[BF11]
W.G. v. Focquenbroch: Thalia, of geurige zang-goddin.
Deel 1. Amsterdam: Alexander Lintman, 1673.


Gravure Titelpagina

Titelpagina, A2r:

THALIA, | OF | GEURIGE | ZANG-GODDIN, | VAN | W.G.V.F. | Fumus Gloria Mundi. | EERSTE DEEL. | Den tweeden Druck, | Van nieuws oversien, en van veel grove | fouten verbetert. | [drukkersmerk] | t'AMSTERDAM, | [__] | Gedruckt by Alexander Jansz. Lintman | in de Beuling-straet, 1673. ||

Titelprent, A1r:

THALIA | of | Geurige | Zang-Godin | Gedruckt by Alexander Lintman. 1673. ||

Opbouwformule:

12o: A-M12.
[$7 (-A1, -A2, -C7, -E7, -I7, -K5, -K7)]

Paginering:

144 bladen, gepagineerd= 1-18, 19-288.

198 gepagineerd als 398,
247 " " 127,
261 " " 161.

Posities van de katernsignaturen:

A3 waerdigheden A4 papier (soo A5 dagelijks
A6 gebruykt het A7 peu d'endroits B Typhon
B2 met een B3 in het B4 quaet te gissen,
B5 te blasen B6 als de Goon B7 halve sot,
C spul sagh C2 moet te C3 ver kon
C4 niet seer C5 gevecht C6 ^heenen
D op sijn D2 voet D3 genade vinden
D4 anders riecken D5 door D6 haer hielen
D7 daedlijck derwaerts E seyt hy, E2 gemaeyt
E3 voor een E4 wegh in E5 noemen
E6 met sijn F zijn als F2 levend
F3 Wolf, en F4 dat schricklijck F5 uw tovery
F6 schoonheyt F7 soo'k G gelt des
G2 onkundigh G3 meenighmael sagh G4 werelt is,
G5 somtijts G6 Barbier, G7 lieftalligheden
H gecken H2 was verdreven H3 sitten naejen
H4 door het trouwen H5 als het H6 in de
H7 waer men I ma place I2 destinees
I3 aymer I4 appas: I5 Amant
I6 trompe K2 suffisament K3 by't nat
K4 roen uyt K6 verdriet^ L heebt
L2 my bykans L3 onbequaemheyt L4 lief poppetje
L5 platte L6 schiet me L7 qualiteet
M sult quetsen M2 weet geen M3 schellingh an gelt
M4 dagh, oder M5 swarigheyt M6 mijn woorden
M7 sack, en        

 

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. ex. KB 758 J 38:1

A1
[titelprent]
A1
[blanco]
A2
[titelpagina]
A2
[blanco]
A3
Aen de seer Vermaeckelijcke, Doch niet minder Eerbare Juffr. SARA, Kleyn MEERKATJE van Me-Iuffr. C.S.
[opdracht in proza door "W.G.V. Focq."]
+ IUffrouw SARA! Och! hoe danck ik den Hemel!
A7
Pour les Lecteurs DE TYPHON, c'Est a dire, Pour ceux qui ont veu celuy DE Monsr. SCARRON.
+ l'EStime particuliere, que j'ay fait toute ma vie [...]
A8
A Monsieur G.G. de FOCKENBORGH, Sur son TYPHON FLAMAND. En vers Burlesques. [ondertekend met "Amico sou scripsit A.M."]
+ SCarron chantoit jadis Typhon,
A8
Den AUTHEUR tot sich selven.
+ WAer wil dit henen Meester Fock?
A10
TYPHON Of DE REUSEN-STRYT.
+ ICk singh met Harp, noch Luyth, noch Orgel,
B3v
Gesangh van MERCURIUS,
TOON: La Princesse.
+ HOe Apol! is noch uw sin bedooft?
D10
BRUYLOFTS-DROOM; Verhaelt aen de jonge Luy, Op de HUWLYX-FEEST Van Monsr. FONTEYN, En Juffr. N.N.
+ JOnge luy! wel hey, hoe gaet het?
D11
Proclamatie vol Entrelardatie, Gedaen op de BRUYLOFTS-FEEST Van Mijn Heer N.L. en Mejuff. G.S.
+ ALs ick let op de Bruydt haer statie,
E1
Nieuw Bruylofts-liedt, Van een Meyer die gingh mayen in het Riedt En wat hem in het mayen al is geschiet.
Op de wijse: O Nichje waer jy der mijn Nichje niet, &c.
+ HEt souw'er een Meyer uyt mayen gaen,
E2
BONTDIGH LIETJEN, Op het Bontdigh Verbondt tusschen Monsr. N.N. Bondtwercker, En Juffr. N.N. Te samen door den Echt Bontdigh verbonden Anno 1661.
Op de wijse: Meysje hoe staender jouw ooghjes en drijven.
+ BRuygom! hoe ga je jouw Winkel stoffeeren?
E3
Aen mijn HEER En Mejuffr. N.N. Op haer NA-BRUYLOFT.
+ GHy Nieugetrouwde jonge luy!
E4
BRUYLOFTS-DICHT, Of: Al wat je belieft. Op de Huwlijcks-Feest van Monsr. N.N. en Juffr. N.N.
+ JA wel Vrundtschop N.N.
E7
HYMENS Bruylofts-toorts, Ontsteken op het Huwelijck van Monsr. A. VALCKENIER, En Me-Juffr. J. van SCHOONEVELT.
+ GOdt Hymen, die sijn Toorts trots felle winter-vlagen,
E8
Nouvelles de ce Matin Contees aut second jour des NOPCES.
Sur la voix: Pour un seul coup, &c.
+ DE ce matin, l'Amante de Cephale
E9
Aux NOPCES De Monsr. & de Mademoiselle N.N.
+ OR sus, reveille toy ma muse!
E10
MISSIVE a MONSIEUR l'ESPOUX Et MADEMOISELLE l'ESPOUSE.
[Ondertekend met " Durum patientia frange. "]
+ MOnsieur N.N. & vous sa Chere!
E11
KERMIS-GIFT, Aen de jongh-getrouwde luyden Monsr. en Juffrouw N.N.
+ WYl je nu sult huys gaen houwen,
E12
NIEUWE-JAERS-GIFT, Aen Mejuffr. N.N.
+ 't JAer drie-en sestigh is voorby;
F1
Op het Verjaaren Van mijn Heer en Vrindt den D.B.
+ TOen'k hoorde dat je soud Verjaren,
F2
Aen Mejuffr. N.N.
+ O Schoone! siet gy niet dat ick geheel op't lest loop?
F2
Sonnet aen PHILLIS.
+ GHy hebt het, Phillis! dan soo't schijnt, op my geladen?
F3
SONNET.
+ OP d'Oever van een Beeck, die op sijn suchten, swol
F3
SONNET.
+ LAes! sal mijn ongeluck dan sijn wreetheydt nimmer staecken?
F3
SONNET.
+ OP een seer hoogen bergh, omheynt met duysent rotsen,
F4
SONNET.
+ DE donder, en de wind, en felle hagel buyen,
F4
SONNET.
+ GHy Pyramiden, en gy oude Wonderheen!
F5
Aen PHILLIS.
+ NOyt stal een dief soo wel als ghy,
F5
MADRIGAL.
+ TIrsis verruckt door't soet vermaeck,
F6
Aen Juffr. N.N. Op haer swarte Hemts-mouwen.
+ GHy die ten minsten in uw mouwen
F6
Op de Boesem van CLORENIE.
+ WAt aengenaem Albast, wat Marmer, of Ivoor,
F6
Op een QUETSUUR Van het Mesje van Juffr. N.N.
+ 'k BEken ghy hebt gelijck, o kleyn, doch straf geweer!
F7
Aen SILVIA.
+ INdien't een misdaet is het Godlijk aen te bidden,
F7
MADRIGAL Aen AMARANTE.
+ ONs beyder harten, Amarant!
F7
GEDACHTEN.
+ HOe wonderlijck verkeert des wereldts vreught?
F8
Op een Afscheyt.
+ BEdroefde oogen, die wel eer uw vreugt kost halen,
F8
Op een Suchje van CLORIMENE.
+ LAetst loosde Clorimeen een Suchjen in de locht;
F8
Op de Waejer van PHILLIS.
+ WAerom tracht ghy noch meer die gene te verkoelen?
F8
PASIPHEAS BEE.
+ WYl Pasiphe langs bergen, en langs dalen,
F9
Op het speelen van een Bataille, Aen Juffrouw N.N.
+ WAt hart is soo verhart dat niet en souw verslingren,
F9
Aen AMERONTE.
+ MEn ontraet my u te eeren,
F9
Aen de wangunstige CLORENIE.
+ WAngunstigh van mijn luck, ontraet ghy my de liefde
F10
Aen Juffr. N.
+ TWeemael gaf ick aen u mijn liefde en mijn hart;
F10
Aen Juffr. N.A.
+ KOst liefde sonder hoop bestaen,
F11
Aen PHILLIS.
+ GHy vraeght my, waerom dat ick staegh,
F11
Aen de oogen van Cloris.
+ O Ghy hovaerdige vyanden van mijn rust!
F11
Op een afscheyt aen CLORENIE.
+ WAt doolingh, laes, beheert uw sin?
F12
Op de Schildery van Juffr. C.S.
+ DIt is de Schoonheydt self, doch maer in Schildery:
F12
Aen mijn Nichte.
+ SChoon ick, o Charmante Nichte!
F12
Aen Iuffrouw N.N.
+ SChoon het besit van gelt en goet,
G1
Aen mijn Vriendt N.N.
+ WAt wenst ghy steets om gelt en goet?
G1
Aen de Oogen van PHILLIS.
+ ALs gy my treurig siet, o Goddelijcke oogen!
G2
Aen Me-Iuffrouw
+ HOe langh sal u mijn slaverny
G3
Aen BELISA, Op haer wederkomst van Utrecht.
+ IN't endt, mijn schoone Morgen-son!
G4
GEDACHTEN Op mijn Kamer.
+ HIer in dit kleyn, doch stil vertreck,
G5
GEDACHTEN.
+ HOe onstantvastigh is't heel al,
G6
Beschrijvinge van een Maeght.
+ SY vlucht, en vluchtende, wil sy, men haer sal volgen;
G6
Iobs ellende.
+ DE duyvel sloegh met felle slagen,
G6
Op Ian.
+ IS liefde dronckenschap, soo ben ick altijdt sat;
G6
LEVER-RYM Op de selfde.
+ DIt Levertje lijckt van geen Haringh, maer van een Gier;
G6
Ontmoetingh aen Iuffrouw N.
+ HElaes! wat had ick weynigh moets?
G7
PROGNOSTICATIE Aen Juffrouw N.N.
+ VOlmaeckte en schoone N.N.
G9
Planeet Van Mejuffer N. Aen haer selve.
+ NA't snufflen in mijn Almanack,
G11
Op het spinnen van Me-Iuffr. N.N.
+ SA, waer ben je nu jy Musen!
H1
BRIEF Aen Mejuffr. N.N.
+ SInt ick lest van S.W.
H4
Op de BRUYLOFTS-FEEST, Van Monsr. N.N. En Me-Juffr. N.N.
+ IN't endt, het schijnt dan, dat de Parckes
H5
De TEMPEL der LIEFDE, Gevonden door een KOPER PENNINCKJEN Gevallen in den Boesem van CLIMENE, Aen haer selve.
+ SChoone Climene! Soo als ick van dese morgen besich was,
H11
De drie Ayren van de MUSQUETTAIRES Aen CLORIS.
H11
Eerste Ayr.
+ HElaes! ick sucht en ween om niet,
H11
Tweede Ayr.
+ VOlmaekte Cloris! wijl u is bekendt;
H12
Derde Ayr.
+ KOst u mijn getrouwigheyt,
H12
Simple Courant Aen CLORIS.
+ HEel t'onrecht, beelt gy u mijn Min,
I1
RONDEAU a Madame.
+ SI vous vouliez, que j'ouvre franchement
I1
Sur une Volage
Voix: Wallis.
+ AH dieux! que la flame est Cruelle!
I1
RECHEUTE; a PHILLIS.
Voix: La Petite Altesse.
+ PHillis! j'avois desia quitte mes chaines,
I2
Chanson a Boire.
Voix: La Gredeline.
+ CEux, que l'Amour transporte,
I3
Courage de Fille.
VOIX: Pour un seul Coup.
+ VAn dese nacht,
I3
Voix: Gavotte d'Anjou.
+ AMour, oyant tant renommer
I3
a MADAME.
+ MAdame! si j'avois ceste presomption,
I3
RONDEAU a CLIMENE.
+ EN vous aymant j'ay passe trois semaines;
I4
SERENADE Pour la mesme.
Voix: Courante Nouvelle.
+ LAs! pourquoy me faut il languir?
I4
RONDEAU Pour la mesme.
+ MA foy c'est trop souffert sans esperance!
I5
Sur le Changement.
Voix: Phillis vostre indifference, &c.
+ VIve la Nouvelle Mode,
I5
QUADRAIN.
+ IAdis, j'avois change d'Amour, pour une Anglose,
I5
a PHILLIS.
Voix: Courante Simple.
+ PHillis! non obstant ma douleur,
I6
A la Mesme.
Voix: La Princesse.
+ PHillis! quand j emois voz yeux,
I6
RONDEAU a la Mesme.
+ JE l'ay bien dit cent fois, que mon Amour
I7
Sur un Coeur de Diamant, Place sur la poitrine de CLORIS.
Voix: le grand Boure.
+ CLoris! qui brillez a la Cour,
I7
Sur une Absence.
Voix: Courante d'Amirillis.
+ TRistes soupirs! je vous ouvre la porte,
I7
Sur un depart a LUCINE.
Voix: La Lande.
+ BElle Lucine! Souffrirez vous ce depart?
I8
Adieu a LUCINE.
Voix: Phillis soyez Cruelle, &c.
+ ENfin adieu Lucine!
I9
Sur le mesme Subject:
Voix: La Contesse.
+ OR sus, mon Coeur! il faut changer:
I10r
Sur une Absence de huict jours.
Voix: Courante d'Ameronte.
+ NE pleurez pas, mes yeux!
I10v
a CLIMENE.
Voix: La Bergere.
+ A Quoy estre fidelle,
I11r
SARABANDE.
+ DE faire l'Afflige envers les Belles,
I11v
Sur une Absence.
Voix: La Suedoise.
+ MAlgre la rigeur de l'absence,
I12r
Sur l'Inconstance de PHILLIS.
Voix: La Gaillarde.
L'Amour, je croy, seroit bien doux,
I12v
Sur une Absence.
Voix: Courante la Reyne Nouvelle.
+ DEpuis ce triste jour,
K1
Voix: Courante Madame Nouvelle.
+ SOupirs trop indiscrets!
K1
SERENADE.
Voix: Courante Monsieur nouvelle.
+ ALlez, tendrez soupirs!
K2
Sur le jour de la Naissance De MADEMOISELLE N.N.
+ O Jour si fortune, & digne de Memoire!
K2
A la Belle CORNELIE.
+ VOus qui liez Coeurs, o Belle Cornelie!
K2
Aen CLORENIE, Op haer Vertreck.
Toon: Kersnacht.
+ MYn Schoone Son! wilt gy dus vluchten?
K2
GESANG.
+ ICk min wel als ick wordt bemindt;
K3
TOON: Simple Courante.
+ INdien ick dacht o schoone Son!
K3
TOON: La Fronde.
+ DIogenes den wyse
K3
Op een Afweesen.
Toon: Courante la Bare.
+ ERanemite, schoone Son!
K4
Aen CLIMENE.
Toon: Petite Altesse.
+ GEen schijn van vreugt, hoe groot, en uytgelaten,
K4
CAPRICE a PHILLIS.
+ PHillis! je le dis tout de bon;
K5
SINGH-SANGH.
Toon: Phillis soyez Cruelle.
+ ICk heb het, by mijn soolen,
K6
Aen PHILLIS.
Toon: la Gaillarde.
+ PHillis! wie kan uw schoonheyt sien,
K6
Aen CLIMENE.
Voix: La Sirene.
+ O Schoone Son! Soo mijn trouw u blycken kon;
K7
Aen CLORIS.
TOON: Simple Courant.
+ SChoone oogen! die met schoot, op schoot,
K7
Eynde der Gesangen,
K8
KLUCHT VAN DE WEYERY; Vertoont op de Bruyloft van A. VALCKENIER EN J.V. SCHOONVELT.
K8
PERSONAGIEN.
K8
+ DE Weyman, wanneer hy sijn vermaek
L5
KLUCHT VAN DE QUACKSALVER. Uyt vermaeck gespeelt op de Bruyloft van een paer eerlijcke Luy.
L5
PERSONAGIEN.
L5
+ ALs een mensch evenwel schrael in de kleeren is en mager in het gelt,
M8
ANTWERPS GEDICHT, DEN MUNSTERSCHEN TROMMEL-SLAGH Op den Hollandschen Toon.
+ DEn Hollandschen Viskop
M10
EEN HOLLANDSCHE VUYST-SLAGH; Op een Brabandsche Koon.
+ EEn Antwerpse Mis-pop
M12
UYT.

Aantal tekstregels:

32, (C1r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: UB 443 G 6 :1
provenance: Johannes Sluiter
2-
Den Haag: KB 758 J 38 :1

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Groningen: Inst. Ned.

Varianten:

a = binnenvorm L-katern
  I 247 gepagineerd als 127 ex. 1
  II 247 correct gepagineerd ex. 2
b = buitenvorm L-katern
  I 261 gepagineerd als 161 ex. 1
  II 261 correct gepagineerd ex. 2

Commentaar:

Hoewel de titelpagina vermeldt dat dit de tweede druk is van deze bundel, is het in werkelijkheid de derde. Er zijn hier enkele eigenaardige wijzigingen ten opzichte van de edities BF04 en BF09. Niet alleen is de tekst anders over de pagina's verdeeld, waardoor men minder papier nodig had, maar ook staan de teksten van de pamfletten Den Munsterschen trommel-slagh en Een Hollandsche vuyst-slagh, die in 1668/1669 in het Tweede deel van Thalia (BF10) waren opnomen, nu in het eerste deel. Voor de rest is de volgorde van de gedichten gelijk gebleven.
Aan deze editie moet gezien de inhoud en de volgorde daarvan een van de edities BF09 of BF04 en de editie BF10 ten grondslag liggen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het BF09 uit 1668/1669 is geweest, omdat ook het Tweede deel van Thalia van dat jaar gebruikt moet zijn voor de twee genoemde gedichten. Dit is echter met de hier gepresenteerde gegevens niet zonder meer vast te stellen, een onderzoek naar overgenomen zetfouten zou hier uitkomst kunnen bieden.
De titelprent heeft dezelfde voorstelling als die in de edities van Van den Bergh. Hij is echter van een andere plaat gedrukt.