale lijn waarna de tekst in 16 uitkomsten]
+ O Jupiter! Patroon der Gooden!
D1r
Vervolgh van THALIA Of GEURIGE ZANG-GODDIN,
D1r
Bruylofts-Praetjen. verleent Aen mijn Heer J.V.R. en Mejuffr. E. de M. Saemen gehuwt op drie Koningen dagh, Anno 1665.
+ IA wel, 'k sie jy bendt dan seeper
D3r
Op GRIET.
+ GRiet seyt, sy leent haer buyck alleen maer aen haer vrinden,
D3r
Op KEES.
+ KEes Hoddebeck voert steets, waer dat hy is, het woordt,
D3r
d'Onreyne Geest.
+ VAn Lijsjes Voeder-vat sprongh lest het bomgat open;
D4r
Aen een Vrager.
+ GHy vraeght uyt wat voor reen, dat ick de Stadt uyt vlie?
D4r
Graf-schrift van een Hoornbeest.
+ INdien't gehoorent volck (de Heer die zy haer vriendt)
D4r
Op een blinde Cupido. Aen Climene.
+ WAerom staet hier de min dus blindelingh gedreven?
D4r
Aen een Stinck-muyl.
+ GHy tiert, en raest, om dat uw Hondt
D4v
Graf-schrift.
+ HIer leyt een fijn-man, die wel eer
D4r
Yets geurighs, Op de promotie van mijn Heer mijn Heer I.V.B. Geworden MED. DOCT. 3.May 1665. binnen Uytrecht.
+ APoll, na hy wat had ontbeeten,
D6r
SARABANDE.
+ SI vous m'aymez autant que je vous ayme,
D6r
Op de Vinger-hoedt van Phillis.
+ VIngerhoetje! die de vinger
D7r
Op Amsterdam.
+ 't GElt-suchtigh Amsterdam met al haer soete keyers,
D8r
Gesangh.
+ INdien ghy u seght te branden
D8r
Teegen-Sangh.
+ SOo ghy ooyt, o vrind! wild minnen,
D9r
TOE-SANGH.
+ WAt kan d'ydle schoonheyt baeten
D9r
Gedachten. Op het af zijn van Climene.
+ IN't endt, mijn Son die is verdweenen:
D11r
Psalm XVI. Satiabor cum apparuerit Gloria tua.
+ IN't Rijck en schoon Egypten-landt,
E3r
Aen Climene
+ CLimeen! uw afzijn doet my sterven:
E3r
Graf-schrift, Van den manhaften Capiteyn PRUYST. Over het veroveren van 4 damp-rijcke Scheepen.
+ DEn Staert-man kermt en klaegt van ramp,
E4r
Op een Afzijn.
Voys: La Duchesse Royale.
+ INdien, o Goddelijcke maeght!
E4r
SARABANDE, Aen Phillis.
+ INdien ghy my, gelijck ick u, beminde,
E5r
SONNET, In form van Courant, of Post-tijdingh.
+ GRaef Maurits in't veld, en wil den Bisschop stuyten.
E5r
BRIEF, Aen mijn Heer en Vrindt, N.N. [rijmbrief]
+ HEer N.N. Op mijn bee Vraegh ick dy,
E6r
SONNET.
+ TE dencken dat in't endt mijn staet eens sal verkeeren,
E7r
Bewijs van Maeghdom aen Juffer, N.N.
+ INdien de aengenaeme roosen,
E7v
TAERT-VERMAENING, Aen Juffr. Aeriaentjen N.
+ 'k SOuw, o Juffrouw Ariaentje!
E9r
A UNE DAME Sortant de son lict.
+ COme la rougissante Flore,
E9r
BRIEF, Aen mijn HEER N.N. [rijmbrief]
+ IOnckheer N:! Die verhuyst Zijt van Delft,
E11v
VERJAER-VEERS, Aen Mejuffrouw N.N. Juffrouw J:W:
+ GHy, die mijn Dochter van papier,
F2r
BEIEF Aen mijn Heer van BRANDWYCK, &c. Over sijn Avondtschoolen DE Remedio Amoris. [rijmbrief]
+ HEer van Brandwijk! Hof, en landrijck,
F3r
Aen de twee handighste Stijftertjes des weerelts.
+ SA, waer zijn je Stijfsel-potten?
F4r
REECKENING Van gedaene visitatien aen Mejuffer, N.N. in haer sieckte.
+ MYn min, die't Doctorschap (door langh by my te woonen)
F4r
Aen CLIMENE.
Voix: Chere Friponne, &c.
+ SAl ick u dan hooploos beminnen?
F5r
La Tricarville
+ DIe uw schoonheyt niet bemindt,
F5r
Aen CLIMENE.
Voix: La Baptiste.
+ ACH! hoe lang sal mijn Climene
F6r
Nieuw-Jaers-Gift. Aen Climene.
+ CLimene! ach, mijn waerde Son!
F6r
GRAF-SCHRIFT. Van Mr. F.
+ VAn Mr. F. leyt't lichaem in dees kas;
F6r
ANDER.
+ ICk ben de plaets die't rif van Mr. F. begrijp.
F7r
ANDER.
+ HIer leydt in't onder-aerdsche hock,
F7r
Aen CLIMENE,
Voix: l'Isabelle.
+ IN't endt schoone Climene!
F7r
GEDACHTEN Aen't Noodlot.
+ O Noodtloot! wat's uw wil in't endt;
F9r
Aen CLIMENE, Op haer vertreck.
+ IN't endt mijn schoone! ghy vertreckt;
F9r
VOOR CLIMENE.
Voix: Courante la Reyne nouvelle.
+ O Treurige eensaemheyt!
F10r
Aen Climene.
Voix: la Contesse.
+ GHy seght, Climeen! dat ghy my mint:
F10r
AEN MEJUFFER, N.N. Op haer Musieck-kunst.
+ UW aengename keel, gehuwt aen't snaergeluyt,
F11r
SONNET.
+ TOen Mydas eyndelijk sijn wensch verkregen had,
F11r
YETS OUDS Op een NIEUWE BRUYLOFT, Van Monsr. G: V: E: En Mejuffr. M: M:
+ SChoon dat Mars, als uytgelaeten,
G2r
Aen CLORIMENE.
+ WIlt ghy niet dat ick om uw sucht,
G2r
AEN DE SELFDE.
+ HElaes! hoe is dien dagh van gistren my bekomen!
G2r
ZEEGEN-ZANG Der neegen Musen, Over den gedempten hooghmoet der Engelschen. Dite summoveant, o Nostri Infamia secli Orbe suo; Tellusq; tibi Pontusque negetur. Ovid.
+ TOen Engelant wel eer in Cromwels tyen,
G7r
SARABANDE. Pour Phillis.
+ SI je voudrois vous chasser de mon ame,
G7r
Aen CLORIMENE.
+ TOen ick u lestmael by de lelyen en roosen,
G7v
Aen CLORIMENE.
+ SOo ghy een hart had, als het mijne,
G8r
Aen CLORIMENE.
Toon: Courage.
+ TOen ick eerstmael heel gewond,
G8r
VOOR DE SELFDE
+ IK minde Clormeen een weynig, in't begin;
G9r
Aen CLORIMENE. SONNET.
+ TOen u mijn suchten steets mijn liefde quamen melden,
G9r
Aen CLORIMENE.
+ VAert wel, lichtvaerde Clorimeen!
G10r
Aen de lichtvaerdige CLORIMENE. Verdubbelt Rondeel
+ DAt hy uw minnaer was, o dartle Clorimene!
G11r
BRIEF Aen JUFFER, N.N. [rijmbrief]
+ GEdoogh, o schoone! dat mijn pen
G12r
RONDEAU REDOUBLE à Silvie.
+ DEpuis ce jour fatal, que je vous vis, Silvie!
H1r
RESPONSE DE SYLVIE, Sur le rondeau precedent.
+ NOn, non, n'appelez pas fatal, ce jour heureux.
H1r
Aen JUFFROUW N: N:
+ HOe sal ick best u lof verhaelen?
H4r
Brief, Aen Juffer, N.N. [rijmbrief]
+ SInts ick mijn afscheydt laetst heb van uw oogh genoomen,
H5r
VOOR-VAL.
+ DE goeje Amyntas sat laetst by sijn Clorimene,
H5r
SONNET.
+ HOe souw ick ooyt uw gunst, o schoone Clorimeen!
H6r
Op de swarte tanden Van JUFFER, N.N.
+ Uw mond een schoorsteen van een rey beroockte tanden,
H6r
BRIEF Aen CLIMENE. [rijmbrief]
+ NA ick lest By de Vest Van uw stadt Scheepwaerd tradt
H8r
Voor CLORIMENE.
+ TErwijl de dartle Clorimene
H8r
Aen den Poëet N.N.
+ BEdroefde bastaert van Apol!
H9r
Lydia aen Philidas.
+ DE schoone Lydia die suchte, weende, en brande,
H12r
DE AENEAS Van VIRGILIUS In sijn Sondaegs-pack. EERSTE BOECK.
+ ICk, die met harp, noch luyth, noch orgel,
N2r
Eynde van't eerste Boeck.
N2r
JAPANSE DROOM.
+ OP een tijt, op een tijt
N4r
INDIESCH VREUGDE-LIEDT.
+ WIe wil hooren zingen van vreugden een nieuw liet,
N6r
Treurigh Af-scheydtSang, Op het Vertreck van mijn Waerste Vrindt, Dr. W.G. van FOQB. Na GUINEA.
+ WAt Musa helpt my thans eens kryten?
N10r
Op d'ontydige Doodt Van de Aerdige Zoetvloeyende Poëet. W.G. van FOCQUENBROCH, Medicijn Doctor; Overleden op de Kust van Guine. [ondertekend met "V.B."]
+ O Droeve Dood! ghy die nooyt swicht
N10r
Op de THALIA, of GEURIGE ZANG-GODDIN. [ondertekend met "Van Bulderen."]
+ LEeser, hier wort uw beschreeven,
N11r
[blanco]
N11r
[blanco]
N12r
[blanco]
N12r
[blanco]

Aantal tekstregels:

32 (E1r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: UB 443 G 6:2 (afgebeeld) provenance: Johannes Sluiter
2-
Den Haag: KB 758 J 38:2

Niet gecollationeerde varianten:

1N-
Groningen: Inst. Nederl.

Varianten:

=a buitenvorm G-katern
  I 192 gepagineerd als 202 ex. 2
  II 192 correct gepagineerd ex.1

Commentaar:

Dit is de tweede druk van het Tweede deel van Thalia. De inhoud en de volgorde daarvan is hoofdzakelijk gelijk aan die van de editie BF10. De verdeling van de tekst over de pagina's is echter anders, waardoor papier bespaard is.
Er zijn hier drie gedichten opgenomen die niet in de editie BF10 te vinden zijn. Het gaat hier om de 'Japanse droom', 'Indiesch vreughde- liedt', 'Op d'ontydige doodt van de aerdige zoetvloeyende poeet W.G. van Focquenbroch' en 'Op de Thalia, of geurige zang-goddin'. De laatste twee gedichten zijn ondertekend door Van Bulderen. Het gedicht op Focquenbrochs overlijden is de onderzoekers lange tijd ontgaan, waardoor er een traditie is die Focquenbrochs sterfdatum pas na 1675 plaatst.
De 'Japanse droom' en het 'Indiesch vreughde-liedt' zijn niet van de hand van Focquenbroch; van het eerste wordt dit uitdrukkelijk gezegd in de 'Waerschouwingh aen de lesers' in de Afrikaense Thalia (BF18), die hoogstwaarschijnlijk door Ulaeus geschreven is. Marguc heeft deze gedichten aan getroffen in het werk van Aernout van Overbeke.*

* Marguc: Willem Godschalck van Focquenbroch. pp. 182-186.